Exempeluppgifter

På denna sida kan du bekanta dig med exempel på uppgifter som kan förekomma i YH-urvalsprovet. Observera att exempeluppgifterna inte täcker allt innehåll som utvärderas i YH-urvalsprovet. Bekanta dig med YH-urvalsprovets innehåll i avsnittet YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning.

Uppgifterna i YH-urvalsprovet kan innehålla t.ex. bilder eller matematiska notationer. En sökande som använder skärmläsare kan få tillgängligt provinnehåll genom att anhålla om individuella arrangemang. Det tillgängliga provet för sökande som använder skärmläsare innehåller inte bilder och de matematiska notationerna baseras på dem som används i Luetus-böckerna och -programmet.  

Färdigheter i beslutsfattande 

Läs uppgifterna noggrant och välj det svarsalternativ som du tycker är korrekt utgående från den information som ges. Det finns endast ett rätt svarsalternativ i varje uppgift.

Exempeluppgift 1

Heta, Irma, Jaakko och Kaitsu planerar en gemensam semesterresa. Eftersom detta är den första semesterresan utan föräldrarna för dem alla, har de bestämt sig för en paketresa som inkluderar både flyg och hotell.

Heta studerar och anser att hon kan ha en vecka semester när som helst, förutom första veckan i september då terminen börjar. Hetas föräldrar hjälper henne gärna ekonomiskt. Heta kan inte simma och är orolig för sin säkerhet.

Irma jobbar i en liten blomsterhandel. Hennes arbetsgivare har semester i juli och då ansvarar Irma för affären. Under andra tider kan Irma ha en vecka semester. Irma vill njuta av värmen under sin semester. Hon har redan besökt Thailand och flera resmål vid Medelhavet.

Jaakko studerar flitigt och jobbar under sommaren. Han kan ta semester endast under de två sista veckorna i augusti och den första veckan i september. Jaakko vill undvika interkontinentala flyg eftersom han oroar sig för sitt kolavtryck.

Kaitsu är arbetslös. Han kan åka på semester när som helst, men hans övre gräns för resebudgeten är 1000 €. Kaitsu vill inte åka till en storstad. Han får ångest av stora folkmassor. Kaitsus stelkrampsvaccin är inte i kraft.

Enligt finska utrikesministeriets resemeddelanden är orkaner och tropiska stormar möjliga på Bahamas under sommaren och hösten. Om man reser till Kairo och Alexandria i Egypten bör man iaktta särskild försiktighet på grund av säkerhetsläget. I Nairobi i Kenya skedde en terrorattack 15.1.2019. Man kan inte utesluta nya terrorattacker i Frankrike och de franska myndigheterna upprätthåller förstärkt säkerhetsberedskap. I Tunisien har undantagstillståndet förlängts till 1.9.2019.

Det finns fortfarande platser på följande paketresor. På resemässan har vännerna fått presentkort till massage på ett spa i Nice. Hotellet i Rom skulle bjuda på champagne som välkomstskål.

Alternativ Tidpunkt för resan Mål Typ Pris/person
a 1-7.9.2019 Egypten, Kairo kultur 987 €
b 23-30.7.2019 Tanzania safari 3000 €
c 25-31.8.2019 Kroatien, Dubrovnik stad & strand 800 €
d 22-28.8.2019 Storbritannien, London stad 895 €
e 10-17.8.2019 Italien, Rom stad 900 €
f 25.8-7.9.2019 Indien, Goa strand 1000 €
g 15-21.6.2019 Frankrike, Nice stad & strand 999 €
h 25.8-1.9.2019 Tunisien, Sousse strand 700 €
Vilket resealternativ passar vännerna bäst? Välj det rätta alternativet.

 • Alternativ a
 • Alternativ b
 • Alternativ c
 • Alternativ d
 • Alternativ e
 • Alternativ f
 • Alternativ g
 • Alternativ h
 • Jag svarar inte på frågan.

Exempeluppgift 2

Fem bloggare (Alma, Berta, Cecilia, Doris ja Elias) tävlade sinsemellan i hur snabbt de kan lägga till 20 länkar på sin egen webbplats. Bloggarna startade testet samtidigt.

Alma var klar före Berta, men senare än Cecilia. Doris var klar före Elias, men efter Berta.

Välj bland alternativen namnen på bloggarna från den snabbaste till den långsammaste.

 • Cecilia, Alma, Berta, Doris, Elias
 • Berta, Doris, Alma, Cecilia, Elias
 • Cecilia, Alma, Berta, Elias, Doris
 • Cecilia, Alma, Doris, Elias, Berta
 • Jag svarar inte på frågan.

Exempeluppgift 3

Erik vaknade på morgonsidan av natten och märkte att det var väldigt mörkt i lägenheten pga. ett elavbrott. Eriks strumpor var i en stor låda och han kom ihåg att lådan innehöll 13 blå strumpor, 15 svarta strumpor och 11 grå strumpor.

Eftersom Erik inte såg färgen på strumporna plockade han så många strumpor ur lådan att det bland dem han valt säkert skulle finnas minst två svarta strumpor.

Minst hur många strumpor var Erik tvungen att plocka?

 • 15
 • 20
 • 24
 • 26
 • 28
 • 30
 • Jag svarar inte på frågan.
 
Exempeluppgift 1

Rätt svar: Alternativ c

Exempeluppgift 2

Rätt svar: Cecilia, Alma, Bertta, Doris, Esa

Exempeluppgift 3

Rätt svar: 26

Undervisningsspråket (finska)

Lue teksti ja vastaa kysymyksiin valitsemalla yksi mielestäsi oikea vaihtoehto. Jokaisessa tehtävässä on vain yksi oikea vastausvaihtoehto.

Kaksi ensimmäistä lukua opetus- ja kulttuuriministeriön raportista  “Opintojen aikainen työssäkäynti – ongelma vai mahdollisuus ammattikorkeakouluopinnoissa?”

 1 Johdanto      

Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäyntiä on yleensä pidetty opintoja viivästyttävänä tekijänä. Aiheesta on myös pitkään käyty kansallista keskustelua. Työssäkäyntiä on selitetty sillä, että opiskelijat tekevät valintoja opintotukeen liittyvien kannustimien ja rajoitteiden puitteissa. (Karhunen, Määttänen & Uusitalo 2016.) Mutta myös työkokemuksen hankkiminen ja työelämään kiinnittyminen opintojen aikana motivoivat opiskelijoita työssäkäyntiin (Vanttaja 2012).

Opintojen aikainen työssäkäynti voi yhtäältä olla seurausta opintotuen reaalisesta heikkenemisestä Suomessa, mutta se voi olla myös merkittävä urasuunnittelun muoto. Oli opintojen aikaisen työssäkäynnin taustalla sitten taloudellinen pakko tai ei, tarjoaa se mainion areenan kokemukselliselle oppimiselle. Opintojen edetessä myös pätkä- ja osa-aikatöiden laatu kehittyy muistuttamaan korkeakoulutasoisia työtehtäviä. Tämä puolestaan tarjoaa tiedon ja taidon soveltamisareenan opiskelijalle. Aikaisemmat tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, että opetuksessa ei vielä juurikaan hyödynnetä tai kannusteta opiskelijoita soveltamaan opintojen aikaisissa työtehtävissä oppimiaan asioita teoreettisissa opinnoissa (Vanhanen-Nuutinen, Kotila & Mäki 2016).

Työskentely oman koulutusalan työtehtävissä mahdollistaa inhimillisen pääoman kasvattamisen niiden taitojen osalta, joita korkeakoulutuksessa ei voi suoraan oppia (Karhunen 2015, 57). Se näyttäisi olevan merkityksellistä myös myöhemmän työuran kannalta. Kahden viimeisen opiskeluvuoden aikainen ja omaan koulutusalaan liittyvä työkokemus auttaa vastavalmistuneita siirtymään opinnoista työelämään. Siirtymistä työelämään voitaisiinkin tukea luomalla mahdollisuuksia oman alan työharjoitteluun osana opintokokonaisuutta ennen valmistumista korkeakoulusta. (Karhunen, Hynninen & Pehkonen 2012.)

Työkokemuksen kautta opittavat taidot voivat olla myös luonteeltaan työelämän metataitoja, joita voi oppia missä tahansa työtehtävissä (Tuononen, Parpala, Haarala-Muhonen & Lindblom-Ylänne 2016). Tätä kautta on perusteltavissa työskentely myös muun kuin opiskeltavan alan työtehtävissä. Kyse on siitä, mitkä opetuksen ja korkeakoulutuksen käytännöt tukevat samanaikaisesti sekä opintojen etenemistä että opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä sekä miten työssäkäynti ja opiskelu saadaan palvelemaan toisiaan. Toisaalta korkeakoulut joutuvat kehittelemään prosesseja ja työkaluja, joilla voitaisiin varmistaa opiskelu ja valmistuminen opintojen aikaisesta työssäkäynnistä riippumatta.

Siinä missä opiskelijoiden työssäkäyntiä on tutkittu tähän mennessä suhteellisen paljon, opiskelijoiden kokemuksia opintojen aikaisen työn hyödyntämisestä on tutkittu toistaiseksi vain vähän. Jotta saataisiin selville, miten ammattikorkeakouluissa voidaan tukea opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä, ja toisaalta saadaan työssäkäynti tukemaan korkeakouluopintoja, lähdemme tässä tutkimuksessa tuottamaan lisätietoa ilmiöstä tarkastelemalla ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksia työssäkäynnistään rakenneyhtälömallin avulla. Mitattavan ilmiön yhteyttä selvitetään opiskelun eri tekijöihin: opetus, ohjaus, motivaatio, stressi, opintojen viivästyminen ja keskeytyminen sekä työkokemuksen hyödyntäminen ja työssäolo. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteina ovat opintojen ohessa työssä käyvien korkeakouluopiskelijoiden kokemukset, mutta erityisesti ne työssä käyvät opiskelijat, jotka etenevät oman arvionsa mukaan opinnoissaan normaalisti.

Rakenneyhtälömallissa käytetty mittari, josta jatkossa käytämme nimitystä Työn opinnollistamisen -mittari, sisällytettiin osaksi Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön toteuttamaa korkeakouluopiskelijoiden seurantatutkimusta.

Tutkimuksessa hyödynnetään kahta tutkimusaineistoa: EUROSTUDENT VI ja Opiskelijabarometri 2014–2015. EUROSTUDENT VI -aineistosta kuvataan ilmiön nykytilaa ja muutosta, Opiskelijabarometrin aineiston perusteella testataan mallinnusta työssäkäynnin merkityksestä opinnoissa. Tutkimuksen luotettavuuden arviointia on esitetty luvuissa 3, 4 ja 5 tutkimuksen aineiston, mallin kehittämisen ja tulosten tarkastelun yhteydessä. Artikkelin lopussa pohdimme, miten tuloksia voidaan hyödyntää korkeakoulupedagogisessa kehittämistyössä ja ohjauksessa.

2 Työ ja oppiminen korkeakoulutuksessa

Korkeakouluopiskelu ei ole ainoa opiskelijan elämää määrittävä tekijä. Kompleksinen toimintaympäristö mielenkiinnonkohteineen tarjoaa opiskelijalle muutakin kuin päätoimiset 3–5 vuoden opinnot. Kuinka korkeakoulut kykenevät vastaamaan tähän? Pystyvätkö korkeakoulut muovaamaan rakenteitaan ja opetus- ja ohjauspalveluitaan suhteessa kompleksiseen toimintakenttään? (Snowden & Boone 2007.)

Koulutuspolitiikan onnistumisen näkökulmasta joustavat opintopolut helpottavat opintojen suorittamista loppuun, jos niin halutaan. Samoin työskentely opiskeltavaa alaa vastaavassa työssä, mikä on tyypillistä suomalaiselle korkeakoulutukselle (Hauschildt, Gwosć, Netz Mishra 2015, 103), tekee mahdolliseksi työnteon ja opiskelun yhteensovittamisen. Korkeakoulujen pitää vain ratkaista, miten huomioida opintojen aikaisen työn kautta syntyvä osaaminen osaksi opintoja. Haasteena on sellaisen korkeakouluympäristön luominen, jossa mahdollistetaan digitalisaation kautta uudenlaiset osaamisen arvioinnin ja dokumentoinnin tavat. Oppimisen kaikkiallisuus koskettaa siten myös korkeakoulukenttää. (Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman… 2017, 35–40.)

(Loppuosa luvusta 2 on poistettu.)

Lähde: Vanhanen-Nuutinen, L., Saari, J., Kotila, H. & Mäki, K. Opintojen aikainen työssäkäynti – ongelma vai mahdollisuus ammattikorkeakouluopinnoissa? Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:10. Helsinki.

Mitä johdanto lupaa koko julkaisun lukijalle?  

 • antaa vastauksen siihen, onko opintojenaikainen työssäkäynti hyvä vai huono asia
 • antaa tutkimukseen perustuvaa tietoa opiskelijoiden työssäkäyntikokemuksista ja niiden yhteydestä opiskeluun
 • tarjota opiskelijalle keinoja työn ja opiskelun yhdistämiseksi
 • tarjota tutkittua tietoa siitä, millaisia työssäkäyntikokemuksia suomalaisilla opiskelijoilla on ennen ollut
 • Jätän vastaamatta kysymykseen.
Mihin artikkelissa viitataan työelämän metataidoilla? 

 • ammatin perustaitoihin
 • korkeakoulun prosesseihin opintojen ja työelämän yhteensovittamiseksi
 • työelämän vaativiin erityistaitoihin
 • erilaisissa työtehtävissä opittaviin yleisiin työelämätaitoihin
 • Jätän vastaamatta kysymykseen.
Kysymyksen "Mitä johdanto lupaa koko julkaisun lukijalle?" oikea vastaus on:
 • antaa tutkimukseen perustuvaa tietoa opiskelijoiden työssäkäyntikokemuksista ja niiden yhteydestä opiskeluun
Kysymyksen "Mihin artikkelissa viitataan työelämän metataidoilla?" oikea vastaus on:
 • erilaisissa työtehtävissä opittaviin yleisiin työelämätaitoihin

Undervisningsspråket (svenska)

Läs texten och svara på frågorna genom att välja ett alternativ som du anser vara rätt. Det finns endast ett rätt alternativ för varje fråga.

Texten är ett utdrag ur den sista delen av artikeln. Den ursprungliga texten i provuppgiften bestod av cirka två sidor med totalt fem frågor till texten.

Hen på väg in i FPA:s texter

För en myndighet som FPA är det viktigt att inte avleda uppmärksamheten från budskapet i texten genom att använda ord som mottagaren eventuellt reagerar på och det finns fortfarande personer som reagerar på hen. Men senast frågan diskuterades lutade det åt att hen inom en överskådlig framtid kommer att komma in i en del av FPA:s texter. Troligen börjar FPA med att använda hen i förmånsanvisningar som publiceras på webben, även om den primära målgruppen är handläggare inom organisationen.

– I anvisningstexterna talas det mycket om personer, vad de ska göra och vad som händer med dem, vilket leder till väldigt många han eller hon. Vi börjar antagligen med att introducera hen i de här texterna, säger Grönholm.

Efter anvisningstexterna står eventuellt webbtexterna i tur, men FPA väntar sannolikt med att introducera hen i beslut och brev som riktar sig direkt till kunderna.

Hen i lagtext

Också svenska språkenheten vid statsrådets kansli följde diskussionen om hen när den blossade upp 2012. Svenska språkenheten har hela tiden följt rekommendationerna från Språkrådet i Sverige och i fråga om lagtext Regeringskansliets språkgranskares praxis. Om hen kommer att komma in i egentlig lagtext får tiden utvisa.

Vad sägs i texten om myndigheternas förhållningssätt till hen? 

 • Man har valt att gå i bräschen för bruket av hen.
 • Man ställer sig tveksam till rekommendationerna från Sverige.
 • För vissa informella myndighetstexter är bruket restriktivt.
 • Myndigheter som FPA kommer att införa hen successivt.
 • Jag svarar inte på frågan.
Vad vill man med texten? 

 • Ge en översiktlig bild av bruket av pronomenet hen.
 • Väcka debatt om myndigheternas användning av hen.
 • Ge en bild av hur hen tagit sig in i myndighetssammanhang.
 • Informera om användningen av hen ur ett språkvårdsperspektiv.
 • Jag svarar inte på frågan.
Rätt svar på frågan "Vad sägs i texten om myndigheternas förhållningssätt till hen?" är:
 • Myndigheter som FPA kommer att införa hen successivt.
Rätt svar på frågan "Vad vill man med texten?" är:
 • Ge en översiktlig bild av bruket av pronomenet hen.

Engelska 

Read the text and then answer the questions concerning the bolded expressions as instructed. Choose one alternative per question. Each question includes just one correct alternative.

If forecasts become true, more and more service and other robots will enter our daily lives as assistants or companions. Present day service robots still show limited (social) intelligence and interaction abilities. […]

[…] Higher-level cognitive and social skills can be simulated, and results can be gained from HRI (Human-Robot Interaction) studies that can then further direct the development of controllers that might implement these functions.

Which of the following alternatives is closest to the term ‘forecast(s)’ in the text?  

 • expulsion
 • circumstance
 • act
 • prediction
 • I will leave this question unanswered.
Which of the following alternatives does not mean the same as the term ‘implement’ in the text?  

 • ignore
 • apply
 • execute
 • carry out
 • I will leave this question unanswered.
Rätt svar på frågan "Which of the following alternatives is closest to the term ‘forecast(s)’ in the text? " är:
 • prediction
Rätt svar på frågan "Which of the following alternatives does not mean the same as the term ‘implement’ in the text?" är:
 • ignore

Matematiska färdigheter 

Läs uppgifterna noggrant och välj det svarsalternativ som du tycker är korrekt. Det finns endast ett rätt svarsalternativ i varje uppgift.

Exempeluppgift 1

Utgående från de siffror som står vid triangelhörnen ska man härleda det tal som står inne i triangeln. Vilket tal ska stå inne i den fjärde triangeln?

Tehtävään liittyvä kuva

 • 1
 • 7
 • 15
 • Inget av dessa
 • Jag svarar inte på frågan.

Exempeluppgift 2

Leo är sex år äldre än sin syster Ada. Barnens mamma är i sin tur fyra gånger så gammal som Ada. Om man betecknar Leos ålder med x, hur ska man beteckna mammans ålder?

 • 4x
 • 4x – 6
 • 4x – 24
 • 4(x – 3)
 • Jag svarar inte på frågan.
Exempeluppgift 1

Rätt svar: Inget av dessa

Exempeluppgift 2

Rätt svar: 4x - 24

Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter 

Läs uppgifterna noggrant och välj det svarsalternativ som du tycker är korrekt. Det finns endast ett rätt svarsalternativ i varje uppgift.

Exempeluppgift 1

Under en sträcka på 100 kilometer med en personbil förbrukas cirka 15 kWh energi. Hur många liter bränsle förbrukas under sträckan på 100 kilometer om bränslets energiinnehåll är 10 kWh/liter och motorns verkningsgrad är 33 %? Välj det alternativ som passar bäst.

 • 5 liter
 • 7,5 liter
 • 10 liter
 • 15 liter
 • Jag svarar inte på frågan.

Exempeluppgift 2

Halveringstid är ett begrepp som anknyter till radioaktivitet och betyder den tid som det tar för hälften av de radioaktiva kärnorna, som fanns vid startögonblicket, att sönderfalla till andra ämnen. Vilket av följande alternativ beskriver bäst den tid det tar för 7/8 av kärnorna att sönderfalla och 1/8 bli kvar, om halveringstiden är 1 000 år?

 • 1 000 år
 • 3 000 år
 • 4 000 år
 • 7 000 år
 • Jag svarar inte på frågan.
Exempeluppgift 1

Rätt svar: 5 liter

Exempeluppgift 2

Rätt svar: 3 000 år

Etiska färdigheter 

Läs uppgifterna noggrant och välj det svarsalternativ som du tycker är korrekt utgående från den information som ges. Det finns endast ett rätt svarsalternativ i varje uppgift.

Exempeluppgift 1

Vilket av följande påståenden innehåller en etisk synvinkel?

 • Jarkko deltar på hälsocentralen i en avslappningsgrupp som riktar sig till mentalvårdspatienter.
 • Jarkko hoppas att avslappningsträningen skulle hjälpa honom att klara vardagen bättre.
 • Jarkko har lidit av problem med mental ohälsa hela vuxenlivet, nästa tjugo år.
 • Jarkko vill inte berätta för de andra i gruppen vilken sjukdom han lider av.
 • Jag svarar inte på frågan.

Exempeluppgift 2

Läs berättelsen och svara på frågan.

Du arbetar mycket med Johanna och det uppstår ett nära förhållande mellan er som kolleger. Arbetsgemenskapen ni jobbar i har haft som vana att dela glädje och sorg. Johanna berättar bara för dig att hon haft det jobbigt på sistone, eftersom hon och hennes make just byggt villa och det hos deras son upptäckts en långvarig fastän inte speciellt farlig sjukdom. En dag berättar Petri, en annan arbetskompis, för dig att Johanna begått misstag i sitt arbete. Petri har talat om saken med Johanna och frågat Johanna om allt är bra där hemma. Johanna har besvarat Petris förfrågan med en axelryckning. Petri frågar dig vad som är fel med Johanna, kan det vara något hon döljer? Du skulle inte vilja ljuga för Petri men inte heller avslöja Johannas privata angelägenheter.

Vilket av följande påståenden innehåller en etisk synvinkel?

 • Du vill inte ljuga för Petri.
 • Du och Johanna står varandra närmare än Petri och Johanna.
 • Johanna haft det jobbigt på sistone.
 • På jobbet arbetar man tillsammans med sina kollegor.
 • Jag svarar inte på frågan.
Exempeluppgift 1

Rätt svar: Jarkko vill inte berätta för de andra i gruppen vilken sjukdom han lider av.

Exempeluppgift 2

Rätt svar: Du vill inte ljuga för Petri.

Färdigheter i emotionell intelligens 

Läs uppgifterna noggrant och välj det svarsalternativ som du tycker är korrekt utgående från den information som ges. Det finns endast ett rätt svarsalternativ i varje uppgift.

Exempeluppgift 1

Välj det känslotillstånd som bilden ger uttryck för.

 • glädje
 • sorg
 • förtvivlan
 • rädsla
 • Jag svarar inte på frågan.

Exempeluppgift 2

Riina kommer från en tent och upplever att den har gått bra. Hur känner Riina sig sannolikt?

 • besviken
 • nöjd
 • arg
 • överraskad
 • Jag svarar inte på frågan.
Exempeluppgift 1

Rätt svar: glädje

Exempeluppgift 2

Rätt svar: nöjd
Valikko