YH-urvalsprovet, vårens andra gemensamma ansökan 2022

YH-urvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som görs på egen bärbar dator.

YH-urvalsprovet ordnas på våren under tiden 30.5–3.6.2022. Vilka urvalsprovstillfällen som erbjuds varierar mellan yrkeshögskolorna. Du hittar utbudet av urvalsprovstillfällen i tabell 2. Bekanta dig noggrant med anvisningarna för urvalsprovet innan du deltar i det.

Urvalsprovet utvärderar färdigheter för yrkeshögskolestudier. YH-urvalsprovet kräver inga förhandsförberedelser. Det finns inget förhandsmaterial eller förhandsuppgifter.

YH-urvalsprovet används inom följande utbildningsområden:

 • Humanistiska och pedagogiska området
 • Företagsekonomi och informationsbehandling
 • Naturbruk
 • Turism, kosthåll och ekonomi
 • Sjöfart
 • Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen
 • Teknik

Merparten av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder YH-urvalsprovet. I tabell 1 ser du om dina egna ansökningsmål är med i YH-urvalsprovet. Om ansökningsmålet inte använder YH-urvalsprovet hittar du information om detta i tjänsten Studieinfo.fi. Du ska i detta fall kontrollera om ansökan till utbildningen kräver en förhandsuppgift eller ett separat urvalsprov, som man måste förbereda sig för.

Särskilda lämplighetstest utöver YH-urvalsprovet ordnas endast för dem som söker till byggnadsarkitekt (YH) och sjökapten (YH). I antagningen av studerande till byggmästare (YH) beaktas utöver YH-urvalsprovet även arbetserfarenhet från byggbranschen.

Kulturbranschen använder i princip inte YH-urvalsprovet, men det är möjligt att enskilda ansökningsmål inom yrkeshögskolornas kulturbransch ändå använder det. Du hittar information om kulturbranschens urvalsprov i tjänsten Studieinfo.fi och på yrkeshögskolornas webbplatser.

För ansökningsmålen inom social- och hälsovård, det humanistiska och pedagogiska området, idrott och sjöfart finns krav som rör hälsa och funktionsförmåga. Närmare information hittar du under Hälsa och funktionsförmåga.

Om du har fått en plats i den betygbaserade antagningen behöver du inte delta i YH-urvalsprovet. Om du har blivit antagen till ett lägre önskemål i den betygsbaserade antagningen kan du, om du vill, sträva efter att få en plats på ett högre ansökningsmål genom YH-urvalsprovet.

YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning

YH-urvalsprovet består av olika delar (figur 1). Urvalsprovets delar och längd beror på vilka ansökningsmål du har sökt till. Du avlägger vid ett tillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. I YH-urvalsprovet finns både delar som är gemensamma för alla sökande och delar som är specifika för de olika utbildningsområdena. För att du ska kunna bli antagen till ett ansökningsmål måste du få ett godkänt resultat i alla delar som hör till ditt ansökningsmål.

Varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om delen blir på hälft är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Du kan utföra YH-urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte gå tillbaka till en del efter det att den har stängts.

I varje del av urvalsprovet ingår det också uppgifter som testas med tanke på kommande urvalsprov. Dessa uppgifter poängsätts inte. Det framgår inte vilka dessa uppgifter är, men man beaktar dem då provtiden för varje del bestäms.

I antagningen av studerande används YH-urvalsprovets totalpoäng, som utgörs av de ekvivalerade poängen för ansökningsmålets provdelar. Ekvivalering innebär att de sökandes poäng för de olika provdelarna omvandlas till en jämförbar form för att uppnå en enhetlig svårighetsnivå för YH-urvalsprovet.

Provets språk

Ansökningsmålens undervisningsspråk avgör vilket språk du utför provet på.

 • Om du ansöker till endast svenskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på svenska (med undantag av den delen för det engelska språket).
 • Om du ansöker till endast finskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på finska (med undantag av den delen för det engelska språket).
 • Om du ansöker till både svensk- och finskspråkiga utbildningar, måste du i början av provet välja på vilket språk du vill utföra provet: svenska eller finska. Oberoende av vilket språk du väljer att utföra provet på utför du delen för undervisningsspråket på både svenska och finska.

YH-urvalsprovets delar

Gemensamma delar för alla utbildningsområden:

 • Färdigheter i beslutsfattande (40 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas logisk slutledningsförmåga och färdigheter i problemlösning. I uppgifterna ska man kunna skilja mellan relevant och irrelevant information, beakta flera faktorer som påverkar lösningen, utvärdera grunderna för beslut samt dra slutsatser på basis av information som presenteras på olika sätt. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk. Exempel på uppgifter i delen för färdigheter i beslutsfattande
 • Undervisningsspråket (svenska eller finska) (30 minuter): Ansökningsmålets undervisningsspråk avgör uppgifterna i denna del. Du utför delens uppgifter på svenska om du söker till svenskspråkiga ansökningsmål. Du utför delens uppgifter på finska om du söker till finskspråkiga ansökningsmål. Om du söker till både svensk- och finskspråkiga ansökningsmål utför du delen på både svenska och finska. Denna del utvärderar dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och textgenrer samt din språkliga slutledningsförmåga. Man kan få maximalt 10 poäng för delen och gränsen för godkänt är 2 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk. Exempel på uppgifter i delen för undervisningsspråket.
 • Engelska (30 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och din språkliga slutledningsförmåga. Man kan få maximalt 10 poäng för delen och gränsen för godkänt är 0,5 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk. Exempel på uppgifter i delen för engelska språket.

Förutom de delar som är gemensamma för alla områden innehåller YH-urvalsprovet följande delar som är branschspecifika:

 • Matematiska färdigheter (40 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik, företagsekonomi och informationsbehandling, naturbruk, sjöfart, turism, kosthåll och ekonomi, social- och hälsovård, idrott eller skönhetsbranschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda utbildningsområden. I denna del utvärderas dina grundläggande färdigheter i matematik. Av de matematiska delområdena ligger tyngdpunkten på grundläggande räkneuppgifter, procenträkning, förstagradsekvationer, enhetsomvandlingar, geometri, uppgifter som kräver matematisk-logisk slutledningsförmåga samt din förmåga att tolka tabeller och figurer. Det är inte tillåtet att använda räknare i denna del. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk. Exempel på uppgifter i delen för matematiska färdigheter. 
 • Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter (35 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik eller sjöfart. I delen utvärderas dina färdigheter i matematik och fysik. I provet utvärderas dina matematiska färdigheter genom uppgifter som berör förenkling av uttryck, lösning av ekvationer samt plangeometri och trigonometri (t.ex. en rätvinklig triangel). I fysik utvärderas dina grundkunskaper om fysikens fenomen, din förmåga att göra uträkningar och dra slutsatser utgående från grundläggande kunskaper i fysik eller givna modeller samt din förmåga att tolka diagram och grafer. I denna del kan den sökande använda provsystemets funktionsräknare. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 2 poäng. I denna del är minuspoäng inte i bruk. Exempel på uppgifter i delen för matematisk-naturvetenskapliga färdigheter.
  Provsystemets funktionsräknare används endast i den matematisk-naturvetenskapliga delen, som hör till utbildningsområdet för teknik samt sjöfart. Det är förbjudet att använda operativsystemets räknare på datorn och andra separata räknare. Observera att det inte är tillåtet att använda räknaren i delen för matematiska färdigheter eller någon annan urvalsprovsdel.

  Räknarens funktioner:

  • addition, subtraktion, multiplikation, division
  • parenteser
  • andra potens och kvadratrot
  • tiopotens ja allmän potens
  • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
  • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
  • konstanterna π och e
  • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
  • uttryckets värde kan lagras i minnet Min och hämtas ur minnet Mout.
  Exempel: Inmatning av uttryck • Etiska färdigheter (15 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i att identifiera olika påståendens etiska natur. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 5 poäng. I denna del är minuspoäng inte i bruk. Exempel på uppgifter i delen för etiska färdigheter. 
 • Färdigheter i emotionell intelligens (15 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i emotionell intelligens, så som att identifiera känslor och hantera känslor. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 12 poäng. I denna del är minuspoäng inte i bruk. Exempel på uppgifter i delen för färdigheter i emotionell intelligens.  

Figur 1. YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde i vårens andra gemensamma ansökan 2022.

Humaks utbildning till kulturproducent (YH) använder följande delar i YH-urvalsprovet: färdigheter i beslutsfattande, undervisningsspråket och engelska.

Tid och plats för YH-urvalsprovet och anmälan till YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet i vårens gemensamma ansökan 2022 ordnas under tiden 30.5–3.6.2022. Alla yrkeshögskolor erbjuder inte nödvändigtvis urvalsprovstillfällen under alla dessa dagar (se tabell 2) innan gemensam ansökan börjar.

Förmiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 9.00. Registreringen börjar kl. 8.00.

Eftermiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 14.00. Registreringen börjar kl. 13.00.

Var på plats i god tid innan urvalsprovstillfället börjar. Försenade sökande släpps inte in till urvalsprovet efter starttiden för urvalsprovstillfället.

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns på tjänsten Studieinfo.fi under ansökningstiden. På ansökningsblanketten ska du välja en för dig lämplig plats och tidpunkt för deltagande i YH-urvalsprovet av de alternativ som erbjuds. Du kan välja att delta i urvalsprovet vid vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du söker. Du kan välja att skriva urvalsprovet också vid en yrkeshögskola som du inte söker till, men som till exempel ligger nära din hemort.

Varje yrkeshögskola erbjuder en viss mängd platser. Platserna vid urvalsprovstillfällena fylls i anmälningsordning. När platserna vid ett enskilt urvalsprovtillfälle fyllts stängs det alternativet och du måste välja ett annat alternativ.

Anmälan som du gör på ansökningsblanketten för gemensam ansökan är bindande. Man kan inte byta plats och tid för urvalsprovet efter ansökningstiden. Du får utföra urvalsprovet endast vid det urvalsprovstillfälle som du har anmält dig till. Om du kommer till fel urvalsprovstillfälle får du inte utföra urvalsprovet. Efter att du har lämnat in din ansökan kan du granska när och var ditt urvalsprov hålls genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo.

Säkerheten i YH-urvalsprovet  

Arrangemangen av YH-urvalsprovet följer myndigheternas säkerhetsanvisningar. THL:s allmänna maskrekommendation gäller inte längre, men man får använda mask under YH-urvalsprovet enligt eget omdöme. De olika områdena kan ha egna lokala maskrekommendationer. Bekanta dig därför med anvisningarna som gäller den yrkeshögskola där du ska skriva YH-urvalsprovet: 

Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet, nybörjarplatser och urvalsprovstillfällen

Tabell 1. Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet i vårens andra gemensamma ansökan 2022 och nybörjarplatser.

Obs! Det kan ske ändringar i uppgifterna.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 6 3 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 6 3 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Ylivieska 6 4 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 6 3 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 5 2 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 5 2 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 5 3 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 6 3 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 18 13 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 18 9 50 %
Sosionomi (AMK, päivätoteutus, Kokkola 18 13 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 16 11 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kokkola 9 5 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 10 7 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Ylivieska 8 4 50 %
Sairaanhoitaja (AMK) monimuotototeutus, Kokkola 10 5 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki 33 28 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Helsinki 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Helsinki 18 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 27 23 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, kaksikielinen koulutus (suomi-ruotsi), yhteistyössä Arcadan kanssa 20 18 100 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 27 23 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pieksämäki 21 18 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuototeutus, Pieksämäki 27 23 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuototeutus, Pieksämäki 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuototeutus, Pori 30 25 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Heinola 39 20 49 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus, Helsinki 75 38 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 150 106 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 39 28 40 %
Restonomi (AMK), päivä- ja monimuotototeutus, Porvoo 40 20 50 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus, Helsinki 15 8 75 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Helsinki 63 43 49 %
Restonomi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 23 4 77 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 68 34 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 17 7 47 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Helsinki 50 25 49 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätotetus, Jyväskylä 14 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätotetus, Kuopio 14 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätotetus, Nurmijärvi 14 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, päivätotetus, Turku 14 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, verkkotutkinto 28 18 40 %
Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä 30 27 100 %
Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus, Kauniainen 30 27 100 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot 20 14 22 %
Hortonomi (AMK), puutarhatalous 12 8 27 %
Hortonomi (AMK), rakennettu ympäristö 13 9 24 %
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous 14 10 25 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys, päivätoteutus 9 6 30 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), kestävä kehitys, monimuotototeutus 20 14 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Forssa 19 15 47 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Hämeenlinna 32 26 49%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hämeenlinna 14 11 47 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 33 26 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 14 11 47 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 14 49 %
Insinööri (AMK), bio-ja elintarviketekniikka 20 16 33 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 32 19 80 %
Insinööri (AMK), liikenneala, päivätoteutus 9 7 26 %
Insinööri (AMK), liikenneala, monimuotototeutus 35 21 78 %
Insinööri (AMK), rakennus-ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 20 16 50 %
Insinööri (AMK), sähkö-ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 12 10 30 %
Insinööri (AMK), tieto-ja viestintätekniikka biotalous, päivätoteutus 9 7 26 %
Insinööri (AMK), tieto-ja viestintätekniikka biotalous, monimuotototeutus 8 5 27 %
Insinööri (AMK), tieto-ja viestintätekniikka, päivätoteutus 5 4 19 %
Insinööri (AMK), tieto-ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 27 16 77 %
Rakennusmestari (AMK), rakennus-ja yhdyskuntatekniikka, rakennusmestari, päivätoteutus 15 12 50 %
Tradenomi (AMK), hevosalan liiketoiminta, monimuotototeutus 20 12 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 40 32 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 20 12 50 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 24 19 48 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 37 22 67 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 8 6 30 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 10 7 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 44 31 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 53 42 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 11 49 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 12 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 20 8 70 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 28 22 70 %
Insinööri (AMK), Logistiikka, monimuotototeutus 10 4 49 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 20 12 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 19 11 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 24 14 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 12 7 49 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 16 13 20 %
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, monimuotototeutus, Kouvola 10 8 20 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 20 16 40 %
Tradenomi (AMK), hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, päivätoteutus, Mikkeli 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus, Savonlinna 16 12 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus, Mikkeli 25 - 100 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus, Savonlinna 5 4 20 %
Insinööri (AMK), kyberturvallisuus, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), ohjelmistotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 5 4 20 %
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus, Kotka 5 4 20 %
Insinööri (AMK), peliteknologiat, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurarakentaminen, päivätoteutus, Savonlinna 6 5 20 %
Insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Mikkeli 8 6 20 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus, Mikkeli 6 5 20 %
Insinööri (AMK, energiatekniikka, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Kotka 6 5 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus, Kotka 40 - 100 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Mikkeli 20 - 100 %
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus, Mikkeli 12 10 30 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 21 17 60 %
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 17 60 %
Naprapaatti (AMK), päivätoteutus, Kotka 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 24 19 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 18 14 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Mikkeli 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 27 20 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 16 12 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 15 12 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 21 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Savonlinna 18 14 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 24 19 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus, Mikkeli 11 9 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus, Kotka 16 - 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, päivätoteutus, Mikkeli 12 10 40 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 16 8 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 8 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 4 30 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Datacenter, päivätoteutus 8 5 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Raahe 8 5 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Kajaani 8 5 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus 16 8 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, päivätotetus 8 4 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, monimuotototeutus 23 12 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Raahe 10 5 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Kajaani 10 5 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 10 5 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Kajaani, Raahe ja Kuusamo 24 12 50 %
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 8 6 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 12 8 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 8 4 40 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), Energia ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 20 16 50 %
Fysioterapautti (AMK), päivätoteutus 15 12 60 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 15 12 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 32 26 40 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 30 24 50 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 35 26 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 35 28 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 18 14 70 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 18 14 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 18 14 70 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 18 14 70 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 19 15 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Insinööri (AMK), infratekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 13 10 49 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 13 10 49 %
Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 17 13 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, Lahti 37 29 49 %
Insinööri (AMK), yhdyskuntasuunnittelu, päivätoteutus, Lahti 13 10 49 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 19 15 49 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Ensihoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille, Lappeenranta 30 - 100 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 29 23 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 39 31 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Terveydenhoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille, Lahti 30 - 100 %
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 9 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 37 29 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot, Lahti 24 19 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 37 29 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot, Lappeenranta 24 19 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 5 4 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 26 21 50 %
Geronomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 8 6 50 %
Geronomi (AMK), monimuoto-opinnot, Oulu 5 4 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päiväopinnot, Kemi 8 6 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 14 11 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 14 11 50 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 12 10 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 16 13 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 16 13 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 14 11 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päiväopinnot, Kemi 8 6 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 12 10 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, Rovaniemi 12 10 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 14 11 40 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päiväopinnot, Rovaniemi 10 8 40 %
Rakennusmestari (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 12 10 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 26 21 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 18 14 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 20 16 40 %
Sosionomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 28 22 52 %
Sosionomi (AMK), päiväopinnot, Kemi 12 10 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 5 4 30 %
Tradenomi (AMK) , liiketalous, verkko-opinnot, Tornio 15 12 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi 15 12 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkko-opinnot, Tornio 15 12 40 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty kevään 22 tiedot

'
Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Hyvinkää 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), oikeustradenomi, monimuotototeutus, Hyvinkää 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Lohja 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lohja 21 14 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, Leppävaara 21 14 70 %
Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 22 18 49 %
Restonomi (AMK), palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Otaniemi 21 14 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 49 34 70 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 70 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 14 10 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisten palveluiden kehittäminen, päivätoteutus, Tikkurila 32 25 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 13 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 56 39 70 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 13 49 %
Estenomi (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus, Verkkokampus 42 29 70 %
Sosionomi (AMK), verkkototeutus, Verkkokampus 28 20 70 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 11 9 49 %
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 14 11 49 %
Ensihoitaja (AMK), ensihoito, päivätoteutus 27 22 49 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 18 15 49 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 6 49 %
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 40 32 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 36 22 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 19 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 38 3 95 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 42 34 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 30 14 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 70 56 50 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, kiinteistöjohtaminen, monimuotototeutus 12 5 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka: LVI-suunnittelu, monimuotototeutus 12 5 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 24 19 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 57 46 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 19 40 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, monimuotototeutus 10 5 49 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 14 11 49 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus (täydentävä) 4 0 100 %
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 12 10 49 %
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 10 7 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 10 8 33 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto (LVI-tekniikka), päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto (rakennustekniikka), päivätoteutus 36 29 40 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto: rakennustekniikka, monimuotototeutus 21 10 70 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus 12 10 49 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 12 10 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 44 35 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 44 35 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 27 22 49 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 12 10 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 14 11 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 17 11 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100 %
Tradenomi (AMK). liiketalous, päivätoteutus 67 54 45 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 16 13 40 %
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus, Kajaani, Kemi, Kokkola, Rovaniemi 8 6 40 %
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus, Oulu 13 10 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 48 38 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 22 18 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 30 24 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 8 6 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 52 42 40 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Optometristi (AMK), päivätoteutus 11 9 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 18 14 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 12 10 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 16 13 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 12 10 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 22 18 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 5 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Oulu 12 10 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Rovaniemi 4 3 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 11 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 58 46 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 30 24 40 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 10 8 50 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 12 9 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 12 9 40 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 10 7 40 %
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 10 7 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 20 15 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 16 12 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja tuotantotalous, päivätoteutus, Rauma 14 10 40 %
Restonomi (AMK), matkailu, päivätoteutus, Pori 14 10 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 15 12 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 30 24 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 28 21 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rauma 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 12 9 40 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 44 32 50 %
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus 20 16 50 %
Agrologi (AMK) päivätoteutus 15 12 50 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, päivätoteutus 28 20 50 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 17 14 50 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 20 16 50 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 14 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus (Kuopio) 25 20 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Iisalmi) 15 12 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 24 16 50 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 10 8 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 30 24 50 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 40 32 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 16 50 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 37 27 50 %
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus 15 12 50 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 10 8 50 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 12 10 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 13 11 45 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 18 15 30 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 9 8 30 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 18 15 30 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 9 8 30 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 10 9 30 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniika, päivätoteutus 9 8 30 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 9 8 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 20 13 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Kauhava 9 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Kurikka 9 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 13 45 %
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 12 8 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 27 23 45 %
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 10 9 30 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 18 12 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 30 26 30 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 13 10 22 %
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 32 26 38 %
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 13 10 42 %
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 12 10 38 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 28 22 25 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 9 7 36 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 15 12 45 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 12 10 37 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 10 8 36 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 22 18 65 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 27 22 39 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 26 21 33 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 42 34 30 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 22 18 42 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 24 19 39 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 38 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 14 11 39 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 9 7 38 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 39 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 75 60 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 26 21 37 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 7 38 %

Turun ammattikorkeakoulu

TurkuAMK, päivitetty, syksy 2022

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 8 7 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7 6 40 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuotototeutus 16 14 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 32 27 40 %
Insinööri (AMK), myynti-insinööri, monimuotototeutus 16 14 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 14 12 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Turku 20 17 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 10 9 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 16 14 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 10 9 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7 6 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 10 9 40 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 24 19 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %
Insinööri (AMK), Energiatekniikka, päivätoteutus 22 18 40 %
Insinööri (AMK), Ympäristöteknologia, päivätoteutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 24 19 40 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, monimuotototeutus 10 5 50 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 22 18 40 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 10 5 50 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 11 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 20 10 50 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, virtuaalitoteutus 15 8 50 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 32 40 %

Yrkeshögskolan Arcada

Arcada päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 20 16 40 %
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier 12 10 40 %
Barnmorska (YH), dagstudier 6 5 40 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 5 40 %
Sjukskötare (YH), dagstudier 12 10 40 %
Sjukskötare (YH), samarbete med DIAK, flerform 20 16 100 %
Ergoterapeut (YH), flerform 8 5 40 %
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 10 8 40 %
Socionom (YH), dagstudier 12 10 40 %
Socionom (YH), flerform 8 5 40 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 24 19 40 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 16 13 40 %

Yrkeshögskolan Novia

Novia päivitetty kevään 22 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 10 7 30 %
Barnmorska (YH), dagstudier 6 - 49 %
Bioanalytiker (YH), dagstudier 8 - 49 %
Hälsovårdare (YH), Vasa, dagstudier 8 - 49 %
Hälsovårdare (YH), Åbo, dagstudier 7 - 49 %
Röntgenskötare (YH), dagstudier 6 - 49 %
Sjukskötare (YH), Vasa, dagstudier 27 19 49 %
Sjukskötare (YH), Åbo, dagstudier 22 15 49 %
Socionom (YH), Vasa, dagstudier 22 15 49 %
Socionom (YH), Åbo, dagstudier 24 17 49 %
Sjukskötare (YH), Vasa, flerform 20 - 49 %
Socionom (YH), Vasa, flerform 15 - 49 %
Socionom (YH), e-socionom, Åbo, flerform 10 - 49 %
Estenom (YH), dagstudier 10 7 49 %
Byggmästare (YH), dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, dagstudier 9 6 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, dagstudier 12 8 30 %
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 21 15 30 %
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 15 11 30 %
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 11 8 30 %
Sjökapten (YH), dagstudier 10 8 49 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, dagstudier 12 8 30 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, dagstudier 18 13 30 %

Tabell 2. Urvalsprovstillfällen i vårens andra gemensamma ansökan 2022.

Obs! Det är möjligt att antalet platser som erbjuds i YH-urvalsprovet ändrar. Om antalet platser utökas under ansökningstiden informerar vi om det på startsidan.

Centria päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Talonpojankadun kampus, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola 30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 195
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 195
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 195
iltapäivä / eftermiddag 197
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Vierimaantien kampus, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska 31.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 80
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 80
iltapäivä / eftermiddag 80
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 80

Diak päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 250
iltapäivä / eftermiddag 265
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 250
iltapäivä / eftermiddag 264
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 74
iltapäivä / eftermiddag 74
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä /Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 70
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Pieksämäen kampus, Huvilakatu 31 B, 76130 Pieksämäki
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 75
iltapäivä / eftermiddag 75

Haaga-Helia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 819
iltapäivä / eftermiddag 819
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 819
iltapäivä / eftermiddag 819
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 819
iltapäivä / eftermiddag 819
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Porvoon kampus, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 70

Humak päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Humak, Kauniaisten kampus, Vanha Turuntie 14, 02700 Kauniainen
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 216
iltapäivä / eftermiddag 216
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 216
iltapäivä / eftermiddag 215

HAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 357
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 390
iltapäivä / eftermiddag 357
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 390
iltapäivä / eftermiddag 357
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 390
iltapäivä / eftermiddag 358
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 390
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäen kampus, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 187
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 210
iltapäivä / eftermiddag 187
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 210
iltapäivä / eftermiddag 187
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 210
iltapäivä / eftermiddag 187
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 210

JAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 603
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 603
iltapäivä / eftermiddag 603
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 603
iltapäivä / eftermiddag 603
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 603
iltapäivä / eftermiddag 603
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 603

XAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 270
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 275
iltapäivä / eftermiddag 275
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 300
iltapäivä / eftermiddag 300
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 300
iltapäivä / eftermiddag 300
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 274
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 275
iltapäivä / eftermiddag 275
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 275
iltapäivä / eftermiddag 275
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 300
iltapäivä / eftermiddag 300

KAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 2, Ketunpolku 4, 87100 Kajaani
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 110
iltapäivä / eftermiddag 110
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 110
iltapäivä / eftermiddag 110
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 110
iltapäivä / eftermiddag 110
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 135
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 135
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 135

Karelia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 116
iltapäivä / eftermiddag 116
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 116
iltapäivä / eftermiddag 115
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 116
iltapäivä / eftermiddag 116
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 116
iltapäivä / eftermiddag 115

LAB päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 350
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 152
iltapäivä / eftermiddag 153
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 153
iltapäivä / eftermiddag 153
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 153
iltapäivä / eftermiddag 153
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 153

Lapin AMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemin kampus, Tietokatu 1, 94600 Kemi
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 174
iltapäivä / eftermiddag 174
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 174
iltapäivä / eftermiddag 174
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 174
iltapäivä / eftermiddag 174
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 309
iltapäivä / eftermiddag 309
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 309
iltapäivä / eftermiddag 309
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 309
iltapäivä / eftermiddag 309

Laurea päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 255
iltapäivä / eftermiddag 255
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 255
iltapäivä / eftermiddag 255
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 255
iltapäivä / eftermiddag 255
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 255
iltapäivä / eftermiddag 255
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Leppävaaran kampus, Vanha maantie 9, 02650 Espoo
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 387
iltapäivä / eftermiddag 387
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 387
iltapäivä / eftermiddag 388
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 388
iltapäivä / eftermiddag 388
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 388
iltapäivä / eftermiddag 388
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 357
iltapäivä / eftermiddag 357
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 357
iltapäivä / eftermiddag 357
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 357
iltapäivä / eftermiddag 357
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 357
iltapäivä / eftermiddag 357

Metropolia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 1100
iltapäivä / eftermiddag 1100
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 1100
iltapäivä / eftermiddag 1100
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 1099
iltapäivä / eftermiddag 1099
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 1099
iltapäivä / eftermiddag 1099
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 1099

OAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu 30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 599
iltapäivä / eftermiddag 599
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 599
iltapäivä / eftermiddag 599
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 598
iltapäivä / eftermiddag 598
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 598
iltapäivä / eftermiddag 598
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 598

SAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK Kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28100 Pori
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 280
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 280
iltapäivä / eftermiddag 250
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 280
iltapäivä / eftermiddag 250
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 280
iltapäivä / eftermiddag 250
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 280

Savonia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 830
31.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 830
1.6.2022 iltapäivä / eftermiddag 830

SeAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
30.5.2022 iltapäivä / eftermiddag 291
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 291
iltapäivä / eftermiddag 291
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 292
iltapäivä / eftermiddag 292
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 292
iltapäivä / eftermiddag 292

TAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, pääkampus, Teiskontie 33, 33520 Tampere
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 1333
iltapäivä / eftermiddag 1600
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 1330
iltapäivä / eftermiddag 1600
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 1330
iltapäivä / eftermiddag 1600

TurkuAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, Kupittaan kampus, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 850
iltapäivä / eftermiddag 850
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 850
iltapäivä / eftermiddag 850
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 850
iltapäivä / eftermiddag 850
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 850
iltapäivä / eftermiddag 850
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 850

VAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 164
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 164
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 164
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 164
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 165

Arcada päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Arcada, Campus Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors 30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 134
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 111
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 135
iltapäivä / eftermiddag 110
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 134

Novia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Alere, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 96
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 90
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 90
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 90
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 100
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 20
iltapäivä / eftermiddag 20
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 20
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Åbo, Henriksgatan 7, 20500 Åbo
30.5.2022 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
31.5.2022 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
1.6.2022 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
2.6.2022 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 65
3.6.2022 aamupäivä / förmiddag 70

Vad ska man ta med sig till YH-urvalsprovet?

Förbered dig för urvalsprovet genom att se till att du på urvalsprovdagen har med dig allt det som nämns nedan.

Ta med dig till urvalsprovet:

Identitetsbevis

Din identitet kontrolleras i samband med urvalsprovet. Du ska bevisa din identitet med ett giltigt fotoförsett identitetsbevis. Utan ett giltigt identitetsbevis får du inte delta i urvalsprovet.

Du måste avlägsna andningsskyddet om det krävs för identifieringen.

Följande giltiga identitetsbevis godkänns:

 • pass
 • finländskt fotoförsett personkort utställt av polisen
 • finländskt körkort
 • fotoförsett FPA-kort
 • fotoförsett personkort från ett EU/EES-land

Om den asylsökandes pass tillfälligt är i någon myndighets besittning, kan ett intyg över överlåtandet av passet till myndigheten tillsammans med en kopia av passet godkännas som identitetsbevis.

Bärbar dator och krav på utrustningen

YH-urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon (Microsoft Surface godkänns).

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:
 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari
Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. På sidan https://webblasare.yrkeshogskolestudier.fi/ kan du kontrollera vilken version av webbläsaren du här samt huruvida du har tillåtit JavaScript och kakor. Kontrollera i webbläsarens inställningar att du har den senaste versionen. Uppdatera webbläsaren vid behov.

Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Se närmare anvisningar om hur du tar tilläggen ur bruk i Firefox och Chrome. Eventuella VPN-program måste stängas av innan du loggar in till provet.

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS
Vi rekommenderar inte att utföra urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet.

Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon. Du får inte ta med några apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. mus, tangentbord, hörlurar, smartklocka eller aktivitetsarmband som använder Bluetooth, in i provutrymmet. Vid behov kan du ta med dig en separat trådbunden mus.

Sekretessfilter för datorskärmen får inte användas i YH-urvalsprovet.

Identifierare

Ungefär en vecka före YH-urvalsprovet får du en länk till en identifierare som innehåller en QR-kod och information om tiden och platsen för urvalsprovet, som du valde på ansökningsblanketten. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post under vecka 21 (senast 25.5.2022). Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo från och med vecka 21 (senast 25.5.2022). Du behöver identifieraren när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen, så bered dig på att visa identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper.

Egen penna

Ta med dig en egen penna till urvalsprovet. Det finns papper för egna anteckningar att tillgå.

YH-urvalsprovsdagen steg för steg

 • Anländ i tid till i urvalsprovet enligt anvisningarna.
 • Ta med dig identitetsbevis, bärbar dator, datorns strömkabel, identifierare och en penna. Läs de noggrannare kraven i punkten ”Vad ska man ta med sig till YH-urvalsprovet?”.
 • Visa identitetsbevis och identifieraren åt övervakaren då du går till urvalsprovsutrymmet.
 • Stäng av mobiltelefonen när du kommer till urvalsprovsutrymmet. Det är förbjudet att använda mobiltelefon under hela urvalsprovet.
 • Koppla din dator till elnätet och logga in på det trådlösa provnätverket enligt instruktionerna.
 • Innan urvalsprovet börjar får du i urvalsprovsutrymmet anvisningar för hur man genomför urvalsprovet. Följ anvisningarna noggrant.
 • Tystnad ska råda i urvalsprovsutrymmet under urvalsprovet.  Om du behöver hjälp av övervakaren under urvalsprovet ska du lyfta handen och vänta tills övervakaren kommer till dig.
 • Det är tillåtet att avlägsna sig från urvalsprovet tidigast två timmar efter provstarten.

Individuella arrangemang vid YH-urvalsprovet

Lämna in anhållan om individuella arrangemang med bilagor senast 6.4.2022 kl. 15.00 till den yrkeshögskola där du ska delta i YH-urvalsprovet. Kontrollera i anvisningarna nedan om anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in i pappersformat eller elektroniskt till den ifrågavarande yrkeshögskolan.

Individuella arrangemang vid YH-urvalsprovet

På vilka grunder kan man anhålla om individuella arrangemang?

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm, en trådlös elektronisk apparat för att följa med ditt hälsotillstånd, ledar- eller assistanshund eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär. Sänd anhållan till den yrkeshögskola som du har anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Varje sökandes situation bedöms separat.

Hur anhåller jag om individuella arrangemang i YH-urvalsprovet?

Du anhåller om individuella arrangemang på en separat blankett. Anhållan lämnas in till den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang.

Anhållan om individuella arrangemang med bilagor ska lämnas in senast 6.4.2022 kl. 15.00 till antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid.

En del av yrkeshögskolorna använder en pappersblankett för anhållan om individuella arrangemang. Blanketten kan skrivas ut på den här webbplatsen.

Följande yrkeshögskolor använder elektroniska blanketter för anhållan om individuella arrangemang: Arcada, Haaga-Helia, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.
Om du anmält att du ska genomföra YH-urvalsprovet vid någon av de här yrkeshögskolorna ska du använda den ifrågavarande yrkeshögskolans elektroniska blankett för anhållan om individuella arrangemang. Du hittar den elektroniska blanketten på respektive yrkeshögskolas webbplats. Använd inte pappersblanketten för anhållan om individuella arrangemang.

Fyll i blanketten omsorgsfullt. Förutom önskemål om individuella arrangemang ska du även meddela person- och kontaktuppgifter samt vid vilken yrkeshögskola du deltar i YH-urvalsprovet.

Med blanketten för anhållan om individuella arrangemang anhåller man om individuella arrangemang för YH-urvalsprovet. Notera att du inte ska anhålla om individuella arrangemang vid något annat urvalsprov med den här blanketten. För individuella arrangemang vid andra urvalsprov ska du följa anvisningarna vid de yrkeshögskolor som du ansökt till.

Om behov av individuella arrangemang uppkommer eller konstateras efter att ansökningstiden gått ut ska du omedelbart lämna din ansökan om individuella arrangemang till antagningsservice vid den yrkeshögskola där du ska delta i urvalsprovet.

Bilagor till blanketten för anhållan om individuella arrangemang – intyg och utlåtanden

Till anhållan ska bifogas kopior av intyg som du hänvisar till (t.ex. läkarintyg eller annat motsvarande utlåtande över skada eller sjukdom eller intyg över dyslexi eller inlärningssvårighet). Om du anhåller om tilläggstid p.g.a. dyslexi ska du till anhållan bifoga ett utlåtande av speciallärare, psykolog som är insatt i ärendet, talterapeut eller specialläkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniatriker). Det måste framgå av utlåtandet att du behöver stödåtgärder för utförandet av provet. Högskolan kan också godkänna motsvarande beslut från studentexamensnämnden, om det framkommer vilka stödåtgärder som har beviljats.

Expertutlåtandenas giltighetstid varierar beroende på hur permanent skadan, sjukdomen eller inlärningssvårigheten är. Vid dyslexi beaktad utlåtanden som är utfärdade efter att du har fyllt 16 år. Sänd inte intyg i original. Var förberedd på att du måste visa upp intygen i original i början av studierna om du har antagits till utbildningen. Uppgifter om ditt hälsotillstånd är sekretessbelagda (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 §).

Behandlingen av anhållan om individuella arrangemang samt meddelande om individuella arrangemang

Anhållan om individuella arrangemang behandlas vid den yrkeshögskola där sökanden ska delta i urvalsprovet. Yrkeshögskolan meddelar per e-post i god tid före urvalsprovet om de individuella arrangemang som du har beviljats.

Meddelandet om individuella arrangemang är giltigt bara för ett specifikt urvalsprov och i kraft den bestämda urvalsprovsdagen.

Om individuella arrangemang av någon orsak inte kan beviljas enligt anhållan sänder yrkeshögskolan i detta fall ett skriftligt meddelande med motiveringar till den sökande.

Anhållan om individuella arrangemang som inlämnats efter utsatt tid tas till behandling endast vid akuta undantagsfall. Individuella arrangemang kan inte nödvändigtvis beviljas om sökanden tagit kontakt för sent med tanke på genomförandet av urvalsprovet eller om det annars visar sig att det är omöjligt att genomföra individuella arrangemang.

Om den sökande är missnöjd med arrangemangen som meddelats om kan hen utan dröjsmål kontakta yrkeshögskolan som vid behov kan korrigera sitt tidigare beslut. Då sökanden får det slutgiltiga antagningsbeslutet i gemensam ansökan kan hen i det skedet göra en omprövningsbegäran av de beviljade arrangemangen som en del av processen för ändringsansökan.

Följande individuella arrangemang kan inte beviljas i YH-urvalsprovet:

 • förenklade uppgifter
 • rätt att inte behöva utföra någon av urvalsprovets delar
 • bristande språkkunskaper, rätt att använda ordbok
 • bruk av räknare i delen för matematiska färdigheter
 • rätt att utföra provet på papper

Vanliga frågor om YH-urvalsprovet

Hurdana är uppgifterna i YH-urvalsprovet?

Innehållet i YH-urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Du genomför vid ett provtillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. YH-urvalsprovet har både gemensamma delar för alla sökande och branschspecifika delar. Du hittar mera information i avsnittet Innehåll och poängsättning av YH-urvalsprovet.

Vad gör jag om jag inte har en egen dator?

Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en bärbar dator som uppfyller kraven. Du kan fråga om du får låna en dator av dina närstående. En del företag hyr också ut datorer.

Kan man förbereda sig på något sätt för YH-urvalsprovet? Vad borde man beakta?

Se till att du vet när och vart du anmält dig för YH-urvalsprovet. Du kan vid behov kontrollera tidpunkten och platsen för ditt YH-urvalsprov genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo med bankkoder efter att du sänt in ansökningsblanketten.

Försäkra dig om att du har en dator som uppfyller kriterierna. Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna. Ta med dig din identifierare, ett officiellt giltigt identitetsbevis med fotografi, dator med laddat batteri och elkabel, samt en penna. Du kan även ta med dig en trådbunden mus till datorn.

Hurdant kunnande testas i YH-urvalsprovet?

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier.

Finns det en matematisk del i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet finns en matematisk del för alla sökande utom för de som ansöker till humanistiska och pedagogiska området.

Behöver jag en räknare i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet får man använda räknare endast i den del som mäter matematisk-naturvetenskapliga färdigheter för teknikbranschen. Då får den sökande använda provsystemets räknare. Det är förbjudet att använda sin egen räknare. I de andra delarna får man inte använda räknare.

Hur anmäler jag mig till YH-urvalsprovet?

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns i tjänsten Studieinfo.fi. Välj på ansökningsblanketten en för dig lämplig plats och tidpunkt att skriva provet på. Varje yrkeshögskola erbjuder ett visst antal platser. Då platserna vid ett provtillfälle fyllts stängs alternativet och du måste välja ett annat alternativ. Platserna fylls i anmälningsordning.

Varför har jag inte fått en kallelse till YH-urvalsprovet?

Valet av provplats och provtidpunkt i tjänsten Studieinfo.fi fungerar som anmälning. Ingen separat kallelse sänds till YH-urvalsprovet.

Jag har ansökt till Tampereen ammattikorkeakoulu men bor i Villmanstrand. Kan jag genomföra provet i Villmanstrand?

Du kan genomföra ditt urvalsprov i vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du ansöker. Du kan välja att skriva urvalsprovet vid en yrkeshögskola som du inte ansöker till, men som till exempel ligger nära din hemort.

Deltar jag olika dagar i YH-urvalsprovet om jag t.ex. söker till företagsekonomi och teknik?

Nej. Vid samma provtillfälle genomför du endast ett YH-urvalsprov. Innehållet i urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Vid samma provtillfälle genomför du alla delar som hör till de olika ansökningsmål du ansökt till.

Kan man gå på toaletten under YH-urvalsprovet?

Under provet kan man gå på toaletten under övervakning.

Kan jag ta med öronproppar till YH-urvalsprovet?

Du kan ta med små öronproppar utan att anhålla om specialarrangemang. Observera att du använder öronproppar på egen risk, eftersom du då kan missa instruktioner som ges av övervakaren.

Får jag ta med en vattenflaska och mellanmål till YH-urvalsprovet?

Du får ta med en vattenflaska och ett litet mellanmål till provet.

Kan jag ta med de mediciner jag behöver till YH-urvalsprovet?

Till urvalsprovet får du ta med sådana mediciner som du absolut behöver under provet.

Vem korrigerar YH-urvalsprovet?

Urvalsprovssystemet räknar automatiskt dina poäng i YH-urvalsprovet.

Resultaten från YH-urvalsprovet

Vårens andra gemensamma ansökan 2022

Resultaten från YH-urvalsprovet meddelas åt de sökande senast 8.7.2022. Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.2022 kl. 15.00.

Du ser dina totalpoäng för YH-urvalsprovet i Min Studieinfo-tjänsten efter att resultaten har publicerats. Poängen för YH-urvalsprovet är i kraft endast under den ifrågavarande ansökan.

Uppgifterna och de rätta svaren i YH-urvalsprovet publiceras inte.

Urvalsprovspoäng-tjänsten

I Urvalsprovspoäng-tjänsten ser du antalet poäng du har fått varje del av YH-urvalsprovet.

Urvalsprovspoäng-tjänsten har öppnat 27.6.2022. Man kan kontrollera sina poäng för YH-urvalsprovets olika delar i Urvalsprovspoäng-tjänsten fram till 31.8.2022.

Man loggar in på Urvalsprovspoäng-tjänsten på följande sätt:

 1. Gå till sidan https://tulokset.amkvalintakoe.fi/
 2. Identifiera dig stark på något av de sätt som Suomi.fi-tjänsten erbjuder.

Det finns en länk till tjänsten också i din ansökan i Min Studieinfo.

Förverkligandet av YH-urvalsprovet 30.5–3.6.2022

Det har uppdagats att en del sökande har drabbats av ett fel i uppgift 3 i delen för färdigheter i beslutsfattande. Detta beaktas genom att för den här uppgiften ge poäng för rätt svar till alla sökande som utfört delen för färdigheter i beslutsfattande.

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Om totalpoängen i YH-urvalsprovet är de samma för två eller flera sökande, rangordnas de sökande primärt enligt prioriteringen av ansökningsmålet. Om man med detta kriterium inte kan skilja åt de sökande som har samma poäng i urvalsprovet, kan yrkeshögskolan välja att anta samtliga sökande med samma poäng, att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller att genom lottning avgöra vem/vilka som antas. Yrkeshögskolorna har i sina antagningsgrunder slagit fast hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning.

Valikko