Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

YH-urvalsprovet, våren 2024

YH-urvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som görs på egen bärbar dator. YH-urvalsprovet förverkligas i Vallu-tjänsten för urvalsprov.

YH-urvalsprovet ordnas på våren under tiden 27.5.–30.5.2024. Vilka urvalsprovstillfällen som erbjuds varierar mellan yrkeshögskolorna. Du hittar utbudet av urvalsprovstillfällen i tabell 2. Bekanta dig noggrant med anvisningarna för urvalsprovet innan du deltar i det.

Urvalsprovet utvärderar färdigheter för yrkeshögskolestudier. YH-urvalsprovet kräver inga förhandsförberedelser. Det finns inget förhandsmaterial eller förhandsuppgifter.

YH-urvalsprovet används inom följande utbildningsområden:

 • Humanistiska och pedagogiska området
 • Företagsekonomi och informationsbehandling
 • Naturbruk
 • Turism, kosthåll och ekonomi
 • Sjöfart
 • Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen
 • Teknik

Merparten av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder YH-urvalsprovet. I tabell 1 ser du om dina egna ansökningsmål är med i YH-urvalsprovet. Om ansökningsmålet inte använder YH-urvalsprovet hittar du information om detta i tjänsten Studieinfo.fi. Du ska i detta fall kontrollera om ansökan till utbildningen kräver en förhandsuppgift eller ett separat urvalsprov, som man måste förbereda sig för.

Särskilda lämplighetstest utöver YH-urvalsprovet ordnas endast för dem som söker till byggnadsarkitekt (YH) och sjökapten (YH). I antagningen av studerande till byggmästare (YH) beaktas utöver YH-urvalsprovet även arbetserfarenhet från byggbranschen.

Kulturbranschen använder i princip inte YH-urvalsprovet, men det är möjligt att enskilda ansökningsmål inom yrkeshögskolornas kulturbransch ändå använder det. Du hittar information om kulturbranschens urvalsprov i tjänsten Studieinfo.fi och på yrkeshögskolornas webbplatser.

För ansökningsmålen inom social- och hälsovård, det humanistiska och pedagogiska området, idrott och sjöfart finns krav som rör hälsa och funktionsförmåga. Närmare information hittar du under Hälsa och funktionsförmåga.

Om du har fått en plats i den betygbaserade antagningen behöver du inte delta i YH-urvalsprovet. Du behöver inte meddela yrkeshögskolan om att du uteblir om inte yrkeshögskolan har bett om det i beslutet om individuella arrangemang. Om du har blivit antagen till ett lägre önskemål i den betygsbaserade antagningen kan du, om du vill, sträva efter att få en plats på ett högre ansökningsmål genom YH-urvalsprovet.

YH-urvalsprovets innehåll och längd

YH-urvalsprovet består av olika delar (figur 1). Urvalsprovets delar och längd beror på vilka ansökningsmål du har sökt till. Du avlägger vid ett tillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. I YH-urvalsprovet finns både delar som är gemensamma för alla sökande och delar som är specifika för de olika utbildningsområdena. För att du ska kunna bli antagen till ett ansökningsmål måste du få ett godkänt resultat i alla delar som hör till ditt ansökningsmål.

Varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om delen blir på hälft är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Du kan utföra YH-urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte gå tillbaka till en del efter det att den har stängts.

I varje del av urvalsprovet ingår det också uppgifter som testas med tanke på kommande urvalsprov. Dessa uppgifter poängsätts inte. Det framgår inte vilka dessa uppgifter är, men man beaktar dem då provtiden för varje del bestäms.

YH-urvalsprovets språk

Ansökningsmålens undervisningsspråk avgör vilket språk du utför provet på.

 • Om du ansöker till endast svenskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på svenska (med undantag av den delen för det engelska språket).
 • Om du ansöker till endast finskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på finska (med undantag av den delen för det engelska språket).
 • Om du ansöker till både svensk- och finskspråkiga utbildningar, måste du i början av provet välja på vilket språk du vill utföra provet: svenska eller finska. Oberoende av vilket språk du väljer att utföra provet på utför du delen för undervisningsspråket på både svenska och finska.

YH-urvalsprovets delar

Gemensamma delar för alla utbildningsområden:

 • Färdigheter i beslutsfattande (40 minuter): Du utför delens uppgifter oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas logisk slutledningsförmåga och färdigheter i problemlösning. I uppgifterna ska man kunna skilja mellan relevant och irrelevant information, beakta flera faktorer som påverkar lösningen, utvärdera grunderna för beslut samt dra slutsatser på basis av information som presenteras på olika sätt. Exempel på uppgifter i delen för färdigheter i beslutsfattande

  Färdigheter i språk och kommunikation
 • Undervisningsspråket (svenska eller finska) (30 minuter): Ansökningsmålets undervisningsspråk avgör uppgifterna i denna del. Du utför delens uppgifter på svenska om du söker till svenskspråkiga ansökningsmål. Du utför delens uppgifter på finska om du söker till finskspråkiga ansökningsmål. Om du söker till både svensk- och finskspråkiga ansökningsmål utför du delen på både svenska och finska. Denna del utvärderar dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och textgenrer samt din språkliga slutledningsförmåga. Exempel på uppgifter i delen för undervisningsspråket.
 • Engelska (30 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och din språkliga slutledningsförmåga. Exempel på uppgifter i delen för engelska språket.

Förutom de delar som är gemensamma för alla områden innehåller YH-urvalsprovet följande delar som är branschspecifika:

 • Matematiska färdigheter (40 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik, företagsekonomi och informationsbehandling, naturbruk, sjöfart, turism, kosthåll och ekonomi, social- och hälsovård, idrott eller skönhetsbranschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda utbildningsområden. I denna del utvärderas dina grundläggande färdigheter i matematik. Av de matematiska delområdena ligger tyngdpunkten på grundläggande räkneuppgifter, procenträkning, förstagradsekvationer, enhetsomvandlingar, geometri, uppgifter som kräver matematisk-logisk slutledningsförmåga samt din förmåga att tolka tabeller och figurer. Det är förbjudet att använda räknare i denna del. Exempel på uppgifter i delen för matematiska färdigheter.
 • Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter (35 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik eller sjöfart. I delen utvärderas dina färdigheter i matematik och fysik. I provet utvärderas dina matematiska färdigheter genom uppgifter som berör förenkling av uttryck, lösning av ekvationer samt plangeometri och trigonometri (t.ex. en rätvinklig triangel). I fysik utvärderas dina grundkunskaper om fysikens fenomen, din förmåga att göra uträkningar och dra slutsatser utgående från grundläggande kunskaper i fysik eller givna modeller samt din förmåga att tolka diagram och grafer. I denna del kan den sökande använda provsystemets funktionsräknare. Exempel på uppgifter i delen för matematisk-naturvetenskapliga färdigheter.
  Provsystemets funktionsräknare används endast i den matematisk-naturvetenskapliga delen, som hör till utbildningsområdet för teknik samt sjöfart. Det är förbjudet att använda operativsystemets räknare på datorn och andra separata räknare. Observera att det inte är tillåtet att använda räknaren i delen för matematiska färdigheter eller någon annan urvalsprovsdel.

  Räknarens funktioner:

  • addition, subtraktion, multiplikation, division
  • parenteser
  • andra potens och kvadratrot
  • tiopotens ja allmän potens
  • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
  • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
  • konstanterna π och e
  • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
  • uttryckets värde kan lagras i minnet Min och hämtas ur minnet Mout.
  Räkneoperationerna kan delvis göras även med tangentbordet.

  Exempel: Inmatning av uttryck • Etiska färdigheter (15 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i att identifiera olika påståendens etiska natur. Exempel på uppgifter i delen för etiska färdigheter.
 • Färdigheter i emotionell intelligens (15minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i emotionell intelligens, så som att identifiera känslor och hantera känslor. Exempel på uppgifter i delen för färdigheter i emotionell intelligens.

Figur 1. YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde.

Humaks utbildning till kulturproducent (YH) använder följande delar i YH-urvalsprovet: färdigheter i beslutsfattande, undervisningsspråket och engelska.

Poängsättning av YH-urvalsprovet

I YH-urvalsprovet får du ett poäng (1 p) för varje rätt svar. Om du svarar fel eller låter bli att svara får du noll poäng (0 p). Varje uppgift har endast ett rätt svarsalternativ. I varje del av urvalsprovet ingår det också uppgifter som testas med tanke på kommande urvalsprov. Dessa uppgifter poängsätts inte. Det framgår inte vilka dessa uppgifter är, men man beaktar dem då provtiden för varje del bestäms.

Efter urvalsprovet skalas och ekvivaleras de sökandes poäng för varje del. Först omvandlas poängen du har fått enligt poängskalan för YH-urvalsprovet (tabell 1). Sedan ekvivaleras de skalade poängen. Ekvivalering innebär att de sökandes poäng för de olika provdelarna omvandlas till en jämförbar form för att uppnå en enhetlig svårighetsnivå för YH-urvalsprovet.

Studerandeantagningen görs på basis av totalpoängen för YH-urvalsprovet. Dina totalpoäng utgörs av de skalade och ekvivalerade poängen för delarna som hör till ditt ansökningsmål. I studerandeantagningen finns det en fastslagen gräns för godkänt resultat (tabell 1). Du måste få godkänt resultat i alla delar som hör till ansökningsmålet för att kunna bli antagen till ansökningsmålet.

Tabell 1. Poängskalan som används i studerandeantagningen och gränserna för godkänt resultat

DelFärdigheter i beslutsfattandeFärdigheter i språk och kommunikationMatematiska färdigheterMatematisk-naturvetenskapliga färdigheter Etiska färdigheterFärdigheter i emotionell intelligens
UndervisningsspråketEngelska
Poängskala0–1000–500–500–1000–1000–1000–100
Gräns för godkänt resultat251512,530253030

Tid och plats för YH-urvalsprovet och anmälan till YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet i vårens andra gemensamma ansökan 2024 ordnas under tiden 27.5.–30.5.2024. Alla yrkeshögskolor erbjuder inte nödvändigtvis urvalsprovstillfällen under alla dessa dagar (se tabell 2) innan gemensam ansökan börjar.

Förmiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 9.00. Registreringen börjar kl. 8.00.

Eftermiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 14.00. Registreringen börjar kl. 13.00.

Var på plats i god tid innan urvalsprovstillfället börjar. Man bör vara på plats i urvalsprovsutrymmet före urvalsprovstillfällets starttid. Försenade sökande släpps inte in till urvalsprovet efter starttiden för urvalsprovstillfället. Man får avlägsna dig från provet tidigast en timme efter provstarten.

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns på tjänsten Studieinfo.fi under ansökningstiden. På ansökningsblanketten ska du välja en för dig lämplig plats och tidpunkt för deltagande i YH-urvalsprovet av de alternativ som erbjuds. Du kan välja att delta i urvalsprovet vid vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du söker. Du kan välja att skriva urvalsprovet också vid en yrkeshögskola som du inte söker till, men som till exempel ligger nära din hemort.

Varje yrkeshögskola erbjuder en viss mängd platser. Platserna vid urvalsprovstillfällena fylls i anmälningsordning. När platserna vid ett enskilt urvalsprovtillfälle fyllts stängs det alternativet och du måste välja ett annat alternativ.

Anmälan som du gör på ansökningsblanketten för gemensam ansökan är bindande. Man kan inte byta plats och tid för urvalsprovet efter ansökningstiden. Du får utföra urvalsprovet endast vid det urvalsprovstillfälle som du har anmält dig till. Om du kommer till fel urvalsprovstillfälle får du inte utföra urvalsprovet. Efter att du har lämnat in din ansökan kan du granska när och var ditt urvalsprov hålls genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo. Du behöver inte meddela yrkeshögskolan om att du uteblir om inte yrkeshögskolan har bett om det i beslutet om individuella arrangemang.

Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet, nybörjarplatser och urvalsprovstillfällen

Tabell 1. Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet i vårens andra gemensamma ansökan 2024 och nybörjarplatser.

Obs! Det kan ske ändringar i uppgifterna.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, monimuotototeutus / Kokkola 6 3 40 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus / Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus / Ylivieska 8 4 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus / Kokkola 8 6 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus / Ylivieska 6 3 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus / Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus / Kokkola 4 2 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus / Ylivieska 4 3 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus / Kokkola 6 4 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus / Ylivieska 10 5 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus / Kokkola 8 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus lähihoitajataustaisille, Kokkola 17 8 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus / Kokkola 13 9 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus / Ylivieska 15 7 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus / Kokkola 15 10 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus / Kokkola 11 5 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus / Kokkola 20 14 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus / Kokkola 7 3 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), monimuotototeutus / Ylivieska 10 5 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus / Kokkola 8 6 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Helsingin-kampus 24 20 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulun-kampus 18 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porin-kampus 21 18 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Helsingin-kampus 27 23 60 %
Sosionomi (AMK), Diakoniatyö, päivätototeutus, Helsingin-kampus 15 12 60 %
Sosionomi (AMK) diakoniatyö, verkkopainotteinen monimuotototeutus, lähiopetus Jyväskylässä, DiakHub Itä-Suomi 9 7 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Helsingin-kampus 15 12 60 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, verkkopainotteinen monimuotototeutus, lähiopetus Jyväskylässä, DiakHub Itä-Suomi 9 7 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porin-kampus 15 12 60 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Restonomi (AMK), majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Helsinki 60 30 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 140 106 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 31 22 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, päivätoteutus, Porvoo 20 8 57 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, monimuotototeutus, Porvoo 20 5 67 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus, Helsinki 15 8 75 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Helsinki 50 43 48 %
Restonomi (AMK), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta, monimuotototeutus, Helsinki 45 10 75 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 68 28 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 26 11 47 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Helsinki 42 25 50 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Heinola 39 20 49 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Tampere 15 7 50 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humak päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, monimuotototeutus, Jyväskylän kampus 39 35 100 %
Kulttuurituottaja (AMK), kulttuurituotanto, monimuotototeutus, Turun kampus 39 35 100 %
Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, monimuotototeutus, Kuopion kampus 17 15 40 %
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus, Helsingin kampus 13 12 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Helsingin kampus 22 20 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Jyväskylän kampus 12 11 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Kuopion kampus 12 11 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Tampereen kampus 12 11 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Turun kampus 12 11 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, verkkototeutus (MOVE) 20 14 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä, verkkototeutus (TYKE) 14 10 40 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 18 13 23 %
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 12 8 27 %
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 12 8 24 %
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 14 10 25 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 9 6 30 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 20 14 50 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 20 16 33 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 6 4 20 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 32 19 80 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 9 7 26 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 35 21 78 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 18 14 51 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 12 10 30 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, kiertotalous, päivätoteutus 6 4 30 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, kiertotalous, monimuoto 9 5 26 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 5 4 20 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 24 14 80 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 15 12 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus HML 19 15 48 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, FRS 19 15 48 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus HML 19 15 48 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 24 19 48 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 24 19 47 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 40 32 50 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 20 14 50 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 25 20 45 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 40 32 67 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 12 8 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 15 11 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 14 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 32 22 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 54 43 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 12 10 40 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 12 10 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 7 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 29 25 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 15 11 49 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 12 5 49 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 15 6 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15 9 49 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 20 12 49 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 10 8 20%
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, verkkototeutus 20 17 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 24 21 40%
Tradenomi (AMK), hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, monimuotototeutus 20 17 40%
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus 16 14 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus 25 21 100%
Insinööri (AMK), ohjelmistotekniikka, päivätoteutus 10 9 40%
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus 10 9 40%
Insinööri (AMK), kyberturvalisuus, päivätoteutus 10 9 40%
Insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), energiateknikka, päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus 5 4 20%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 25 21 100%
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus 25 21 100%
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 6 5 20%
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus 6 4 20%
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus 6 4 20%
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus 6 4 20%
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus 12 10 30%
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 21 18 60%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 23 19 60%
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus 21 18 60%
Naprapaatti (AMK), päivätoteutus 15 13 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 24 20 60%
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 20 17 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 21 18 60%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 24 20 60%
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 13 60%
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 13 60%
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus 21 18 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 21 18 60%
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus 24 20 60%
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 10 9 40%
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 16 14 40%
Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, päivätoteutus 12 10 40%

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus 8 6 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 24 12 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kajaani 8 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 6 4 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 8 6 40 %
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 8 6 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 12 8 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 12 6 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Datacenter, päivätoteutus, Kajaani 8 5 40 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Kajaani 8 5 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja älykkäät järjestelmät, päivätoteutus, Kajaani 16 8 40 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, monimuotototeutus, pääkaupunkiseutu 20 10 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Raahe 11 6 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Kajaani 10 5 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuoto, (Kajaani, Raahe, Kuusamo) 35 18 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Kajaani 10 5 50 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 20 16 50 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 33 28 51 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 26 22 52 %
Restonomi (AMK), monimuoto 35 28 70 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 14 53 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto 20 16 67 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 19 17 63 %
Sosionomi (AMK), monimuoto 25 20 100 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 20 17 71 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuoto 16 14 53 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), kestävä kaupunkisuunnittelu, monimuotototeutus, Lahti 14 11 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 17 13 49 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 17 13 49 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 22 17 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 49 24 49 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, verkko-opinnot 14 11 49 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 20 16 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 24 19 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 36 28 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 36 28 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 24 19 49 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 9 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 40 %
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Ensihoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille, Lappeenranta 35 0 100 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 12 9 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti 29 23 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainoitteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 34 27 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 14 11 49 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 19 15 49 %
Terveydenhoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille, Lappeenranta 35 0 100 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 9 7 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 25 20 50 %
Geronomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 11 8 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päiväopinnot, Kemi 6 5 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 20 16 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 14 12 50 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 12 10 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 16 13 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 16 13 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 16 13 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päiväopinnot, Kemi 6 5 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 14 11 40 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, Rovaniemi 14 11 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 14 11 40 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päiväopinnot, Rovaniemi 18 14 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 17 14 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 20 15 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päiväopinnot, Rovaniemi 7 4 30 %
Sosionomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 31 25 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 8 6 30 %
Tradenomi (AMK) , liiketalous, verkko-opinnot, Tornio 20 16 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi 13 10 30 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkko-opinnot, Tornio 20 16 40 %
Tradenomi (AMK) , liiketalous, päiväopinnot, Tornio 5 4 50 %
Tradenomi (AMK) , tietojenkäsittely, päiväopinnot, Tornio 5 4 50 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 14 11 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, päivätoteutus, Tikkurila 14 11 49%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisen palveluiden kehittäminen, päivätoteutus Tikkurila 32 26 49%
Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätotetutus, Leppävaara 19 15 49%
Restonomi (AMK), ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 17 14 49%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49%
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Otaniemi 17 14 49%
Estenomi (AMK), kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, Tikkurila 17 14 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 18 14 60%
Tradenomi (AMK), liiketalous, digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, Leppävaara 18 14 60%
Tradenomi (AMK), liiketalous, henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, Lohja 21 17 60%
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 36 29 60%
Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 21 17 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 45 36 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 21 17 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 18 14 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 18 14 60%
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 19 60%
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 24 19 60%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 21 17 60%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lohja 18 14 60%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 21 17 60%
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 24 19 60%

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 12 10 49 %
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 21 17 49 %
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, päivätoteutus 14 11 49 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 17 14 49 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 9 49 %
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 32 25 40 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 20 16 49 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, puhtaat tuotantoteknologiat, päivätoteutus 14 11 49 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 24 18 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 29 40 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 20 16 49 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus 15 12 49 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 37 29 49 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 24 19 40 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 48 39 40 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 29 23 49 %
Insinööri (AMK), talotekniikka: kiinteistöjohtaminen, monimuotototeutus 10 8 49 %
Insinööri (AMK), talotekniikka: LVI-suunnittelu, monimuotototeutus 10 8 49 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 52 41 40 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 19 40 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, monimuotototeutus 12 10 49 %
Kätilö, (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 14 11 49 %
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 20 16 49 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 13 11 49 %
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 12 10 49 %
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 10 8 33 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, monimuotototeutus 15 12 49 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus 29 23 49 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto: rakennustekniikka, monimuotototeutus 0 0 0 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 18 15 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus (verkko-opetuspainotteinen) 44 35 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 29 23 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, sosiaaliohjaus, monimuotototeutus 20 16 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, varhaiskasvatus, monimuotototeutus 20 16 49 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, verkkototeutus 15 12 49 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 11 9 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 14 11 49 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 18 15 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 30 24 100 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 59 47 45 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkkototeutus 16 12 45 %

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 14 11 40%
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus 13 10 40%
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 12 10 40%
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 8 40%
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, energiatekniikan suuntautumisvaihtoehto, monimuotototeutus 16 13 40%
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, kiertotalouden suuntautumisvaihtoehto, päivätoteutus 16 13 40%
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 40 32 40%
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto, päivätoteutus 28 22 40%
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehto, monimuotototeutus 16 13 40%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 28 22 40%
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 8 6 40%
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 14 11 40%
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 48 38 40%
Kätilö (AMK), päivätoteutus 12 10 40%
Optometristi (AMK), päivätoteutus 11 9 40%
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 18 14 40%
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 12 10 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 14 11 40%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 12 10 40%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 22 18 40%
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 8 6 40%
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 7 6 40%
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 11 9 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 11 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 60 48 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 28 22 40%

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 10 8 50%
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 12 9 40%
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 10 8 40%
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 12 9 40%
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 10 8 40%
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, päivätoteutus, Pori 10 8 40%
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 16 12 40%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 12 9 40%
Insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja tuotantotalous, päivätoteutus, Rauma 10 8 40%
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 10 8 40%
Restonomi (AMK), matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Pori 16 12 40%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 12 10 48%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 30 24 50%
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 36 27 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rauma 12 9 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 12 9 40%

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 25 22 63 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 25 22 56 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 25 22 71 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 25 22 60 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 25 22 71 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 18 53 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 15 13 50 %
Restonomi (AMK), hyvinvointimatkailun kehittäminen, päivätoteutus 24 20 60 %
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus 24 20 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 50 45 63 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 18 40 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus 40 34 50 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 40 34 50 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 15 12 43 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 40 34 57 %
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus 20 18 50 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 10 8 50 %
Agrologi (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 12 10 30%
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 13 11 45%
Geronomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 16 10 60%
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus 15 10 60%
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 15 13 30%
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 7 6 30%
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 18 15 30%
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 8 6 30%
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 9 8 30%
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 6 5 30%
Restonomi (AMK), päivätoteutus 7 5 30%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 11 60%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 11 45%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 25 21 45%
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 8 7 30%
Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkkopainotteinen monimuotototeutus 18 12 60%
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 30 25 30%

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 13 10 22%
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 11 9 44%
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 40 32 47%
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 14 11 44%
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 10 8 33%
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 40 32 38%
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 25 20 50%
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 10 8 33%
Metsätalousinsinööri (AMK) päivätoteutus 13 10 39%
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 12 10 38%
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 18 14 53%
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 35 28 50%
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 30 24 40%
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 15 12 40%
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 12 9 37%
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 10 8 35%
Kätilö (AMK), päivätoteutus 8 6 40%
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 12 39%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 32 25 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 32 25 40%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 28 22 40%
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 7 5 39%
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 10 8 35%
Tradenomi (AMK), Liiketalous 40 32 29%
Restonomi (AMK), päivätoteutus 20 16 40%

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 40 30 40%
Tradenomi (AMK), matkailu ja wellness liiketoimintana, päivätoteutus 8 6 40%
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 16 12 40%
Tradenomi (AMK), taloushallinto, päivätoteutus 18 14 40%
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 12 9 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 24 18 40%
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 64 48 40%
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 16 12 40%
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 28 21 40%
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 32 24 40%
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 24 18 40%
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 34 26 40%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 12 40%
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 16 12 40%
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 18 14 40%
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 12 9 40%
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 6 5 40%
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 7 5 40%
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 12 40%
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 15 11 40%
Kätilö (AMK), päivätoteutus 9 7 40%
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 4 40%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 15 40%
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot 13 10 40%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 10 7 40%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 14 11 40%
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 14 11 40%
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 8 6 40%
Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalvelut, monimuotototeutus 12 9 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 16 12 40%
Tradenomi (AMK), liiketoiminta ja logistiikka, monimuotototeutus 14 11 40%
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 14 11 40%
Insinööri (AMK), rakentamisen tuotantojohtaminen, monimuotototeutus 10 8 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Salo 13 10 40%

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja AMK, päivätoteutus 16 14 40%
Sosionomi AMK, päivätoteutus 16 14 40%
Energiatekniikka, päivätoteutus 6 5 40%
Ympäristöteknologia, päivätoteutus 6 5 40%
Konetekniikka, päivätoteutus 14 13 40%
Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 14 40%
Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 10 9 50%
Tietotekniikka, päivätoteutus 16 14 40%
Tietotekniikka, monimuotototeutus 10 9 50%
Liiketalous, päivätoteutus 32 29 40%
Liiketalous, taloushallinto, verkkototeutus 20 18 50%
Liiketalous, oikeushallinto, päivätoteutus 16 14 40%
Tietojenkäsittely, päivätoteutus 14 13 40%

Yrkeshögskolan Arcada

Arcada päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ergoterapeut (YH), flerform 8 5 40 %
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 8 6 32 %
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 18 14 36 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 16 13 40 %
Ingenjör (YH), materialteknik och hållbarhet, dagstudier 10 8 33 %
Socionom (YH), dagstudier 12 10 40 %
Socionom (YH), flerform 8 5 40 %
Barnmorska (YH), dagstudier 6 5 40 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 5 40 %
Sjukskötare (YH), dagstudier 12 10 40 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 24 19 40 %

Yrkeshögskolan Novia

Novia päivitetty kevään 24 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 3 2 11%
Barnmorska (YH), dagstudier 6 0 49%
Bioanaytiker (YH), dagstudier 8 0 49%
Hälsovårdare (YH), Vasa, dagstudier 8 0 49%
Hälsovårdare (YH), Åbo, dagstudier 6 0 34%
Röntgenskötare (YH), Vasa, dagstudier 4 0 29%
Sjukskötare (YH), Vasa, dagstudier 17 12 49%
Sjukskötare (YH), Åbo, dagstudier 8 6 37%
Socionom (YH), Vasa, dagstudier 22 15 44%
Socionom (YH), Åbo, dagstudier 20 14 44%
Sjukskötare (YH), Vasa, flerform 15 0 49%
Sjukskötare (YH), Åbo, flerform 20 0 49%
Socionom (YH), Vasa, flerform 17 0 49%
Estenom (YH), Vasa, dagstudier 10 7 49%
Byggmästare (YH), Raseborg, dagstudier 2 0 14%
Byggmästare YH), Vasa, dagstudier 4 3 18%
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, dagstudier 7 5 22%
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, dagstudier 4 3 18%
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 18 13 26%
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 4 3 18%
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 2 0 14%
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 13 9 25%
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 8 6 23%
Sjökapten (YH), dagstudier 4 3 18%
Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, dagstudier 10 7 24%
Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, dagstudier 16 11 26%
Tradenom (YH), informationsbehandling, Online, flerform 7 0 30%

Tabell 2. Urvalsprovstillfällen i vårens andra gemensamma ansökan 2024.

Obs! Det är möjligt att antalet platser som erbjuds i YH-urvalsprovet ändrar. Om antalet platser utökas under ansökningstiden informerar vi om det på startsidan.

Centria päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Kokkolan kampus, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 259
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 259
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 259
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 259
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Ylivieskan kampus, Vierimaantie 7, 84100 Ylivieska ma 27.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 90
ti 28.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 90
ke 29.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 90
to 30.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 90

Diak päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin-kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 267
iltapäivä / eftermiddag 269
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 268
iltapäivä / eftermiddag 269
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä /Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun-kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 80
iltapäivä / eftermiddag 80
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin-kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 90
iltapäivä / eftermiddag 90

Haaga-Helia päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 816
iltapäivä / eftermiddag 817
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 816
iltapäivä / eftermiddag 817
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 816
iltapäivä / eftermiddag 817
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Porvoon kampus, Taidetehtaankatu 1, 06100 Porvoo
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 70
iltapäivä / eftermiddag 70

Humak päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Humak, Helsingin kampus, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 233
iltapäivä / eftermiddag 232
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 233
iltapäivä / eftermiddag 232
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 232

HAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Hämeenlinna, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 523
iltapäivä / eftermiddag 570
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 570
iltapäivä / eftermiddag 570
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 570
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Riihimäki, Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 310
iltapäivä / eftermiddag 310
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 310
iltapäivä / eftermiddag 310

JAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
JAMK, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
ma 27.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 620
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 620
iltapäivä / eftermiddag 620
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 620
iltapäivä / eftermiddag 620
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 620

XAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 340
iltapäivä / eftermiddag 340
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 340
iltapäivä / eftermiddag 340
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
ke 29.5.20243 aamupäivä / förmiddag 306
iltapäivä / eftermiddag 306
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 350
iltapäivä / eftermiddag 350
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 360
iltapäivä / eftermiddag 360

KAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Kajaanin kampus, Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani
ma 27.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 213
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 216
iltapäivä / eftermiddag 216
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 216
iltapäivä / eftermiddag 216

Karelia päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 128
iltapäivä / eftermiddag 128
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, 80200 Joensuu
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 207
iltapäivä / eftermiddag 207
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 160

LAB päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 410
iltapäivä / eftermiddag 410
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 410
iltapäivä / eftermiddag 410
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 410
iltapäivä / eftermiddag 410
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 410
iltapäivä / eftermiddag 410
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
ma 27.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 194
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 195
iltapäivä / eftermiddag 195
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 195
iltapäivä / eftermiddag 195

Lapin AMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 501
iltapäivä / eftermiddag 501
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 501
iltapäivä / eftermiddag 501
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemin kampus, Tietokatu 1, 94600 Kemi
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 260
iltapäivä / eftermiddag 260
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 260
iltapäivä / eftermiddag 260

Laurea päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 231
iltapäivä / eftermiddag 231
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 231
iltapäivä / eftermiddag 231
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 231
iltapäivä / eftermiddag 231
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Leppävaaran kampus, Vanha maantie 9, 02650 Espoo
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 398
iltapäivä / eftermiddag 398
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 398
iltapäivä / eftermiddag 398
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 398
iltapäivä / eftermiddag 398
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 384
iltapäivä / eftermiddag 384
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 384
iltapäivä / eftermiddag 384
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 384
iltapäivä / eftermiddag 384

Metropolia päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 1503
iltapäivä / eftermiddag 1503
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 1503
iltapäivä / eftermiddag 1503
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 1503
iltapäivä / eftermiddag 1504

OAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 629
iltapäivä / eftermiddag 629
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 629
iltapäivä / eftermiddag 629
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 629
iltapäivä / eftermiddag 629
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 629
iltapäivä / eftermiddag 627

SAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK, Porin kampus, Satakunnankatu 23, 28130 Pori
ma 27.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 330
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 280
iltapäivä / eftermiddag 330
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 280
iltapäivä / eftermiddag 330
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 330

Savonia päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
ti 28.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 712
ke 29.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 712
to 30.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 712

SeAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
ma 27.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 390
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 353
iltapäivä / eftermiddag 390
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 390
iltapäivä / eftermiddag 390

TAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, pääkampus, Kuntokatu 3, Sisäänkäynti Teiskontien puolelta, 33520 Tampere
ma 27.5.2024 iltapäivä / eftermiddag 1490
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 1170
iltapäivä / eftermiddag 1497
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 1170
iltapäivä / eftermiddag 1490
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 1170

Turun AMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, Kupittaan kampus, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 885
iltapäivä / eftermiddag 885
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 885
iltapäivä / eftermiddag 885
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 885
iltapäivä / eftermiddag 885
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 885
iltapäivä / eftermiddag 885

VAMK päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 200
iltapäivä / eftermiddag 196
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 200
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 200
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 200

Arcada päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Campus Arcada, Jan-Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Helsinki ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 133
iltapäivä / eftermiddag 157
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 181
iltapäivä / eftermiddag 157

Novia päivitetty K24

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Alere, Wolffskavägen 31, 65200 Vaasa
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 110
iltapäivä / eftermiddag 103
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 110
iltapäivä / eftermiddag 103
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 110
iltapäivä / eftermiddag 103
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 110
iltapäivä / eftermiddag 103
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
ma 27.5.2024 aamupäivä / förmiddag 45
iltapäivä / eftermiddag 40
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 45
iltapäivä / eftermiddag 40
ke 29.5.2024 aamupäivä / förmiddag 45
iltapäivä / eftermiddag 40
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 45
iltapäivä / eftermiddag 40
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Novia, Campus Åbo, Henriksgatan 7, 20500 Åbo
ma 27.5.20244 aamupäivä / förmiddag 55
iltapäivä / eftermiddag 51
ti 28.5.2024 aamupäivä / förmiddag 55
iltapäivä / eftermiddag 50
to 30.5.2024 aamupäivä / förmiddag 55
iltapäivä / eftermiddag 50

Anvisningar för dig som kommer till YH-urvalsprovet 

Bekanta dig med ankomstanvisningarna från den yrkeshögskola där du skriver provet: 

Vad ska man ta med sig till YH-urvalsprovet?

Förbered dig för urvalsprovet genom att se till att du på urvalsprovdagen har med dig allt det som nämns nedan.

Ta med dig till urvalsprovet:

Du kan dessutom ta med dig nödvändiga mediciner, öronproppar samt vattenflaska och ett litet mellanmål. Ta inte andra överlopps saker med dig till urvalsprovet. Använd inte starka dofter (t.ex. parfym) när du kommer till provet. Undvik också att ta med drycker och mat som doftar starkt eller är allmänt allergiframkallande. 

Om du vill kan du också ta med dig en trådbunden mus. Du får inte ta med några apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. mus, tangentbord, hörlurar, smartklocka eller aktivitetsarmband som använder Bluetooth, in i provutrymmet. Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon.

Sekretessfilter för datorskärmen får inte användas i YH-urvalsprovet.

Identitetsbevis

Du ska ta ett fotoförsett identitetsbevis med dig till urvalsprovet. Utan ett godkänt identitetsbevis kan du inte delta i urvalsprovet.

Följande giltiga identitetsbevis godkänns:

 • pass
 • finländskt fotoförsett identitetskort utställt av polisen
 • finländskt körkort
 • fotoförsett identitetskort från ett EU/EES-land

Även ett föråldrat pass eller identitetskort duger om dess giltighetstid har tagit slut för högst ett år sedan. Tidsgränsen på ett år räknas från den dag du deltar i YH-urvalsprovet. Man måste dock kunna identifiera dig på basis av fotot på identitetsbeviset.

Du ska uppvisa ditt egentliga identitetsbevis. En bild av identitetsbeviset räcker inte.

Om den asylsökandes pass tillfälligt är i någon myndighets besittning, kan ett intyg över överlåtandet av passet till myndigheten tillsammans med en kopia av passet godkännas som identitetsbevis.

Bärbar dator och krav på utrustningen

YH-urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon.

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:
 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari
Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. På sidan https://webblasare.yrkeshogskolestudier.fi/ kan du kontrollera vilken version av webbläsaren du här samt huruvida du har tillåtit JavaScript och kakor. Kontrollera i webbläsarens inställningar att du har den senaste versionen. Uppdatera webbläsaren vid behov.

Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Se närmare anvisningar om hur du tar tilläggen ur bruk i Firefox och Chrome. Eventuella VPN-program måste stängas av innan du loggar in till provet.

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem:
 • Windows 10
 • macOS 12 (Monterey)
 • Ubuntu Linux 20.04 LTS
På grund av möjliga kompabilitetsproblem rekommenderar vi att du inte utför urvalsprovet på en dator som har ett annat operativsystem eller en äldre version av de ovannämnda operativsystemen.

Identifierare

Ungefär en vecka före YH-urvalsprovet får du en länk till en identifierare som innehåller en QR-kod och information om tiden och platsen för urvalsprovet, som du valde på ansökningsblanketten. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post under vecka 21 (senast 22.5.2024). Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo från och med vecka 21 (senast 22.5.2024). Bered dig på att visa identifieraren när du kommer till urvalsprovet. Du kan visa den antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper.

Egen penna

Ta med dig en egen penna till urvalsprovet. Det finns papper för egna anteckningar att tillgå.

YH-urvalsprovsdagen steg för steg

 • Anländ i tid till i urvalsprovet enligt anvisningarna. Man bör vara på plats i urvalsprovsutrymmet före urvalsprovstillfällets starttid.
 • Ta med dig identitetsbevis, bärbar dator, datorns strömkabel, identifierare och en penna. Läs de noggrannare kraven i punkten ”Vad ska man ta med sig till YH-urvalsprovet?”.
 • Visa identitetsbevis och identifieraren åt övervakaren då du går till urvalsprovsutrymmet.
 • Stäng av mobiltelefonen när du kommer till urvalsprovsutrymmet. Det är förbjudet att använda mobiltelefon under hela urvalsprovet.
 • Koppla din dator till elnätet och logga in på det trådlösa provnätverket enligt instruktionerna.
 • Innan urvalsprovet börjar får du i urvalsprovsutrymmet anvisningar för hur man genomför urvalsprovet. Följ anvisningarna noggrant.
 • Tystnad ska råda i urvalsprovsutrymmet under urvalsprovet.  Om du behöver hjälp av övervakaren under urvalsprovet ska du lyfta handen och vänta tills övervakaren kommer till dig.
 • Det är tillåtet att avlägsna sig från urvalsprovet tidigast en timme efter provstarten.

Individuella arrangemang vid YH-urvalsprovet

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm, en trådlös elektronisk apparat för att följa med ditt hälsotillstånd, ledar- eller assistanshund eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär.  

Lämna in anhållan om individuella arrangemang med bilagor senast 3.4.2024 kl. 15.00 till den yrkeshögskola där du ska delta i YH-urvalsprovet. Kontrollera i anvisningarna nedan om anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in i pappersformat eller elektroniskt till den ifrågavarande yrkeshögskolan.

Individuella arrangemang vid YH-urvalsprovet

På vilka grunder kan man anhålla om individuella arrangemang?

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm, en trådlös elektronisk apparat för att följa med ditt hälsotillstånd, ledar- eller assistanshund eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär. Sänd anhållan till den yrkeshögskola som du har anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Varje sökandes situation bedöms separat.

Hur anhåller jag om individuella arrangemang i YH-urvalsprovet?

Du anhåller om individuella arrangemang på en separat blankett. Anhållan lämnas in till den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang.

Anhållan om individuella arrangemang med bilagor ska lämnas in senast 3.4.2024 kl. 15.00 till antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid.

En del av yrkeshögskolorna använder en pappersblankett för anhållan om individuella arrangemang.Blanketten kan skrivas ut på den här webbplatsen.

Följande yrkeshögskolor använder elektroniska blanketter för anhållan om individuella arrangemang: Arcada, Diak, Haaga-Helia, Humak, HAMK, Jamk, KAMK, LAB, Laurea, Metropolia, SAMK, SeAMK, TAMK, Turun AMK ja Xamk

Om du anmält att du ska genomföra YH-urvalsprovet vid någon av de här yrkeshögskolorna ska du använda den ifrågavarande yrkeshögskolans elektroniska blankett för anhållan om individuella arrangemang. Du hittar den elektroniska blanketten på respektive yrkeshögskolas webbplats. Använd inte pappersblanketten för anhållan om individuella arrangemang.

Fyll i blanketten omsorgsfullt. Förutom önskemål om individuella arrangemang ska du även meddela person- och kontaktuppgifter samt vid vilken yrkeshögskola du deltar i YH-urvalsprovet.

Med blanketten för anhållan om individuella arrangemang anhåller man om individuella arrangemang för YH-urvalsprovet. Notera att du inte ska anhålla om individuella arrangemang vid något annat urvalsprov med den här blanketten. För individuella arrangemang vid andra urvalsprov ska du följa anvisningarna vid de yrkeshögskolor som du ansökt till.

Om behov av individuella arrangemang uppkommer eller konstateras efter att ansökningstiden gått ut ska du omedelbart lämna din ansökan om individuella arrangemang till antagningsservice vid den yrkeshögskola där du ska delta i urvalsprovet.

Bilagor till blanketten för anhållan om individuella arrangemang – intyg och utlåtanden

Till anhållan ska bifogas kopior av intyg som du hänvisar till (t.ex. läkarintyg eller annat motsvarande utlåtande över skada eller sjukdom eller intyg över dyslexi eller inlärningssvårighet). Det måste framgå av utlåtandet varför du behöver individuella arrangemang och stå tydligt vilken typ av individuella arrangemang som rekommenderas för dig.

Om du anhåller om stödåtgärder (t.ex. tilläggstid) p.g.a. dyslexi ska du till anhållan bifoga ett utlåtande av speciallärare, psykolog som är insatt i ärendet, talterapeut eller specialläkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniatriker). När det gäller dyslexi kan högskolan godkänna motsvarande beslut från studentexamensnämnden, om det framkommer vilka stödåtgärder som har beviljats och grunderna för det.

Expertutlåtandenas giltighetstid varierar beroende på hur permanent skadan, sjukdomen eller inlärningssvårigheten är. Vid dyslexi beaktad utlåtanden som är utfärdade efter att du har fyllt 16 år. Sänd inte intyg i original. Var förberedd på att du måste visa upp intygen i original i början av studierna om du har antagits till utbildningen. Uppgifter om ditt hälsotillstånd är sekretessbelagda (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 §).

Behandlingen av anhållan om individuella arrangemang samt meddelande om individuella arrangemang

Anhållan om individuella arrangemang behandlas vid den yrkeshögskola där sökanden ska delta i urvalsprovet. Yrkeshögskolan meddelar per e-post i god tid före urvalsprovet om de individuella arrangemang som du har beviljats.

Meddelandet om individuella arrangemang är giltigt bara för ett specifikt urvalsprov och i kraft den bestämda urvalsprovsdagen.

Om individuella arrangemang av någon orsak inte kan beviljas enligt anhållan sänder yrkeshögskolan i detta fall ett skriftligt meddelande med motiveringar till den sökande.

Anhållningar som har inlämnats efter deadline behandlas endast om det är möjligt med tanke på urvalsprovets tidtabeller. Individuella arrangemang kan inte nödvändigtvis beviljas om sökanden tagit kontakt för sent med tanke på genomförandet av urvalsprovet eller om det annars visar sig att det är omöjligt att genomföra individuella arrangemang.

Om du inte har anhållit om individuella arrangemang före deadline ska du genast ta kontakt med antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Yrkeshögskolan är inte skyldig att erbjuda individuella arrangemang om anhållan lämnats in efter deadline.

Om den sökande är missnöjd med arrangemangen som meddelats om kan hen utan dröjsmål kontakta yrkeshögskolan som vid behov kan korrigera sitt tidigare beslut. Då sökanden får det slutgiltiga antagningsbeslutet i gemensam ansökan kan hen i det skedet göra en omprövningsbegäran av de beviljade arrangemangen som en del av processen för ändringsansökan.

Följande individuella arrangemang kan inte beviljas i YH-urvalsprovet:

 • förenklade uppgifter 
 • möjlighet att inte behöva utföra någon av urvalsprovets delar 
 • möjlighet att använda ordbok på grund av bristande språkkunskaper 
 • bruk av räknare i delen för matematiska färdigheter 
 • möjlighet att utföra provet på distans 
 • möjlighet att utföra provet på papper 

Vanliga frågor om YH-urvalsprovet

Hurdana är uppgifterna i YH-urvalsprovet?

Innehållet i YH-urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Du genomför vid ett provtillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. YH-urvalsprovet har både gemensamma delar för alla sökande och branschspecifika delar. Du hittar mera information i avsnittet Innehåll och poängsättning av YH-urvalsprovet.

Vad gör jag om jag inte har en egen dator?

Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en bärbar dator som uppfyller kraven. Du kan fråga om du får låna en dator av dina närstående. En del företag hyr också ut datorer.

Kan man förbereda sig på något sätt för YH-urvalsprovet? Vad borde man beakta?

Se till att du vet när och vart du anmält dig för YH-urvalsprovet. Du kan vid behov kontrollera tidpunkten och platsen för ditt YH-urvalsprov genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo med bankkoder efter att du sänt in ansökningsblanketten.

Försäkra dig om att du har en dator som uppfyller kriterierna. Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna. Ta med dig din identifierare, ett officiellt giltigt identitetsbevis med fotografi, dator med laddat batteri och elkabel, samt en penna. Du kan även ta med dig en trådbunden mus till datorn.

Hurdant kunnande testas i YH-urvalsprovet?

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier.

Finns det en matematisk del i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet finns en matematisk del för alla sökande utom för de som ansöker till humanistiska och pedagogiska området.

Behöver jag en räknare i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet får man använda räknare endast i den del som mäter matematisk-naturvetenskapliga färdigheter för teknikbranschen. Då får den sökande använda provsystemets räknare. Det är förbjudet att använda sin egen räknare. I de andra delarna får man inte använda räknare.

Hur anmäler jag mig till YH-urvalsprovet?

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns i tjänsten Studieinfo.fi. Välj på ansökningsblanketten en för dig lämplig plats och tidpunkt att skriva provet på. Varje yrkeshögskola erbjuder ett visst antal platser. Då platserna vid ett provtillfälle fyllts stängs alternativet och du måste välja ett annat alternativ. Platserna fylls i anmälningsordning.

Varför har jag inte fått en kallelse till YH-urvalsprovet?

Valet av provplats och provtidpunkt i tjänsten Studieinfo.fi fungerar som anmälning. Ingen separat kallelse sänds till YH-urvalsprovet.

Jag har ansökt till Tampereen ammattikorkeakoulu men bor i Villmanstrand. Kan jag genomföra provet i Villmanstrand?

Du kan genomföra ditt urvalsprov i vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du ansöker. Du kan välja att skriva urvalsprovet vid en yrkeshögskola som du inte ansöker till, men som till exempel ligger nära din hemort.

Deltar jag olika dagar i YH-urvalsprovet om jag söker till företagsekonomi och teknik?

Nej. Vid samma provtillfälle genomför du endast ett YH-urvalsprov. Innehållet i urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Vid samma provtillfälle genomför du alla delar som hör till de olika ansökningsmål du ansökt till.

Kan man gå på toaletten under YH-urvalsprovet?

Under provet kan man gå på toaletten under övervakning.

Kan jag ta med öronproppar till YH-urvalsprovet?

Du kan ta med små öronproppar utan att anhålla om specialarrangemang. Observera att du använder öronproppar på egen risk, eftersom du då kan missa instruktioner som ges av övervakaren.

Får man i YH-urvalsprovet använda tangentbordets sökfunktion (till exempel ”ctr+F”) eller förstora vyn (till exempel med kommandot ”ctrl+”)?

Det är tillåtet att använda till exempel kommandot ”ctrl+F”. Det är också tillåtet att förstora eller förminska vyn med till exempel kommandona "ctrl+" eller "ctrl-".

Vad är Vallu-tjänsten för urvalsprov?

Vallu-tjänsten för urvalsprov är provsystemet som används för YH-urvalsprovet. Provsystemet har använts för YH-urvalsprovet sedan 2019, men har först 2023 fått ett namn.

Vallu-tjänsten för urvalsprov används också för digitala urvalsprov vid många universitet.

Du kan på förhand öva att använda Vallu-tjänsten för urvalsprov med hjälp av exempeluppgifter.

Får jag ta med en vattenflaska och mellanmål till YH-urvalsprovet?

Du får ta med en vattenflaska och ett litet mellanmål till provet.

Kan jag ta med de mediciner jag behöver till YH-urvalsprovet?

Till urvalsprovet får du ta med sådana mediciner som du absolut behöver under provet.

Vem korrigerar YH-urvalsprovet?

Urvalsprovssystemet räknar automatiskt dina poäng i YH-urvalsprovet.

Resultaten från YH-urvalsprovet

Vårens andra gemensamma ansökan 2024

Resultaten från YH-urvalsprovet meddelas åt de sökande senast 4.7.2024. Du kan bli antagen från reservplats fram till 6.8.2024 kl. 15.00.

Du ser dina totalpoäng för YH-urvalsprovet i Min Studieinfo-tjänsten efter att resultaten har publicerats. Poängen för YH-urvalsprovet är i kraft endast under den ifrågavarande ansökan.

Uppgifterna och de rätta svaren i YH-urvalsprovet publiceras inte.

Urvalsprovspoäng-tjänsten

I Urvalsprovspoäng-tjänsten ser du antalet poäng du har fått varje del av YH-urvalsprovet.

Urvalsprovspoäng-tjänsten öppnar senast 4.7.2024. Vi informerar på denna sida när tjänsten har öppnats. Man kan kontrollera sina poäng för YH-urvalsprovets olika delar i Urvalsprovspoäng-tjänsten fram till 27.8.2024. 

Man loggar in på Urvalsprovspoäng-tjänsten på följande sätt:

 1. Gå till sidan (Länken uppdateras)
 2. Identifiera dig stark på något av de sätt som Suomi.fi-tjänsten erbjuder.

Det finns en länk till tjänsten också i din ansökan i Min Studieinfo.

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Om totalpoängen i YH-urvalsprovet är de samma för två eller flera sökande, rangordnas de sökande primärt enligt prioriteringen av ansökningsmålet. Om man med detta kriterium inte kan skilja åt de sökande som har samma poäng i urvalsprovet, kan yrkeshögskolan välja att anta samtliga sökande med samma poäng, att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller att genom lottning avgöra vem/vilka som antas. Yrkeshögskolorna har i sina antagningsgrunder slagit fast hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning.

Valikko