Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Lämplighetsprov och arbetserfarenhet

Lämplighetsprov

Som tillägg till den betygsbaserade antagningen och YH-urvalsprovet ordnas separata lämplighetsprov endast för sökande till utbildningarna byggnadsarkitekt (YH) och sjökapten (YH).

Utbildning till byggnadsarkitekt (YH)

Lämplighetsprovet för utbildningen till byggnadsarkitekt ordnas 3.5.2024. Lämplighetsprovet ordnas som ett distansprov.

Den slutliga studerandeantagningen görs på basis av följande urvalsmetoder:

  1. Studentexamen (198p) + lämplighetstest (120p) = 318p
  2. Yrkesinriktad grundexamen (150p) + lämplighetsprov (120p) = 270p
  3. YH-urvalsprovet (400p) + lämplighetsprov (360p) = 760p

Utbildning till sjökapten (YH)

Inom sjöfarten anordnas ett särskilt lämplighetsprov för sjökaptenutbildningar 2.5.2024. Alla sökande som har behörighet till inriktningsalternativet sjökapten deltar i lämplighetsprovet vid det översta ansökningsmålet för sjökapten. Det skickas ingen separat kallelse till lämplighetsprovet. Yrkeshögskolorna ger i ansökningsanvisningarna den information som sökanden behöver om lämplighetsprovet.

Den sökande ska delta i lämplighetstestet oberoende av urvalsmetod (betygsurval/YH-urvalsprov).  De sökande deltar i sjöfartens lämplighetstest på den yrkeshögskoleenhet inom sjöfartsbranschen som är deras första ansökningsönskemål inom sjöfarten.  Lämplighetstestet bedöms på skalan 10 min./35 max. (de relativa poänggränserna är nämnda nedan vid respektive urvalssätt). I lämplighetstestet måste den sökande få ett godkänt resultat för att den sökande ska kunna antas till studerande. Lämplighetstestet är ett villkor för att bli antagen som studerande.

Den slutliga antagningen görs enligt följande urvalsmetoder:

  1. Studentexamen (198p) + lämplighetstest (30/105p) = 303p
  2. Yrkesinriktad grundexamen (150p) + lämplighetstest (24/83p) = 233p
  3. YH-urvalsprov (400p) + lämplighetstest (116/400p) = 800p

Arbetserfarenhet inom byggbranschen

När det gäller byggmästareutbildningen tar man även hänsyn till arbetserfarenhet inom byggbranschen förutom betygsurval och YH-urvalsprov vid antagningen. Den slutliga antagningen görs enligt följande urvals-metoder:

  1. Studentexamen (198p) + arbetserfarenhet inom byggbranschen (60p) = 258p
  2. Yrkesexamen (150p) + arbetserfarenhet inom byggbranschen (60p) = 210p
  3. YH-urvalsprov (400p) + arbetserfarenhet inom byggbranschen (120p) = 520p

När poängen för arbetserfarenhet beräknas beaktas endast arbetserfarenheter inom byggbranschen som förvärvats vid 18 års ålder eller senare och som förvärvats före utgången av ansökningstiden. Arbetserfarenhet på en månad ger en poäng. För arbetserfarenhet kan man få högst 60 poäng.

Av arbetsintyget ska framgå bland annat exakt datum då anställningsförhållandet inleddes och upphörde, arbetsgivarens kontaktuppgifter, arbetsuppgifter och, om det är fråga om deltidsarbete, antalet arbetstimmar. Beväringstjänst, frivillig militärtjänst för kvinnor, civiltjänst eller vårdledighet räknas inte som arbetserfarenhet inom byggbranschen.

Företagsverksamhet godkänns som arbetserfarenhet om sökanden kan uppvisa ett intyg som visar att sökanden har eller har haft en FöPL- eller LFÖPL-försäkring. Företagsverksamhet i utlandet bevisas med motsvarande officiella dokument.

För att få poäng ska sökanden på ansökningsblanketten uppge den totala mängden arbetserfarenhet inom byggbranschen i hela månader. De sökande ska omvandla arbetstimmar som de utfört i deltidsarbete till tim-mar i heltidsarbete på följande sätt: 150 timmar eller 20 dagar med minst 7 arbetstimmar motsvarar en månad. Arbetserfarenheten behöver inte vara sammanhängande eller förvärvad hos samma arbetsgivare. Sökande som haft flera anställningsförhållanden samtidigt får endast så många poäng som heltidsarbete ger.

Längden på arbetserfarenheten inom byggbranschen ska kunna påvisas med arbetsintyg. Om arbetsintyget har utfärdats på ett annat språk än finska, svenska eller engelska, ska sökanden till ansökningsservicen lämna in både en kopia av intyget på det ursprungliga språket och en kopia av en översättning till finska, svenska eller engelska som gjorts av en auktoriserad translator. Översättningen ska vara försedd med translatorns underskrift och stämpel.

Arbetsintygen ska bifogas ansökan senast 3.4.2024 kl. 15:00.

Valikko