Poängsättningen av YH-urvalsprovet ändrar från och med hösten 2023. Bekanta dig med ändringarna av poängsättningen av YH-urvalsprovet.

Betygsbaserad antagning

Yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning

Poängsättning för studentexamen (tabell 1)

 • Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.
 • Vid betygsbaserad antagning poängsätts högst fem ämnen.
  • Ämnen som poängsätts:
   • Modersmål (som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andra språk och svenska som andra språk)
   • Ett främmande språk/andra inhemska språket
   • Matematik
   • Två realämnen/främmande språk
    • Det andra inhemska språket beaktas inte i denna punkt.
    • Av realämnena beaktas enbart de s.k. ämnesrealerna som är avlagda 2006 eller senare.
  • De ämnen som poängsätts beaktas bara en gång.
  • Den kombination av ämnen (som ingår i poängsättningsmodellen) som ger flest poäng åt den sökande beaktas.
 • Studentexamensbetyget kan i den betygsbaserade antagningen ge högst 198 poäng.
 • Abiturienter som avlägger examen på hösten beaktas inte i den betygsbaserade antagningen på hösten.
 • Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

Poängsättningsmodell för studentexamensbetyg

Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Vid betygsbaserad antagning poängsätts fem ämnen. De ämnen som poängsätts beaktas bara en gång. Den kombination av ämnen (som ingår i poängsättningsmodellen) som ger flest poäng åt den sökande beaktas.

Maximipoängtal 198.

Tabell 1. Poängsättningsmodell för studentexamensbetyg

valmis

Ämne Ämne / Nivå L E M C B A
Modersmål 1) - 46 41 34 26 18 10
Matematik Lång 46 43 40 35 27 19
Matematik Kort 40 35 27 19 13 6
Främmande/det andra inhemska språket Lång 46 41 34 26 18 10
Främmande/det andra inhemska språket Medellång 38 34 26 18 12 5
Främmande / det andra inhemska språket Kort 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk 2) Fysik 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Kemi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Biologi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Geografi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Hälsokunskap 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Psykologi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Filosofi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Historia 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Samhällslära 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Religion / livsåskådningskunskap 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Främmande språk (lång / medellång / kort) 3) 30 27 21 15 9 3
1 Som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andra språk och svenska som andra språk.
2 De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
3 Främmande språk långt/medellång/kort = främmande språk enligt lång lärokurs eller främmande språk enligt kort lärokurs (Obs! Inte det andra inhemska språket).

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Ifall två eller flera sökande får samma poängtal när poängen för de ämnen som beaktas räknas ihop, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt följande bestämmelser om antagning vid samma poängtal:

 1. Prioritering av ansökningsmålen

 2. Vitsord på studentbetyget:
  I Modersmål
  II. Matematik
  III. Främmande språk/det andra inhemska språket.

  Det här betyder t.ex. att ifall två sökande har fått 100 poäng och prioriteringen av ansökningsmålen i deras ansökan är likadan, väljs den sökande vars vitsord i modersmålet ger högre poäng. Ifall båda sökande har samma vitsord i modersmålet, ser man på det följande fastställda ämnet.

 3. Alla antas/ingen antas/lottning
  Ifall bestämmelserna om antagning vid samma poängtal inte leder till en skillnad mellan sökande med samma poäng, kan yrkeshögskolorna anta samtliga sökande med samma poäng, välja att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller genom lottning avgöra vem/vilka som antas. I antagningsgrunderna har yrkeshögskolorna definierat hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning.

Minimipoängtal

 • Eventuellt finns det ett minimipoängtal för ansökningsmålet (dvs. summan av de poängsatta ämnena), vilket betyder att du måste uppnå minst det poängtalet för att kunna bli antagen till utbildningen.
 • Du ser de eventuella minimipoänggränserna i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Tröskelvillkor

 • Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen.
  • Ett exempel på tröskelvillkor kan vara minst C i lång matematik/minst E i kort matematik, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här kriteriet för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de övriga ämnena.
 • Se eventuella tröskelvillkor i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Poängsättning för internationella studentexamina (tabeller 2-4)

European Baccalaureate-examen (EB), International Baccalaureate-examen (IB), samt i Finland avlagd Reifeprüfung (RP)-examen eller Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examen poängsätts på motsvarande sätt som en finländsk studentexamen. Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

Poängsättningsmodell för internationella studentexamina

Tabell 2. Poängsättningsmodell för European Baccalaureate (EB)-examen.

(Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.)

Maximipoängtal 198.

Voimassa kevään 2023 yhteishaun ajan

Ämne Examen Nivå/Ämne Vitsord
SE L E M C B A
EB, sökanden som avlagt examen 2021 eller senare 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5,5-5,99 5-5,49
EB, sökanden som avlagt examen 2020 eller tidigare 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 4-4,99
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
EB L1
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
EB Lång matematik
SE Kort Kort matematik 40 35 27 19 13 6
EB Kort matematik
Främmande språk/det andra inhemska språket SE Lång Långt språk 46 41 34 26 18 10
EB L2
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
EB L3, Other National Language
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
Ämnesreal eller främmande språk 1) SE, EB Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, EB Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Psykologi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Historia 30 27 21 15 9 3
EB Övriga realämnen 2) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
EB L2
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
1) De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
2) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

L1 = language 1, L2 = language 2, L3 = language 3, L4 = language 4, L5 = language 5.

Tabell 3. Poängsättningsmodell för International Baccalaureate (IB)-examen.

(Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid Yrkeshögskolan Diakonia.)

Maximipoängtal 198.

Voimassa kevään 2023 yhteishaun ajan

Ämne Examen Niva/Ämne Vitsord
SE L E M C B A
IB 7 6 5 4 3 2
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
IB A-språk
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
IB Further Mathematics
Mathematics (Higher level HL och Standard level SL)
Teoretisk matematik (HL och SL)
Tillämpad matematik (HL)
SE Kort Kort matematik 40 35 27 19 13 6
IB Tillämpad matematik (SL), Mathematical Studies
Främmande språk/det andra inhemska språket SE Lång Lång språk 46 41 34 26 18 10
IB A-språk (inte samma som modersmålet), B-språk (engelska)
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
IB Övriga B-språk
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
IB AB-språk
Ämnesreal eller främmande språk 1) SE, IB Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, IB Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Psykologia 30 27 21 15 9 3
SE, IB Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Historia 30 27 21 15 9 3
IB Övriga realämnen 2) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
IB A-språk (inte samma som modersmålet), B-språk (engelska)
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
IB AB-språk
1) De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
2) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

AB = ab initio -språk (språkstudier som har påbörjats i gymnasiet)

Tabell 4. Poängsättningsmodell för Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examina.

(Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.)

Maximipoängtal 198.

Ämne Examen Nivå / ämne Vitsord
SE L E M C B A
RP/DIA 13-15 10-12 8-9 7 5-6 4
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Finska eller tyska
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
RP/DIA 1) Matematik
Främmande/det andra inhemska språket SE Lång Långt språk 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Finska eller tyska (inte samma som modersmålet), engelska
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
RP/DIA B1-språk
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-språk eller B3-språk
Ämnesreal eller främmande språk 2) SE, RP/DIA Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Historia 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Religion eller livsåskådningskunskap 30 27 21 15 9 3
DIA Övriga realämnen 3) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA Finska eller tyska (inte samma som modersmålet), engelska
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-språk eller B3-språk
1) Vitsordet i matematik i en Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examen kan även beaktas i ett motsvarighetsintyg ifall varken ett muntligt eller skriftlig prov är avlagt i ifrågavarande ämne.
2) De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
3) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Ifall två eller flera sökande får samma poängtal när poängen för de ämnen som beaktas räknas ihop, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt följande bestämmelser om antagning vid samma poängtal:

 1. Prioritering av ansökningsmålen

 2. Vitsord på studentbetyget:
  I Modersmål
  II. Matematik
  III. Främmande språk/det andra inhemska språket.

  Det här betyder t.ex. att ifall två sökande har fått 100 poäng och prioriteringen av ansökningsmålen i deras ansökan är likadan, väljs den sökande vars vitsord i modersmålet ger högre poäng. Ifall båda sökande har samma vitsord i modersmålet, ser man på det följande fastställda ämnet.

 3. Alla antas/ingen antas/lottning
  Ifall bestämmelserna om antagning vid samma poängtal inte leder till en skillnad mellan sökande med samma poäng, kan yrkeshögskolorna anta samtliga sökande med samma poäng, välja att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller genom lottning avgöra vem/vilka som antas. I antagningsgrunderna har yrkeshögskolorna definierat hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning.

Minimipoängtal

 • Eventuellt finns det ett minimipoängtal för ansökningsmålet (dvs. summan av de poängsatta ämnena), vilket betyder att du måste uppnå minst det poängtalet för att kunna bli antagen till utbildningen.
 • Du ser de eventuella minimipoänggränserna i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Tröskelvillkor

 • Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen.
  • Ett exempel på tröskelvillkor kan vara minst C i lång matematik/minst E i kort matematik, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här kriteriet för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de övriga ämnena.
 • Se eventuella tröskelvillkor i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Poängsättningsmodell för internationella studentexamina

Tabell 2. Poängsättningsmodell för European Baccalaureate (EB)-examen.

(Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.)

Maximipoängtal 198.

SV Voimassa syksyn 2023 yhteishausta alkaen

Ämne Examen Nivå/Ämne Vitsord
SE L E M C B A
EB, sökanden som avlagt examen 2021 eller senare 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5,5-5,99 5-5,49
EB, sökanden som avlagt examen 2020 eller tidigare 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 4-4,99
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
EB L1
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
EB Lång matematik
SE Kort Kort matematik 40 35 27 19 13 6
EB Kort matematik
Främmande språk/det andra inhemska språket SE Lång Långt språk 46 41 34 26 18 10
EB L2, Other National Language
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
EB L3
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
Ämnesreal eller främmande språk 1) SE, EB Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, EB Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Psykologi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Historia 30 27 21 15 9 3
EB Övriga realämnen 2) 30 27 21 15 9 3
SE Lång/ Medellång /Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
EB L2, L3, L4, L5, Other National Language
1) De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
2) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

L1 = language 1, L2 = language 2, L3 = language 3, L4 = language 4, L5 = language 5.

Tabell 3. Poängsättningsmodell för International Baccalaureate (IB)-examen.

(Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid Yrkeshögskolan Diakonia.)

Maximipoängtal 198.

SV Voimassa syksyn 2023 yhteishausta alkaen

Ämne Examen Niva/Ämne Vitsord
SE L E M C B A
IB 7 6 5 4 3 2
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
IB A-språk
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
IB Further Mathematics
Mathematics (Higher level HL och Standard level SL)
Teoretisk matematik (HL och SL)
Tillämpad matematik (HL)
SE Kort Kort matematik 40 35 27 19 13 6
IB Tillämpad matematik (SL), Mathematical Studies
Främmande språk/det andra inhemska språket SE Lång Lång språk 46 41 34 26 18 10
IB A-språk (inte samma som modersmålet), Alla B-språken
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
IB AB-språk
Ämnesreal eller främmande språk 1) SE, IB Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, IB Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Psykologia 30 27 21 15 9 3
SE, IB Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Historia 30 27 21 15 9 3
IB Övriga realämnen 2) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
IB A-språk (inte samma som modersmålet), Alla B-språken
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
IB AB-språk
1) De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
2) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

AB = ab initio -språk (språkstudier som har påbörjats i gymnasiet)

Tabell 4. Poängsättningsmodell för Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examina.

(Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.)

Maximipoängtal 198.

Ämne Examen Nivå / ämne Vitsord
SE L E M C B A
RP/DIA 13-15 10-12 8-9 7 5-6 4
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Finska eller tyska
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
RP/DIA 1) Matematik
Främmande/det andra inhemska språket SE Lång Långt språk 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Finska eller tyska (inte samma som modersmålet), engelska
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
RP/DIA B1-språk
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-språk eller B3-språk
Ämnesreal eller främmande språk 2) SE, RP/DIA Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Historia 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Religion eller livsåskådningskunskap 30 27 21 15 9 3
DIA Övriga realämnen 3) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA Finska eller tyska (inte samma som modersmålet), engelska
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-språk eller B3-språk
1) Vitsordet i matematik i en Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examen kan även beaktas i ett motsvarighetsintyg ifall varken ett muntligt eller skriftlig prov är avlagt i ifrågavarande ämne.
2) De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
3) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Ifall två eller flera sökande får samma poängtal när poängen för de ämnen som beaktas räknas ihop, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt följande bestämmelser om antagning vid samma poängtal:

 1. Prioritering av ansökningsmålen

 2. Vitsord på studentbetyget:
  I Modersmål
  II. Matematik
  III. Främmande språk/det andra inhemska språket.

  Det här betyder t.ex. att ifall två sökande har fått 100 poäng och prioriteringen av ansökningsmålen i deras ansökan är likadan, väljs den sökande vars vitsord i modersmålet ger högre poäng. Ifall båda sökande har samma vitsord i modersmålet, ser man på det följande fastställda ämnet.

 3. Alla antas/ingen antas/lottning
  Ifall bestämmelserna om antagning vid samma poängtal inte leder till en skillnad mellan sökande med samma poäng, kan yrkeshögskolorna anta samtliga sökande med samma poäng, välja att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller genom lottning avgöra vem/vilka som antas. I antagningsgrunderna har yrkeshögskolorna definierat hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning.

Minimipoängtal

 • Eventuellt finns det ett minimipoängtal för ansökningsmålet (dvs. summan av de poängsatta ämnena), vilket betyder att du måste uppnå minst det poängtalet för att kunna bli antagen till utbildningen.
 • Du ser de eventuella minimipoänggränserna i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Tröskelvillkor

 • Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen.
  • Ett exempel på tröskelvillkor kan vara minst C i lång matematik/minst E i kort matematik, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här kriteriet för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de övriga ämnena.
 • Se eventuella tröskelvillkor i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Poängsättning för yrkesinriktad grundexamen (tabeller 5–6)

 • Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.
 • Vid betygsbaserad antagning beaktas yrkesinriktad grundexamen som är avlagd efter 1.8.2015. Obs! En examen som är avlagd som fristående examen beaktas inte i betygsbaserad antagning.
 • Vid betygsbaserad antagning räknas poängen för vitsorden för de tre gemensamma examensdelarna (tabell 5) och det viktade medeltalet för examen ihop (tabell 6).
  • För dem som har avlagt grundexamen före 1.1.2018 räknas det viktade medeltalet ut på basis av studerandens individuella omfattning av examen, t.ex. 190 kp. I medeltalet ingår de numeriska vitsorden viktade med antalet kompetenspoäng.
 • Betyget för en yrkesinriktad grundexamen kan högst ge 150 poäng vid betygsbaserad antagning till yrkeshögskolor.
 • De sökande som har avlagt examen under tiden 1.8.2015 – 31.12.2016 uppger på blanketten för gemensam ansökan vitsorden för de gemensamma examensdelarna samt det viktade medeltalet för grundexamen. Den sökande bifogar också en betygskopia till sin ansökan. 

  Anvisning för uträkning av viktat medeltal

  Om du har avlagt yrkesinriktad grundexamen under tiden 1.8.2015–31.12.2016 kan du räkna ut det viktade medeltalet för din examen med hjälp av denna anvisning. Om du har avlagt examen år 2017 eller senare görs den betygsbaserade antagningen på basis av uppgifterna i informationsresursen KOSKI.

  Exempel: vägt medeltal för en grundexamen på 180 kompetenspoäng (kp):

  I uträkningen av det viktade medeltalet för examen används den studerandes individuella omfattning av examen. Vitsordet för varje helhet som har bedömts numeriskt multipliceras med antalet kompetenspoäng. Dessa räknas ut för varje bedömning i examensbetyget:
  • Basfärdigheter inom el- och automationsteknik, 45 kp, vitsord 3:
   • 45 x 3 = 135
  • El- och automationsinstallationer, 30 kp, vitsord 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Styckegodsautomation, 30 kp, vitsord 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Industrins el- och automationsinstallationer, 30 kp, vitsord 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp, vitsord 3:
   • 11 x 3 = 33
  • Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp, vitsord 2:
   • 9 x 2 = 18
  • Kunnande om samhälle och arbetsliv, 8 kp, vitsord 2:
   • 8 x 2 = 16
  • Socialt och kulturellt kunnande, 9 kp, vitsord 2:
   • 9 x 2 = 18
  • Trafikfostran, 2 kp, bedömningen godkänd:
   • Inkluderas inte i medeltale, eftersom helheten inte har bedömts numeriskt.
  • Arbetskurs för den egna branschen, 6 kp, bedömningen godkänd:
   • Inkluderas inte i medeltalet, eftersom helheten inte har bedömts numeriskt.
  • Grunderna i installation av fastighetskablar, 3 kp, bedömningen godkänd:
   • Inkluderas inte i medeltalet, eftersom helheten inte har bedömts numeriskt.
  Om det i studiehelheten ingår kurser som bara har bedömts som godkänd/underkänd, ska man inte omvandla bedömningarna till vitsord. Dessa kurser beaktas inte när man räknar ut det viktade medeltalet. Fritt valbara studier beaktas vid uträkningen av medeltalet om de har bedömts numeriskt.

  De multiplicerade vitsorden adderas:
  • 135 + 60 + 60 + 60 + 33 + 18 + 16 + 18 = 400
  Det viktade medeltalet räknas ut genom att dividera denna summa med omfattningen av de numeriskt bedömda studierna (172 kp):
  • 400 / 172 kp = 2,33
 • Den betygsbaserade antagningen för sökande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare görs på basis av de uppgifter som finns i datalagret KOSKI.
 • I den betygsbaserade antagningen är de sökande med som utexamineras 2023 och vars nödvändiga prestationsuppgifter samt bekräftelsedatum för examensprestationen är lagrad i KOSKI-tjänsten senast 11.10.2023. Dessa prestationsuppgifter består av:
  • Vitsord för delprestationerna
  • Det viktade medeltalet för grundexamen
  • Bekräftelse om att examensprestationen är slutförd
  • Om bekräftelseinformationen inte är i KOSKI-tjänsten 11.10.2023 är den sökande inte med i den betygsbaserade antagningen
  • Om studerandes yrkesprov utförs efter 11.10.2023 är sökande inte med i den betygsbaserade antagningen
 • Sökande som avlägger sin yrkesinriktade grundexamen (yrkesgymnasium) på Åland under 2023 bör senast 10.10.2023 kl. 15.00 ladda upp ett intyg/betyg i studieinfo (där slutliga vitsord i examensdelarna, det vägda medeltalet och bekräftat examensdatum framgår) för att kunna beaktas i den betygsbaserade antagningen. Om sökande inte lämnar in det senast den 10.10 kan sökande endast bli antagen på basis av YH-urvalsprovet.
 • Från och med gemensam ansökan hösten 2023 beaktas höjda vitsord i yrkesinriktad grundexamen och det nya medeltalet för examen i yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning. I betygsantagningen beaktas sådana vitsordshöjningar och nya medeltal som avlagts från och med 1.7.2023 och som fås direkt från KOSKI-datalagret till antagningsregistret som används för att genomföra antagningen till yrkeshögskolorna.  
 • Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

Betygsbaserad antagning gällande yrkesinriktad grundexamen

Tabell 5. Gemensamma examensdelar (maximipoängtal 60).

De gemensamma examensdelarna Poäng
Kunannde i kommunikation och interaktion 1) 20 15 13 10 5 2 1
Kunnande i matematik och naturvetenskap 1) 20 15 13 10 5 2 1
Kunnande om samhälle och arbetsliv 1) 20 15 13 10 5 2 1
Vitsordskala Vitsord i betyget
Skala 1-3 3 - 2 - - 1 -
Skala 1-5 5 4 - 3 2 - 1
1) I betyg utfärdade efter 1.8.2018 över grundexamen bedöms de gemensamma examensdelarna på skalan godkänd/underkänd. De gemensamma examensdelarnas delområden bedöms numeriskt och på basis av dessa räknas vitsord för de gemensamma examensdelarna ut. I uträkningen av vitsordet används de viktade medeltalen för de gemensamma examensdelarnas delområden som finns i Studieinfo.

Tabell 6. Det viktade medeltalet för examen (maximipoängtal 90)

Medeltal (1-5) Medeltal (1-3) Poäng
5,00 3,00 90
≥4,97 ≥2,98 89
≥4,94 ≥2,96 88
≥4,91 ≥2,95 87
≥4,88 ≥2,93 86
≥4,85 ≥2,91 85
≥4,82 ≥2,89 84
≥4,79 ≥2,87 83
≥4,76 ≥2,86 82
≥4,73 ≥2,84 81
≥4,70 ≥2,82 80
≥4,67 ≥2,80 79
≥4,64 ≥2,78 78
≥4,61 ≥2,77 77
≥4,58 ≥2,75 76
≥4,55 ≥2,73 75
≥4,52 ≥2,71 74
≥4,49 ≥2,69 73
≥4,46 ≥2,67 72
≥4,42 ≥2,65 71
≥4,39 ≥2,63 70
≥4,35 ≥2,61 69
≥4,31 ≥2,59 68
≥4,28 ≥2,56 67
≥4,24 ≥2,54 66
≥4,20 ≥2,52 65
≥4,16 ≥2,50 64
≥4,13 ≥2,48 63
≥4,09 ≥2,45 62
≥4,05 ≥2,43 61
≥4,02 ≥2,41 60
≥3,98 ≥2,39 59
≥3,94 ≥2,37 58
≥3,91 ≥2,34 57
≥3,87 ≥2,32 56
≥3,83 ≥2,30 55
≥3,79 ≥2,28 54
≥3,76 ≥2,26 53
≥3,72 ≥2,23 52
≥3,68 ≥2,21 51
≥3,65 ≥2,19 50
≥3,61 ≥2,17 49
≥3,57 ≥2,15 48
≥3,54 ≥2,12 47
≥3,50 ≥2,10 46
≥3,46 ≥2,08 45
≥3,42 ≥2,05 44
≥3,37 ≥2,03 43
≥3,33 ≥2,00 42
≥3,29 ≥1,97 41
≥3,24 ≥1,95 40
≥3,20 ≥1,92 39
≥3,15 ≥1,89 38
≥3,11 ≥1,86 37
≥3,07 ≥1,84 36
≥3,02 ≥1,81 35
≥2,98 ≥1,78 34
≥2,93 ≥1,76 33
≥2,89 ≥1,73 32
≥2,85 ≥1,70 31
≥2,80 ≥1,68 30
≥2,76 ≥1,65 29
≥2,71 ≥1,62 28
≥2,67 ≥1,59 27
≥2,63 ≥1,57 26
≥2,58 ≥1,54 25
≥2,54 ≥1,51 24
≥2,49 ≥1,49 23
≥2,43 ≥1,47 22
≥2,37 ≥1,44 21
≥2,30 ≥1,42 20
≥2,24 ≥1,40 19
≥2,18 ≥1,38 18
≥2,12 ≥1,36 17
≥2,05 ≥1,34 16
≥1,99 ≥1,32 15
≥1,93 ≥1,30 14
≥1,86 ≥1,28 13
≥1,80 ≥1,26 12
≥1,74 ≥1,23 11
≥1,67 ≥1,21 10
≥1,61 ≥1,19 9
≥1,55 ≥1,17 8
≥1,49 ≥1,15 7
≥1,42 ≥1,13 6
≥1,36 ≥1,11 5
≥1,30 ≥1,09 4
≥1,23 ≥1,07 3
≥1,17 ≥1,05 2
≥1,11 ≥1,02 1
≥1,00 ≥1,00 0
 

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

  Ifall två eller flera sökande får samma poängtal när vitsorden för de tre gemensamma examensdelarna och det viktade medeltalet för examen räknas ihop, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt följande bestämmelser om antagning vid samma poängtal:

 1. Prioritering av ansökningsmålen

 2. Det viktade medeltalet för examen

 3. Vitsorden för de gemensamma examensdelarna:
  I.Kunnande i kommunikation och interaktion
  II.Kunnande i matematik och naturvetenskap
Om t.ex. två sökande har fått 100 poäng och prioriteringen av ansökningsmålen är likadana, väljs den sökande vars vitsord för kunnande i kommunikation och interaktion ger högre poäng. Ifall båda sökande har samma vitsord i kunnande i kommunikation och interaktion, ser man på vitsordet i kunnande i matematik och naturvetenskap.

 1. Alla antas/ingen antas/lottning
Ifall bestämmelserna om antagning vid samma poängtal inte leder till en skillnad mellan sökande med samma poäng, kan yrkeshögskolorna anta samtliga sökande med samma poäng, välja att inte anta någon av de sökande med samma poäng eller genom lottning avgöra vem/vilka som antas. I antagningsgrunderna har yrkeshögskolorna definierat hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning.  

Minimipoängtal

 
 • Eventuellt finns det ett minimipoängtal för ansökningsmålet (dvs. summan av de poängsatta examensdelarna),, vilket betyder att du måste uppnå minst det poängtalet för att kunna bli antagen till utbildningen.
 • Du ser de eventuella minimipoänggränserna i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Tröskelvillkor

 • Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen.
 • Ett exempel på tröskelvillkor kan vara minst vitsordet 4 i kunnande i matematik och naturvetenskap, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här villkoret för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de gemensamma examensdelarna och i det viktade medeltalet för examen.
Se eventuella tröskelvillkor i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Poängräknare för den betygsbaserade antagningen

Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

De som har avlagt fristående examen

En yrkesinriktad grundexamen som är avlagd som en fristående examen beaktas inte vid betygsbaserad antagning. Sökande som har avlagt en fristående examen kan antas genom urvalsprov eller antagning på basis av tidigare högskolestudier.

De som har avlagt dubbelexamen

De som har avlagt dubbelexamen är med i den betygsbaserade antagningen både när det gäller antagning på basis av studentexamen och yrkesinriktad grundexamen. I den betygsbaserade antagningen för sökande med studentexamen räknas poängen ut på basis av studentexamensbetyget. I den betygsbaserade antagningen för sökande med yrkesinriktad grundexamen räknas poängen ut på basis av betyget över yrkesinriktad grundexamen. Poängen för studentexamen och yrkesinriktad grundexamen kan inte kombineras. Observera dock de kriterier för den betygsbaserade antagningen som finns för vilket år examen är avlagd.

De som har avlagt två examina på andra stadiet

Om du har avlagt både studentexamen och en yrkesinriktad grundexamen  görs den betygsbaserade antagningen skilt för dem båda. Poängen för den betygsbaserade antagningen räknas ut för de examina du har uppgett på din ansökningsblankett i Studieinfo. Observera dock de villkor som finns för vilket år examen ska vara avlagd.

Om du har avlagt två olika yrkesinriktade grundexamina beaktas den examen som ger högre poäng i den betygsbaserade antagningen.

Ansökningsmål som tillämpar betygsbaserad antagning i gemensamma ansökan hösten 2023 (enligt yrkeshögskola)

Yrkeshögskolorna besluter per ansökningsmål hur många nybörjarplatser som reserveras för studerande som antas via den betygsbaserade antagningen. I den betygsbaserade antagningen finns det reserverat nybörjarplatser både för sökande på basis av studentexamensbetyg (finländska och internationella) och de som ansöker med betyg över yrkesinriktad grundexamen. I pdf-filen finns information också om eventuella minimipoängtal och tröskelvärden.

Obs! Det kan ske ändringar i uppgifterna om ansökningsmålen i den betygsbaserade antagningen.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria-ammattikorkeakoulu päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 8 / 7 4 / 3 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), verkkototeutus, Helsingin-kampus 14 / 4 14 / 4 40 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 6 / 2 6 / 2 40 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 6 / 2 6 / 2 40 %
Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 6 / 2 6 / 2 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsingin-kampus 10 / 4 10 / 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 6 / 2 6 / 2 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsingin-kampus 9 / 3 9 / 3 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Oulun-kampus 9 / 3 9 / 3 40 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Oulun-kampus 7 / 3 7 / 3 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porin-kampus 10 / 4 10 / 4 40 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Porin-kampus 7 / 3 7 / 3 40 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 111/9 85/7 63 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Helsinki 50/6 40/4 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 22/14 11/7 51 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Helsinki 44/2 25/1 51 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, monimuotototeutus, Porvoo 5/5 2/2 33 %
Restonomi (AMK), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta, monimuotototeutus, Helsinki 3/4 1/2 22 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, monimuotototeutus, Helsinki -/5 -/2 19 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu, (HAMK) päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Forssa -/14 -/11 35 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 10/10 8/8 80 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 10/10 8/8 80 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 6/6 4/4 30 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 6/6 4/4 24 %
Tradenomi (AMK), hevosalan liiketoiminta, monimuotototeutus 10/10 6/6 50 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 6/4 2/2 51 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 6/4 2/2 51 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7/3 6/2 51 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 11/4 9/3 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 7/3 6/2 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 5/5 2/3 30 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 8/12 3/6 50 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 7/3 6/2 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 9/4 7/3 51 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 24 / 24 19 / 19 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus - / - - / - -
Insinööri (AMK), peliteknologiat, päivätoteutus 12 / 6 9 / 5 60 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 70 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), monimuotototeutus - / - - / - -
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus 7 / 7 6 / 6 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 5 / 5 4 / 4 40 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 4 / 4 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus 7 / 7 6 / 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 8 / 8 6 / 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 8 / 8 6 / 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 6 / 6 5 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka 6 / 6 5 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 6 / 6 5 / 5 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 6 / 6 5 / 5 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 10 / 10 - / - 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä, päivätoteutus 9 / 9 7 / 7 60 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus 7/7 4/4 70 %
Restonomi (AMK), monimuotototeutus 8/4 5/2 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kajaani 12/12 7/7 60 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 6/7 4/5 52 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 11/10 5/5 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 4/6 3/5 31 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 7/3 6/2 31 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 6/2 5/1 29 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 7/3 6/2 31 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), konetekniikka, verkko-opinnot 21/5 16/4 51 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, verkko-opinnot 13/3 10/2 51 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Lahti 17/4 13/3 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 14/4 11/3 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 21/5 16/4 51 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 15/3 12/2 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 13/3 10/2 51 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 13/3 10/2 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainoitteinen monimuotototeutus, Lahti 26/5 20/4 51 %
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 13/3 10/2 51 %
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 13/3 10/2 51 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 17/4 13/3 51 %
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 13/3 10/2 51 %
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 13/3 10/2 51 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu, päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 5 / 7 4 / 6 40 %
Rakennusmestari (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 3 / 9 2 / 11 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Rovaniemi, verkko-opinnot 14 / 13 11 / 10 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), Kemi, monimuoto-opinnot 15 / 15 12 / 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 15 / 15 12 / 12 60 %
Sosionomi (AMK), Kemi, verkko-opinnot 17 / 16 14 / 13 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi, verkko-opinnot 14 / 14 11 / 11 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio, monimuoto-opinnot 6 / 6 5 / 5 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio, päiväopinnot 2 / 5 1 / 4 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio, monimuoto-opinnot 6 / 6 5 / 5 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio, päiväopinnot 2 / 5 1 / 4 60 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 11/7 9/6 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, päivätoteutus, Tikkurila 9/6 7/5 51 %
Restonomi (AMK), ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus 11/7 9/6 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 11/7 9/6 51 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 13/8 10/7 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, Leppävaara 7/5 5/3 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, Leppävaara 7/5 5/3 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 7/5 5/3 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 14/10 10/7 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 8/6 6/4 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisen palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, Tikkurila 7/5 5/3 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisen palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, Leppävaara 8/6 6/4 40 %
Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuoto, Leppävaara 10/6 7/4 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, kyberturvallisuus, Leppävaara 8/6 6/4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 8/6 6/4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 8/6 6/4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 5/3 3/2 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 5/3 3/2 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 8/6 6/4 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 7/5 5/3 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 7/5 5/3 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 8/6 6/4 40 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 10/6 7/4 40 %
Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuoto, Tikkurila 5/3 3/2 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 13/5 9/4 51 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, monimuotototeutus 27 / 3 22 / 2 51 %
Ensihoitaja (AMK), ensihoito, monitoteutus 13 / 1 11 / 0 51 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, monimuotototeutus 11 / 1 10 / 0 51 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 11 / 1 10 / 0 51 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 / 1 9 / 0 51 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 / 8 13 / 6 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 28 / 14 22 / 12 60 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 13 / 1 11 / 0 51 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 12 / 1 11 / 0 51 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus 17 / 2 14 / 1 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 28 / 3 23 / 2 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 41 / 5 35 / 4 51 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus 18 / 2 16 / 1 51 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 21 / 2 18 / 1 51 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, monimuotototeutus 10 / 1 9 / 0 51 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 13 / 1 11 / 0 51 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 16 / 2 14 / 1 51 %

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 10 / 5 8 / 4 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 24 / 24 19 / 19 60 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 19 / 8 15 / 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Oulainen 13 / 5 10 / 4 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 23 / 10 18 / 8 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 15 / 6 12 / 5 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 8 / 3 6 / 2 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 15 / 6 12 / 5 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 15 / 6 12 / 5 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkopainotteinen monimuotototeutus 21 / 21 17 / 17 60 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 9 / 6 9 / 6 50 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kätilö (AMK), päivätoteutus 8 / 7 6 / 6 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 8 / 7 6 / 6 50 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 3 / 3 40 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus 3 / 3 2 / 2 40 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus 5 / 5 3 / 3 40 %
Restonomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 4 / 4 3 / 3 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 3 / 8 2 / 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 / 6 8 / 5 55 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 4 / 8 2 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 10 / 7 8 / 6 55 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 2 / 6 1 / 4 40 %
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, verkkopainotteinen monimuotototeutus 7 / 5 5 / 3 40 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 35 / 7 28 / 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 17 / 7 14 / 6 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (rajattu pohjakoulutus) 4 / 20 3 / 16 60 %
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 13 / 5 10 / 4 72 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 14 / 9 11 / 7 60 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 9 / 9 7 / 7 55 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 3 / 4 30 %

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 9 / 4 8 / 3 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 5 / 3 - / - 60 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuotototeutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 28 / 14 24 / 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 14 / 7 12 / 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 / 10 17 / 9 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 10 / 5 9 / 3 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 12 / 6 11 / 5 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 / 4 8 / 3 60 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 5 / 3 - / - 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Salo 10 / 5 9 / 3 60 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 24 / 6 19 / 5 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 5 / 5 50 %

Ansökningsmål som tillämpar betygsbaserad antagning i vårens andra gemensamma ansökan 2023 (enligt yrkeshögskola)

Yrkeshögskolorna besluter per ansökningsmål hur många nybörjarplatser som reserveras för studerande som antas via den betygsbaserade antagningen. I den betygsbaserade antagningen finns det reserverat nybörjarplatser både för sökande på basis av studentexamensbetyg (finländska och internationella) och de som ansöker med betyg över yrkesinriktad grundexamen. I pdf-filen finns information också om eventuella minimipoängtal och tröskelvärden.

Obs! Det kan ske ändringar i uppgifterna om ansökningsmålen i den betygsbaserade antagningen.

Centria päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kokkola 7 / 6 4 / 3 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kokkola 15 / 14 11 / 10 60 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 5 / 4 3 / 2 60 %
Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, päivätoteutus, Kokkola 5 / 4 4 / 3 60 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus, Kokkola 3 / 3 2 / 2 60 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, monimuotototeutus, Ylivieska 6 / 6 3 / 3 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola 6 / 6 4 / 4 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 3 / 3 1 / 1 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 3 / 3 1 / 1 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Kokkola 6 / 6 3 / 3 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 5 / 4 3 / 2 60 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kokkola 5 / 4 4 / 3 60 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Ylivieska 6 / 6 3 / 3 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus lähihoitajataustaisille, Kokkola - / 12 - / 6 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kokkola 9 / 8 6 / 6 50 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kokkola 9 / 8 6 / 6 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Ylivieska 9 / 8 5 / 4 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Kokkola 5 / 5 4 / 4 50 %
Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Ylivieska 4 / 3 2 / 1 50 %

Diak päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), verkkototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 17 / 5 17 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, päivätoteutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 7 / 3 7 / 3 40 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, päivätoteutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 7 / 3 7 / 3 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 12 / 4 12 / 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulu 10 / 4 10 / 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pori 12 / 4 12/ 4 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pori 7 / 3 7 / 3 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, DiakHub Itä-Suomi (Pieksämäki) 17 / 5 17 / 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Diakonia-ammattikorkeakoulu, DiakHub Itä-Suomi (Joensuu) 7 / 3 7 / 3 40 %

Haaga-Helia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Restonomi (AMK), majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Helsinki 45 / 15 20 / 10 50 %
Medianomi (AMK), journalismi, päivätoteutus, Helsinki 3 / 2 2 / 1 11 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 189 / 21 143 / 16 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Porvoo 42 / 5 30 / 3 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, päivätoteutus, Porvoo 10 / 5 10 / 5 50 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, monimuotototeutus, Porvoo 5 / 5 2 / 3 33 %
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, päivätoteutus, Helsinki 2 / 3 1 / 2 25 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Helsinki 50 / 6 40 / 4 51 %
Restonomi (AMK), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta, monimuotototeutus, Helsinki 6 / 8 2 / 2 23 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 44 / 28 18 / 12 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Porvoo 18 / 11 7 / 5 53 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Helsinki 44 / 2 25 / 1 51 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Heinola 36 / 5 17 / 3 51 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Tampere 10 / 5 5 / 5 50 %

Humak päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tulkki (AMK), tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus, monimuotototeutus 17 / 7 15 / 6 60 %
Tulkki (AMK), viittomakielen tulkkaus, päivätoteutus 13 / 5 12 / 4 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Helsingin kampus 21 / 9 19 / 8 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Jyväskylän kampus, Korpilahti 15 / 6 14 / 5 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Kuopion kampus 15 / 6 14 / 5 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, monimuotototeutus, Turun kampus 15 / 6 14 / 5 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), järjestö- ja nuorisotyö, verkkototeutus (MOVE) 25 / 11 16 / 7 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisön kehittäjä, verkkototeutus (TYKE) 15 / 6 10 / 4 60 %

HAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinojen koulutus 55 / 15 39 / 11 78 %
Hortonomi (AMK), Puutarhatalouden koulutus 25 / 8 18 / 6 73 %
Hortonomi (AMK), Rakennetun ympäristön koulutus 32 / 10 22 / 7 76 %
Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätalouden koulutus 38 / 7 27 / 5 75 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, päivätoteutus 18 / 3 13 / 2 70 %
Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävän kehityksen koulutus, monimuotototeutus 16 / 4 11 / 3 50 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan koulutus 22 / 18 18 / 14 67 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Insinööri (AMK), Konetekniikan koulutus, monimuotototeutus 4 / 4 2 / 2 20 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, päivätoteutus 13 / 13 10 / 10 74 %
Insinööri (AMK), Liikennealan koulutus, monimuotototeutus 5 / 5 4 / 3 22 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 13 / 4 10 / 3 49 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus, päivätoteutus 14 / 14 11 / 11 70 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, päivätoteutus 11 / 11 9 / 9 73 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, biotalous, monimuotototeutus 13 / 13 8 / 8 74 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, monimuotototeutus 3 / 3 2 / 2 20 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, päivätoteutus 10 / 5 8 / 4 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus HML 21 / 12 17 / 10 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus FRS 13 / 8 10 / 6 52 %
Sairaanhoitaja (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus HML 13 / 8 10 / 6 52 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, päivätoteutus 21 / 10 17 / 8 52 %
Sosionomi (AMK), Sosionomikoulutus, monimuotototeutus 13 / 8 10 / 6 53 %
Terveydenhoitaja (AMK), Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus 12 / 6 10 / 5 51 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, päivätoteutus 20 / 20 16 / 16 50 %
Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus 10 / 10 6 / 6 50 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, päivätoteutus 12 / 12 10 / 10 53 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, monimuotototeutus 10 / 10 6 / 6 33 %

JAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 40 / 16 32 / 13 51 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 11 / 4 9 / 3 51 %
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, päivätoteutus 7 / 11 6 / 9 60 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 7 / 3 6 / 2 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 / 4 7 / 3 51 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 11 / 4 9 / 3 51 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 6 / 4 5 / 3 51 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 6 / 4 5 / 3 51 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 12 / 8 11 / 7 51 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 12 / 8 11 / 7 51 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 12 / 8 11 / 7 51 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 28 / 18 25 / 16 51 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 12 / 5 10 / 4 70 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 6 / 4 2 / 2 51 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7 / 3 6 / 2 51 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus 14 / 6 11 / 5 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 11 / 4 9 / 3 51 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 18 / 8 14 / 6 51 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 11 / 4 9 / 3 51 %

XAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kouvola 32 / 32 25 / 25 80 %
Tradenomi (AMK), data-analytiikka, verkkototeutus 25 / 10 20 / 8 70 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Mikkeli 18 / 18 14 / 14 60 %
Tradenomi (AMK), hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, monimuotototeutus 12 / 6 9 / 5 60 %
Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 60 %
Insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 80 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 80 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 80 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 80 %
Insinööri (AMK), ohjelmistotekniikka, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Insinööri (AMK), peliohjelmointi, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Insinööri (AMK), kyberturvalisuus, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Insinööri (AMK), peliteknologiat, päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 80 %
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 / 16 13 / 13 80 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 80 %
Insinööri (AMK), kehittyvä elintarviketekniikka, päivätoteutus 12 / 12 9 / 9 80 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus 15 / 9 12 / 7 80 %
Insinööri (AMK), merenkulku, laivatekniikka, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Insinööri (AMK), merenkulku, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Merikapteeni (AMK), merenkulku, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päivätoteutus 20 / 8 16 / 6 70 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 7 / 7 5 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Kotka 7 / 7 5 / 5 40 %
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus 8 / 8 6 / 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Kotka 8 / 8 6 / 6 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kouvola 6 / 6 5 / 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Mikkeli 7 / 7 5 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 6 / 6 5 / 5 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 4 / 4 40 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 4 / 4 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus 7 / 7 5 / 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Savonlinna 7 / 7 5 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päivätoteutus, Savonlinna 8 / 8 6 / 6 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, päivätoteutus 7 / 7 6 / 6 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 12 / 12 9 / 9 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, päivätoteutus 9 / 9 7 / 7 60 %

KAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 14 / 10 7 / 5 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 / 6 4 / 4 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 7 / 7 5 / 5 70 %
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus 8 / 4 6 / 3 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus 8 / 4 6 / 3 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 11 / 7 8 / 5 60 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 11 / 7 6 / 4 60 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Datacenter, päivätoteutus, Kajaani 6 / 6 4 / 4 60 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, Peliala, päivätoteutus, Kajaani 6 / 6 4 / 4 60 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus, Kajaani 12 / 12 6 / 6 60 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Datasta tekoälyyn, monimuotototeutus, Hki/Vantaa 10 / 10 5 / 5 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus, Kajaani 5 / 5 3 / 3 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, Kajaani, Raahe 15 / 15 8 / 8 50 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Kajaani 5 / 5 3 / 3 50 %
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, Ohjelmistokehitys ja kyberturvallisuus, päivätoteutus, Raahe 7 / 6 4 / 3 60 %

Karelia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka 10 / 10 8 / 8 50 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka 11 / 11 9 / 9 49 %
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka: rakennustekniikka 10 / 10 8 / 8 44 %
Insinööri (AMK), Talotekniikka 10 / 10 8 / 8 44 %
Metsätalousinsinööri (AMK) 15 / 10 12 / 8 45 %
Restonomi (AMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 8 / 7 6 / 6 30 %
Fysioterapeutti (AMK) 6 / 5 6 / 4 44 %
Sairaanhoitaja (AMK) 4 / 3 3 / 2 28 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 3 / 4 2 / 3 28 %
Sosionomi (AMK) 6 / 2 5 / 1 32 %
Terveydenhoitaja (AMK) 4 / 3 3 / 2 28 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 6 / 5 5 / 4 44 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous 32 / 16 25 / 14 60 %

LAB päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti 14 / 4 11 / 3 51 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 14 / 4 11 / 3 51 %
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti 13 / 3 10 / 2 51 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Lahti 17 / 4 13 / 3 51 %
Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 17 / 4 13 / 3 51 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot 29 / 7 14 / 3 51 %
Insinööri (AMK), infratekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta 10 / 3 8 / 2 51 %
Insinööri (AMK), yhdyskuntasuunnittelu, päivätoteutus, Lahti 10 / 3 8 / 2 51 %
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 17 / 4 13 / 3 51 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti 13 / 3 10 / 2 51 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 11 / 2 8 / 1 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 26 / 5 20 / 4 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 26 / 5 20 / 4 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 10 / 2 51 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti 13 / 3 10 / 2 51 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 10 / 2 51 %
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 17 / 4 13 / 3 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 31 / 7 24 / 5 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta 31 / 7 24 / 5 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot 21 / 5 16 / 4 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 21 / 5 16 / 4 51 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti 12 / 6 9 / 4 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta 12 / 6 9 / 4 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti 17 / - 13 / 3 51 %
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 10 / 2 51 %

Lapin AMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 5 / 4 4 / 3 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 11 / 10 9 / 8 50 %
Geronomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 6 / 6 5 / 5 50 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päiväopinnot, Kemi 5 / 4 4 / 3 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 12 / 12 10 / 10 60 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 7 / 7 5 / 5 50 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 6 / 6 5 / 5 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 8 / 8 6 / 6 50 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 8 / 8 6 / 6 50 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto-opinnot, Kemi 12 / 12 10 / 10 60 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päiväopinnot, Kemi 5 / 4 4 / 3 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päiväopinnot, Rovaniemi 12 / 11 10 / 9 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot, Rovaniemi 10 / 9 8 / 7 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 11 / 10 9 / 8 60 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päiväopinnot, Rovaniemi 8 / 7 6 / 6 50 %
Rakennusmestari (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 7 / 7 5 / 5 50 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto-opinnot, Rovaniemi 15 / 15 12 / 12 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 20 / 10 16 / 8 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 20 / 10 16 / 8 60 %
Sosionomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kemi 17 / 17 14 / 14 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Rovaniemi 8 / 8 7 / 6 70 %
Tradenomi (AMK) , liiketalous, verkko-opinnot, Tornio 15 / 15 12 / 12 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi 14 / 14 11 / 11 70 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkko-opinnot, Tornio 11 / 10 9 / 8 60 %

Laurea päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Liiketalous, taloushallinto ja rahoitus, päivätoteutus, Leppävaara 10 / 6 8 / 5 51 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, Projektijohtaminen, päivätoteutus, Tikkurila 10 / 6 8 / 5 51 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, digitaalisen palveluiden kehittäminen, päivätoteutus, Tikkurila 23 / 15 18 / 12 51 %
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 13 / 8 10 / 7 51 %
Restonomi (AMK), Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, Leppävaara 11 / 7 9 / 6 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 11 / 7 9 / 6 51 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 11 / 7 9 / 6 51 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Otaniemi 13 / 5 10 / 4 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, Lohja 8 / 6 6 / 4 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, Digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, Otaniemi 7 / 5 5 / 3 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, Projektijohtaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 8 / 6 6 / 4 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 14 / 10 10 / 7 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää 8 / 6 6 / 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 10 / 6 7 / 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 8 / 6 6 / 4 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 7 / 5 5 / 3 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 5 / 3 3 / 2 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 10 / 6 7 / 4 40 %
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 10 / 6 7 / 4 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 8 / 6 6 / 4 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 8 / 6 6 / 4 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Lohja 7 / 5 5 / 3 40 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 10 / 6 7 / 4 40 %
Estenomi (AMK), kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 11 / 5 8 / 3 40 %

Metropolia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikka, päivätoteutus 10 / 1 9 / 0 51 %
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, päivätoteutus 13 / 1 11 / 0 51 %
Ensihoitaja (AMK), ensihoito, päivätoteutus 13 / 1 11 / 0 51 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 17 / 1 15 / 0 51 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 / 1 9 / 0 51 %
Insinööri (AMK), ajoneuvotekniikka, päivätoteutus 40 / 20 32 / 16 60 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 27 / 27 22 / 22 60 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 18 / 18 15 / 15 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 / 18 29 / 15 60 %
Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka, päivätoteutus 18 / 2 15 / 1 51 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, monimuotototeutus 14 / 1 12 / 0 51 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus 34 / 3 28 / 2 51 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 18 / 18 15 / 15 60 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 56 / 28 45 / 23 60 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 22 / 9 18 / 7 51 %
Insinööri (AMK), talotekniikka: kiinteistöjohtaminen, monimuotototeutus 11 / 5 9 / 4 51 %
Insinööri (AMK), talotekniikka: LVI-suunnittelu, monimuotototeutus 11 / 5 9 / 4 51 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 52 / 26 42 / 21 60 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 24 / 12 19 / 10 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, monimuotototeutus 10 / 1 9 / 0 51 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 13 / 1 11 / 0 51 %
Laboratorioanalyytikko (AMK), laboratorioanalytiikka, päivätoteutus 24 / 2 20 / 1 65 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 12 / 1 11 / 0 51 %
Osteopaatti (AMK), osteopatia, päivätoteutus 9 / 1 8 / 0 51 %
Rakennusarkkitehti (AMK), rakennusarkkitehtuuri, päivätoteutus 17 / 4 15 / 3 67 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, monimuotototeutus 3 / 12 2 / 10 51 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka, päivätoteutus 9 / 37 8 / 30 51 %
Rakennusmestari (AMK), rakennusalan työnjohto: rakennustekniikka, monimuotototeutus 3 / 12 2 / 10 51 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, päivätoteutus 17 / 2 15 / 1 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus (verkko-opetuspainotteinen) 28 / 3 23 / 2 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 41 / 5 33 / 4 51 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, sosiaaliohjaus, päivätoteutus 21 / 2 18 / 1 51 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, varhaiskasvatus, päivätoteutus 18 / 2 15 / 1 51 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, päivätoteutus 10 / 1 9 / 0 51 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 13 / 1 11 / 0 51 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 16 / 2 14 / 1 51 %
Tradenomi (AMK). liiketalous, päivätoteutus 53 / 30 42 / 24 55 %

OAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 36 / 36 29 / 29 60 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus 15 / 6 12 / 5 60 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 13 / 6 10 / 5 60 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 13 / 5 10 / 4 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 / 4 8 / 3 60 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka ja kiertotalous, monimuotototeutus 14 / 10 11 / 8 60 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka ja kiertotalous, päivätoteutus 14 / 10 11 / 8 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 42 / 18 34 / 14 60 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto, päivätoteutus 29 / 13 23 / 10 60 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehto, monimuotototeutus 17 / 7 14 / 6 60 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 25 / 17 20 / 14 60 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus 6 / 6 5 / 5 60 %
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus 11 / 10 9 / 8 60 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 13 / 5 10 / 4 60 %
Optometristi (AMK), päivätoteutus 12 / 5 10 / 4 60 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 19 / 8 15 / 6 60 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 / 5 10 / 4 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 15 / 6 12 / 5 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu 13 / 5 10 / 4 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 23 / 10 18 / 8 60 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 9 / 4 7 / 3 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 6 / 3 5 / 2 60 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 12 / 5 10 / 4 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 15 / 6 12 / 5 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 55 / 23 44 / 18 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 21 / 21 17 / 17 60 %

SAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Pori 6 / 4 6 / 4 50 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Pori 16 / 8 16 / 8 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Pori 14 / 7 14 / 7 60 %
Insinööri (AMK), logistiikka, päivätoteutus, Rauma 16 / 8 16 / 8 60 %
Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma 14 / 7 14 / 7 60 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Pori 18 / 9 18 / 9 60 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Pori 16 / 8 16 / 8 60 %
Insinööri (AMK), tuotantotekniikka ja tuotantotalous, päivätoteutus, Rauma 12 / 6 12 / 6 60 %
Restonomi (AMK), matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Pori 18 / 9 18 / 9 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 8 / 5 8 / 5 52 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Pori 18 / 12 18 / 12 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Pori 40 / 20 40 / 20 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Rauma 18 / 9 18 / 9 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Pori 14 / 7 14 / 7 60 %

Savonia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Iisalmi 10 / 10 8 / 8 45 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio 13 / 12 10 / 10 50 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio 10 / 8 8 / 6 50 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus, Kuopio 8 / 7 6 / 6 50 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Kuopio 15 / 5 12 / 4 50 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio 13 / 5 10 / 4 50 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus, Kuopio 9 / 6 7 / 5 50 %
Restonomi (AMK), hyvinvointimatkailun kehittäminen, päivätoteutus, Kuopio 10 / 10 8 / 8 45 %
Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus, Kuopio 10 / 10 8 / 8 50 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kuopio 20 / 20 16 / 16 48 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 50 %
Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus, Kuopio 19 / 18 15 / 14 50 %
Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kuopio 20 / 20 16 / 16 50 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus, Kuopio 10 / 10 8 / 8 67 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Kuopio 15 / 15 12 / 12 50 %
Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus, Kuopio 8 / 7 6 / 6 50 %
Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus 5 / 5 4 / 4 50 %
Agrologi (AMK), päivätoteutus 8 / 7 6 / 6 50 %

SeAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), päivätoteutus 18 / 17 15 / 15 70 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 12 / 5 10 / 4 55 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 4 / 8 2 / 5 40 %
Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, päivätoteutus 21 / 21 18 / 18 70 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, päivätoteutus 11 / 7 9 / 6 70 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 4 / 8 2 / 5 40 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 21 / 21 18 / 18 70 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 7 / 7 6 / 6 70 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 13 / 12 11 / 10 70 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniika, päivätoteutus 7 / 7 6 / 6 70 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 11 / 10 9 / 9 70 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 3 / 8 2 / 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 / 6 8 / 5 55 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 20 / 13 17 / 11 55 %
Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus 11 / 11 10 / 9 70 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus 7 / 5 5 / 3 40 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 49 / 21 42 / 18 70 %

TAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 19 / 4 15 / 3 61 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 11 / 6 9 / 5 61 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 19 / 4 15 / 3 61 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 11 / 4 9 / 3 63 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 19 / 4 15 / 3 61 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 59 / 19 47 / 15 61 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 / 16 8 / 13 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 37 / 13 30 / 10 61 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 17 / 3 14 / 2 63 %
Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus 16 / 4 13 / 3 60 %
Insinööri (AMK), Autotekniikka, päivätoteutus 12 / 35 10 / 28 78 %
Insinööri (AMK), Biotuoteteknikka, päivätoteutus 10 / 4 8 / 3 61 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus 22 / 31 18 / 25 62 %
Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus 14 / 4 11 / 3 56 %
Insinööri (AMK), LVI-talotekniikka, päivätoteutus 10 / 8 8 / 6 64 %
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, päivätoteutus 50 / 25 40 / 20 75 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 8 / 8 6 / 6 64 %
Insinööri (AMK), Sähköinen talotekniikka, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 67 %
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus 15 / 5 12 / 4 67 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 6 / 6 5 / 5 34 %
Insinööri (AMK), Tietotekniikka, päivätoteutus 15 / 28 12 / 22 61 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus 31 / 20 25 / 16 68 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus 70 / 30 56 / 24 71 %
Restonomi (AMK), päivätoteutus 15 / 15 12 / 12 60 %

TurkuAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 8 / 4 7 / 3 60 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 6 / 0 5 / 0 60 %
Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja kuljetustekniikka, päivätoteutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Insinööri (AMK), bio- ja kemiantekniikka, päivätoteutus 20 / 10 18 / 8 60 %
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 28 / 14 24 / 12 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 32 / 16 27 / 14 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus 18 / 9 16 / 7 60 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 34 / 17 29 / 14 60 %
Insinööri (AMK), rakentamisen tuotantojohtaminen, monimuotototeutus 10 / 5 9 / 4 60 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 64 / 32 54 / 28 60 %
Insinööri (AMK), tuotantotalous, päivätoteutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 8 / 4 7 / 3 60 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 18 / 9 15 / 8 60 %
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus 14 / 8 12 / 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Salo 8 / 4 7 / 3 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 26 / 13 22 / 11 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 12 / 6 11 / 5 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot 8 / 4 7 / 3 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 8 / 4 7 / 3 60 %
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 7 / 3 6 / 2 60 %
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 8 / 4 7 / 3 60 %
Tradenomi (AMK), finanssipalvelut, päivätoteutus 8 / 4 7 / 3 60 %
Tradenomi (AMK), kirjasto- ja tietopalvelut, monimuotototeutus 8 / 4 7 / 3 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 48 / 24 41 / 20 60 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus 16 / 8 14 / 6 60 %
Tradenomi (AMK), matkailu ja wellness liiketoimintana, päivätoteutus 14 / 7 12 / 6 60 %
Tradenomi (AMK), myyntityö, päivätoteutus 8 / 4 7 / 3 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 24 / 12 21 / 10 60 %

VAMK päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja AMK, päivätoteutus 24 / 6 19 / 5 60 %
Terveydenhoitaja AMK, päivätoteutus 10 / 2 8 / 2 60 %
Sosionomi AMK, päivätoteutus 21 / 9 17 / 7 60 %
Tradenomi AMK, liiketalous, päivätoteutus 48 / 12 38 / 10 60 %
Tradenomi AMK, tietojenkäsittely, päivätoteutus 12 / 12 10 / 10 60 %
Tradenomi AMK, liiketalous, oikeushallinto, verkko-toteutus 13 / 12 7 / 6 50 %
Tradenomi AMK, liiketalous, kansainvälinen kauppa, verkko-toteutus 13 / 12 7 / 6 50 %
Insinööri AMK, energiatekniikka, päivätoteutus 9 / 6 7 / 5 60 %
Insinööri AMK, konetekniikka, päivätoteutus 14 / 10 11 / 8 60 %
Insinööri AMK, sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 20 / 13 16 / 10 60 %
Insinööri AMK, tietotekniikka, päivätoteutus 24 / 6 19 / 5 60 %
Insinööri AMK, ympäristöteknologia, päivätoteutus 9 / 6 7 / 5 60 %
Insinööri AMK, energia-ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus 5 / 5 3 / 2 50 %
Insinööri AMK, konetekniikka, monimuototeutus 5 / 5 3 / 2 50 %

Arcada päivitetty kevään 2023 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Barnmorska (YH), dagstudier 6 / 3 5 / 2 60 %
Ergoterapeut (YH), flerform 8 / 2 5 / 1 50 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 22 / 2 18 / 1 60 %
Socionom (YH), dagstudier 11 / 4 9 / 3 50 %
Socionom (YH), flerform 8 / 4 5 / 2 60 %
Hälsovårdare (YH), dagstudier 6 / 3 5 / 2 60 %
Sjukskötare (YH), dagstudier 11 / 4 9 / 3 50 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier 27 / 3 22 / 2 50 %
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier 20 / 5 16 /4 50 %
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier 10 / 2 8 / 1 50 %
Ingenjör (YH), materialteknik och hållbarhet, dagstudier 12 / 3 10 / 2 50 %

Novia päivitetty kevään 23 tiedot

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrolog (YH)/Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier 17 / 7 12 / 5 70 %
Barnmorska (YH), dagstudier 3 / 3 - 51 %
Hälsovårdare (YH), Vasa, dagstudier 4 / 4 - 51 %
Hälsovårdare (YH), Åbo, dagstudier 4 / 4 - 51 %
Sjukskötare (YH), Vasa, dagstudier 5 / 5 4 / 4 51 %
Sjukskötare (YH), Åbo, dagstudier 5 / 5 4 / 4 51 %
Socionom (YH), Vasa, dagstudier 14 / 14 10 / 10 51 %
Socionom (YH), Åbo, dagstudier 12 / 11 8 / 8 51 %
Sjukskötare (YH), Vasa, flerform 9 / 9 - 51 %
Sjukskötare (YH), Åbo, flerform 10 / 10 - 51 %
Socionom (YH), Åbo, flerform 7 / 6 - 51 %
Socionom (YH), e-socionom, Åbo, flerform 5 / 5 - 51 %
Byggmästare (YH), dagstudier 5 / 5 - 70 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, dagstudier 15 / 6 11 / 4 70 %
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, dagstudier 20 / 8 14 / 6 70 %
Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, dagstudier 25 / 25 17 / 17 70 %
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier 7 / 7 5 / 5 70 %
Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, dagstudier 9 / 2 - 70 %
Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, dagstudier 20 / 15 14 / 11 70 %
Ingenjör (YH), produktionsekonomi, dagstudier 19 / 7 13 / 5 70 %
Sjökapten (YH), dagstudier 8 / 6 6 / 4 70 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, dagstudier 20 / 8 14 / 6 70 %
Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, dagstudier 30 / 12 21 / 8 70 %
Tradenom (YH), informationsbehandling, Online, flerform 13 / 5 - 70 %

Exempel på betygsbaserad antagning

Exempel på betygsbaserad antagning

1) Du har skrivit fem ämnen och presterat så här, och får därmed följande poäng för din studentexamen i den betygsbaserade antagningen:

Modersmålet M = 34 poäng
Kort matematik M = 27 poäng

I punkten främmande språk/andra inhemska språket poängsätts:
Medellång finska M = 26 poäng

I punkten ämnesreal eller främmande språk poängsätts:
Hälsokunskap C = 15 poäng
Engelska E = 27 poäng

Totalt 129 poäng /198 poäng

I antagningen på basis av studentexamenbetyg beaktas den kombination av ämnen (som ingår i poängsättningsmodellen) som ger flest poäng åt den sökande. I exemplet ovan beaktas vitsordet M i finska i punkten främmande språk/andra inhemska språket eftersom sökandens totalpoäng blir högre om vitsordet E i engelska  beaktas  i punkten ämnesreal eller främmande språk.

2) Du har skrivit fem ämnen och presterat så här, och får därmed följande poäng för din studentexamen i den betygsbaserade antagningen:

Modersmål E = 41 poäng
Kort matematik M = 27 poäng
Franska, lång kurs E = 41 poäng
Samhällslära M = 21 poäng
Engelska, lång kurs C = 15 poäng

Sammanlagt 145 poäng / 198 poäng

I delen främmande/det andra inhemska språket beaktas lång franska, eftersom det vitsordet ger bättre poäng. Den sökande får poäng för engelska i delen ämnesreal/främmande språk.

3) Du har skrivit modersmålet, kort matematik och flera främmande språk, för vilka du får bäst poäng även i delen ämnesreal/främmande språk.

I delen främmande språk beaktas de två språk som ger bäst poäng. Du kan inte få poäng för de realämnen som du eventuellt har skrivit.

Modersmålet E = 41 poäng
Kort matematik M = 27 poäng
Engelska, lång kurs C = 15 poäng
Tyska, kort kurs E = 27 poäng
Franska, lång kurs E = 41 poäng

Sammanlagt 151 poäng / 198 poäng

I delen främmande/det andra inhemska språket beaktas lång franska, eftersom det vitsordet ger bäst poäng. Lång engelska och kort tyska ger poäng i delen ämnesreal/främmande språk.

4) Du har skrivit fem ämnen: svenska som modersmål, medellång finska, lång engelska och biologi. Du har fått M i medellång finska och C i lång engelska.

I situationer där du skulle få samma poäng för två språk i delen främmande/det andra inhemska språket, beaktas finska i delen främmande/det andra inhemska språket och engelska i delen ämnesreal/främmande språk. På så vis får sökande de bästa totalpoängen för sina fem ämnen.

5) Du har tagit studenten före år 2006.

Det har varit möjligt att skriva ämnesrealen i studentexamen fr.o.m. år 2006. Bedömningen av realämnen från tidigare år kan inte poängsättas på ett jämlikt sätt i yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning. Därför kan en sökande inte få poäng för realämnena. I delen realämne/främmande språk kan du få poäng för främmande språk.

6) Du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen (bedömning på skala 1–3) och får poäng i den betygsbaserade antagningen på följande sätt:

Det viktade medeltalet för examen 2,81 = 79 poäng

De gemensamma examensdelarna:
Kunnande i kommunikation och interaktion medeltal 2 = 13 poäng
Kunnande i matematik och naturvetenskap medeltal: 3 = 20 poäng
Kunnande om samhälle och arbetsliv medeltal 3 = 20 poäng

Totalt 132 poäng / 150 poäng.

7) Du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen före 1.8.2015.

Du kan bli antagen via YH-urvalsprovet eller på basis av tidigare högskolestudier. I den betygsbaserade antagningen beaktas yrkesinriktade grundexamina, som är avlagda efter 1.8.2015.

8) Du har avlagt dubbelexamen.

Du är med i den betygsbaserade antagningen både gällande studentexamensbetyget och gällande betyget över yrkesinriktad grundexamen. Båda examina poängsätts. Du kan bli antagen på basis av vilken examen som helst. Observera dock de villkor som finns för vilket år examen ska avlagd.

Vanliga frågor om den betygsbaserade antagningen

Vanliga frågor om den betygsbaserade antagningen

För vilka branscher kommer den betygsbaserade antagningen att gälla?

Betygsbaserad antagning används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Med vilka betyg är man behörig att ansöka via betygsbaserad ansökan?

Du kan söka via betygsbaserad antagning om du har avlagt studentexamen, yrkesinriktad grundexamen (efter 1.8.2015), internationell EB- eller IB-examen eller om du har avlagt RP/DIA-examen i Finland.

När träder den betygsbaserade antagningen i kraft?

Reformen träder i kraft i samband med den gemensamma ansökan våren 2020.

På basis av vilka betyg antas sökandena i den betygsbaserade antagningen?

Sökande antas på basis av vitsorden i studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen (avlagd efter 1.8.2015). Det finns skilda kvoter för nybörjarplatser för sökande på basis av studentexamen respektive yrkesinriktad grundexamen.

Vad ska jag göra om jag inte har ett examensbetyg som uppfyller villkoren för betygsbaserad antagning?

Om du inte har ett examensbetyg som uppfyller villkoren för betygsbaserad antagning, kan du ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.

Vad ska jag göra om jag inte blir antagen via den betygsbaserade antagningen?

Om du inte kommer in via den betygsbaserade antagningen, kan du ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.

Var hittar jag poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning?

Poängsättningsmodellerna finns på den här webbsidan och på Studieinfo.fi.

Vad innebär bestämmelserna för antagning vid samma poängtal?

Ifall två eller flera sökande får samma poängtal, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt överenskomna bestämmelser för antagning vid samma poängtal.

Vad innebär minimipoäng?

Minimipoängen i poängsättningstabellen innebär det poängtal som den sökande sammanlagt minst ska ha för att kunna bli antagen.

Vad innebär tröskelvillkor?

Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen. Ett exempel på tröskelvillkor kan vara att yrkeshögskolan för en viss utbildning kräver att den sökande har minst C i lång matematik/minst E i kort matematik i studentexamen, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här villkoret för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de övriga ämnena. I poängsättningstabellen finns det inga nationella tröskelvillkor, utan yrkeshögskolorna besluter själva om det finns några särskilda tröskelvillkor.

Hör de som söker på basis av studentexamen och yrkesinriktade grundexamen till samma betygsbaserade antagningskvot?

Nej, de hör inte till samma kvot. Yrkeshögskolorna fastställer separata antagningskvoter för sökande från respektive andra stadiets utbildning.

Varför är det olika maximipoängtal för studentexamen och yrkesinriktad grundexamen i poängsättningsmodellen?

Se föregående svar. Maximipoänggränserna är olika eftersom de som söker på basis av studentexamen respektive yrkesinriktade grundexamen hör till olika antagningskvoter och poängsättningsmodellerna är olika. Av den här orsaken är poängsättningsmodellerna inte sinsemellan jämförbara.

Finns det ett beslut på hur länge poängsättningstabellerna för betygsbaserad antagning till yrkeshögskolorna kommer att vara i kraft?

I gemensam ansökan våren 2020 tas poängsättningstabellerna för betygsbaserad antagning till yrkeshögskolorna i bruk. Poängsättningstabellerna är i kraft tillsvidare. Ifall det i framtiden finns behov av att göra ändringar, kommer ändringarna att planeras så att andra stadiets studerande har möjlighet att beakta ändringarna under studiernas gång.

Betygsbaserad antagning på basis av studentexamen

På vilket sätt antas sökande på basis av studentexamen?

I betygsbaserad antagning på basis av studentbetyg räknas ett totalt poängtal för den sökande utgående från fem fastslagna ämnen i poängsättningsmodellen (maximipoängtal 198).

Ämnen som poängsätts:

 • Modersmål
 • Ett främmande språk/andra inhemska språket
 • Matematik
 • Två realämnen/främmande språk (realämnen beaktas endast om de är avlagda 2006 eller senare)
Yrkeshögskolorna beslutar själva hur många sökande som antas via betygsbaserad antagning och hur stor andel av de platserna som reserveras för dem som söker på basis av studentexamensbetyg. Yrkeshögskolorna besluter själva om eventuella minimipoänggränser och tröskelvillkor till utbildningarna.

Det finns poängsättningsmodeller för European Baccalaureate (EB)-, International Baccalaureate (IB)- och Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) –examina som används vid ansökan för att räkna ut poängen för dessa studentexamina.

På vilket sätt beaktas dubbelexamen i betygsbaserad antagning?

De som har avlagt dubbelexamen är med i den betygsbaserade antagningen både när det gäller antagning på basis av studentexamen och yrkesinriktad grundexamen. Båda examina poängsätts. Du kan bli antagen på basis av vilken examen som helst. Observera dock de villkor som finns för vilket år examen ska avlagd.

Kan jag bli antagen om jag bara har skrivit fyra ämnen?

Ja. I poängsättningen beaktas högst fem ämnen, men om poängen räcker till kan man bli antagen också på basis av fyra ämnen.

Är det möjligt att få poäng för flera främmande språk? Om man t.ex. överhuvudtaget inte har skrivit realämnen, kan man då istället räkna poäng för två språk i tabellens sista del; främmande språk?

Ja.

Jag har avlagt endast gymnasiets lärokurs. Är jag fortfarande behörig att ansöka till yrkeshögskolestudier våren 2020 och även i fortsättningen? Kan jag med andra ord bli antagen till en yrkeshögskola trots att jag inte har avlagt studentexamen?

De som har avlagt gymnasiets lärokurs är enligt nuvarande lagstiftning behöriga att ansöka till yrkeshögskolor även våren 2020. Du kan bli antagen genom urvalsprov eller på basis av tidigare högskolestudier. I den betygsbaserade antagningen kan du dock inte bli antagen utan studentexamensbetyg.

Det andra inhemska språket nämns inte i den fjärde delen tillsammans med ämnesrealen och främmande språk. Betyder det här att det andra inhemska språket inte beaktas i den här delen?

Ja. Det andra inhemska språket kan enbart beaktas i delen det andra inhemska/främmande språk.

Betygsbaserad antagning på basis av yrkesinriktad grundexamen

På vilka grunder antar man studerande på basis av yrkesinriktad grundexamen?

Poängen för de tre gemensamma examensdelarna och det medeltalet i examen räknas ihop för dem som söker på basis av yrkesinriktad grundexamen i betygsbaserad antagning (maximipoängtal är 150). I betygsbaserad antagning beaktas yrkesinriktade grundexamina som är avlagda efter 1.8.2015. Det finns inga begränsningar på vilka examina avlagda på andra stadier som är lämpliga. Alla andra stadiets examina godkänns som grundutbildning för samtliga yrkeshögskolestudier.

Poängsättningsmodellen för sökande ser ut på följande sätt:

Gemensamma examensdelar (maximipoängtal 60)
 • Kunnande i kommunikation och interaktion
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap
 • Kunnande om samhälle och arbetsliv
(De gemensamma examensdelarna bedöms som helheter med antingen godkänt/underkänt i betyg för grundexamen som trädde i kraft 1.1.2018. Däremot ges det ett numeriskt vitsord för delområdena inom de gemensamma examensdelarna. På basis av dessa vitsord ges ett vitsord för respektive gemensam examendel.)

Det viktade medeltalet för examen (maximipoäng 90)

Yrkeshögskolorna besluter själva hur många sökande som antas via betygsbaserad antagning och hur stor andel av de platserna som reserveras för dem som ansöker på basis av betyg över yrkesinriktad grundexamen. Yrkeshögskolorna besluter själva om eventuella minimipoänggränser och tröskelvillkor till utbildningarna.

På vilket sätt blir man antagen ifall man har avlagt yrkesinriktad grundexamen tidigare än 1.8.2015?

Om du har avlagt examen tidigare än 1.8.2015 kan du ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.

Jag har avlagt merkonomexamen. Kan jag ansöka till en ingenjörsutbildning vid en yrkeshögskola på basis av den här examen?

Ja. Alla andra stadiets examina godkänns för samtliga yrkeshögskoleutbildningar som grundutbildning.

På vilket sätt poängsätts en fristående examen på andra stadiet, i vilken det inte har ingått gemensamma ämnen?

En fristående examen beaktas inte i den betygsbaserade antagningen. En sökande som har avlagt fristående examen kan ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.
Valikko