YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som görs på egen bärbar dator.

YH-urvalsprovet ordnas på hösten under tiden 1.11–4.11.2021. Vilka urvalsprovstillfällen som erbjuds varierar mellan yrkeshögskolorna. Du hittar utbudet av urvalsprovstillfällen i tabell 2. Bekanta dig noggrant med anvisningarna för urvalsprovet innan du deltar i det.

Urvalsprovet utvärderar färdigheter för yrkeshögskolestudier. YH-urvalsprovet kräver inga förhandsförberedelser. Det finns inget förhandsmaterial eller förhandsuppgifter.

YH-urvalsprovet används inom följande utbildningsområden:

 • Humanistiska och pedagogiska området
 • Företagsekonomi och informationsbehandling
 • Naturbruk
 • Turism, kosthåll och ekonomi
 • Sjöfart
 • Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen
 • Teknik

Merparten av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder YH-urvalsprovet. I tabell 1 ser du om dina egna ansökningsmål är med i YH-urvalsprovet. Om ansökningsmålet inte använder YH-urvalsprovet hittar du information om detta i tjänsten Studieinfo.fi. Du ska i detta fall kontrollera om ansökan till utbildningen kräver en förhandsuppgift eller ett separat urvalsprov, som man måste förbereda sig för.

Kulturbranschen använder i princip inte YH-urvalsprovet, men det är möjligt att enskilda ansökningsmål inom yrkeshögskolornas kulturbransch ändå använder det. Du hittar information om kulturbranschens urvalsprov i tjänsten Studieinfo.fi och på yrkeshögskolornas webbplatser.

För ansökningsmålen inom social- och hälsovård, det humanistiska och pedagogiska området, idrott och sjöfart finns krav som rör hälsa och funktionsförmåga. Närmare information hittar du under Hälsa och funktionsförmåga.

Om du har fått en plats i den betygbaserade antagningen behöver du inte delta i YH-urvalsprovet. Om du har blivit antagen till ett lägre önskemål i den betygsbaserade antagningen kan du, om du vill, sträva efter att få en plats på ett högre ansökningsmål genom YH-urvalsprovet.

YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning

Urvalsprovets innehåll och längd beror på vilka ansökningsmål du har ansökt till. Du avlägger vid ett tillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. I YH-urvalsprovet finns både delar som är gemensamma för alla sökande och delar som är specifika för de olika utbildningsområdena. I figur 1 presenteras YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde. För att du ska kunna bli antagen måste du få ett godkänt resultat i alla delar.

Varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om delen blir på hälft är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Du kan utföra YH-urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte gå tillbaka till en del efter det att den har stängts.

I varje del av urvalsprovet ingår det också uppgifter som testas med tanke på kommande urvalsprov. Dessa uppgifter poängsätts inte. Det framgår inte vilka dessa uppgifter är, men man beaktar dem då provtiden för varje del bestäms.

Ansökningsmålens undervisningsspråk avgör vilket språk du utför provet på.

 • Om du ansöker till endast svenskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på svenska (med undantag av den delen för det engelska språket).
 • Om du ansöker till endast finskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på finska (med undantag av den delen för det engelska språket).
 • Om du ansöker till både svensk- och finskspråkiga utbildningar, måste du först välja på vilket språk du vill utföra provet: svenska eller finska. Oberoende av vilket språk du väljer att utföra provet på utför du delen för undervisningsspråket på både svenska och finska.

Gemensamma delar för alla utbildningsområden:

 • Färdigheter i beslutsfattande (40 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas logisk slutledningsförmåga och färdigheter i problemlösning. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk.
 • Undervisningsspråket (svenska eller finska) (30 minuter): Ansökningsmålets undervisningsspråk avgör uppgifterna i denna del. Du utför delens uppgifter på svenska om du söker till svenskspråkiga ansökningsmål. Du utför delens uppgifter på finska om du söker till finskspråkiga ansökningsmål. Om du söker till både svensk- och finskspråkiga ansökningsmål utför du delen på både svenska och finska. Denna del utvärderar dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och din språkliga slutledningsförmåga. Man kan få maximalt 10 poäng för delen och gränsen för godkänt är 2 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk.
 • Engelska (30 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och din språkliga slutledningsförmåga. Man kan få maximalt 10 poäng för delen och gränsen för godkänt är 0,5 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk.

Förutom de delar som är gemensamma för alla områden innehåller YH-urvalsprovet följande delar som är branschspecifika:

 • Matematiska färdigheter (40 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik, företagsekonomi och informationsbehandling, naturbruk, sjöfart, turism, kosthåll och ekonomi, social- och hälsovård, idrott eller skönhetsbranschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda utbildningsområden. I denna del utvärderas dina grundläggande färdigheter i matematik. Av de matematiska delområdena ligger tyngdpunkten på grundläggande räkneuppgifter, procenträkning, förstagradsekvationer, enhetsomvandlingar, geometri, uppgifter som kräver matematisk-logisk slutledningsförmåga samt din förmåga att tolka tabeller och figurer. Det är inte tillåtet att använda räknare i denna del. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 1 poäng. I denna del är minuspoäng i bruk.
 • Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter (35 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik eller sjöfart. I delen utvärderas dina färdigheter i matematik och fysik. I provet utvärderas dina matematiska färdigheter genom uppgifter som berör förenkling av uttryck, lösning av ekvationer samt plangeometri och trigonometri (t.ex. en rätvinklig triangel). I fysik utvärderas dina grundkunskaper om fysikens fenomen och formler, din förmåga att göra uträkningar och dra slutsatser utgående från grundläggande kunskaper i fysik eller givna modeller samt din förmåga att tolka diagram och grafer. I denna del kan den sökande använda provsystemets funktionsräknare. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 2 poäng. I denna del är minuspoäng inte i bruk.
  Provsystemets funktionsräknare används endast i den matematisk-naturvetenskapliga delen, som hör till utbildningsområdet för teknik samt sjöfart. Det är förbjudet att använda operativsystemets räknare på datorn och andra separata räknare. Observera att det inte är tillåtet att använda räknaren i delen för matematiska färdigheter eller någon annan urvalsprovsdel.

  Räknarens funktioner:

  • addition, subtraktion, multiplikation, division
  • parenteser
  • andra potens och kvadratrot
  • tiopotens ja allmän potens
  • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
  • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
  • konstanterna π och e
  • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
  • uttryckets värde kan lagras i minnet Min och hämtas ur minnet Mout.
  Exempel: Inmatning av uttryck • Etiska färdigheter (15 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i att identifiera olika påståendens etiska natur. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 5 poäng. I denna del är minuspoäng inte i bruk.
 • Färdigheter i emotionell intelligens (15 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i emotionell intelligens, så som att identifiera känslor och hantera känslor. Man kan få maximalt 20 poäng för delen och gränsen för godkänt är 5 poäng. I denna del är minuspoäng inte i bruk.

Figur 1. YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde i gemensam ansökan hösten 2021.

Humaks utbildning till kulturproducent (YH) använder följande delar i YH-urvalsprovet: färdigheter i beslutsfattande, undervisningsspråket och engelska.

Tid och plats för YH-urvalsprovet och anmälan till YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet i höstens gemensamma ansökan 2021 ordnas under tiden 1.11–4.11.2021. Alla yrkeshögskolor erbjuder inte nödvändigtvis urvalsprovstillfällen under alla dessa dagar (se tabell 2) innan gemensam ansökan börjar.

Förmiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 9.00. Registreringen börjar kl. 8.00.

Eftermiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 14.00. Registreringen börjar kl. 13.00.

Var på plats i god tid innan urvalsprovstillfället börjar. Försenade sökande släpps inte in till urvalsprovet efter starttiden för urvalsprovstillfället.

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns på tjänsten Studieinfo.fi under ansökningstiden. På ansökningsblanketten ska du välja en för dig lämplig plats och tidpunkt för deltagande i YH-urvalsprovet av de alternativ som erbjuds. Du kan välja att delta i urvalsprovet vid vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du söker. Du kan välja att skriva urvalsprovet också vid en yrkeshögskola som du inte söker till, men som till exempel ligger nära din hemort.

Varje yrkeshögskola erbjuder en viss mängd platser. Platserna vid urvalsprovstillfällena fylls i anmälningsordning. När platserna vid ett enskilt urvalsprovtillfälle fyllts stängs det alternativet och du måste välja ett annat alternativ.

Anmälan som du gör på ansökningsblanketten för gemensam ansökan är bindande. Man kan inte byta plats och tid för urvalsprovet efter ansökningstiden. Du får utföra urvalsprovet endast vid det urvalsprovstillfälle som du har anmält dig till. Om du kommer till fel urvalsprovstillfälle får du inte utföra urvalsprovet. Efter att du har lämnat in din ansökan kan du granska när och var ditt urvalsprov hålls genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo.

Säkerheten i YH-urvalsprovet

Arrangemangen av YH-urvalsprovet följer myndig­­heternas säkerhetsanvisningar. Varje yrkeshögskola ger egna anvisningar till deltagarna i YH-urvalsprovet om förfarandet under provtillfället. Bekanta dig med de yrkeshögskolespecifika anvisningarna.

Yrkeshögskolespecifika anvisningar

Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet, nybörjarplatser och urvalsprovstillfällen

Tabell 1. Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet i gemensam ansökan hösten 2021 och nybörjarplatser.

Obs! Det kan ske ändringar i uppgifterna.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kokkola 13 6 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, päivätoteutus, Helsinki 12 10 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 24 21 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 36 32 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Helsinki 12 10 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö,  monimuotototeutus, Helsinki 12 10 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus,  monimuotototeutus, Helsinki 12 10 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsinki 21 19 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö,  monimuotototeutus, Oulu 15 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, monimuotototeutus, Oulu 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 24 20 60 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Pori 15 12 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 84 60 43 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 34 17 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 54 32 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 50 25 63 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hämeenlinna 17 14 57 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 6 5 20 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 38 23 76 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 25 15 71 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 30 18 75 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 8 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 14 8 49 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 10 4 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 10 4 49 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kouvola 32 26 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus 25 - 100 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus, Mikkeli 10 7 30 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 18 14 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka 24 19 60 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka 21 16 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka 24 18 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 24 19 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 27 20 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 18 14 60 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 16 12 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 15 12 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 21 16 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 15 12 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 15 11 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 30 - 100 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 11 8 40 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus 6 4 30 %
Restonomi (AMK), monimuotototeutus 8 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kajaani 24 14 40 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 12 50 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 15 8 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 14 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 14 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 29 23 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 14 70 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 19 16 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainoitteinen monimuotototeutus, Lahti 29 23 49 %
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Lahti 23 18 49 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Lahti 15 12 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 24 19 49 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 29 23 49 %
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49 %
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Lahti 32 - 100 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, monimuotototeutus, Lahti 32 - 100 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), Kemi, monimuotototeutus 23 18 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi, monimuotototeutus 26 21 52 %
Sosionomi (AMK), Kemi, verkkototeutus 14 11 54 %
Restonomi (AMK), Rovaniemi, monimuotototeutus 30 24 46 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi, verkko/monimuotototeutus 20 16 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio, monimuotototeutus 14 11 58 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio, monimuotototeutus 14 11 58 %
Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi, monimuotototeutus 9 7 40 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Hyvinkää 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49 %
Restonomi (AMK), Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus 14 11 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 24 16 70 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätotetutus, Tikkurila 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Leppävaara 21 14 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Otaniemi 21 14 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 42 29 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Leppävaara 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Tikkurila 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, monimuotototeutus, kyberturvallisuus, Leppävaara 24 17 70 %
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuoto, Leppävaara 28 20 70 %
Restonomi (AMK), Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuoto, Leppävaara 21 14 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 17 13 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 16 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 24 16 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 21 14 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 21 14 70 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 17 70 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 28 19 70 %
Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuoto, Tikkurila 14 10 70 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, monimuotototeutus 29 23 49 %
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, monimuotototeutus 13 10 45 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 11 9 49 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, monimuotototeutus 12 10 49 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 6 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 23 18 50 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 12 10 20 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, monimuotototeutus 10 5 49 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Kätilö (AMK), kätilötyö (täydentävä), päivätoteutus 4 0 100 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 11 9 49 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus 16 13 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 27 22 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 41 32 45 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus 12 10 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 27 22 49 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, monimuotototeutus 10 8 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, monimuotototeutus 28 0 100 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 13 10 45 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 17 9 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 32 26 40 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 18 14 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 16 13 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 20 16 40 %
Sosionomi (AMK), monimuototeutus 14 11 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 6 5 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 11 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 16 13 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 28 22 40 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 15 12 60 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kätilö (AMK), päivätoteutus (Kuopio) 10 8 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus (Kuopio) 10 8 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Kuopio) 16 13 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Iisalmi) 12 10 40 %
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus (Kuopio) 25 - 100 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (Kuopio) 12 10 40 %
Sosionomi (AMK), varhaiskasvatus, monimuotototeutus (Kuopio) 20 - 100 %
Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuotototeutus (Kuopio) 10 - 100 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuotototeutus 15 10 60 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus 12 8 60 %
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, monimuotototeutus 12 8 60 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus 12 8 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 11 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 11 45 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 16 11 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 12 10 45 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 8 45 %
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, monimuotototeutus 18 12 60 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 12 10 40 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 14 12 47 %
Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus 10 8 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 15 12 40 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 10 8 40 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä 7 6 32 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 14 12 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 46 37 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (rajattu pohjakoulutus) 14 12 39 %

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 7 6 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 5 - 40 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuotototeutus 16 14 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 31 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Turku 20 17 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 6 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 14 12 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 15 13 40 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 7 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 7 6 40 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminta ja logistiikka, monimuotototeutus 20 17 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 12 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 2 - 40 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus  14 (80 % koko hakukohde) 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 (50 % koko hakukohde) 50 %

Tabell 2. Urvalsprovstillfällen i gemensam ansökan hösten 2021.

Obs! Det är möjligt att antalet platser som erbjuds i YH-urvalsprovet ändrar. Om antalet platser utökas under ansökningstiden informerar vi om det på startsidan.

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Talonpojankadun kampus, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola 3.11.2021 iltapäivä / eftermiddag 194
4.11.2021 aamupäivä / förmiddag 194

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 190
iltapäivä/eftermiddag 190
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 190
iltapäivä/eftermiddag 190
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 66
iltapäivä/eftermiddag 66
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 74
iltapäivä/eftermiddag 74
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 74
iltapäivä/eftermiddag 74

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 480
iltapäivä/eftermiddag 481
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 481
iltapäivä/eftermiddag 481
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 481
iltapäivä/eftermiddag 481
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Porvoon kampus, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo 3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 70

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 172
iltapäivä/eftermiddag 150
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 172
iltapäivä/eftermiddag 150
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäen kampus, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 140
iltapäivä/eftermiddag 120
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 140
iltapäivä/eftermiddag 120

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 233
iltapäivä/eftermiddag 233
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 232
iltapäivä/eftermiddag 233

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 218
iltapäivä/eftermiddag 218
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna 1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 234
iltapäivä/eftermiddag 234
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 218
iltapäivä/eftermiddag 218
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 196
iltapäivä/eftermiddag 197

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 2, Ketunpolku 4, 87100 Kajaani
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 100

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 123
iltapäivä/eftermiddag 123
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 123
iltapäivä/eftermiddag 123

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 236
iltapäivä/eftermiddag 236
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 236
iltapäivä/eftermiddag 236
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 237
iltapäivä/eftermiddag 237
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 237
iltapäivä/eftermiddag 237
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 108
iltapäivä/eftermiddag 108
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 108
iltapäivä/eftermiddag 108
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 108
iltapäivä/eftermiddag 108
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 108
iltapäivä/eftermiddag 108

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemin kampus, Tietokatu 1, 94600 Kemi
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 175
iltapäivä/eftermiddag 175
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 304
iltapäivä/eftermiddag 304

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea ammattikorkeakoulu, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 155
iltapäivä/eftermiddag 155
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaaran kampus, Vanha Maantie 9, 02650 Espoo
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 296
iltapäivä/eftermiddag 296
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 296
iltapäivä/eftermiddag 296
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 296
iltapäivä/eftermiddag 296
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 296
iltapäivä/eftermiddag 296
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea-ammattikorkeakoulu, Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 133
iltapäivä/eftermiddag 133
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 133
iltapäivä/eftermiddag 133
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 133
iltapäivä/eftermiddag 133
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 133
iltapäivä/eftermiddag 133
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea-ammattikorkeakoulu, Otaniemen kampus, Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 709
iltapäivä/eftermiddag 709
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 709
iltapäivä/eftermiddag 709
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 709
iltapäivä/eftermiddag 709
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 709
iltapäivä/eftermiddag 707

Oulun ammattikorkeakoulu

Oamk päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu 1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 340
iltapäivä/eftermiddag 340
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 340
iltapäivä/eftermiddag 340
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 336

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK, Kampus Pori, Satakunnankatu 23, 28130 Pori
1.11.2021 iltapäivä/eftermiddag 70
2.11.2021 iltapäivä/eftermiddag 70
3.11.2021 iltapäivä/eftermiddag 70

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 220
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 220
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 220
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 220

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki 1.11.2021 iltapäivä/eftermiddag 207
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 207
iltapäivä/eftermiddag 193
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 193
iltapäivä/eftermiddag 193
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 193

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, Pääkampus-Kuntokatu, Kuntokatu 3, 33520 Tampere 2.11.2021 iltapäivä/eftermiddag 438
3.11.2021 iltapäivä/eftermiddag 437
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, Pääkampus-Teiskontie, Teiskontie 33, 33520 Tampere 2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 436
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 436

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, Kupittaan kampus, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku 1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 460
iltapäivä/eftermiddag 460
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 460
iltapäivä/eftermiddag 460
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 460
iltapäivä/eftermiddag 460

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa 1.11.2021 aamupäivä/förmiddag 47
2.11.2021 aamupäivä/förmiddag 47
3.11.2021 aamupäivä/förmiddag 48
4.11.2021 aamupäivä/förmiddag 48

Vad ska man ta med sig till YH-urvalsprovet?

Förbered dig för urvalsprovet genom att se till att du på urvalsprovdagen har med dig allt det som nämns nedan.

Ta med dig till urvalsprovet:

Identitetsbevis

Din identitet kontrolleras i samband med urvalsprovet. Du ska bevisa din identitet med ett giltigt fotoförsett identitetsbevis. Utan ett giltigt identitetsbevis får du inte delta i urvalsprovet.

Du måste avlägsna andningsskyddet om det krävs för identifieringen.

Följande identitetsbevis godkänns:

 • pass
 • finländskt fotoförsett personkort utställt av polisen
 • finländskt körkort
 • fotoförsett FPA-kort
 • fotoförsett personkort från ett EU/EES-land

Om den asylsökandes pass tillfälligt är i någon myndighets besittning, kan ett intyg över överlåtandet av passet till myndigheten tillsammans med en kopia av passet godkännas som identitetsbevis.

Bärbar dator och krav på utrustningen

YH-urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon (Microsoft Surface godkänns).

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Se närmare anvisningar om hur du tar tilläggen ur bruk i Firefox och Chrome. Eventuella VPN-program måste stängas av innan du loggar in till provet.

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem:
 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS
Vi rekommenderar inte att utföra urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet.

Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon. Du får inte ta med några apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. mus, tangentbord, hörlurar, smartklocka eller aktivitetsarmband som använder Bluetooth, in i provutrymmet. Vid behov kan du ta med dig en separat trådbunden mus.

Sekretessfilter för datorskärmen får inte användas i YH-urvalsprovet.

Identifierare

Ungefär en vecka före YH-urvalsprovet får du en länk till en identifierare som innehåller en QR-kod och information om tiden och platsen för urvalsprovet, som du valde på ansökningsblanketten. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post under vecka 43 (senast 27.10.2021). Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo från och med vecka 43 (senast 27.10.2021). Du behöver identifieraren när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen, så bered dig på att visa identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper.

Egen penna

Ta med dig en egen penna till urvalsprovet. Det finns papper för egna anteckningar att tillgå.

YH-urvalsprovsdagen steg för steg

 • Anländ i tid till i urvalsprovet enligt anvisningarna.
 • Ta med dig identitetsbevis, bärbar dator, datorns strömkabel, identifierare och en penna. Läs de noggrannare kraven i punkten ”Vad ska man ta med sig till YH-urvalsprovet?”.
 • Visa identitetsbevis och identifieraren åt övervakaren då du går till urvalsprovsutrymmet.
 • Stäng av mobiltelefonen när du kommer till urvalsprovsutrymmet. Det är förbjudet att använda mobiltelefon under hela urvalsprovet.
 • Koppla din dator till elnätet och logga in på det trådlösa provnätverket enligt instruktionerna.
 • Innan urvalsprovet börjar får du i urvalsprovsutrymmet anvisningar för hur man genomför urvalsprovet. Följ anvisningarna noggrant.
 • Tystnad ska råda i urvalsprovsutrymmet under urvalsprovet.  Om du behöver hjälp av övervakaren under urvalsprovet ska du lyfta handen och vänta tills övervakaren kommer till dig.
 • Det är tillåtet att avlägsna sig från urvalsprovet tidigast två timmar efter provstarten.

Individuella arrangemang vid YH-urvalsprovet

Lämna in anhållan om individuella arrangemang med bilagor senast 22.9.2021 kl. 15.00 till den yrkeshögskola där du ska delta i YH-urvalsprovet. Kontrollera i anvisningarna nedan om anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in i pappersformat eller elektroniskt till den ifrågavarande yrkeshögskolan.

Individuella arrangemang vid YH-urvalsprovet

På vilka grunder kan man anhålla om individuella arrangemang?

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm, en trådlös elektronisk apparat för att följa med ditt hälsotillstånd eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär. Sänd anhållan till den yrkeshögskola som du har anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Varje sökandes situation bedöms separat.

Hur anhåller jag om individuella arrangemang i YH-urvalsprovet?

Du anhåller om individuella arrangemang på en separat blankett. Anhållan lämnas in till den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang.

Anhållan om individuella arrangemang med bilagor ska lämnas in senast 22.9.2021 kl. 15.00 till antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid.

De flesta yrkeshögskolor använder en pappersblankett för anhållan om individuella arrangemang. Blanketten kan skrivas ut på den här webbplatsen.

Följande yrkeshögskolor använder elektroniska blanketter för anhållan om individuella arrangemang: Sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta käyttävät seuraavat ammattikorkeakoulut: Haaga-Helia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Mikäli olet ilmoittautunut tekemään AMK-valintakokeen jossakin kyseisistä ammattikorkeakouluista, käytä yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen ammattikorkeakoulun verkkosivulta löytyvää sähköistä yksilöllisten järjestelyjen lomaketta. Älä käytä tällöin paperista yksilöllisten järjestelyjen lomaketta.

. Om du anmält att du ska genomföra YH-urvalsprovet vid någon av de här yrkeshögskolorna ska du använda den ifrågavarande yrkeshögskolans elektroniska blankett för anhållan om individuella arrangemang. Du hittar den elektroniska blanketten på respektive yrkeshögskolas webbplats. Använd inte pappersblanketten för anhållan om individuella arrangemang.

Fyll i blanketten omsorgsfullt. Förutom önskemål om individuella arrangemang ska du även meddela person- och kontaktuppgifter samt vid vilken yrkeshögskola du deltar i YH-urvalsprovet.

Med blanketten för anhållan om individuella arrangemang anhåller man om individuella arrangemang för YH-urvalsprovet. Notera att du inte ska anhålla om individuella arrangemang vid något annat urvalsprov med den här blanketten. För individuella arrangemang vid andra urvalsprov ska du följa anvisningarna vid de yrkeshögskolor som du ansökt till.

Om behov av individuella arrangemang uppkommer eller konstateras efter att ansökningstiden gått ut ska du omedelbart lämna din ansökan om individuella arrangemang till antagningsservice vid den yrkeshögskola där du ska delta i urvalsprovet.

Bilagor till blanketten för anhållan om individuella arrangemang – intyg och utlåtanden

Till anhållan ska bifogas kopior av intyg som du hänvisar till (t.ex. läkarintyg eller annat motsvarande utlåtande över skada eller sjukdom eller intyg över dyslexi eller inlärningssvårighet). Om du anhåller om tilläggstid p.g.a. dyslexi ska du till anhållan bifoga ett utlåtande av speciallärare, psykolog som är insatt i ärendet, talterapeut eller specialläkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniatriker). Det måste framgå av utlåtandet att du behöver stödåtgärder för utförandet av provet. Högskolan kan också godkänna motsvarande beslut från studentexamensnämnden, om det framkommer vilka stödåtgärder som har beviljats.

Expertutlåtandenas giltighetstid varierar beroende på hur permanent skadan, sjukdomen eller inlärningssvårigheten är. Vid dyslexi beaktad utlåtanden som är utfärdade efter att du har fyllt 16 år. Sänd inte intyg i original. Var förberedd på att du måste visa upp intygen i original i början av studierna om du har antagits till utbildningen. Uppgifter om ditt hälsotillstånd är sekretessbelagda (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 §).

Behandlingen av anhållan om individuella arrangemang samt meddelande om individuella arrangemang

Anhållan om individuella arrangemang behandlas vid den yrkeshögskola där sökanden ska delta i urvalsprovet. Yrkeshögskolan meddelar per e-post i god tid före urvalsprovet om de individuella arrangemang som du har beviljats.

Meddelandet om individuella arrangemang är giltigt bara för ett specifikt urvalsprov och i kraft den bestämda urvalsprovsdagen.

Om individuella arrangemang av någon orsak inte kan beviljas enligt anhållan sänder yrkeshögskolan i detta fall ett skriftligt meddelande med motiveringar till den sökande.

Anhållan om individuella arrangemang som inlämnats efter utsatt tid tas till behandling endast vid akuta undantagsfall. Individuella arrangemang kan inte nödvändigtvis beviljas om sökanden tagit kontakt för sent med tanke på genomförandet av urvalsprovet eller om det annars visar sig att det är omöjligt att genomföra individuella arrangemang.

Om den sökande är missnöjd med arrangemangen som meddelats om kan hen utan dröjsmål kontakta yrkeshögskolan som vid behov kan korrigera sitt tidigare beslut. Då sökanden får det slutgiltiga antagningsbeslutet i gemensam ansökan kan hen i det skedet göra en omprövningsbegäran av de beviljade arrangemangen som en del av processen för ändringsansökan.

Följande individuella arrangemang kan inte beviljas i YH-urvalsprovet:

 • förenklade uppgifter
 • rätt att inte behöva utföra någon av urvalsprovets delar
 • bristande språkkunskaper, rätt att använda ordbok
 • bruk av räknare i delen för matematiska färdigheter
 • rätt att utföra provet på papper

Vanliga frågor om YH-urvalsprovet

Hurdana är uppgifterna i YH-urvalsprovet?

Innehållet i YH-urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Du genomför vid ett provtillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. YH-urvalsprovet har både gemensamma delar för alla sökande och branschspecifika delar. Du hittar mera information i avsnittet Innehåll och poängsättning av YH-urvalsprovet.

Vad gör jag om jag inte har en egen dator?

Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en bärbar dator som uppfyller kraven. Du kan fråga om du får låna en dator av dina närstående. En del företag hyr också ut datorer.

Kan man förbereda sig på något sätt för YH-urvalsprovet? Vad borde man beakta?

Se till att du vet när och vart du anmält dig för YH-urvalsprovet. Du kan vid behov kontrollera tidpunkten och platsen för ditt YH-urvalsprov genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo med bankkoder efter att du sänt in ansökningsblanketten.

Försäkra dig om att du har en dator som uppfyller kriterierna. Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna. Ta med dig din identifierare, ett officiellt giltigt identitetsbevis med fotografi, dator med laddat batteri och elkabel, samt en penna. Du kan även ta med dig en trådbunden mus till datorn.

Hurdant kunnande testas i YH-urvalsprovet?

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier.

Finns det en matematisk del i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet finns en matematisk del för alla sökande utom för de som ansöker till humanistiska och pedagogiska området.

Behöver jag en räknare i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet får man använda räknare endast i den del som mäter matematisk-naturvetenskapliga färdigheter för teknikbranschen. Då får den sökande använda provsystemets räknare. Det är förbjudet att använda sin egen räknare. I de andra delarna får man inte använda räknare.

Hur anmäler jag mig till YH-urvalsprovet?

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns i tjänsten Studieinfo.fi. Välj på ansökningsblanketten en för dig lämplig plats och tidpunkt att skriva provet på. Varje yrkeshögskola erbjuder ett visst antal platser. Då platserna vid ett provtillfälle fyllts stängs alternativet och du måste välja ett annat alternativ. Platserna fylls i anmälningsordning.

Varför har jag inte fått en kallelse till YH-urvalsprovet?

Valet av provplats och provtidpunkt i tjänsten Studieinfo.fi fungerar som anmälning. Ingen separat kallelse sänds till YH-urvalsprovet.

Jag har ansökt till Tampereen ammattikorkeakoulu men bor i Villmanstrand. Kan jag genomföra provet i Villmanstrand?

Du kan genomföra ditt urvalsprov i vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du ansöker. Du kan välja att skriva urvalsprovet vid en yrkeshögskola som du inte ansöker till, men som till exempel ligger nära din hemort.

Vem korrigerar YH-urvalsprovet?

Urvalsprovssystemet räknar automatiskt dina poäng i YH-urvalsprovet.

Deltar jag olika dagar i YH-urvalsprovet om jag t.ex. söker till företagsekonomi och teknik?

Nej. Vid samma provtillfälle genomför du endast ett YH-urvalsprov. Innehållet i urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Vid samma provtillfälle genomför du alla delar som hör till de olika ansökningsmål du ansökt till.

Kan man gå på toaletten under YH-urvalsprovet?

Under provet kan man gå på toaletten under övervakning.

Kan jag ta med öronproppar till YH-urvalsprovet?

Du kan ta med små öronproppar utan att anhålla om specialarrangemang. Observera att du använder öronproppar på egen risk, eftersom du då kan missa instruktioner som ges av övervakaren.

Publicering av resultaten från YH-urvalsprovet

Gemensam ansökan hösten 2021

Du ser dina poäng i tjänsten Min Studieinfo senast det datum då alla resultat måste publiceras. De som har antagits på basis av YH-urvalsprovet får ett meddelande per e-post och informationen syns även i tjänsten Min Studieinfo senast 26.11.2021. Du kan bli antagen från reservplats fram till 14.12.2021 kl. 15.00. Poängen för YH-urvalsprovet är i kraft endast under den ifrågavarande ansökan.

Uppgifterna och de rätta svaren i YH-urvalsprovet hösten 2021 publiceras inte.

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Om totalpoängen i YH-urvalsprovet är de samma för två eller flera sökande, rangordnas de sökande primärt enligt prioriteringen av ansökningsmålet. Om man med detta kriterium inte kan skilja åt de sökande som har samma poäng i urvalsprovet, kan yrkeshögskolan välja att anta samtliga sökande med samma poäng, att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller att genom lottning avgöra vem/vilka som antas. Yrkeshögskolorna har i sina antagningsgrunder slagit fast hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning.

Valikko