Urvalsmetoder

Hur kan man bli antagen till yrkeshögskolestudier?

Det här är de vanligaste urvalsmetoderna i gemensam ansökan:

1. Betygsbaserad antagning
2. YH-urvalsprovet

Ansökan till yrkeshögskola och studerandeantagningen från och med våren 2020
1.	Före ansökan 
2.	Under ansökningstiden
3.	Urvalsmetoder
4.	Mottagande av studieplats

1.	Före ansökan 
Vad vill jag studera?
•	Fundera över vilka utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen intresserar dig och bekanta dig med innehållet i dem. Du hittar information på den här webbplatsen, tjänsten Studieinfo.fi eller på yrkeshögskolorna egna webbplatser.
Var vill jag studera?
•	Kolla vilka yrkeshögskolor som erbjuder de utbildningar som intresserar dig.
•	I tjänsten Studieinfo.fi hittar du utbildningar som du kan ansöka till och i anslutning till dem hittar du närmare information om utbildningarna, ansökan och studerandeantagningen.
Vilket är det bästa alternativet för mig?
•	Jämför utbildningarnas innehåll, profileringar och hur de genomförs i tjänsten Studieinfo.fi och på yrkeshögskolornas webbplatser.
•	Ta del av studerandes och utexaminerades erfarenheter på yrkeshögskolornas webbplatser. 
•	Under rubriken Evenemang på denna webbplats finns information om tillställningar och evenemang, där du kan bekanta dig med yrkeshögskolestudier och olika utbildningar i olika delar av Finland.
Hur förbereder jag mig för ansökan?
•	Ta reda på hur man antar studerande till de utbildningar som du är intresserad av. Du hittar information på den här webbplatsen, i tjänsten Studieinfo.fi och på yrkeshögskolornas webbplatser. 
•	Ta reda på om det finns några särskilda krav på hälsa och funktionsförmåga. Du hittar uppgifter om det i avsnittet Ansökan på webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi.
•	Antagningsservice vid yrkeshögskolorna, studiehandledare och andra som jobbar med vägledning kan hjälpa dig om du har frågor. 
Under ansökningstiden
Behörighet 
•	Försäkra dig om att du har behörighet att ansöka till utbildningen och se till att du har avlagt den examen som krävs inom utsatt tid.
•	Fyll i ansökan i tjänsten Studieinfo.fi under ansökningstiden och ladda upp de bilagor som eventuellt krävs.
Urvalsmetoder
Betygsbaserad antagning		YH-urvalsprovet
•	Du behöver inte själv välja eller meddela på vilket sätt du ansöker till yrkeshögskolan, utan antagningen sker på basis av den information du har meddelat i din ansökan och de examina du har avlagt. Om du exempelvis har en dubbelexamen kan du i den betygsbaserade antagningen bli vald utgående från studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen.

•	Efter ansökningstiden görs ett första urval på basis av de sökandes examensbetyg från andra stadiet. Därefter ordnas YH-urvalsprovet. Om du blir antagen på basis av betyg får du ett meddelande om det redan innan YH-urvalsprovet. Observera att vissa utbildningar ordnar ett lämplighetstest.

•	Då du blir erbjuden en studieplats sänder ansökningssystemet automatiskt ett e-postmeddelande som uppmanar dig att besöka tjänsten Min Studieinfo, där du får mera information och kan ta emot studieplatsen.
Betygsbaserad antagning
•	Om du blir antagen genom betygsbaserad antagning får du ett meddelande om det.
•	Om du blir antagen till ditt högsta ansökningsmål genom betygsbaserad antagning kan du genast ta emot din studieplats och behöver inte delta i YH-urvalsprovet.
YH-urvalsprovet
•	Om de poäng du får för betyget inte räcker till eller om du inte har en sådan examen från andra stadiet som kan beaktas i den betygsbaserade antagningen skall du delta i YH-urvalsprovet så att du kan bli antagen på det sättet.
•	De flesta av en yrkeshögskolas utbildningar som man kan ansöka till använder sig av YH-urvalsprovet. Kontrollera om utbildningen är med i YH-urvalsprovet, eller om man skall göra någon uppgift som skall sändas in på förhand eller om det finns ett skilt urvalsprov till vilket man skall förbereda sig. YH-urvalsprovet förutsätter inte förberedelser. 
Före YH-urvalsprovet
•	Anmäl dig till YH-urvalsprovet genom att under ansökningstiden på ansökningsblanketten i tjänsten Studieinfo.fi välja en tid och en plats för urvalsprovet som passar dig. Du kan senare, efter att du lämnat in din ansökningsblankett, kontrollera tid och plats för ditt YH-urvalsprov genom att logga in med bankkoder till Min Studieinfo. 
•	Varje yrkeshögskola erbjuder ett visst antal platser för att utföra urvalsprovet. Du kan välja att skriva urvalsprovet vid en yrkeshögskola som du inte ansöker till, men som till exempel finns nära där du bor.
•	Ifall du behöver indviduella arrangemang vid YH-urvalsprovet skall du komma ihåg att anhålla om det i enlighet med de gemensamma anvisningarna och tidtabellen.
•	Lämna in en anhållan om indviduella arrangemang med eventuella bilagor innan tidsfristen går ut.
•	Yrkeshögskolan skickar ett e-postmeddelande om eventuella indviduella arrangemang vid urvalsprovet till dem som har anhållit om sådana.
•	Försäkra dig om att du har tillgång till en dator som har de egenskaper som behövs.
På YH-urvalsprovsdagen
•	Kom till urvalsprovet på anvisad tid och till den plats som du har valt på ansökningsblanketten.
•	Till urvalsprovet skall du ha med dig: 
•	din identifierare
•	ett giltigt officiellt identitetsbevis
•	en dator som uppfyller kraven och som är utrustad med ett laddat batteri
•	strömkabeln till din dator
•	en trådbunden datormus (valfritt) 
•	en penna
•	Följ de anvisningar som du får av personalen som finns på plats på urvalsprovsdagen.

•	Du kan i tjänsten Min Studieinfo följa med hur din antagningsprocess framskrider enligt tidtabellen för gemensam ansökan. Där ser du också vilka poäng du har fått i den betygsbaserade antagningen och i urvalsprovet.
•	Resultaten i gemensam ansökan publiceras fortlöpande efter hand som antagningen framskrider.
•	Om du på basis av urvalsprov antas till en utbildning som du har rankat som ett högre ansökningsmål annulleras ett lägre rankat ansökningsmål som du fått via betygsbaserad antagning.
•	För varje gemensam ansökan finns ett utsatt datum då alla högskolors antagningsresultat senast skall vara publicerade. Efter att resultaten publicerats kan man ännu fram till ett angivet datum anta studerande från reservplats.
Mottagande av studieplats
Mottagande av studieplats och läsårsanmälan
•	Om du får en studieplats skall du senast vid den tidpunkt som anges ta emot studieplatsen och anmäla dig som närvarande eller frånvarande för terminen eller läsåret i tjänsten Min Studieinfo.
Inlämning av bilagor
•	Lämna in de dokument som yrkeshögskolan kräver till antagningsservice. Följ de anvisningar som yrkeshögskolan du har blivit antagen till har gett dig. Du skall lämna in de dokument som krävs för att försäkra dig om din studieplats. Studieplatsen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat de dokument som behövs och sett betygen i original.

Lämplighetsprov och arbetserfarenhet

Som tillägg till den betygsbaserade antagningen och YH-urvalsprovet ordnas separata lämplighetsprov endast för sökande till utbildningarna byggnadsarkitekt (YH) och sjökapten (YH). När det gäller byggmästareutbildningen tar man även hänsyn till arbetserfarenhet inom byggbranschen förutom betygsurval och YH-urvalsprov vid antagningen.

Antagning av studerande till kulturbranschen

Yrkeshögskolorna bestämmer själva hur de antar studerande till kulturbranschen. Studerande antas inte på basis av betyg till kulturbranschen. Kulturbranschen använder i regel inte YH-urvalsprovet, men någon yrkeshögskola kan eventuellt göra det. På sidan YH-urvalsprovet på denna webbplats kan du kontrollera om något ansökningsmål inom kulturbranschen är med i YH-urvalsprovet. Mera information om antagningen av studerande till kulturbranschen hittar du i tjänsten Studieinfo.fi och på yrkeshögskolornas webbplatser.

Inom kulturbranschen finns följande examina:

 • Artenom (YH)
 • Bildkonstnär (YH)
 • Danslärare (YH)
 • Formgivare (YH)
 • Konservator (YH)
 • Kulturproducent (YH)
 • Medianom (YH)
 • Musiker (YH)
 • Musikpedagog (YH)
 • Scenkonstpedagog (YH)
 • Vestonom (YH)

Antagning på basis av tidigare högskolestudier

Bekanta dig med öppna yrkeshögskolestudier som leder till examensstudier på respektive yrkeshögskolas webbplats.

Antagningen av studerande på basis av studier vid Öppna yrkeshögskolan sker i regel genom yrkeshögskolornas egna separata ansökningar.

Valikko