Betygsbaserad antagning

Yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning

 • Majoriteten av studerande till yrkeshögskolorna antas på basis av studentexamen, internationella EB-, IB- eller RP/DIA-examina samt yrkesinriktad grundexamen utfärdad efter 1.8.2015.
 • Ett visst antal nybörjarplatser är reserverade för dem som söker på basis av studentexamensbetyg (finskt eller internationellt) respektive betyg över yrkesinriktad grundexamen. Antalet platser varierar mellan ansökningsmålen.
 • Poängsättningsmodellen för betygsbaserad antagning gäller alla yrkeshögskolor och branscher, förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen, för vilka betygsbaserad antagning inte tas i bruk. Yrkeshögskolorna kan bestämma lägsta poänggränser och/eller sätta andra villkor för den betygsbaserade antagningen till utbildningar.
 • I samband med betygsbaserad antagning ordnas särskilda lämplighetsprov endast för dem som söker till utbildningarna byggnadsarkitekt (YH) och sjökapten (YH). I den betygsbaserade antagningen till byggmästare (YH) beaktas dessutom arbetserfarenhet från byggbranschen.
 • När du fyller i ansökningsblanketten får du information om vilka examensbetyg du ska ladda upp som bilaga till din ansökan.
 • För ansökningsmålen inom social- och hälsovård, det humanistiska och pedagogiska området, idrott och sjöfart finns krav som rör hälsa och funktionsförmåga. Närmare information hittar du under Hälsotillstånd och funktionsförmåga som krävs för utbildningen.
 • Resultaten i den betygsbaserade antagningen hösten 2021 publiceras senast 21.10.2021.

Poängsättning för studentexamen (tabell 1)

 • Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.
 • Vid betygsbaserad antagning poängsätts fem ämnen.
  • Ämnen som poängsätts:
   • Modersmål (som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andra språk och svenska som andra språk)
   • Ett främmande språk/andra inhemska språket
   • Matematik
   • Två realämnen/främmande språk (det andra inhemska språket beaktas inte här)
  • De ämnen som poängsätts beaktas bara en gång.
  • Den kombination av ämnen (som ingår i poängsättningsmodellen) som ger flest poäng åt den sökande beaktas.
  • Angående realämnen beaktas enbart den s.k. ämnesrealen som är avlagd 2006 eller senare. Det andra inhemska språket beaktas inte i den här delen. Ifall du har skrivit flera främmande språk och du har de bästa vitsorden i dem, kan två främmande språk beaktas i delen för främmande språk och du får poäng för båda.
 • Även om man i poängsättningen beaktar upp till fem ämnen, kan du också bli antagen på basis av fyra ämnen.
 • Studentexamensbetyget kan vid antagning till yrkeshögskola via betygsbaserad antagning högst ge 198 poäng.
 • Abiturienter som avlägger examen på hösten beaktas inte i den betygsbaserade antagningen på hösten.
 • Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

Poängsättningsmodell för studentexamensbetyg

Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Vid betygsbaserad antagning poängsätts fem ämnen. De ämnen som poängsätts beaktas bara en gång. Den kombination av ämnen (som ingår i poängsättningsmodellen) som ger flest poäng åt den sökande beaktas.

Maximipoängtal 198.

Tabell 1. Poängsättningsmodell för studentexamensbetyg

valmis

Ämne Ämne / Nivå L E M C B A
Modersmål 1) - 46 41 34 26 18 10
Matematik Lång 46 43 40 35 27 19
Matematik Kort 40 35 27 19 13 6
Främmande/det andra inhemska språket Lång 46 41 34 26 18 10
Främmande/det andra inhemska språket Medellång 38 34 26 18 12 5
Främmande / det andra inhemska språket Kort 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk 2) Fysik 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Kemi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Biologi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Geografi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Hälsokunskap 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Psykologi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Filosofi 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Historia 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Samhällslära 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Religion / livsåskådningskunskap 30 27 21 15 9 3
Ämnesreal eller främmande språk Främmande språk (lång / medellång / kort) 3) 30 27 21 15 9 3
1 Som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andra språk och svenska som andra språk.
2 De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
3 Främmande språk långt/kort = främmande språk enligt lång lärokurs eller främmande språk enligt kort lärokurs (Obs! Inte det andra inhemska språket).

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Ifall två eller flera sökande får samma poängtal när poängen för de ämnen som beaktas räknas ihop, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt följande bestämmelser om antagning vid samma poängtal:

 1. Prioritering av ansökningsmålen

 2. Vitsord på studentbetyget:
  I Modersmål
  II. Matematik
  III. Främmande språk/det andra inhemska språket.

  Det här betyder t.ex. att ifall två sökande har fått 100 poäng och prioriteringen av ansökningsmålen i deras ansökan är likadan, väljs den sökande vars vitsord i modersmålet ger högre poäng. Ifall båda sökande har samma vitsord i modersmålet, ser man på det följande fastställda ämnet.

 3. Alla antas/ingen antas/lottning
  Ifall bestämmelserna om antagning vid samma poängtal inte leder till en skillnad mellan sökande med samma poäng, kan yrkeshögskolorna anta samtliga sökande med samma poäng, välja att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller genom lottning avgöra vem/vilka som antas. I antagningsgrunderna har yrkeshögskolorna definierat hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning. Vilket sätt (alla antas/ingen antas/lottning) som yrkeshögskolan tillämpar för de olika ansökningsmålen kan kontrolleras i tabellen för betygsbaserad antagning.

Minimipoängtal

 • Eventuellt finns det ett minimipoängtal för ansökningsmålet (dvs. summan av de poängsatta ämnena), vilket betyder att du måste uppnå minst det poängtalet för att kunna bli antagen till utbildningen.
 • Du ser de eventuella minimipoänggränserna i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Tröskelvillkor

 • Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen.
  • Ett exempel på tröskelvillkor kan vara minst C i lång matematik/minst E i kort matematik, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här kriteriet för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de övriga ämnena.
 • Se eventuella tröskelvillkor i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Poängsättning för internationella studentexamina (tabeller 2-4)

European Baccalaureate-examen (EB), International Baccalaureate-examen (IB), samt i Finland avlagd Reifeprüfung (RP)-examen eller Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examen poängsätts på motsvarande sätt som en finländsk studentexamen. Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

Poängsättningsmodell för internationella studentexamina

Tabell 2. Poängsättningsmodell för European Baccalaureate (EB)-examen.

(Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.)

Maximipoängtal 198.

Ämne Examen Nivå/Ämne Vitsord
SE L E M C B A
EB, sökanden som avlagt examen 2021 eller senare 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5,5-5,99 5-5,49
EB, sökanden som avlagt examen 2020 eller tidigare 9-10 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 4-4,99
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
EB L1
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
EB Lång matematik
SE Kort Kort matematik 40 35 27 19 13 6
EB Kort matematik
Främmande språk/det andra inhemska språket SE Lång Långt språk 46 41 34 26 18 10
EB L2
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
EB L3, Other National Language
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
Ämnesreal eller främmande språk 1) SE, EB Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, EB Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Psykologi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, EB Historia 30 27 21 15 9 3
EB Övriga realämnen 2) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
EB L2
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
EB L4, L5
1) De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
2) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

L1 = language 1, L2 = language 2, L3 = language 3, L4 = language 4, L5 = language 5.

Tabell 3. Poängsättningsmodell för International Baccalaureate (IB)-examen.

(Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid Yrkeshögskolan Diakonia.)

Maximipoängtal 198.

Ämne Examen Niva/Ämne Vitsord
SE L E M C B A
IB 7 6 5 4 3 2
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
IB A-språk
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
IB Further Mathematics
Mathematics (Higher level HL och Standard level SL)
Teoretisk matematik (HL och SL)
Tillämpad matematik (HL)
SE Kort Kort matematik 40 35 27 19 13 6
IB Tillämpad matematik (SL), Mathematical Studies
Främmande språk/det andra inhemska språket SE Lång Lång språk 46 41 34 26 18 10
IB A-språk (inte samma som modersmålet), B-språk (engelska)
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
IB Övriga B-språk
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
IB AB-språk
Ämnesreal eller främmande språk 1) SE, IB Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, IB Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Psykologia 30 27 21 15 9 3
SE, IB Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, IB Historia 30 27 21 15 9 3
IB Övriga realämnen 2) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
IB A-språk (inte samma som modersmålet), B-språk (engelska)
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
IB AB-språk
1) De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
2) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur, B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

AB = ab initio -språk (språkstudier som har påbörjats i gymnasiet)

Tabell 4. Poängsättningsmodell för Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examina.

(Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.)

Maximipoängtal 198.

Ämne Examen Nivå / ämne Vitsord
SE L E M C B A
RP/DIA 13-15 10-12 8-9 7 5-6 4
Modersmålet SE Finska, svenska, samiska, finska/svenska som andraspråk 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Finska eller tyska
Matematik SE Lång Lång matematik 46 43 40 35 27 19
RP/DIA 1) Matematik
Främmande/det andra inhemska språket SE Lång Långt språk 46 41 34 26 18 10
RP/DIA Finska eller tyska (inte samma som modersmålet), engelska
SE Medellång Medellångt språk 38 34 26 18 12 5
RP/DIA B1-språk
SE Kort Kort språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-språk eller B3-språk
Ämnesreal eller främmande språk 2) SE, RP/DIA Fysik 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Kemi 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Biologi 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Geografi 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Filosofi 30 27 21 15 9 3
SE, RP/DIA Historia 30 27 21 15 9 3
SE, DIA Religion eller livsåskådningskunskap 30 27 21 15 9 3
DIA Övriga realämnen 3) 30 27 21 15 9 3
SE Lång Främmande språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA Finska eller tyska (inte samma som modersmålet), engelska
SE Kort Främmande språk 30 27 21 15 9 3
RP/DIA B2-språk eller B3-språk
1) Vitsordet i matematik i en Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA)-examen kan även beaktas i ett motsvarighetsintyg ifall varken ett muntligt eller skriftlig prov är avlagt i ifrågavarande ämne.
2) De två vitsord som ger högsta poäng beaktas.
3) Övriga ämnen som ingår i examen (t.ex. informationsbehandling, företagsekonomi, ekonomikunskap)

L = Laudatur, E = Eximia cum laude approbatur, M = Magna cum laude approbatur, C = Cum laude approbatur,
B = Lubenter approbatur, A = Approbatur

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Ifall två eller flera sökande får samma poängtal när poängen för de ämnen som beaktas räknas ihop, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt följande bestämmelser om antagning vid samma poängtal:

 1. Prioritering av ansökningsmålen

 2. Vitsord på studentbetyget:
  I Modersmål
  II. Matematik
  III. Främmande språk/det andra inhemska språket.

  Det här betyder t.ex. att ifall två sökande har fått 100 poäng och prioriteringen av ansökningsmålen i deras ansökan är likadan, väljs den sökande vars vitsord i modersmålet ger högre poäng. Ifall båda sökande har samma vitsord i modersmålet, ser man på det följande fastställda ämnet.

 3. Alla antas/ingen antas/lottning
  Ifall bestämmelserna om antagning vid samma poängtal inte leder till en skillnad mellan sökande med samma poäng, kan yrkeshögskolorna anta samtliga sökande med samma poäng, välja att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller genom lottning avgöra vem/vilka som antas. I antagningsgrunderna har yrkeshögskolorna definierat hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning. Vilket sätt (alla antas/ingen antas/lottning) som yrkeshögskolan tillämpar för de olika ansökningsmålen kan kontrolleras i tabellen för betygsbaserad antagning.

Minimipoängtal

 • Eventuellt finns det ett minimipoängtal för ansökningsmålet (dvs. summan av de poängsatta ämnena), vilket betyder att du måste uppnå minst det poängtalet för att kunna bli antagen till utbildningen.
 • Du ser de eventuella minimipoänggränserna i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Tröskelvillkor

 • Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen.
  • Ett exempel på tröskelvillkor kan vara minst C i lång matematik/minst E i kort matematik, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här kriteriet för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de övriga ämnena.
 • Se eventuella tröskelvillkor i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Poängsättning för yrkesinriktad grundexamen (tabeller 5–6)

 • Används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.
 • Vid betygsbaserad antagning beaktas yrkesinriktad grundexamen som är avlagd efter 1.8.2015. Obs! En examen som är avlagd som fristående examen beaktas inte i betygsbaserad antagning.
 • Vid betygsbaserad antagning räknas poängen för vitsorden för de tre gemensamma examensdelarna (tabell 5) och det viktade medeltalet för examen ihop (tabell 6).
  • För dem som har avlagt grundexamen före 1.1.2018 räknas det viktade medeltalet ut på basis av studerandens individuella omfattning av examen, t.ex. 190 kp. I medeltalet ingår de numeriska vitsorden viktade med antalet kompetenspoäng.
 • Betyget för en yrkesinriktad grundexamen kan högst ge 150 poäng vid betygsbaserad antagning till yrkeshögskolor.
 • De sökande som har avlagt examen under tiden 1.8.2015 – 31.12.2016 uppger på blanketten för gemensam ansökan vitsorden för de gemensamma examensdelarna samt det viktade medeltalet för grundexamen. Den sökande bifogar också en betygskopia till sin ansökan. 

  Anvisning för uträkning av viktat medeltal

  Om du har avlagt yrkesinriktad grundexamen under tiden 1.8.2015–31.12.2016 kan du räkna ut det viktade medeltalet för din examen med hjälp av denna anvisning. Om du har avlagt examen år 2017 eller senare görs den betygsbaserade antagningen på basis av uppgifterna i informationsresursen KOSKI.

  Exempel: vägt medeltal för en grundexamen på 180 kompetenspoäng (kp):

  I uträkningen av det viktade medeltalet för examen används den studerandes individuella omfattning av examen. Vitsordet för varje helhet som har bedömts numeriskt multipliceras med antalet kompetenspoäng. Dessa räknas ut för varje bedömning i examensbetyget:
  • Basfärdigheter inom el- och automationsteknik, 45 kp, vitsord 3:
   • 45 x 3 = 135
  • El- och automationsinstallationer, 30 kp, vitsord 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Styckegodsautomation, 30 kp, vitsord 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Industrins el- och automationsinstallationer, 30 kp, vitsord 2:
   • 30 x 2 = 60
  • Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp, vitsord 3:
   • 11 x 3 = 33
  • Kunnande i matematik och naturvetenskap, 9 kp, vitsord 2:
   • 9 x 2 = 18
  • Kunnande om samhälle och arbetsliv, 8 kp, vitsord 2:
   • 8 x 2 = 16
  • Socialt och kulturellt kunnande, 9 kp, vitsord 2:
   • 9 x 2 = 18
  • Trafikfostran, 2 kp, bedömningen godkänd:
   • Inkluderas inte i medeltale, eftersom helheten inte har bedömts numeriskt.
  • Arbetskurs för den egna branschen, 6 kp, bedömningen godkänd:
   • Inkluderas inte i medeltalet, eftersom helheten inte har bedömts numeriskt.
  • Grunderna i installation av fastighetskablar, 3 kp, bedömningen godkänd:
   • Inkluderas inte i medeltalet, eftersom helheten inte har bedömts numeriskt.
  Om det i studiehelheten ingår kurser som bara har bedömts som godkänd/underkänd, ska man inte omvandla bedömningarna till vitsord. Dessa kurser beaktas inte när man räknar ut det viktade medeltalet. Fritt valbara studier beaktas vid uträkningen av medeltalet om de har bedömts numeriskt.

  De multiplicerade vitsorden adderas:
  • 135 + 60 + 60 + 60 + 33 + 18 + 16 + 18 = 400
  Det viktade medeltalet räknas ut genom att dividera denna summa med omfattningen av de numeriskt bedömda studierna (172 kp):
  • 400 / 172 kp = 2,33
 • Den betygsbaserade antagningen för sökande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare görs på basis av de uppgifter som finns i datalagret KOSKI.
 • I den betygsbaserade antagningen är de sökande med som utexamineras 2021 och vars nödvändiga prestationsuppgifter samt bekräftelsedatum för examensprestationen är lagrad i KOSKI-tjänsten senast 13.10.2021. Dessa prestationsuppgifter består av:
  • Vitsord för delprestationerna
  • Det viktade medeltalet för grundexamen
  • Bekräftelse om att examensprestationen är slutförd
  • Om bekräftelseinformationen inte är i KOSKI-tjänsten 13.10.2021 är den sökande inte med i den betygsbaserade antagningen
  • Om studerandes yrkesprov utförs efter 13.10.2021 är sökande inte med i den betygsbaserade antagningen
 • Sökande som avlägger sin yrkesinriktade grundexamen (yrkesgymnasium) på Åland under 2021 bör senast 13.10.2021 kl.15.00 ladda upp ett intyg/betyg i studieinfo (där slutliga vitsord i examensdelarna, det vägda medeltalet och bekräftat examensdatum framgår) för att kunna beaktas i den betygsbaserade antagningen. Om sökande inte lämnar in det senast den 13.10 kan sökande endast bli antagen på basis av YH-urvalsprovet.
 • Höjda vitsord i yrkesinriktade grundexamina kan just nu inte beaktas i yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning.
 • Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

Betygsbaserad antagning gällande yrkesinriktad grundexamen

Tabell 5. Gemensamma examensdelar (maximipoängtal 60).

De gemensamma examensdelarna Poäng
Kunannde i kommunikation och interaktion 1) 20 15 13 10 5 2 1
Kunnande i matematik och naturvetenskap 1) 20 15 13 10 5 2 1
Kunnande om samhälle och arbetsliv 1) 20 15 13 10 5 2 1
Vitsordskala Vitsord i betyget
Skala 1-3 3 - 2 - - 1 -
Skala 1-5 5 4 - 3 2 - 1
1) I betyg utfärdade efter 1.8.2018 över grundexamen bedöms de gemensamma examensdelarna på skalan godkänd/underkänd. De gemensamma examensdelarnas delområden bedöms numeriskt och på basis av dessa räknas ett vitsord per gemensam examensdelen.

Tabell 6. Det viktade medeltalet för examen (maximipoängtal 90)

Medeltal (1-5) Medeltal (1-3) Poäng
5,00 3,00 90
≥4,97 ≥2,98 89
≥4,94 ≥2,96 88
≥4,91 ≥2,95 87
≥4,88 ≥2,93 86
≥4,85 ≥2,91 85
≥4,82 ≥2,89 84
≥4,79 ≥2,87 83
≥4,76 ≥2,86 82
≥4,73 ≥2,84 81
≥4,70 ≥2,82 80
≥4,67 ≥2,80 79
≥4,64 ≥2,78 78
≥4,61 ≥2,77 77
≥4,58 ≥2,75 76
≥4,55 ≥2,73 75
≥4,52 ≥2,71 74
≥4,49 ≥2,69 73
≥4,46 ≥2,67 72
≥4,42 ≥2,65 71
≥4,39 ≥2,63 70
≥4,35 ≥2,61 69
≥4,31 ≥2,59 68
≥4,28 ≥2,56 67
≥4,24 ≥2,54 66
≥4,20 ≥2,52 65
≥4,16 ≥2,50 64
≥4,13 ≥2,48 63
≥4,09 ≥2,45 62
≥4,05 ≥2,43 61
≥4,02 ≥2,41 60
≥3,98 ≥2,39 59
≥3,94 ≥2,37 58
≥3,91 ≥2,34 57
≥3,87 ≥2,32 56
≥3,83 ≥2,30 55
≥3,79 ≥2,28 54
≥3,76 ≥2,26 53
≥3,72 ≥2,23 52
≥3,68 ≥2,21 51
≥3,65 ≥2,19 50
≥3,61 ≥2,17 49
≥3,57 ≥2,15 48
≥3,54 ≥2,12 47
≥3,50 ≥2,10 46
≥3,46 ≥2,08 45
≥3,42 ≥2,05 44
≥3,37 ≥2,03 43
≥3,33 ≥2,00 42
≥3,29 ≥1,97 41
≥3,24 ≥1,95 40
≥3,20 ≥1,92 39
≥3,15 ≥1,89 38
≥3,11 ≥1,86 37
≥3,07 ≥1,84 36
≥3,02 ≥1,81 35
≥2,98 ≥1,78 34
≥2,93 ≥1,76 33
≥2,89 ≥1,73 32
≥2,85 ≥1,70 31
≥2,80 ≥1,68 30
≥2,76 ≥1,65 29
≥2,71 ≥1,62 28
≥2,67 ≥1,59 27
≥2,63 ≥1,57 26
≥2,58 ≥1,54 25
≥2,54 ≥1,51 24
≥2,49 ≥1,49 23
≥2,43 ≥1,47 22
≥2,37 ≥1,44 21
≥2,30 ≥1,42 20
≥2,24 ≥1,40 19
≥2,18 ≥1,38 18
≥2,12 ≥1,36 17
≥2,05 ≥1,34 16
≥1,99 ≥1,32 15
≥1,93 ≥1,30 14
≥1,86 ≥1,28 13
≥1,80 ≥1,26 12
≥1,74 ≥1,23 11
≥1,67 ≥1,21 10
≥1,61 ≥1,19 9
≥1,55 ≥1,17 8
≥1,49 ≥1,15 7
≥1,42 ≥1,13 6
≥1,36 ≥1,11 5
≥1,30 ≥1,09 4
≥1,23 ≥1,07 3
≥1,17 ≥1,05 2
≥1,11 ≥1,02 1
≥1,00 ≥1,00 0
 

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

  Ifall två eller flera sökande får samma poängtal när vitsorden för de tre gemensamma examensdelarna och det viktade medeltalet för examen räknas ihop, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt följande bestämmelser om antagning vid samma poängtal:

 1. Prioritering av ansökningsmålen

 2. Det viktade medeltalet för examen

 3. Vitsorden för de gemensamma examensdelarna:
  I.Kunnande i kommunikation och interaktion
  II.Kunnande i matematik och naturvetenskap
Om t.ex. två sökande har fått 100 poäng och prioriteringen av ansökningsmålen är likadana, väljs den sökande vars vitsord för kunnande i kommunikation och interaktion ger högre poäng. Ifall båda sökande har samma vitsord i kunnande i kommunikation och interaktion, ser man på vitsordet i kunnande i matematik och naturvetenskap.

 1. Alla antas/ingen antas/lottning
Ifall bestämmelserna om antagning vid samma poängtal inte leder till en skillnad mellan sökande med samma poäng, kan yrkeshögskolorna anta samtliga sökande med samma poäng, välja att inte anta någon av de sökande med samma poäng eller genom lottning avgöra vem/vilka som antas. I antagningsgrunderna har yrkeshögskolorna definierat hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning. Kontrollera i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen, vilket sätt (alla antas/ingen antas/lottning) yrkeshögskolan tillämpar för den utbildning du söker till.  

Minimipoängtal

 
 • Eventuellt finns det ett minimipoängtal för ansökningsmålet (dvs. summan av de poängsatta examensdelarna),, vilket betyder att du måste uppnå minst det poängtalet för att kunna bli antagen till utbildningen.
 • Du ser de eventuella minimipoänggränserna i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Tröskelvillkor

 • Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen.
 • Ett exempel på tröskelvillkor kan vara minst vitsordet 4 i kunnande i matematik och naturvetenskap, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här villkoret för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de gemensamma examensdelarna och i det viktade medeltalet för examen.
Se eventuella tröskelvillkor i tabellen för betygsbaserad antagning för de olika ansökningsmålen.

Poängräknare för den betygsbaserade antagningen

Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen.

De som har avlagt fristående examen

En yrkesinriktad grundexamen som är avlagd som en fristående examen beaktas inte vid betygsbaserad antagning. Sökande som har avlagt en fristående examen kan antas genom urvalsprov eller antagning på basis av tidigare högskolestudier.

De som har avlagt dubbelexamen

De som har avlagt dubbelexamen är med i den betygsbaserade antagningen både när det gäller antagning på basis av studentexamen och yrkesinriktad grundexamen. I den betygsbaserade antagningen för sökande med studentexamen räknas poängen ut på basis av studentexamensbetyget. I den betygsbaserade antagningen för sökande med yrkesinriktad grundexamen räknas poängen ut på basis av betyget över yrkesinriktad grundexamen. Poängen för studentexamen och yrkesinriktad grundexamen kan inte kombineras. Observera dock de kriterier för den betygsbaserade antagningen som finns för vilket år examen är avlagd.

De som har avlagt två examina på andra stadiet

Om du har avlagt två olika yrkesinriktade grundexamina eller både studentexamen och en yrkesinriktad grundexamen, deltar du i den betygsbaserade antagningen med dina båda examina. Poängen räknas ut för alla de examina du har uppgett. Observera dock de villkor som finns för vilket år examen ska vara avlagd.

Ansökningsmål som tillämpar betygsbaserad antagning i gemensam ansökan hösten 2021 (enligt yrkeshögskola)

Yrkeshögskolorna besluter per ansökningsmål hur många nybörjarplatser som reserveras för studerande som antas via den betygsbaserade antagningen. I den betygsbaserade antagningen finns det reserverat nybörjarplatser både för sökande på basis av studentexamensbetyg (finländska och internationella) och de som ansöker med betyg över yrkesinriktad grundexamen. I pdf-filen finns information också om eventuella minimipoängtal och tröskelvärden.

Det kan ske ändringar i uppgifterna om ansökningsmålen i den betygsbaserade antagningen.

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus / Kokkola 6 / 6 3 / 3 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, päivätoteutus, Helsinki 6 / 2 6 / 2 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 12 / 4 12 / 4 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Helsinki 18 / 6 18 / 6 40 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Helsinki 6 / 2 6 / 2 40 %
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö,  monimuotototeutus, Helsinki 6 / 2 6 / 2 40 %
Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus,  monimuotototeutus, Helsinki 6 / 2 6 / 2 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus,  Helsinki 10 / 4 10 / 4 40 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö,  monimuotototeutus, Oulu 7 / 3 7 / 3 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, monimuotototeutus, Oulu 7 / 3 7 / 3 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Pori 12 / 4 12 / 4 40 %
Sosionomi (AMK), diakoniatyö,  monimuotototeutus, Pori 7 / 3 7 / 3 40 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 103 / 8 74 / 6 57 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 22 / 14 11 / 7 51 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus 50 / 6 30 / 4 51 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 27 / 3 14 / 2 37 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu, (HAMK) päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hämeenlinna 7 / 6 6 / 5 43 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 10 / 10 8 / 8 80 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 12 / 12 10 / 10 80 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 6 / 6 4 / 4 24 %
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 5 / 5 3 / 3 29 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 3 / 3 25 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 / 4 7 / 3 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 11 / 5 9 / 4 51 %
Kätilö (AMK), päivätoteutus 7 / 3 6 / 2 51 %
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 8 / 2 3 / 1 51 %
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 8 / 2 3 / 1 51 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Kouvola 24 / 24 19 / 19 60 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus, Mikkeli 10 / 10 8 / 8 70 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus, Kouvola 6 / 6 5 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka 8 / 8 6 / 6 40 %
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka 7 / 7 6 / 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kotka 7 / 7 6 / 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 8 / 8 6 / 6 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 8 / 8 7 / 7 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 6 / 6 5 / 5 40 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 5 / 5 4 / 4 40 %
Jalkaterapeutti (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 5 / 5 4 / 4 40 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 7 / 7 6 / 6 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna 5 / 5 4 / 4 40 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 10 / 10 8 / 8 60 %
Yhteisöpedagogi (AMK), päivätoteutus, Mikkeli 7 / 7 6 / 6 60 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus 7 / 7 4 / 4 70 %
Restonomi (AMK), monimuotototeutus 8 / 4 5 / 2 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kajaani 18 / 18 11 / 11 60 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 7 / 3 6 / 2 48 %
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 3 / 3 36 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 3 / 5 2 / 4 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 5 / 3 4 / 2 30 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 15 / 6 12 / 5 42 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 5 / 3 4 / 2 30 %

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 10 / 2 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 17 / 4 14 / 3 51 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 13 / 3 10 / 2 51 %
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 13 / 3 10 / 2 51 %
Ensihoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 13 / 3 10 / 2 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainoitteinen monimuotototeutus, Lahti 26 / 5 21 / 4 51 %
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 13 / 3 10 / 2 51 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Lahti 19 / 5 15 / 4 51 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Lahti 13 / 4 10 / 3 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 14 / 4 11 / 3 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 21 / 5 16 / 4 51 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 26 / 5 20 / 4 51 %
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 13 / 3 10 / 2 51 %
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 13 / 3 10 / 2 51 %

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja, Kemi, monimuoto 11 / 11 9 / 9 47 %
Sairaanhoitaja, Rovaniemi, monimuoto 12 / 12 9 / 9 48 %
Sosionomi, Kemi, verkko 8 / 8 6 / 6 46 %
Restonomi, Rovaniemi, monimuoto 10 / 10 8 / 8 40 %
Tradenomi, liiketalous, Rovaniemi, verkko/monimuoto 9 / 9 7 / 7 42 %
Tradenomi, liiketalous, Tornio, monimuoto 5 / 5 4 / 4 42 %
Tradenomi, tietojenkäsittely, Tornio, monimuoto 5 / 5 4 / 4 42 %
Metsätalousinsinööri, Rovaniemi, monimuoto 7 / 6 6 / 5 60 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Hyvinkää 11 / 7 9 / 6 51 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 11 / 7 9 / 6 51 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus, Tikkurila 10 / 6 8 / 5 51 %
Restonomi (AMK), Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus 10 / 6 8 / 5 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 7 / 5 4 / 3 30 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätotetutus, Tikkurila 11 / 7 9 / 6 51 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Leppävaara 5 / 4 4 / 3 30 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Otaniemi 5 / 4 4 / 3 30 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 11 / 7 8 / 5 30 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, oikeudellinen osaaminen, Hyvinkää 7 / 4 5 / 3 30 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Leppävaara 7 / 4 5 / 3 30 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Tikkurila 7 / 4 5 / 3 30 %
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, monimuotototeutus, kyberturvallisuus, Leppävaara 7 / 4 5 / 3 30 %
Tradenomi (AMK), Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuoto, Leppävaara 7 / 5 5 / 3 30 %
Restonomi (AMK), Palveluliiketoiminnan koulutus, monimuoto, Leppävaara 5 / 4 4 / 3 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 11 / 7 9 / 6 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 7 / 5 4 / 3 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 7 / 5 4 / 3 30 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 5 / 4 4 / 3 30 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 7 / 4 5 / 3 30 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 7 / 4 5 / 3 30 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 5 / 4 4 / 3 30 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 7 / 4 5 / 3 30 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot Laurea Verkkokampus 7 / 5 5 / 3 30 %
Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuoto, Tikkurila 4 / 2 3 / 2 30 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, monimuotototeutus 25 / 6 20 / 5 51 %
Ensihoitaja, (AMK), ensihoito, monimuotototeutus 11 / 4 9 / 3 55 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 9 / 2 8 / 1 51 %
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, monimuotototeutus 10 / 2 8 / 1 51 %
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 7 / 5 4 / 2 51 %
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 11 / 11 9 / 9 50 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 24 / 24 19 / 19 80 %
Jalkaterapeutti (AMK), jalkaterapia, monimuotototeutus 6 / 4 3 / 2 51 %
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 11 / 4 9 / 3 55 %
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 11 / 1 9 / 0 51 %
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus 13 / 3 11 / 2 51 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 24 / 9 19 / 7 55 %
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 36 / 14 29 / 11 55 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus 10 / 2 8 / 1 51 %
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 24 / 4 19 / 3 51 %
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, monimuotototeutus 8 / 6 6 / 5 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 11 / 4 9 / 3 55 %
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 14 / 4 7 / 2 51 %

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 10 / 5 8 / 4 60 %
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 24 / 24 19 / 19 60 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 19 / 8 15 / 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen 17 / 7 14 / 6 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 21 / 9 17 / 7 60 %
Sosionomi (AMK), monimuototeutus 15 / 6 12 / 5 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 6 / 3 5 / 2 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 15 / 6 12 / 5 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 17 / 7 14 / 6 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus 21 / 21 17 / 17 60 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 5 / 5 5 / 5 40 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kätilö (AMK), päivätoteutus (Kuopio) 7 / 6 6 / 5 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus (Kuopio) 6 / 6 5 / 5 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Kuopio) 10 / 10 8 / 8 50 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus (Iisalmi) 8 / 7 6 / 6 50 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (Kuopio) 8 / 7 6 / 6 50 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 3 / 3 40 %
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus 5 / 3 3 / 2 40 %
Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut, monimuotototeutus 4 / 4 3 / 3 40 %
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus 4 / 4 3 / 3 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 3 / 8 2 / 5 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 / 6 8 / 5 55 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 3 / 8 2 / 5 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 9 / 6 8 / 5 55 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 7 / 4 6 / 3 55 %
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, monimuotototeutus 7 / 5 5 / 3 40 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 14 / 4 12 / 4 60 %
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 10 / 6 8 / 5 53 %
Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus 11 / 4 9 / 4 60 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 14 / 9 12 / 8 60 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 8 / 7 7 / 6 60 %
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus, Jyväskylä 10 / 5 8 / 4 68 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 15 / 6 12 / 5 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 59 / 10 48 / 8 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (rajattu pohjakoulutus) 4 / 18 4 / 15 61 %

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 7 / 3 6 / 3 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 5 / 2 - / - 60 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuotototeutus 16 / 8 14 / 7 60 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 36 / 18 31 / 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Turku 20 / 10 17 / 9 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 6 / 3 5 / 3 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 14 / 7 12 / 6 60 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 15 / 7 13 / 6 60 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 7 / 3 6 / 3 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 7 / 3 6 / 3 60 %
Tradenomi (AMK), liiketoiminta ja logistiikka, monimuotototeutus 20 / 10 17 / 9 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 / 7 12 / 6 60 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 2 / 1 - / - 60 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) päivitetty

Hakukohde Aloituspaikat yo/ammatillinen Ensikertalaisten kiintiö yo/ammatillinen Todistusvalinnalla valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus  17 / 4 - / - 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 5 / 5 - / - 50 %

Exempel på betygsbaserad antagning

Exempel på betygsbaserad antagning

1) Du har skrivit fem ämnen och presterat så här, och får därmed följande poäng för din studentexamen i den betygsbaserade antagningen:

Modersmålet M = 34 poäng
Kort matematik M = 27 poäng

I punkten främmande språk/andra inhemska språket poängsätts:
Medellång finska M = 26 poäng

I punkten ämnesreal eller främmande språk poängsätts:
Hälsokunskap C = 15 poäng
Engelska E = 27 poäng

Totalt 129 poäng /198 poäng

I antagningen på basis av studentexamenbetyg beaktas den kombination av ämnen (som ingår i poängsättningsmodellen) som ger flest poäng åt den sökande. I exemplet ovan beaktas vitsordet M i finska i punkten främmande språk/andra inhemska språket eftersom sökandens totalpoäng blir högre om vitsordet E i engelska  beaktas  i punkten ämnesreal eller främmande språk.

2) Du har skrivit fem ämnen och presterat så här, och får därmed följande poäng för din studentexamen i den betygsbaserade antagningen:

Modersmål E = 41 poäng
Kort matematik M = 27 poäng
Franska, lång kurs E = 41 poäng
Samhällslära M = 21 poäng
Engelska, lång kurs C = 15 poäng

Sammanlagt 145 poäng / 198 poäng

I delen främmande/det andra inhemska språket beaktas lång franska, eftersom det vitsordet ger bättre poäng. Den sökande får poäng för engelska i delen ämnesreal/främmande språk.

3) Du har skrivit modersmålet, kort matematik och flera främmande språk, för vilka du får bäst poäng även i delen ämnesreal/främmande språk.

I delen främmande språk beaktas de två språk som ger bäst poäng. Du kan inte få poäng för de realämnen som du eventuellt har skrivit.

Modersmålet E = 41 poäng
Kort matematik M = 27 poäng
Engelska, lång kurs C = 15 poäng
Tyska, kort kurs E = 27 poäng
Franska, lång kurs E = 41 poäng

Sammanlagt 151 poäng / 198 poäng

I delen främmande/det andra inhemska språket beaktas lång franska, eftersom det vitsordet ger bäst poäng. Lång engelska och kort tyska ger poäng i delen ämnesreal/främmande språk.

4) Du har skrivit fem ämnen: svenska som modersmål, medellång finska, lång engelska och biologi. Du har fått M i medellång finska och C i lång engelska.

I situationer där du skulle få samma poäng för två språk i delen främmande/det andra inhemska språket, beaktas finska i delen främmande/det andra inhemska språket och engelska i delen ämnesreal/främmande språk. På så vis får sökande de bästa totalpoängen för sina fem ämnen.

5) Du har tagit studenten före år 2006.

Det har varit möjligt att skriva ämnesrealen i studentexamen fr.o.m. år 2006. Bedömningen av realämnen från tidigare år kan inte poängsättas på ett jämlikt sätt i yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning. Därför kan en sökande inte få poäng för realämnena. I delen realämne/främmande språk kan du få poäng för främmande språk.

6) Du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen (bedömning på skala 1–3) och får poäng i den betygsbaserade antagningen på följande sätt:

Det viktade medeltalet för examen 2,81 = 79 poäng

De gemensamma examensdelarna:
Kunnande i kommunikation och interaktion medeltal 2 = 13 poäng
Kunnande i matematik och naturvetenskap medeltal: 3 = 20 poäng
Kunnande om samhälle och arbetsliv medeltal 3 = 20 poäng

Totalt 132 poäng / 150 poäng.

7) Du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen före 1.8.2015.

Du kan bli antagen via YH-urvalsprovet eller på basis av tidigare högskolestudier. I den betygsbaserade antagningen beaktas yrkesinriktade grundexamina, som är avlagda efter 1.8.2015.

8) Du har avlagt dubbelexamen.

Du är med i den betygsbaserade antagningen både gällande studentexamensbetyget och gällande betyget över yrkesinriktad grundexamen. Båda examina poängsätts. Du kan bli antagen på basis av vilken examen som helst. Observera dock de villkor som finns för vilket år examen ska avlagd.

Vanliga frågor om den betygsbaserade antagningen

Vanliga frågor om den betygsbaserade antagningen

För vilka branscher kommer den betygsbaserade antagningen att gälla?

Betygsbaserad antagning används för alla branscher förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Med vilka betyg är man behörig att ansöka via betygsbaserad ansökan?

Du kan söka via betygsbaserad antagning om du har avlagt studentexamen, yrkesinriktad grundexamen (efter 1.8.2015), internationell EB- eller IB-examen eller om du har avlagt RP/DIA-examen i Finland.

När träder den betygsbaserade antagningen i kraft?

Reformen träder i kraft i samband med den gemensamma ansökan våren 2020.

På basis av vilka betyg antas sökandena i den betygsbaserade antagningen?

Sökande antas på basis av vitsorden i studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen (avlagd efter 1.8.2015). Det finns skilda kvoter för nybörjarplatser för sökande på basis av studentexamen respektive yrkesinriktad grundexamen.

Vad ska jag göra om jag inte har ett examensbetyg som uppfyller villkoren för betygsbaserad antagning?

Om du inte har ett examensbetyg som uppfyller villkoren för betygsbaserad antagning, kan du ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.

Vad ska jag göra om jag inte blir antagen via den betygsbaserade antagningen?

Om du inte kommer in via den betygsbaserade antagningen, kan du ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.

Var hittar jag poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning?

Poängsättningsmodellerna finns på den här webbsidan och på Studieinfo.fi.

Vad innebär bestämmelserna för antagning vid samma poängtal?

Ifall två eller flera sökande får samma poängtal, avgörs den inbördes rangordningen för de sökande enligt överenskomna bestämmelser för antagning vid samma poängtal.

Vad innebär minimipoäng?

Minimipoängen i poängsättningstabellen innebär det poängtal som den sökande sammanlagt minst ska ha för att kunna bli antagen.

Vad innebär tröskelvillkor?

Det kan finnas tröskelvillkor för ansökningsmålet, vilket betyder att det finns särskilda krav på ett visst ämne och/eller ett vitsord som du måste uppfylla för att kunna bli antagen. Ett exempel på tröskelvillkor kan vara att yrkeshögskolan för en viss utbildning kräver att den sökande har minst C i lång matematik/minst E i kort matematik i studentexamen, vilket betyder att alla sökande behöver uppfylla det här villkoret för att kunna bli antagen till det ansökningsmålet, oberoende av hur många poäng hen sammanlagt har i de övriga ämnena. I poängsättningstabellen finns det inga nationella tröskelvillkor, utan yrkeshögskolorna besluter själva om det finns några särskilda tröskelvillkor.

Hör de som söker på basis av studentexamen och yrkesinriktade grundexamen till samma betygsbaserade antagningskvot?

Nej, de hör inte till samma kvot. Yrkeshögskolorna fastställer separata antagningskvoter för sökande från respektive andra stadiets utbildning.

Varför är det olika maximipoängtal för studentexamen och yrkesinriktad grundexamen i poängsättningsmodellen?

Se föregående svar. Maximipoänggränserna är olika eftersom de som söker på basis av studentexamen respektive yrkesinriktade grundexamen hör till olika antagningskvoter och poängsättningsmodellerna är olika. Av den här orsaken är poängsättningsmodellerna inte sinsemellan jämförbara.

Finns det ett beslut på hur länge poängsättningstabellerna för betygsbaserad antagning till yrkeshögskolorna kommer att vara i kraft?

I gemensam ansökan våren 2020 tas poängsättningstabellerna för betygsbaserad antagning till yrkeshögskolorna i bruk. Poängsättningstabellerna är i kraft tillsvidare. Ifall det i framtiden finns behov av att göra ändringar, kommer ändringarna att planeras så att andra stadiets studerande har möjlighet att beakta ändringarna under studiernas gång.

Betygsbaserad antagning på basis av studentexamen

På vilket sätt antas sökande på basis av studentexamen?

I betygsbaserad antagning på basis av studentbetyg räknas ett totalt poängtal för den sökande utgående från fem fastslagna ämnen i poängsättningsmodellen (maximipoängtal 198).

Ämnen som poängsätts:

 • Modersmål
 • Ett främmande språk/andra inhemska språket
 • Matematik
 • Två realämnen/främmande språk (realämnen beaktas endast om de är avlagda 2006 eller senare)
Yrkeshögskolorna beslutar själva hur många sökande som antas via betygsbaserad antagning och hur stor andel av de platserna som reserveras för dem som söker på basis av studentexamensbetyg. Yrkeshögskolorna besluter själva om eventuella minimipoänggränser och tröskelvillkor till utbildningarna.

Det finns poängsättningsmodeller för European Baccalaureate (EB)-, International Baccalaureate (IB)- och Reifeprüfung- (RP) / Deutsche Internationale Abitur (DIA) –examina som används vid ansökan för att räkna ut poängen för dessa studentexamina.

På vilket sätt beaktas dubbelexamen i betygsbaserad antagning?

De som har avlagt dubbelexamen är med i den betygsbaserade antagningen både när det gäller antagning på basis av studentexamen och yrkesinriktad grundexamen. Båda examina poängsätts. Du kan bli antagen på basis av vilken examen som helst. Observera dock de villkor som finns för vilket år examen ska avlagd.

Kan jag bli antagen om jag bara har skrivit fyra ämnen?

Ja. I poängsättningen beaktas högst fem ämnen, men om poängen räcker till kan man bli antagen också på basis av fyra ämnen.

Är det möjligt att få poäng för flera främmande språk? Om man t.ex. överhuvudtaget inte har skrivit realämnen, kan man då istället räkna poäng för två språk i tabellens sista del; främmande språk?

Ja.

Jag har avlagt endast gymnasiets lärokurs. Är jag fortfarande behörig att ansöka till yrkeshögskolestudier våren 2020 och även i fortsättningen? Kan jag med andra ord bli antagen till en yrkeshögskola trots att jag inte har avlagt studentexamen?

De som har avlagt gymnasiets lärokurs är enligt nuvarande lagstiftning behöriga att ansöka till yrkeshögskolor även våren 2020. Du kan bli antagen genom urvalsprov eller på basis av tidigare högskolestudier. I den betygsbaserade antagningen kan du dock inte bli antagen utan studentexamensbetyg.

Det andra inhemska språket nämns inte i den fjärde delen tillsammans med ämnesrealen och främmande språk. Betyder det här att det andra inhemska språket inte beaktas i den här delen?

Ja. Det andra inhemska språket kan enbart beaktas i delen det andra inhemska/främmande språk.

Betygsbaserad antagning på basis av yrkesinriktad grundexamen

På vilka grunder antar man studerande på basis av yrkesinriktad grundexamen?

Poängen för de tre gemensamma examensdelarna och det medeltalet i examen räknas ihop för dem som söker på basis av yrkesinriktad grundexamen i betygsbaserad antagning (maximipoängtal är 150). I betygsbaserad antagning beaktas yrkesinriktade grundexamina som är avlagda efter 1.8.2015. Det finns inga begränsningar på vilka examina avlagda på andra stadier som är lämpliga. Alla andra stadiets examina godkänns som grundutbildning för samtliga yrkeshögskolestudier.

Poängsättningsmodellen för sökande ser ut på följande sätt:

Gemensamma examensdelar (maximipoängtal 60)
 • Kunnande i kommunikation och interaktion
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap
 • Kunnande om samhälle och arbetsliv
(De gemensamma examensdelarna bedöms som helheter med antingen godkänt/underkänt i betyg för grundexamen som trädde i kraft 1.1.2018. Däremot ges det ett numeriskt vitsord för delområdena inom de gemensamma examensdelarna. På basis av dessa vitsord ges ett vitsord för respektive gemensam examendel.)

Det viktade medeltalet för examen (maximipoäng 90)

Yrkeshögskolorna besluter själva hur många sökande som antas via betygsbaserad antagning och hur stor andel av de platserna som reserveras för dem som ansöker på basis av betyg över yrkesinriktad grundexamen. Yrkeshögskolorna besluter själva om eventuella minimipoänggränser och tröskelvillkor till utbildningarna.

På vilket sätt blir man antagen ifall man har avlagt yrkesinriktad grundexamen tidigare än 1.8.2015?

Om du har avlagt examen tidigare än 1.8.2015 kan du ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.

Jag har avlagt merkonomexamen. Kan jag ansöka till en ingenjörsutbildning vid en yrkeshögskola på basis av den här examen?

Ja. Alla andra stadiets examina godkänns för samtliga yrkeshögskoleutbildningar som grundutbildning.

På vilket sätt poängsätts en fristående examen på andra stadiet, i vilken det inte har ingått gemensamma ämnen?

En fristående examen beaktas inte i den betygsbaserade antagningen. En sökande som har avlagt fristående examen kan ansöka om en studieplats via urvalsprov. Du kan också t.ex. studera vid öppna yrkeshögskolan och på basis av de studierna ansöka om examensstudierätt i yrkeshögskolans separata ansökan för öppna YH-leden.
Valikko