Poängsättningen av YH-urvalsprovet ändrar från och med hösten 2023. Bekanta dig med ändringarna av poängsättningen av YH-urvalsprovet.

YH-urvalsprovet

Obs. Anvisningarna på denna sida gäller gemensam ansökan våren 2023. Du hittar anvisningarna för YH-urvalsprovet hösten 2023 här.

YH-urvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som görs på egen bärbar dator. YH-urvalsprovet förverkligas i Vallu-tjänsten för urvalsprov.

YH-urvalsprovet ordnas på våren under tiden 29.5–2.6.2023. Vilka urvalsprovstillfällen som erbjuds varierar mellan yrkeshögskolorna. Du hittar utbudet av urvalsprovstillfällen i tabell 2. Bekanta dig noggrant med anvisningarna för urvalsprovet innan du deltar i det.

Urvalsprovet utvärderar färdigheter för yrkeshögskolestudier. YH-urvalsprovet kräver inga förhandsförberedelser. Det finns inget förhandsmaterial eller förhandsuppgifter.

YH-urvalsprovet används inom följande utbildningsområden:

 • Humanistiska och pedagogiska området
 • Företagsekonomi och informationsbehandling
 • Naturbruk
 • Turism, kosthåll och ekonomi
 • Sjöfart
 • Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen
 • Teknik

Merparten av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder YH-urvalsprovet. I tabell 1 ser du om dina egna ansökningsmål är med i YH-urvalsprovet. Om ansökningsmålet inte använder YH-urvalsprovet hittar du information om detta i tjänsten Studieinfo.fi. Du ska i detta fall kontrollera om ansökan till utbildningen kräver en förhandsuppgift eller ett separat urvalsprov, som man måste förbereda sig för.

Särskilda lämplighetstest utöver YH-urvalsprovet ordnas endast för dem som söker till byggnadsarkitekt (YH) och sjökapten (YH). I antagningen av studerande till byggmästare (YH) beaktas utöver YH-urvalsprovet även arbetserfarenhet från byggbranschen.

Kulturbranschen använder i princip inte YH-urvalsprovet, men det är möjligt att enskilda ansökningsmål inom yrkeshögskolornas kulturbransch ändå använder det. Du hittar information om kulturbranschens urvalsprov i tjänsten Studieinfo.fi och på yrkeshögskolornas webbplatser.

För ansökningsmålen inom social- och hälsovård, det humanistiska och pedagogiska området, idrott och sjöfart finns krav som rör hälsa och funktionsförmåga. Närmare information hittar du under Hälsa och funktionsförmåga.

Om du har fått en plats i den betygbaserade antagningen behöver du inte delta i YH-urvalsprovet. Du behöver inte meddela yrkeshögskolan om att du uteblir om inte yrkeshögskolan har bett om det i beslutet om individuella arrangemang. Om du har blivit antagen till ett lägre önskemål i den betygsbaserade antagningen kan du, om du vill, sträva efter att få en plats på ett högre ansökningsmål genom YH-urvalsprovet.

YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning

YH-urvalsprovet består av olika delar (figur 1). Urvalsprovets delar och längd beror på vilka ansökningsmål du har sökt till. Du avlägger vid ett tillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. I YH-urvalsprovet finns både delar som är gemensamma för alla sökande och delar som är specifika för de olika utbildningsområdena. För att du ska kunna bli antagen till ett ansökningsmål måste du få ett godkänt resultat i alla delar som hör till ditt ansökningsmål.

Varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om delen blir på hälft är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Du kan utföra YH-urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte gå tillbaka till en del efter det att den har stängts.

I varje del av urvalsprovet ingår det också uppgifter som testas med tanke på kommande urvalsprov. Dessa uppgifter poängsätts inte. Det framgår inte vilka dessa uppgifter är, men man beaktar dem då provtiden för varje del bestäms.

I antagningen av studerande används YH-urvalsprovets totalpoäng, som utgörs av de ekvivalerade poängen för ansökningsmålets provdelar. Ekvivalering innebär att de sökandes poäng för de olika provdelarna omvandlas till en jämförbar form för att uppnå en enhetlig svårighetsnivå för YH-urvalsprovet.

Provets språk

Ansökningsmålens undervisningsspråk avgör vilket språk du utför provet på.

 • Om du ansöker till endast svenskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på svenska (med undantag av den delen för det engelska språket).
 • Om du ansöker till endast finskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på finska (med undantag av den delen för det engelska språket).
 • Om du ansöker till både svensk- och finskspråkiga utbildningar, måste du i början av provet välja på vilket språk du vill utföra provet: svenska eller finska. Oberoende av vilket språk du väljer att utföra provet på utför du delen för undervisningsspråket på både svenska och finska.

YH-urvalsprovets delar

Gemensamma delar för alla utbildningsområden:

 • Färdigheter i beslutsfattande (40 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas logisk slutledningsförmåga och färdigheter i problemlösning. I uppgifterna ska man kunna skilja mellan relevant och irrelevant information, beakta flera faktorer som påverkar lösningen, utvärdera grunderna för beslut samt dra slutsatser på basis av information som presenteras på olika sätt. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk. Att låta blir att svara leder inte till poängavdrag. Exempel på uppgifter i delen för färdigheter i beslutsfattande
 • Undervisningsspråket (svenska eller finska) (30 minuter): Ansökningsmålets undervisningsspråk avgör uppgifterna i denna del. Du utför delens uppgifter på svenska om du söker till svenskspråkiga ansökningsmål. Du utför delens uppgifter på finska om du söker till finskspråkiga ansökningsmål. Om du söker till både svensk- och finskspråkiga ansökningsmål utför du delen på både svenska och finska. Denna del utvärderar dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och textgenrer samt din språkliga slutledningsförmåga. Man kan få maximalt 10 poäng för delen och gränsen för godkänt är 2 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk. Att låta blir att svara leder inte till poängavdrag. Exempel på uppgifter i delen för undervisningsspråket.
 • Engelska (30 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och din språkliga slutledningsförmåga. Man kan få maximalt 10 poäng för delen och gränsen för godkänt är 0,5 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk. Att låta blir att svara leder inte till poängavdrag. Exempel på uppgifter i delen för engelska språket.

Förutom de delar som är gemensamma för alla områden innehåller YH-urvalsprovet följande delar som är branschspecifika:

 • Matematiska färdigheter (40 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik, företagsekonomi och informationsbehandling, naturbruk, sjöfart, turism, kosthåll och ekonomi, social- och hälsovård, idrott eller skönhetsbranschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda utbildningsområden. I denna del utvärderas dina grundläggande färdigheter i matematik. Av de matematiska delområdena ligger tyngdpunkten på grundläggande räkneuppgifter, procenträkning, förstagradsekvationer, enhetsomvandlingar, geometri, uppgifter som kräver matematisk-logisk slutledningsförmåga samt din förmåga att tolka tabeller och figurer. Det är inte tillåtet att använda räknare i denna del. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk. Att låta blir att svara leder inte till poängavdrag. Exempel på uppgifter i delen för matematiska färdigheter.
 • Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter (35 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik eller sjöfart. I delen utvärderas dina färdigheter i matematik och fysik. I provet utvärderas dina matematiska färdigheter genom uppgifter som berör förenkling av uttryck, lösning av ekvationer samt plangeometri och trigonometri (t.ex. en rätvinklig triangel). I fysik utvärderas dina grundkunskaper om fysikens fenomen, din förmåga att göra uträkningar och dra slutsatser utgående från grundläggande kunskaper i fysik eller givna modeller samt din förmåga att tolka diagram och grafer. I denna del kan den sökande använda provsystemets funktionsräknare. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 2 poäng. I denna del är minuspoäng inte i bruk. Att låta blir att svara leder inte till poängavdrag. Exempel på uppgifter i delen för matematisk-naturvetenskapliga färdigheter.
  Provsystemets funktionsräknare används endast i den matematisk-naturvetenskapliga delen, som hör till utbildningsområdet för teknik samt sjöfart. Det är förbjudet att använda operativsystemets räknare på datorn och andra separata räknare. Observera att det inte är tillåtet att använda räknaren i delen för matematiska färdigheter eller någon annan urvalsprovsdel.

  Räknarens funktioner:

  • addition, subtraktion, multiplikation, division
  • parenteser
  • andra potens och kvadratrot
  • tiopotens ja allmän potens
  • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
  • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
  • konstanterna π och e
  • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
  • uttryckets värde kan lagras i minnet Min och hämtas ur minnet Mout.
  Räkneoperationerna kan delvis göras även med tangentbordet.

  Exempel: Inmatning av uttryck • Etiska färdigheter (15 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i att identifiera olika påståendens etiska natur. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 5 poäng. I denna del är minuspoäng inte i bruk. Att låta blir att svara leder inte till poängavdrag. Exempel på uppgifter i delen för etiska färdigheter.
 • Färdigheter i emotionell intelligens (15minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i emotionell intelligens, så som att identifiera känslor och hantera känslor. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 8 poäng. I denna del är minuspoäng inte i bruk. Att låta blir att svara leder inte till poängavdrag. Exempel på uppgifter i delen för färdigheter i emotionell intelligens.

Figur 1. YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde i vårens andra gemensamma ansökan 2023.

Humaks utbildning till kulturproducent (YH) använder följande delar i YH-urvalsprovet: färdigheter i beslutsfattande, undervisningsspråket och engelska.

Tid och plats för YH-urvalsprovet och anmälan till YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet i vårens andra gemensamma ansökan 2023 ordnas under tiden 29.5–2.6.2023. Alla yrkeshögskolor erbjuder inte nödvändigtvis urvalsprovstillfällen under alla dessa dagar (se tabell 2) innan gemensam ansökan börjar.

Förmiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 9.00. Registreringen börjar kl. 8.00.

Eftermiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 14.00. Registreringen börjar kl. 13.00.

Var på plats i god tid innan urvalsprovstillfället börjar. Man bör vara på plats i urvalsprovsutrymmet före urvalsprovstillfällets starttid. Försenade sökande släpps inte in till urvalsprovet efter starttiden för urvalsprovstillfället.

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns på tjänsten Studieinfo.fi under ansökningstiden. På ansökningsblanketten ska du välja en för dig lämplig plats och tidpunkt för deltagande i YH-urvalsprovet av de alternativ som erbjuds. Du kan välja att delta i urvalsprovet vid vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du söker. Du kan välja att skriva urvalsprovet också vid en yrkeshögskola som du inte söker till, men som till exempel ligger nära din hemort.

Varje yrkeshögskola erbjuder en viss mängd platser. Platserna vid urvalsprovstillfällena fylls i anmälningsordning. När platserna vid ett enskilt urvalsprovtillfälle fyllts stängs det alternativet och du måste välja ett annat alternativ.

Anmälan som du gör på ansökningsblanketten för gemensam ansökan är bindande. Man kan inte byta plats och tid för urvalsprovet efter ansökningstiden. Du får utföra urvalsprovet endast vid det urvalsprovstillfälle som du har anmält dig till. Om du kommer till fel urvalsprovstillfälle får du inte utföra urvalsprovet. Efter att du har lämnat in din ansökan kan du granska när och var ditt urvalsprov hålls genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo. Du behöver inte meddela yrkeshögskolan om att du uteblir om inte yrkeshögskolan har bett om det i beslutet om individuella arrangemang.

Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet, nybörjarplatser och urvalsprovstillfällen

Tabell 1. Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet i vårens andra gemensamma ansökan 2023 och nybörjarplatser.

Obs! Det kan ske ändringar i uppgifterna.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kokkola 9 5 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 19 13 40 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 6 3 40 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 4 3 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 8 4 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 8 6 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 4 2 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 4 2 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 8 4 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 6 3 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 8 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus lähihoitajataustaisille, Kokkola 13 7 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 18 13 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kokkola 18 13 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 18 9 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 10 7 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Ylivieska 8 4 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), verkkototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 33 28 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 24 20 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulu 21 18 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pori 24 20 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pori 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, DiakHub Itä-Suomi (Pieksämäki) 33 28 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, DiakHub Itä-Suomi (Joensuu) 15 12 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Restonomi (AMK), majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Helsinki 60 30 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 140 106 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 31 22 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, päivätoteutus, Porvoo 15 0 50 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, monimuotototeutus, Porvoo 20 5 67 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus, Helsinki 15 8 75 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Helsinki 54 43 49 %
Restonomi (AMK), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta, monimuotototeutus, Helsinki 46 10 77 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 68 28 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 26 11 47 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Helsinki 44 25 49 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Heinola 39 20 49 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Tampere 15 5 50 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, monimuotototeutus, Kauniaisten kampus 37 33 100 %
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, monimuotototeutus, Turun kampus 37 33 100 %
Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, monimuotototeutus 16 14 40 %
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus 12 11 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Helsingin kampus 20 18 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Jyväskylän kampus, Korpilahti 14 13 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Kuopion kampus 14 13 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Turun kampus 14 13 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, verkkototeutus (MOVE) 24 16 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä, verkkototeutus (TYKE) 14 9 40 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 20 14 22 %
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 12 8 27 %
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 13 9 24 %
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 15 11 25 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 9 6 30 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 20 14 50 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 20 16 33 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 32 19 80 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 9 7 26 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 35 21 78 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 18 14 51 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 12 10 30 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, päivätoteutus 8 6 27 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, monimuoto 9 5 26 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 15 12 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus HML 32 26 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus FRS 19 15 48 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus HML 19 15 48 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 29 23 48 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 19 15 47 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 17 14 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 40 32 50 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 20 12 50 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 21 17 47 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 40 24 67 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 54 43 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 15 12 49 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 12 9 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 8 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 15 11 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 10 7 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 10 7 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 44 31 49 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 8 5 30 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 10 4 49 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 20 12 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15 9 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 24 14 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 9 49 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 16 13 20 %
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, verkkototeutus 15 12 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 24 19 40 %
Tradenomi (AMK), hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, monimuotototeutus 12 9 40 %
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus 16 13 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus 25 - 100 %
Insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), ohjelmistotekniikka, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), kyberturvalisuus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), peliteknologiat, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 8 6 20 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus 5 4 20 %
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus 25 - 100 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 40 - 100 %
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus 12 9 30 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 21 17 60 %
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Kotka 24 19 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 20 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Mikkeli 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 18 14 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 12 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 12 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus 21 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Savonlinna 21 17 60 %
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 24 19 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 11 8 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 16 13 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, päivätoteutus 12 9 40 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 16 8 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 4 30 %
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 8 6 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 12 8 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 12 6 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Datacenter, päivätoteutus, Kajaani 8 5 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Kajaani 8 5 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus, Kajaani 16 8 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, monimuotototeutus, Hki/Vantaa 20 10 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Kajaani 10 5 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, Kajaani, Raahe 30 15 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Kajaani 10 5 50 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Ohjelmistokehitys ja kyberturvallisuus, päivätoteutus, Raahe 9 5 40 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka 20 16 50 %
Metsätalousinsinööri (AMK) 30 24 55 %
Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 35 28 70 %
Fysioterapeutti (AMK) 14 11 56 %
Sairaanhoitaja (AMK) 18 15 72 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 18 15 72 %
Sosionomi (AMK) 17 14 68 %
Terveydenhoitaja (AMK) 18 15 72 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 14 11 56 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous 32 25 40 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 17 13 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 17 13 49 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Lahti 19 15 49 %
Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 34 17 49 %
Insinööri (AMK), infratekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Insinööri (AMK), yhdyskuntasuunnittelu, päivätoteutus, Lahti 12 9 49 %
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 29 23 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 29 23 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Terveydenhoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille, Lappeenranta 35 - 100 %
Ensihoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille, Lahti 35 - 100 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 37 29 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 37 29 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 24 19 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 24 19 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 9 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 19 15 49 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 6 5 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 21 17 50 %
Geronomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 11 9 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päiväopinnot, Kemi 6 5 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 16 13 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 14 11 50 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 12 10 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 16 13 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 16 13 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 16 13 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päiväopinnot, Kemi 6 5 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 15 12 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, Rovaniemi 13 10 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 14 11 40 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päiväopinnot, Rovaniemi 15 12 50 %
Rakennusmestari (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 14 11 50 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 20 16 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 20 15 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 20 15 40 %
Sosionomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 31 25 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 8 7 30 %
Tradenomi (AMK) , liiketalous, verkko-opinnot, Tornio 20 16 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi 12 10 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkko-opinnot, Tornio 14 11 40 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Liiketalous, taloushallinto ja rahoitus, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, Projektijohtaminen, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, digitaalisen palveluiden kehittäminen, päivätoteutus, Tikkurila 37 30 49 %
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 19 15 49 %
Restonomi (AMK), Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 17 14 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, Lohja 21 15 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, Otaniemi 18 13 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, Projektijohtaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 21 15 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 36 25 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää 21 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 24 17 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 21 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 18 13 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 12 8 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 60 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 21 15 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 21 15 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lohja 18 13 60 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 24 17 60 %
Estenomi (AMK), kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 24 17 60 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 11 9 49 %
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 14 11 49 %
Ensihoitaja (AMK), ensihoito, päivätoteutus 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 18 14 49 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 9 49 %
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 40 32 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 36 28 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 18 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 28 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 20 16 49 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus 15 12 49 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 38 30 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 24 18 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 56 44 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 29 23 49 %
Insinööri (AMK), talotekniikka: kiinteistöjohtaminen, monimuotototeutus 14 11 49 %
Insinööri (AMK), talotekniikka: LVI-suunnittelu, monimuotototeutus 14 11 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 52 41 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 19 40 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, monimuotototeutus 11 9 49 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 14 11 49 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus (täydentävä) 4 - 100 %
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 14 11 35 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 13 10 49 %
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 10 8 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 9 7 33 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, monimuotototeutus 14 12 49 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus 42 33 49 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto: rakennustekniikka, monimuotototeutus 14 12 49 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 17 13 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus (verkko-opetuspainotteinen) 29 23 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 44 35 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, sosiaaliohjaus, päivätoteutus 22 17 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, varhaiskasvatus, päivätoteutus 20 16 49 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 11 9 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 14 11 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 34 28 100 %
Tradenomi (AMK). liiketalous, päivätoteutus 65 53 45 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 48 38 40 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 14 11 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 13 10 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka ja kiertotalous, monimuotototeutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka ja kiertotalous, päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 40 32 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto, päivätoteutus 28 22 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehto, monimuotototeutus 16 13 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 28 22 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 8 6 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 14 11 40 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Optometristi (AMK), päivätoteutus 11 9 40 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 18 14 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 14 11 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 12 10 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 22 18 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 5 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 11 9 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 11 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 52 42 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 28 22 40 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 10 8 50 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 16 12 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 14 10 40 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 16 12 40 %
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 14 10 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 18 13 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 16 12 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja tuotantotalous, päivätoteutus, Rauma 12 9 40 %
Restonomi (AMK), matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Pori 18 13 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 12 9 48 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 30 24 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 40 30 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rauma 18 13 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 14 10 40 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Iisalmi 24 16 55 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio 25 20 50 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio 17 14 50 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus, Kuopio 15 12 50 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Kuopio 20 16 50 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio 17 14 50 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus, Kuopio 15 12 50 %
Restonomi (AMK), hyvinvointimatkailun kehittäminen, päivätoteutus, Kuopio 24 16 55 %
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus, Kuopio 20 16 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kuopio 44 32 52 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 16 50 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus, Kuopio 37 27 50 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kuopio 40 32 50 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus, Kuopio 15 12 43 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Kuopio 30 24 50 %
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus, Kuopio 15 12 50 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 10 8 50 %
Agrologi (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 15 13 30 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 13 11 45 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 18 15 30 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 7 6 30 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 18 12 60 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 18 15 30 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 6 5 30 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 10 9 30 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniika, päivätoteutus 6 5 30 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 9 8 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 11 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 11 45 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 27 23 45 %
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 10 8 30 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 18 12 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 30 25 30 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 15 12 39 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 11 9 39 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 15 12 39 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 9 7 37 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 12 39 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 49 39 39 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 14 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 32 26 39 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 37 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 13 10 40 %
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 13 10 22 %
Insinööri (AMK), Biotuoteteknikka, päivätoteutus 9 7 39 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 32 26 38 %
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 14 11 44 %
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 10 8 36 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 25 20 25 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 9 7 36 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 10 8 33 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 10 8 33 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 23 18 66 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 27 22 39 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 24 19 32 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 40 32 29 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 14 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 8 7 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 14 40 %
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 6 0 40 %
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 16 14 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 20 17 40 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 28 24 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 32 27 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 18 15 40 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 34 29 40 %
Insinööri (AMK), rakentamisen tuotantojohtaminen, monimuotototeutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 14 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 64 54 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 16 14 40 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 8 7 40 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 18 15 40 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 11 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Salo 8 7 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 26 22 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 12 10 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot 8 7 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 16 14 40 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 8 7 40 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 7 6 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 8 7 40 %
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 8 7 40 %
Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalvelut, monimuotototeutus 8 7 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 16 14 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 48 41 40 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 16 14 40 %
Tradenomi (AMK), matkailu ja wellness liiketoimintana, päivätoteutus 14 12 40 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 8 7 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 24 20 40 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %
Terveydenhoitaja AMK, päivätoteutus 8 6 40 %
Sosionomi AMK, päivätoteutus 20 16 40 %
Tradenomi AMK, liiketalous, päivätoteutus 40 32 40 %
Tradenomi AMK, tietojenkäsittely, päivätoteutus 16 13 40 %
Tradenomi AMK, liiketalous, oikeushallinto, verkko-toteutus 25 13 50 %
Tradenomi AMK, liiketalous, kansainvälinen kauppa, verkko-toteutus 25 13 50 %
Insinööri AMK, energiatekniikka, päivätoteutus 10 8 40 %
Insinööri AMK, konetekniikka, päivätoteutus 16 13 40 %
Insinööri AMK, sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 22 18 40 %
Insinööri AMK, tietotekniikka, päivätoteutus 20 16 40 %
Insinööri AMK, ympäristöteknologia, päivätoteutus 10 8 40 %
Insinööri AMK, energia-ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 10 5 50 %
Insinööri AMK, konetekniikka, monimuototeutus 10 5 50 %

Yrkeshögskolan Arcada

Arcada päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Barnmorska (YH), dagstudier 6 5 40 %
Ergoterapeut (YH), flerform 8 5 40 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 16 13 40 %
Socionom (YH), dagstudier 12 10 40 %
Socionom (YH), flerform 8 5 40 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 5 40 %
Sjukskötare (YH), dagstudier 12 10 40 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 24 19 40 %
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 20 16 40 %
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 10 8 40 %
Ingenjör (YH), materialteknik och hållbarhet, dagstudier 12 10 40 %

Yrkeshögskolan Novia

Novia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 10 7 30 %
Barnmorska (YH), dagstudier 6 - 49 %
Hälsovårdare (YH), Vasa, dagstudier 8 - 49 %
Hälsovårdare (YH), Åbo, dagstudier 8 - 49 %
Sjukskötare (YH), Vasa, dagstudier 10 7 49 %
Sjukskötare (YH), Åbo, dagstudier 10 7 49 %
Socionom (YH), Vasa, dagstudier 27 19 49 %
Socionom (YH), Åbo, dagstudier 22 15 49 %
Sjukskötare (YH), Vasa, flerform 17 - 49 %
Sjukskötare (YH), Åbo, flerform 20 - 49 %
Socionom (YH), Åbo, flerform 12 - 49 %
Socionom (YH), e-socionom, Åbo, flerform 10 - 49 %
Byggmästare (YH), dagstudier 5 - 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, dagstudier 9 6 30 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, dagstudier 12 8 30 %
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 20 14 30 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 6 4 30 %
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 4 - 30 %
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 15 11 30 %
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 11 8 30 %
Sjökapten (YH), dagstudier 6 4 30 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, dagstudier 12 8 30 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, dagstudier 18 13 30 %
Tradenom (YH), informationsbehandling, Online, flerform 7 - 30 %

Tabell 2. Urvalsprovstillfällen i vårens andra gemensamma ansökan 2023.

Det är möjligt att antalet platser som erbjuds i YH-urvalsprovet ändrar. Om antalet platser utökas under ansökningstiden informerar vi om det på startsidan.

Centria päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Talonpojankadun kampus, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola 29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 200
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 200
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 200
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 200
2.6.2023 aamupäivä / förmiddag 200
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Vierimaantien kampus, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska 30.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 80
31.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 80
1.6.2023 iltapäivä / eftermiddag 80

Diak päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 186
iltapäivä / eftermiddag 186
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 186
iltapäivä / eftermiddag 186
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä /Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 66
iltapäivä / eftermiddag 66
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 74
iltapäivä / eftermiddag 74

Haaga-Helia päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 699
iltapäivä / eftermiddag 699
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 699
iltapäivä / eftermiddag 699
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 699
iltapäivä / eftermiddag 699
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Porvoon kampus, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 70

Humak päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Humak, Helsingin kampus, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 169
iltapäivä / eftermiddag 168
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 168
iltapäivä / eftermiddag 168

HAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 427
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 427
iltapäivä / eftermiddag 427
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 427
iltapäivä / eftermiddag 427
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 427
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäen kampus, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 241
iltapäivä / eftermiddag 241
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 241
iltapäivä / eftermiddag 241
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 241

JAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 601
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 601
iltapäivä / eftermiddag 601
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 600
iltapäivä / eftermiddag 600
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 600
iltapäivä / eftermiddag 600

XAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 306
iltapäivä / eftermiddag 307
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 307
iltapäivä / eftermiddag 307
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 254
iltapäivä / eftermiddag 253
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 411
iltapäivä / eftermiddag 411
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 411
iltapäivä / eftermiddag 411
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 258
iltapäivä / eftermiddag 258

KAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani
29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 197
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 197
iltapäivä / eftermiddag 197
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 197
iltapäivä / eftermiddag 197

Karelia päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 142
iltapäivä / eftermiddag 142
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 142
iltapäivä / eftermiddag 141
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 90
iltapäivä / eftermiddag 90
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 90
iltapäivä / eftermiddag 90

LAB päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 397
iltapäivä / eftermiddag 397
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 398
iltapäivä / eftermiddag 398
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 397
iltapäivä / eftermiddag 397
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 397
iltapäivä / eftermiddag 397
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 142
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 200

Lapin AMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemi, Tietokatu 1, 94600 Kemi
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 216
iltapäivä / eftermiddag 216
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 216
iltapäivä / eftermiddag 216
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemi, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 478
iltapäivä / eftermiddag 478
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 478
iltapäivä / eftermiddag 478

Laurea päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 240
iltapäivä / eftermiddag 240
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 240
iltapäivä / eftermiddag 240
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 240
iltapäivä / eftermiddag 240
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Leppävaaran kampus, Vanha maantie 9, 02650 Espoo
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 362
iltapäivä / eftermiddag 362
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 362
iltapäivä / eftermiddag 362
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 363
iltapäivä / eftermiddag 362
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 360
iltapäivä / eftermiddag 360
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 360
iltapäivä / eftermiddag 360
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 360
iltapäivä / eftermiddag 360

Metropolia päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 1436
iltapäivä / eftermiddag 1436
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 1436
iltapäivä / eftermiddag 1436
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 1436
iltapäivä / eftermiddag 1437

OAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu 29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 650
iltapäivä / eftermiddag 650
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 650
iltapäivä / eftermiddag 650
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 650
iltapäivä / eftermiddag 650
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 650
iltapäivä / eftermiddag 647

SAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK Kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28100 Pori
29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 330
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 280
iltapäivä / eftermiddag 330
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 280
iltapäivä / eftermiddag 330
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 330

Savonia päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
30.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 730
31.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 730
1.6.2023 iltapäivä / eftermiddag 730

SeAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 350
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 353

TAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, pääkampus, Teiskontie 33, 33520 Tampere
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 1204
iltapäivä / eftermiddag 1400
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 1202
iltapäivä / eftermiddag 1400
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 1202
iltapäivä / eftermiddag 1400

Turun AMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, Kupittaan kampus, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 747
iltapäivä / eftermiddag 746
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 747
iltapäivä / eftermiddag 747
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 747
iltapäivä / eftermiddag 747
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 747
iltapäivä / eftermiddag 746
2.6.2023 aamupäivä / förmiddag 747

VAMK päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 211
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 211
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 211
iltapäivä / eftermiddag 210

Arcada päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Yrkeshögskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors 29.5.2023 iltapäivä / eftermiddag 78
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 134
iltapäivä / eftermiddag 78
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 134
iltapäivä / eftermiddag 78
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 134

Novia päivitetty K23

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Alere, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 100
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 100
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 100
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 100
iltapäivä / eftermiddag 100
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Åbo, Henriksgatan 7, 20500 Åbo
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 50
iltapäivä / eftermiddag 50
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 38
iltapäivä / eftermiddag 37
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
29.5.2023 aamupäivä / förmiddag 40
iltapäivä / eftermiddag 40
30.5.2023 aamupäivä / förmiddag 40
iltapäivä / eftermiddag 40
31.5.2023 aamupäivä / förmiddag 40
iltapäivä / eftermiddag 40
1.6.2023 aamupäivä / förmiddag 40
iltapäivä / eftermiddag 40

Anvisningar för dig som kommer till YH-urvalsprovet 

Bekanta dig med ankomstanvisningarna från den yrkeshögskola där du skriver provet: 

Vad ska man ta med sig till YH-urvalsprovet?

Förbered dig för urvalsprovet genom att se till att du på urvalsprovdagen har med dig allt det som nämns nedan.

Ta med dig till urvalsprovet:

Du kan dessutom ta med dig nödvändiga mediciner, öronproppar samt vattenflaska och ett litet mellanmål. Ta inte andra överlopps saker med dig till urvalsprovet. 

Om du vill kan du också ta med dig en trådbunden mus. Du får inte ta med några apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. mus, tangentbord, hörlurar, smartklocka eller aktivitetsarmband som använder Bluetooth, in i provutrymmet. Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon.

Sekretessfilter för datorskärmen får inte användas i YH-urvalsprovet.

Identitetsbevis

Du ska ta ett fotoförsett identitetsbevis med dig till urvalsprovet. Utan ett godkänt identitetsbevis kan du inte delta i urvalsprovet.

Följande giltiga identitetsbevis godkänns:

 • pass
 • finländskt fotoförsett identitetskort utställt av polisen
 • finländskt körkort
 • fotoförsett identitetskort från ett EU/EES-land

Även ett föråldrat pass eller identitetskort duger om dess giltighetstid har tagit slut för högst ett år sedan. Tidsgränsen på ett år räknas från den dag du deltar i YH-urvalsprovet. Man måste dock kunna identifiera dig på basis av fotot på identitetsbeviset.

Om den asylsökandes pass tillfälligt är i någon myndighets besittning, kan ett intyg över överlåtandet av passet till myndigheten tillsammans med en kopia av passet godkännas som identitetsbevis.

Bärbar dator och krav på utrustningen

YH-urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon.

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:
 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari
Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. På sidan https://webblasare.yrkeshogskolestudier.fi/ kan du kontrollera vilken version av webbläsaren du här samt huruvida du har tillåtit JavaScript och kakor. Kontrollera i webbläsarens inställningar att du har den senaste versionen. Uppdatera webbläsaren vid behov.

Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Se närmare anvisningar om hur du tar tilläggen ur bruk i Firefox och Chrome. Eventuella VPN-program måste stängas av innan du loggar in till provet.

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS
Vi rekommenderar inte att utföra urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet.

Identifierare

Ungefär en vecka före YH-urvalsprovet får du en länk till en identifierare som innehåller en QR-kod och information om tiden och platsen för urvalsprovet, som du valde på ansökningsblanketten. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post under vecka 21 (senast 24.5.2023). Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo från och med vecka 21 (senast 24.5.2023). Bered dig på att visa identifieraren när du kommer till urvalsprovet. Du kan visa den antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper.

Egen penna

Ta med dig en egen penna till urvalsprovet. Det finns papper för egna anteckningar att tillgå.

YH-urvalsprovsdagen steg för steg

 • Anländ i tid till i urvalsprovet enligt anvisningarna. Man bör vara på plats i urvalsprovsutrymmet före urvalsprovstillfällets starttid.
 • Ta med dig identitetsbevis, bärbar dator, datorns strömkabel, identifierare och en penna. Läs de noggrannare kraven i punkten ”Vad ska man ta med sig till YH-urvalsprovet?”.
 • Visa identitetsbevis och identifieraren åt övervakaren då du går till urvalsprovsutrymmet.
 • Stäng av mobiltelefonen när du kommer till urvalsprovsutrymmet. Det är förbjudet att använda mobiltelefon under hela urvalsprovet.
 • Koppla din dator till elnätet och logga in på det trådlösa provnätverket enligt instruktionerna.
 • Innan urvalsprovet börjar får du i urvalsprovsutrymmet anvisningar för hur man genomför urvalsprovet. Följ anvisningarna noggrant.
 • Tystnad ska råda i urvalsprovsutrymmet under urvalsprovet.  Om du behöver hjälp av övervakaren under urvalsprovet ska du lyfta handen och vänta tills övervakaren kommer till dig.
 • Det är tillåtet att avlägsna sig från urvalsprovet tidigast två timmar efter provstarten.

Individuella arrangemang vid YH-urvalsprovet

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm, en trådlös elektronisk apparat för att följa med ditt hälsotillstånd, ledar- eller assistanshund eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär.  

Lämna in anhållan om individuella arrangemang med bilagor senast 6.4.2023 kl. 15.00 till den yrkeshögskola där du ska delta i YH-urvalsprovet. Kontrollera i anvisningarna nedan om anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in i pappersformat eller elektroniskt till den ifrågavarande yrkeshögskolan.

Individuella arrangemang vid YH-urvalsprovet

På vilka grunder kan man anhålla om individuella arrangemang?

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm, en trådlös elektronisk apparat för att följa med ditt hälsotillstånd, ledar- eller assistanshund eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär. Sänd anhållan till den yrkeshögskola som du har anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Varje sökandes situation bedöms separat.

Hur anhåller jag om individuella arrangemang i YH-urvalsprovet?

Du anhåller om individuella arrangemang på en separat blankett. Anhållan lämnas in till den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang.

Anhållan om individuella arrangemang med bilagor ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 15.00 till antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid.

En del av yrkeshögskolorna använder en pappersblankett för anhållan om individuella arrangemang. Blanketten kan skrivas ut på den här webbplatsen.

Följande yrkeshögskolor använder elektroniska blanketter för anhållan om individuella arrangemang: Arcada, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu och Turun ammattikorkeakoulu.

Om du anmält att du ska genomföra YH-urvalsprovet vid någon av de här yrkeshögskolorna ska du använda den ifrågavarande yrkeshögskolans elektroniska blankett för anhållan om individuella arrangemang. Du hittar den elektroniska blanketten på respektive yrkeshögskolas webbplats. Använd inte pappersblanketten för anhållan om individuella arrangemang.

Fyll i blanketten omsorgsfullt. Förutom önskemål om individuella arrangemang ska du även meddela person- och kontaktuppgifter samt vid vilken yrkeshögskola du deltar i YH-urvalsprovet.

Med blanketten för anhållan om individuella arrangemang anhåller man om individuella arrangemang för YH-urvalsprovet. Notera att du inte ska anhålla om individuella arrangemang vid något annat urvalsprov med den här blanketten. För individuella arrangemang vid andra urvalsprov ska du följa anvisningarna vid de yrkeshögskolor som du ansökt till.

Om behov av individuella arrangemang uppkommer eller konstateras efter att ansökningstiden gått ut ska du omedelbart lämna din ansökan om individuella arrangemang till antagningsservice vid den yrkeshögskola där du ska delta i urvalsprovet.

Bilagor till blanketten för anhållan om individuella arrangemang – intyg och utlåtanden

Till anhållan ska bifogas kopior av intyg som du hänvisar till (t.ex. läkarintyg eller annat motsvarande utlåtande över skada eller sjukdom eller intyg över dyslexi eller inlärningssvårighet). Om du anhåller om tilläggstid p.g.a. dyslexi ska du till anhållan bifoga ett utlåtande av speciallärare, psykolog som är insatt i ärendet, talterapeut eller specialläkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniatriker). Det måste framgå av utlåtandet att du behöver stödåtgärder för utförandet av provet. Högskolan kan också godkänna motsvarande beslut från studentexamensnämnden, om det framkommer vilka stödåtgärder som har beviljats.

Expertutlåtandenas giltighetstid varierar beroende på hur permanent skadan, sjukdomen eller inlärningssvårigheten är. Vid dyslexi beaktad utlåtanden som är utfärdade efter att du har fyllt 16 år. Sänd inte intyg i original. Var förberedd på att du måste visa upp intygen i original i början av studierna om du har antagits till utbildningen. Uppgifter om ditt hälsotillstånd är sekretessbelagda (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 §).

Behandlingen av anhållan om individuella arrangemang samt meddelande om individuella arrangemang

Anhållan om individuella arrangemang behandlas vid den yrkeshögskola där sökanden ska delta i urvalsprovet. Yrkeshögskolan meddelar per e-post i god tid före urvalsprovet om de individuella arrangemang som du har beviljats.

Meddelandet om individuella arrangemang är giltigt bara för ett specifikt urvalsprov och i kraft den bestämda urvalsprovsdagen.

Om individuella arrangemang av någon orsak inte kan beviljas enligt anhållan sänder yrkeshögskolan i detta fall ett skriftligt meddelande med motiveringar till den sökande.

Anhållningar som har inlämnats efter deadline behandlas endast om det är möjligt med tanke på urvalsprovets tidtabeller. Individuella arrangemang kan inte nödvändigtvis beviljas om sökanden tagit kontakt för sent med tanke på genomförandet av urvalsprovet eller om det annars visar sig att det är omöjligt att genomföra individuella arrangemang.

Om du inte har anhållit om individuella arrangemang före deadline ska du genast ta kontakt med antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Yrkeshögskolan är inte skyldig att erbjuda individuella arrangemang om anhållan lämnats in efter deadline.

Om den sökande är missnöjd med arrangemangen som meddelats om kan hen utan dröjsmål kontakta yrkeshögskolan som vid behov kan korrigera sitt tidigare beslut. Då sökanden får det slutgiltiga antagningsbeslutet i gemensam ansökan kan hen i det skedet göra en omprövningsbegäran av de beviljade arrangemangen som en del av processen för ändringsansökan.

Följande individuella arrangemang kan inte beviljas i YH-urvalsprovet:

 • förenklade uppgifter 
 • möjlighet att inte behöva utföra någon av urvalsprovets delar 
 • möjlighet att använda ordbok på grund av bristande språkkunskaper 
 • bruk av räknare i delen för matematiska färdigheter 
 • möjlighet att utföra provet på distans 
 • möjlighet att utföra provet på papper 

Vanliga frågor om YH-urvalsprovet

Hurdana är uppgifterna i YH-urvalsprovet?

Innehållet i YH-urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Du genomför vid ett provtillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. YH-urvalsprovet har både gemensamma delar för alla sökande och branschspecifika delar. Du hittar mera information i avsnittet Innehåll och poängsättning av YH-urvalsprovet.

Vad gör jag om jag inte har en egen dator?

Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en bärbar dator som uppfyller kraven. Du kan fråga om du får låna en dator av dina närstående. En del företag hyr också ut datorer.

Kan man förbereda sig på något sätt för YH-urvalsprovet? Vad borde man beakta?

Se till att du vet när och vart du anmält dig för YH-urvalsprovet. Du kan vid behov kontrollera tidpunkten och platsen för ditt YH-urvalsprov genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo med bankkoder efter att du sänt in ansökningsblanketten.

Försäkra dig om att du har en dator som uppfyller kriterierna. Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna. Ta med dig din identifierare, ett officiellt giltigt identitetsbevis med fotografi, dator med laddat batteri och elkabel, samt en penna. Du kan även ta med dig en trådbunden mus till datorn.

Hurdant kunnande testas i YH-urvalsprovet?

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier.

Finns det en matematisk del i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet finns en matematisk del för alla sökande utom för de som ansöker till humanistiska och pedagogiska området.

Behöver jag en räknare i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet får man använda räknare endast i den del som mäter matematisk-naturvetenskapliga färdigheter för teknikbranschen. Då får den sökande använda provsystemets räknare. Det är förbjudet att använda sin egen räknare. I de andra delarna får man inte använda räknare.

Hur anmäler jag mig till YH-urvalsprovet?

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns i tjänsten Studieinfo.fi. Välj på ansökningsblanketten en för dig lämplig plats och tidpunkt att skriva provet på. Varje yrkeshögskola erbjuder ett visst antal platser. Då platserna vid ett provtillfälle fyllts stängs alternativet och du måste välja ett annat alternativ. Platserna fylls i anmälningsordning.

Varför har jag inte fått en kallelse till YH-urvalsprovet?

Valet av provplats och provtidpunkt i tjänsten Studieinfo.fi fungerar som anmälning. Ingen separat kallelse sänds till YH-urvalsprovet.

Jag har ansökt till Tampereen ammattikorkeakoulu men bor i Villmanstrand. Kan jag genomföra provet i Villmanstrand?

Du kan genomföra ditt urvalsprov i vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du ansöker. Du kan välja att skriva urvalsprovet vid en yrkeshögskola som du inte ansöker till, men som till exempel ligger nära din hemort.

Deltar jag olika dagar i YH-urvalsprovet om jag söker till företagsekonomi och teknik?

Nej. Vid samma provtillfälle genomför du endast ett YH-urvalsprov. Innehållet i urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Vid samma provtillfälle genomför du alla delar som hör till de olika ansökningsmål du ansökt till.

Kan man gå på toaletten under YH-urvalsprovet?

Under provet kan man gå på toaletten under övervakning.

Kan jag ta med öronproppar till YH-urvalsprovet?

Du kan ta med små öronproppar utan att anhålla om specialarrangemang. Observera att du använder öronproppar på egen risk, eftersom du då kan missa instruktioner som ges av övervakaren.

Får man i YH-urvalsprovet använda tangentbordets sökfunktion (till exempel ”ctr+F”) eller förstora vyn (till exempel med kommandot ”ctrl+”)?

Det är tillåtet att använda till exempel kommandot ”ctrl+F”. Det är också tillåtet att förstora eller förminska vyn med till exempel kommandona "ctrl+" eller "ctrl-".

Vad är Vallu-tjänsten för urvalsprov?

Vallu-tjänsten för urvalsprov är provsystemet som används för YH-urvalsprovet. Provsystemet har använts för YH-urvalsprovet sedan 2019, men har först 2023 fått ett namn.

Vallu-tjänsten för urvalsprov används också för digitala urvalsprov vid många universitet.

Du kan på förhand öva att använda Vallu-tjänsten för urvalsprov med hjälp av exempeluppgifter.

Får jag ta med en vattenflaska och mellanmål till YH-urvalsprovet?

Du får ta med en vattenflaska och ett litet mellanmål till provet.

Kan jag ta med de mediciner jag behöver till YH-urvalsprovet?

Till urvalsprovet får du ta med sådana mediciner som du absolut behöver under provet.

Vem korrigerar YH-urvalsprovet?

Urvalsprovssystemet räknar automatiskt dina poäng i YH-urvalsprovet.

Resultaten från YH-urvalsprovet

Vårens andra gemensamma ansökan 2023

Resultaten från YH-urvalsprovet meddelas åt de sökande senast 7.7.2023. Du kan bli antagen från reservplats fram till 1.8.2023 kl. 15.00.

Du ser dina totalpoäng för YH-urvalsprovet i Min Studieinfo-tjänsten efter att resultaten har publicerats. Poängen för YH-urvalsprovet är i kraft endast under den ifrågavarande ansökan.

Uppgifterna och de rätta svaren i YH-urvalsprovet publiceras inte.

Urvalsprovspoäng-tjänsten

I Urvalsprovspoäng-tjänsten ser du antalet poäng du har fått varje del av YH-urvalsprovet.

Urvalsprovspoäng-tjänsten har öppnat 16.6.2023. Man kan kontrollera sina poäng för YH-urvalsprovets olika delar i Urvalsprovspoäng-tjänsten fram till 30.8.2023. 

Man loggar in på Urvalsprovspoäng-tjänsten på följande sätt:

 1. Gå till sidan https://tulokset.amkvalintakoe.fi
 2. Identifiera dig stark på något av de sätt som Suomi.fi-tjänsten erbjuder.

Det finns en länk till tjänsten också i din ansökan i Min Studieinfo.

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Om totalpoängen i YH-urvalsprovet är de samma för två eller flera sökande, rangordnas de sökande primärt enligt prioriteringen av ansökningsmålet. Om man med detta kriterium inte kan skilja åt de sökande som har samma poäng i urvalsprovet, kan yrkeshögskolan välja att anta samtliga sökande med samma poäng, att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller att genom lottning avgöra vem/vilka som antas. Yrkeshögskolorna har i sina antagningsgrunder slagit fast hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning.

Valikko