YH-urvalsprovet, höstens gemensamma ansökan 2023

Obs. Anvisningarna på denna sida gäller gemensam ansökan hösten 2023. Du hittar anvisningarna för YH-urvalsprovet våren 2022 här.

YH-urvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som görs på egen bärbar dator. YH-urvalsprovet förverkligas i Vallu-tjänsten för urvalsprov.

YH-urvalsprovet ordnas på hösten under tiden 30.10.–1.11.2023. Vilka urvalsprovstillfällen som erbjuds varierar mellan yrkeshögskolorna. Du hittar utbudet av urvalsprovstillfällen i tabell 2. Bekanta dig noggrant med anvisningarna för urvalsprovet innan du deltar i det.

Urvalsprovet utvärderar färdigheter för yrkeshögskolestudier. YH-urvalsprovet kräver inga förhandsförberedelser. Det finns inget förhandsmaterial eller förhandsuppgifter.

YH-urvalsprovet används inom följande utbildningsområden:

 • Humanistiska och pedagogiska området
 • Företagsekonomi och informationsbehandling
 • Naturbruk
 • Turism, kosthåll och ekonomi
 • Sjöfart
 • Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen
 • Teknik

Merparten av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder YH-urvalsprovet. I tabell 1 ser du om dina egna ansökningsmål är med i YH-urvalsprovet. Om ansökningsmålet inte använder YH-urvalsprovet hittar du information om detta i tjänsten Studieinfo.fi. Du ska i detta fall kontrollera om ansökan till utbildningen kräver en förhandsuppgift eller ett separat urvalsprov, som man måste förbereda sig för.

Särskilda lämplighetstest utöver YH-urvalsprovet ordnas endast för dem som söker till byggnadsarkitekt (YH) och sjökapten (YH). I antagningen av studerande till byggmästare (YH) beaktas utöver YH-urvalsprovet även arbetserfarenhet från byggbranschen.

Kulturbranschen använder i princip inte YH-urvalsprovet, men det är möjligt att enskilda ansökningsmål inom yrkeshögskolornas kulturbransch ändå använder det. Du hittar information om kulturbranschens urvalsprov i tjänsten Studieinfo.fi och på yrkeshögskolornas webbplatser.

För ansökningsmålen inom social- och hälsovård, det humanistiska och pedagogiska området, idrott och sjöfart finns krav som rör hälsa och funktionsförmåga. Närmare information hittar du under Hälsa och funktionsförmåga.

Om du har fått en plats i den betygbaserade antagningen behöver du inte delta i YH-urvalsprovet. Du behöver inte meddela yrkeshögskolan om att du uteblir om inte yrkeshögskolan har bett om det i beslutet om individuella arrangemang. Om du har blivit antagen till ett lägre önskemål i den betygsbaserade antagningen kan du, om du vill, sträva efter att få en plats på ett högre ansökningsmål genom YH-urvalsprovet.

YH-urvalsprovets innehåll och längd

YH-urvalsprovet består av olika delar (figur 1). Urvalsprovets delar och längd beror på vilka ansökningsmål du har sökt till. Du avlägger vid ett tillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. I YH-urvalsprovet finns både delar som är gemensamma för alla sökande och delar som är specifika för de olika utbildningsområdena. För att du ska kunna bli antagen till ett ansökningsmål måste du få ett godkänt resultat i alla delar som hör till ditt ansökningsmål.

Varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om delen blir på hälft är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Du kan utföra YH-urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte gå tillbaka till en del efter det att den har stängts.

I varje del av urvalsprovet ingår det också uppgifter som testas med tanke på kommande urvalsprov. Dessa uppgifter poängsätts inte. Det framgår inte vilka dessa uppgifter är, men man beaktar dem då provtiden för varje del bestäms.

YH-urvalsprovets språk

Ansökningsmålens undervisningsspråk avgör vilket språk du utför provet på.

 • Om du ansöker till endast svenskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på svenska (med undantag av den delen för det engelska språket).
 • Om du ansöker till endast finskspråkiga ansökningsmål utför du provets alla delar på finska (med undantag av den delen för det engelska språket).
 • Om du ansöker till både svensk- och finskspråkiga utbildningar, måste du i början av provet välja på vilket språk du vill utföra provet: svenska eller finska. Oberoende av vilket språk du väljer att utföra provet på utför du delen för undervisningsspråket på både svenska och finska.

YH-urvalsprovets delar

Gemensamma delar för alla utbildningsområden:

 • Färdigheter i beslutsfattande (40 minuter): Du utför delens uppgifter oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas logisk slutledningsförmåga och färdigheter i problemlösning. I uppgifterna ska man kunna skilja mellan relevant och irrelevant information, beakta flera faktorer som påverkar lösningen, utvärdera grunderna för beslut samt dra slutsatser på basis av information som presenteras på olika sätt. Exempel på uppgifter i delen för färdigheter i beslutsfattande

  Färdigheter i språk och kommunikation
 • Undervisningsspråket (svenska eller finska) (30 minuter): Ansökningsmålets undervisningsspråk avgör uppgifterna i denna del. Du utför delens uppgifter på svenska om du söker till svenskspråkiga ansökningsmål. Du utför delens uppgifter på finska om du söker till finskspråkiga ansökningsmål. Om du söker till både svensk- och finskspråkiga ansökningsmål utför du delen på både svenska och finska. Denna del utvärderar dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och textgenrer samt din språkliga slutledningsförmåga. Exempel på uppgifter i delen för undervisningsspråket.
 • Engelska (30 minuter): Du utför uppgifterna i den ifrågavarande delen oberoende av ansökningsmål. I denna del utvärderas dina färdigheter i att läsa och tolka text, t.ex. hur du förstår förhållandet mellan olika delar av texten, hur du behärskar ordförråd och din språkliga slutledningsförmåga. Exempel på uppgifter i delen för engelska språket.

Förutom de delar som är gemensamma för alla områden innehåller YH-urvalsprovet följande delar som är branschspecifika:

 • Matematiska färdigheter (40 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik, företagsekonomi och informationsbehandling, naturbruk, sjöfart, turism, kosthåll och ekonomi, social- och hälsovård, idrott eller skönhetsbranschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda utbildningsområden. I denna del utvärderas dina grundläggande färdigheter i matematik. Av de matematiska delområdena ligger tyngdpunkten på grundläggande räkneuppgifter, procenträkning, förstagradsekvationer, enhetsomvandlingar, geometri, uppgifter som kräver matematisk-logisk slutledningsförmåga samt din förmåga att tolka tabeller och figurer. Det är förbjudet att använda räknare i denna del. Exempel på uppgifter i delen för matematiska färdigheter. 
 • Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter (35 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik eller sjöfart. I delen utvärderas dina färdigheter i matematik och fysik. I provet utvärderas dina matematiska färdigheter genom uppgifter som berör förenkling av uttryck, lösning av ekvationer samt plangeometri och trigonometri (t.ex. en rätvinklig triangel). I fysik utvärderas dina grundkunskaper om fysikens fenomen, din förmåga att göra uträkningar och dra slutsatser utgående från grundläggande kunskaper i fysik eller givna modeller samt din förmåga att tolka diagram och grafer. I denna del kan den sökande använda provsystemets funktionsräknare. Exempel på uppgifter i delen för matematisk-naturvetenskapliga färdigheter.
  Provsystemets funktionsräknare används endast i den matematisk-naturvetenskapliga delen, som hör till utbildningsområdet för teknik samt sjöfart. Det är förbjudet att använda operativsystemets räknare på datorn och andra separata räknare. Observera att det inte är tillåtet att använda räknaren i delen för matematiska färdigheter eller någon annan urvalsprovsdel.

  Räknarens funktioner:

  • addition, subtraktion, multiplikation, division
  • parenteser
  • andra potens och kvadratrot
  • tiopotens ja allmän potens
  • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
  • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
  • konstanterna π och e
  • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
  • uttryckets värde kan lagras i minnet Min och hämtas ur minnet Mout.
  Räkneoperationerna kan delvis göras även med tangentbordet.

  Exempel: Inmatning av uttryck • Etiska färdigheter (15 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i att identifiera olika påståendens etiska natur. Exempel på uppgifter i delen för etiska färdigheter. 
 • Färdigheter i emotionell intelligens (15 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och pedagogiska branschen. Innehållet i delen är gemensamt för alla nämnda branscher. I denna del utvärderas dina färdigheter i emotionell intelligens, så som att identifiera känslor och hantera känslor. Exempel på uppgifter i delen för färdigheter i emotionell intelligens.  

Figur 1. YH-urvalsprovets delar per utbildningsområde i hösten gemensamma ansökan 2023.

Obs. Humaks utbildning till kulturproducent (YH) använder följande delar i YH-urvalsprovet: färdigheter i beslutsfattande, undervisningsspråket och engelska.

Poängsättning av YH-urvalsprovet

I YH-urvalsprovet får du ett poäng (1 p) för varje rätt svar. Om du svarar fel eller låter bli att svara får du noll poäng (0 p). Varje uppgift har endast ett rätt svarsalternativ. I varje del av urvalsprovet ingår det också uppgifter som testas med tanke på kommande urvalsprov. Dessa uppgifter poängsätts inte. Det framgår inte vilka dessa uppgifter är, men man beaktar dem då provtiden för varje del bestäms.

Efter urvalsprovet skalas och ekvivaleras de sökandes poäng för varje del. Först omvandlas poängen du har fått enligt poängskalan för YH-urvalsprovet (tabell 1). Sedan ekvivaleras de skalade poängen. Ekvivalering innebär att de sökandes poäng för de olika provdelarna omvandlas till en jämförbar form för att uppnå en enhetlig svårighetsnivå för YH-urvalsprovet.

Studerandeantagningen görs på basis av totalpoängen för YH-urvalsprovet. Dina totalpoäng utgörs av de skalade och ekvivalerade poängen för delarna som hör till ditt ansökningsmål. I studerandeantagningen finns det en fastslagen gräns för godkänt resultat (tabell 1). Du måste få godkänt resultat i alla delar som hör till ansökningsmålet för att kunna bli antagen till ansökningsmålet.

Tabell 1. Poängskalan som används i studerandeantagningen och gränserna för godkänt resultat

DelFärdigheter i beslutsfattandeFärdigheter i språk och kommunikationMatematiska färdigheterMatematisk-naturvetenskapliga färdigheter  Etiska färdigheterFärdigheter i emotionell intelligens
UndervisningsspråketEngelska
Poängskala0–1000–500–500–1000–1000–1000–100
Gräns för godkänt resultat12,5*1512,520**12,5***3030
* Den ursprungliga gränsen för godkänt resultat i delen för färdigheter i beslutsfattande var 25 poäng. På grund av delens svårighetsgrad sänktes den slutliga gränsen för godkänt resultat till 12,5 poäng.
** Den ursprungliga gränsen för godkänt resultat i delen för matematiska färdigheter var 30 poäng. På grund av delens svårighetsgrad sänktes den slutliga gränsen för godkänt resultat till 20 poäng.
*** Den ursprungliga gränsen för godkänt resultat i delen för matematisk-naturvetenskapliga färdigheter var 25 poäng. På grund av delens svårighetsgrad sänktes den slutliga gränsen för godkänt resultat till 12,5 poäng.

Tid och plats för YH-urvalsprovet och anmälan till YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet i höstens gemensamma ansökan 2023 ordnas under tiden 30.10.–1.11.2023. Alla yrkeshögskolor erbjuder inte nödvändigtvis urvalsprovstillfällen under alla dessa dagar (se tabell 2) innan gemensam ansökan börjar.

Förmiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 9.00. Registreringen börjar kl. 8.00.

Eftermiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 14.00. Registreringen börjar kl. 13.00.

Var på plats i god tid innan urvalsprovstillfället börjar. Man bör vara på plats i urvalsprovsutrymmet före urvalsprovstillfällets starttid. Försenade sökande släpps inte in till urvalsprovet efter starttiden för urvalsprovstillfället. Man får avlägsna sig från provet tidigast två timmar efter provstart. 

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns på tjänsten Studieinfo.fi under ansökningstiden. På ansökningsblanketten ska du välja en för dig lämplig plats och tidpunkt för deltagande i YH-urvalsprovet av de alternativ som erbjuds. Du kan välja att delta i urvalsprovet vid vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du söker. Du kan välja att skriva urvalsprovet också vid en yrkeshögskola som du inte söker till, men som till exempel ligger nära din hemort.

Varje yrkeshögskola erbjuder en viss mängd platser. Platserna vid urvalsprovstillfällena fylls i anmälningsordning. När platserna vid ett enskilt urvalsprovtillfälle fyllts stängs det alternativet och du måste välja ett annat alternativ.

Anmälan som du gör på ansökningsblanketten för gemensam ansökan är bindande. Man kan inte byta plats och tid för urvalsprovet efter ansökningstiden. Du får utföra urvalsprovet endast vid det urvalsprovstillfälle som du har anmält dig till. Om du kommer till fel urvalsprovstillfälle får du inte utföra urvalsprovet. Efter att du har lämnat in din ansökan kan du granska när och var ditt urvalsprov hålls genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo. Du behöver inte meddela yrkeshögskolan om att du uteblir om inte yrkeshögskolan har bett om det i beslutet om individuella arrangemang.

Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet, nybörjarplatser och urvalsprovstillfällen

Tabell 1. Yrkeshögskolornas ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet i höstens gemensamma ansökan 2023 och nybörjarplatser.

Obs! Det kan ske ändringar i uppgifterna.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria, päivitetty syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 15 8 50 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sosionomi (AMK), verkkototeutus, Helsingin-kampus 27 23 60%
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 12 10 60%
Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 12 10 60%
Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 12 10 60%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsingin-kampus 21 18 60%
Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö, monimuotototeutus, Helsingin-kampus 12 10 60%
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Helsingin-kampus 18 15 60%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Oulun-kampus 18 15 60%
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Oulun-kampus 15 12 60%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porin-kampus 21 18 60%
Sosionomi (AMK), diakoniatyö, monimuotototeutus, Porin-kampus 15 12 60%

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Helsinki 70 54 37%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Helsinki 54 43 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Helsinki 34 17 49%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, Helsinki 44 25 49%
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, monimuotototeutus, Porvoo 20 7 67%
Restonomi (AMK), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta, monimuotototeutus, Helsinki 25 6 78%

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Forssa 26 21 65%
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 5 4 20%
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 5 4 20%
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 28 17 70%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 38 23 76%
Rakennusmestari (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus 40 24 100%
Tradenomi (AMK), hevosalan liiketoiminta, monimuotototeutus 20 12 50%

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

JAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 10 4 49%
Insinööri (AMK), logistiikka, monimuotototeutus 10 4 49%
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 40 16 100%
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 10 6 49%
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 9 49%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 6 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 20 8 70%
Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, monimuotototeutus 20 8 50%
Kätilö (AMK), päivätoteutus 10 7 49%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 12 8 49%

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 32 26 40 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkototeutus 25 - 100 %
Insinööri (AMK), peliteknologiat, päivätoteutus 12 9 40 %
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, päivätoteutus 10 7 30 %
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), monimuotototeutus 25 - 100 %
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus 21 16 60 %
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 18 13 60 %
Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 15 12 60 %
Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus 21 16 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kotka 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 24 19 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna 18 14 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Kotka 21 16 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 18 14 60 %
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Mikkeli 18 14 60 %
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus 15 - 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä, päivätoteutus 12 10 40 %
Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö, monimuotototeutus 30 - 100 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus 6 4 30%
Restonomi (AMK), monimuotototeutus 8 5 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Kajaani 16 10 40%

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 12 8 48%
Geronomi (AMK), monimuotototeutus 14 7 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 25 20 69%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 25 20 69%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 20 16 71%
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 25 20 69%

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Insinööri (AMK), konetekniikka, verkko-opinnot 24 19 49%
Insinööri (AMK), puutekniikka, verkko-opinnot 14 11 49%
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Lahti 19 15 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti 17 13 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot 24 19 49%
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 17 13 49%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49%
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta 14 11 49%
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainoitteinen monimuotototeutus, Lahti 29 23 49%
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49%
Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 14 11 49%
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 19 15 49%
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti 14 11 49%
Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta 14 11 49%

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 18 14 60%
Rakennusmestari (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 18 14 60%
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Rovaniemi, verkko-opinnot 18 14 40%
Sairaanhoitaja (AMK), Kemi, monimuoto-opinnot 20 16 40%
Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi, monimuoto-opinnot 20 16 40%
Sosionomi (AMK), Kemi, verkko-opinnot 32 26 50%
Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi, verkko-opinnot 12 10 30%
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio, monimuoto-opinnot 8 6 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio, päiväopinnot 3 2 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio, monimuoto-opinnot 8 6 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio, päiväopinnot 3 2 40%

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Leppävaara 17 13 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, päivätoteutus, Tikkurila 15 12 49 %
Restonomi (AMK), ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus 17 13 49 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 17 13 49 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Tikkurila 19 15 49 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, Leppävaara 18 13 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, digitaalinen markkinointi, monimuotototeutus, Leppävaara 18 13 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 18 13 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 36 25 60 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, Hyvinkää 21 15 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisen palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, Tikkurila 18 13 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, digitaalisen palveluiden kehittäminen, monimuotototeutus, Leppävaara 21 15 60 %
Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, monimuoto, Leppävaara 24 17 60 %
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus, kyberturvallisuus, Leppävaara 21 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 21 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 21 15 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Lohja 12 9 60 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 12 9 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Tikkurila 21 15 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Hyvinkää 18 13 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Porvoo 18 13 60 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 21 15 60 %
Sosionomi (AMK), verkko-opinnot, Laurea Verkkokampus 24 17 60 %
Sosionomi (AMK), rikosseuraamusala, monimuoto, Tikkurila 12 9 60 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Otaniemi 17 12 49 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Bioanalyytikko (AMK), bioanalytiikka, monimuotototeutus 28 22 49%
Ensihoitaja (AMK), ensihoito, monitoteutus 14 11 49%
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, monimuotototeutus 12 10 49%
Fysioterapeutti (AMK), fysioterapia, päivätoteutus 12 10 49%
Geronomi (AMK), vanhustyö, monimuotototeutus 11 9 49%
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus 16 13 40%
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus 28 22 40%
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus 14 11 49%
Kätilö (AMK), kätilötyö, päivätoteutus (täydentävä) 4 0 100%
Optometristi (AMK), optometria, päivätoteutus 13 11 49%
Röntgenhoitaja (AMK), radiografia ja sädehoito, monimuotototeutus 17 14 49%
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, monimuotototeutus 29 23 49%
Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitotyö, päivätoteutus 44 35 49%
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, monimuotototeutus 20 16 49%
Sosionomi (AMK), sosiaaliala, päivätoteutus 22 18 49%
Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, monimuotototeutus 11 9 49%
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, monimuotototeutus (täydentävä) 28 0 100%
Terveydenhoitaja (AMK), terveydenhoitotyö, päivätoteutus 14 11 49%
Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia, monimuotototeutus 17 14 49%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 35 28 100%

Oulun ammattikorkeakoulu

OAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus 10 8 40%
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus 32 26 40%
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus 18 14 40%
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Oulainen 12 10 40%
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulu 22 18 40%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 14 11 40%
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 7 6 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus 14 11 40%
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus 14 11 40%
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkkopainotteinen monimuotototeutus 28 22 40%

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Pori 15 12 50 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Kätilö (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 15 12 50 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Agrologi (AMK), monimuotototeutus 15 10 60%
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, monimuotototeutus 9 6 60%
Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus 15 10 60%
Restonomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 12 7 60%
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus 17 11 60%
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 13 11 45%
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus 18 12 60%
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 13 11 45%
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus 12 8 60%
Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, verkkopainotteinen monimuotototeutus 18 12 60%

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 28 22 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 16 13 40 %
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus (rajattu pohjakoulutus) 16 13 40 %
Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka, päivätoteutus 7 6 28 %
Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus 15 12 40 %
Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus 15 12 45 %
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus 23 18 70 %

Turun ammattikorkeakoulu

TurkuAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 9 8 40 %
Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 6 - 40 %
Insinööri (AMK), kemiantekniikka, monimuotototeutus 16 14 40 %
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 28 24 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 14 12 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 17 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 10 9 40 %
Sosionomi (AMK), päivätoteutus 12 10 40 %
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus 9 8 40 %
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 6 - 40 %
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus, Salo 10 9 40 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK, päivitetty, syksy 2023

Hakukohde Aloituspaikat AMK-valintakoe valintatavassa Ensikertalaisten kiintiö (jonokohtainen) AMK-valintakokeella valittavien osuus hakukohteessa (%)
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 20 16 40 %
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 10 5 50 %

Tabell 2. Urvalsprovstillfällen i höstens gemensamma ansökan 2023.

Obs! Det är möjligt att antalet platser som erbjuds i YH-urvalsprovet ändrar. Om antalet platser utökas under ansökningstiden informerar vi om det på startsidan.

Centria-ammattikorkeakoulu (Centria)

Centria päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Centria, Kokkolan kampus, Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 49
iltapäivä/eftermiddag 49
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 49
iltapäivä/eftermiddag 49

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diak päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Helsingin kampus, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 130
iltapäivä/eftermiddag 140
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 133
iltapäivä/eftermiddag 140
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Oulun kampus, Albertinkatu 16 B, 90100 Oulu
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 60
iltapäivä/eftermiddag 60
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Diak, Porin kampus, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 70
iltapäivä/eftermiddag 70

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Haaga-Helia, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
ma 30.10.2023 aamupäivä/förmiddag 382
iltapäivä/eftermiddag 382
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 382
iltapäivä/eftermiddag 382
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 382
iltapäivä/eftermiddag 381

Hämeen ammattikorkeakoulu

HAMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus, Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna
ma 30.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 314
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 315
iltapäivä/eftermiddag 315

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jamk päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Jamk, Pääkampus, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
ma 30.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 354
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 354
iltapäivä/eftermiddag 354
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 354

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

XAMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 320
iltapäivä/eftermiddag 320
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 280
iltapäivä/eftermiddag 280
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 320
iltapäivä/eftermiddag 320
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
XAMK, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna ke 1.11.2023 iltapäivä/eftermiddag 289

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
KAMK, Taito 2, Ketunpolku 4, 87100 Kajaani
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 90
iltapäivä/eftermiddag 90

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Karelia, Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 102
iltapäivä/eftermiddag 104
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 104

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
ma 30.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 377
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 400
iltapäivä/eftermiddag 378
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 400
iltapäivä/eftermiddag 377
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
LAB, Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
ma 30.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 190
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 190
iltapäivä/eftermiddag 190
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 190
iltapäivä/eftermiddag 190

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin AMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Rovaniemen kampus, Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 355
iltapäivä/eftermiddag 360
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Lapin AMK, Kemin kampus, Tietokatu 1, 94600 Kemi
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 165
iltapäivä/eftermiddag 165

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Hyvinkään kampus, Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää
ma 30.10.2023 aamupäivä/förmiddag 135
iltapäivä/eftermiddag 135
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 135
iltapäivä/eftermiddag 135
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 135
iltapäivä/eftermiddag 135
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Leppävaaran kampus, Vanha Maantie 9, 02650 Espoo
ma 30.10.2023 aamupäivä/förmiddag 285
iltapäivä/eftermiddag 285
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 285
iltapäivä/eftermiddag 285
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 285
iltapäivä/eftermiddag 282
Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Laurea, Tikkurilan kampus, Ratatie 22, 01300 Vantaa
ma 30.10.2023 aamupäivä/förmiddag 274
iltapäivä/eftermiddag 274
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 274
iltapäivä/eftermiddag 274
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 274
iltapäivä/eftermiddag 274

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Metropolia, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
ma 30.10.2023 aamupäivä/förmiddag 836
iltapäivä/eftermiddag 836
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 836
iltapäivä/eftermiddag 836
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 838

Oulun ammattikorkeakoulu

Oamk päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Oamk, Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, 90570 Oulu ma 30.10.2023 aamupäivä/förmiddag 507
iltapäivä/eftermiddag 507
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 506

Satakunnan ammattikorkeakoulu

SAMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SAMK, Porin kampus, Satakunnankatu 23, 28130 Pori
ma 30.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 100
ti 31.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 100
ke 1.11.2023 iltapäivä/eftermiddag 100

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Savonia, Microkadun kampus, Microkatu 1, 70210 Kuopio
ti 31.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 283
ke 1.11.2023 iltapäivä/eftermiddag 283

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
SeAMK, Frami F-rakennus, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki ma 30.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 232
ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 232
iltapäivä/eftermiddag 231

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
TAMK, Pääkampus, Teiskontie 33, 33520 Tampere ma 30.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 544
ti 31.10.2023 iltapäivä/eftermiddag 544
ke 1.11.2023 iltapäivä/eftermiddag 544

Turun ammattikorkeakoulu

Turku AMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
Turun AMK, Kupittaan kampus, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku ti 31.10.2023 aamupäivä/förmiddag 480
iltapäivä/eftermiddag 480
ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 480
iltapäivä/eftermiddag 480

Vaasan ammattikorkeakoulu

VAMK päivitetty syksy 2023

Paikka / Plats Päivä / Dag Ajankohta / Tidpunkt Tarjolla suorituspaikkoja yhteensä / Totala antalet platser som erbjuds
VAMK, Palosaaren kampus, Wolffintie 30, 65200 Vaasa ke 1.11.2023 aamupäivä/förmiddag 130

Anvisningar för dig som kommer till YH-urvalsprovet 

Bekanta dig med ankomstanvisningarna från den yrkeshögskola där du skriver provet: 

Vad ska man ta med sig till YH-urvalsprovet?

Förbered dig för urvalsprovet genom att se till att du på urvalsprovdagen har med dig allt det som nämns nedan.

Ta med dig till urvalsprovet:

Du kan dessutom ta med dig nödvändiga mediciner, öronproppar samt vattenflaska och ett litet mellanmål. Ta inte andra överlopps saker med dig till urvalsprovet. Använd inte starka dofter (t.ex. parfym) när du kommer till provet. Undvik också att ta med drycker och mat som doftar starkt eller är allmänt allergiframkallande. 

Om du vill kan du också ta med dig en trådbunden mus. Du får inte ta med några apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. mus, tangentbord, hörlurar, smartklocka eller aktivitetsarmband som använder Bluetooth, in i provutrymmet. Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon.

Sekretessfilter för datorskärmen får inte användas i YH-urvalsprovet.

Identitetsbevis

Du ska ta ett fotoförsett identitetsbevis med dig till urvalsprovet. Utan ett godkänt identitetsbevis kan du inte delta i urvalsprovet.

Följande giltiga identitetsbevis godkänns:

 • pass
 • finländskt fotoförsett identitetskort utställt av polisen
 • finländskt körkort
 • fotoförsett identitetskort från ett EU/EES-land

Även ett föråldrat pass eller identitetskort duger om dess giltighetstid har tagit slut för högst ett år sedan. Tidsgränsen på ett år räknas från den dag du deltar i YH-urvalsprovet. Man måste dock kunna identifiera dig på basis av fotot på identitetsbeviset.

Om den asylsökandes pass tillfälligt är i någon myndighets besittning, kan ett intyg över överlåtande

Bärbar dator och krav på utrustningen

YH-urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon.

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:
 • Chrome
 • Firefox
 • Edge
 • Safari
Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. På sidan https://webblasare.yrkeshogskolestudier.fi/ kan du kontrollera vilken version av webbläsaren du här samt huruvida du har tillåtit JavaScript och kakor. Kontrollera i webbläsarens inställningar att du har den senaste versionen. Uppdatera webbläsaren vid behov.

Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Se närmare anvisningar om hur du tar tilläggen ur bruk i Firefox och Chrome. Eventuella VPN-program måste stängas av innan du loggar in till provet.

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem:
 • Windows 10
 • macOS 12 (Monterey)
 • Ubuntu Linux 20.04 LTS
På grund av möjliga kompabilitetsproblem rekommenderar vi att du inte utför urvalsprovet på en dator som har ett annat operativsystem eller en äldre version av de ovannämnda operativsystemen.

Identifierare

Ungefär en vecka före YH-urvalsprovet får du en länk till en identifierare som innehåller en QR-kod och information om tiden och platsen för urvalsprovet, som du valde på ansökningsblanketten. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post under vecka 43 (senast 25.10.2023). Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo från och med vecka 43 (senast 25.10.2023). Bered dig på att visa identifieraren när du kommer till urvalsprovet. Du kan visa den antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper.

Egen penna

Ta med dig en egen penna till urvalsprovet. Det finns papper för egna anteckningar att tillgå.

YH-urvalsprovsdagen steg för steg

 • Anländ i tid till i urvalsprovet enligt anvisningarna.
 • Ta med dig identitetsbevis, bärbar dator, datorns strömkabel, identifierare och en penna. Läs de noggrannare kraven i punkten ”Vad ska man ta med sig till YH-urvalsprovet?”.
 • Visa identitetsbevis och identifieraren åt övervakaren då du går till urvalsprovsutrymmet.
 • Stäng av mobiltelefonen när du kommer till urvalsprovsutrymmet. Det är förbjudet att använda mobiltelefon under hela urvalsprovet.
 • Koppla din dator till elnätet och logga in på det trådlösa provnätverket enligt instruktionerna.
 • Innan urvalsprovet börjar får du i urvalsprovsutrymmet anvisningar för hur man genomför urvalsprovet. Följ anvisningarna noggrant.
 • Tystnad ska råda i urvalsprovsutrymmet under urvalsprovet.  Om du behöver hjälp av övervakaren under urvalsprovet ska du lyfta handen och vänta tills övervakaren kommer till dig.
 • Det är tillåtet att avlägsna sig från urvalsprovet tidigast två timmar efter provstarten.

Individuella arrangemang vid YH-urvalsprovet

Lämna in anhållan om individuella arrangemang med bilagor senast 21.9.2023 kl. 15.00 till den yrkeshögskola där du ska delta i YH-urvalsprovet. Kontrollera i anvisningarna nedan om anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in i pappersformat eller elektroniskt till den ifrågavarande yrkeshögskolan.

Individuella arrangemang vid YH-urvalsprovet

På vilka grunder kan man anhålla om individuella arrangemang?

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm, en trådlös elektronisk apparat för att följa med ditt hälsotillstånd, ledar- eller assistanshund eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär. Sänd anhållan till den yrkeshögskola som du har anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Varje sökandes situation bedöms separat.

Hur anhåller jag om individuella arrangemang i YH-urvalsprovet?

Du anhåller om individuella arrangemang på en separat blankett. Anhållan lämnas in till den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang.

Anhållan om individuella arrangemang med bilagor ska lämnas in senast 21.9.2023 kl. 15.00 till antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid.

En del av yrkeshögskolorna använder en pappersblankett för anhållan om individuella arrangemang. Blanketten kan skrivas ut på den här webbplatsen.

Följande yrkeshögskolor använder elektroniska blanketter för anhållan om individuella arrangemang: DIAK, Haaga-Helia, HAMK, JAMK, KAMK, LAB, Laurea, Metropolia, SAMK, SeAMK, TAMK, Turun AMK ja Xamk.

Om du anmält att du ska genomföra YH-urvalsprovet vid någon av de här yrkeshögskolorna ska du använda den ifrågavarande yrkeshögskolans elektroniska blankett för anhållan om individuella arrangemang. Du hittar den elektroniska blanketten på respektive yrkeshögskolas webbplats. Använd inte pappersblanketten för anhållan om individuella arrangemang.

Fyll i blanketten omsorgsfullt. Förutom önskemål om individuella arrangemang ska du även meddela person- och kontaktuppgifter samt vid vilken yrkeshögskola du deltar i YH-urvalsprovet.

Med blanketten för anhållan om individuella arrangemang anhåller man om individuella arrangemang för YH-urvalsprovet. Notera att du inte ska anhålla om individuella arrangemang vid något annat urvalsprov med den här blanketten. För individuella arrangemang vid andra urvalsprov ska du följa anvisningarna vid de yrkeshögskolor som du ansökt till.

Om behov av individuella arrangemang uppkommer eller konstateras efter att ansökningstiden gått ut ska du omedelbart lämna din ansökan om individuella arrangemang till antagningsservice vid den yrkeshögskola där du ska delta i urvalsprovet.

Bilagor till blanketten för anhållan om individuella arrangemang – intyg och utlåtanden

Till anhållan ska bifogas kopior av intyg som du hänvisar till (t.ex. läkarintyg eller annat motsvarande utlåtande över skada eller sjukdom eller intyg över dyslexi eller inlärningssvårighet). Om du anhåller om tilläggstid p.g.a. dyslexi ska du till anhållan bifoga ett utlåtande av speciallärare, psykolog som är insatt i ärendet, talterapeut eller specialläkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniatriker). Det måste framgå av utlåtandet att du behöver stödåtgärder för utförandet av provet. Högskolan kan också godkänna motsvarande beslut från studentexamensnämnden, om det framkommer vilka stödåtgärder som har beviljats.

Expertutlåtandenas giltighetstid varierar beroende på hur permanent skadan, sjukdomen eller inlärningssvårigheten är. Vid dyslexi beaktad utlåtanden som är utfärdade efter att du har fyllt 16 år. Sänd inte intyg i original. Var förberedd på att du måste visa upp intygen i original i början av studierna om du har antagits till utbildningen. Uppgifter om ditt hälsotillstånd är sekretessbelagda (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 §).

Behandlingen av anhållan om individuella arrangemang samt meddelande om individuella arrangemang

Anhållan om individuella arrangemang behandlas vid den yrkeshögskola där sökanden ska delta i urvalsprovet. Yrkeshögskolan meddelar per e-post i god tid före urvalsprovet om de individuella arrangemang som du har beviljats.

Meddelandet om individuella arrangemang är giltigt bara för ett specifikt urvalsprov och i kraft den bestämda urvalsprovsdagen.

Om individuella arrangemang av någon orsak inte kan beviljas enligt anhållan sänder yrkeshögskolan i detta fall ett skriftligt meddelande med motiveringar till den sökande.

Anhållan om individuella arrangemang som inlämnats efter utsatt tid tas till behandling endast vid akuta undantagsfall. Individuella arrangemang kan inte nödvändigtvis beviljas om sökanden tagit kontakt för sent med tanke på genomförandet av urvalsprovet eller om det annars visar sig att det är omöjligt att genomföra individuella arrangemang.

Om den sökande är missnöjd med arrangemangen som meddelats om kan hen utan dröjsmål kontakta yrkeshögskolan som vid behov kan korrigera sitt tidigare beslut. Då sökanden får det slutgiltiga antagningsbeslutet i gemensam ansökan kan hen i det skedet göra en omprövningsbegäran av de beviljade arrangemangen som en del av processen för ändringsansökan.

Följande individuella arrangemang kan inte beviljas i YH-urvalsprovet:

 • förenklade uppgifter 
 • möjlighet att inte behöva utföra någon av urvalsprovets delar 
 • möjlighet att använda ordbok på grund av bristande språkkunskaper 
 • bruk av räknare i delen för matematiska färdigheter 
 • möjlighet att utföra provet på distans 
 • möjlighet att utföra provet på papper 

Vanliga frågor om YH-urvalsprovet

Hurdana är uppgifterna i YH-urvalsprovet?

Innehållet i YH-urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Du genomför vid ett provtillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål. YH-urvalsprovet har både gemensamma delar för alla sökande och branschspecifika delar. Du hittar mera information i avsnittet Innehåll och poängsättning av YH-urvalsprovet.

Vad gör jag om jag inte har en egen dator?

Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en bärbar dator som uppfyller kraven. Du kan fråga om du får låna en dator av dina närstående. En del företag hyr också ut datorer.

Kan man förbereda sig på något sätt för YH-urvalsprovet? Vad borde man beakta?

Se till att du vet när och vart du anmält dig för YH-urvalsprovet. Du kan vid behov kontrollera tidpunkten och platsen för ditt YH-urvalsprov genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo med bankkoder efter att du sänt in ansökningsblanketten.

Försäkra dig om att du har en dator som uppfyller kriterierna. Kom till YH-urvalsprovet i enlighet med anvisningarna. Ta med dig din identifierare, ett officiellt giltigt identitetsbevis med fotografi, dator med laddat batteri och elkabel, samt en penna. Du kan även ta med dig en trådbunden mus till datorn.

Hurdant kunnande testas i YH-urvalsprovet?

Genom urvalsprovet bedöms dina förutsättningar för yrkeshögskolestudier.

Finns det en matematisk del i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet finns en matematisk del för alla sökande utom för de som ansöker till humanistiska och pedagogiska området.

Behöver jag en räknare i YH-urvalsprovet?

I YH-urvalsprovet får man använda räknare endast i den del som mäter matematisk-naturvetenskapliga färdigheter för teknikbranschen. Då får den sökande använda provsystemets räknare. Det är förbjudet att använda sin egen räknare. I de andra delarna får man inte använda räknare.

Hur anmäler jag mig till YH-urvalsprovet?

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan som finns i tjänsten Studieinfo.fi. Välj på ansökningsblanketten en för dig lämplig plats och tidpunkt att skriva provet på. Varje yrkeshögskola erbjuder ett visst antal platser. Då platserna vid ett provtillfälle fyllts stängs alternativet och du måste välja ett annat alternativ. Platserna fylls i anmälningsordning.

Varför har jag inte fått en kallelse till YH-urvalsprovet?

Valet av provplats och provtidpunkt i tjänsten Studieinfo.fi fungerar som anmälning. Ingen separat kallelse sänds till YH-urvalsprovet.

Jag har ansökt till Tampereen ammattikorkeakoulu men bor i Villmanstrand. Kan jag genomföra provet i Villmanstrand?

Du kan genomföra ditt urvalsprov i vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser, oavsett till vilken yrkeshögskola du ansöker. Du kan välja att skriva urvalsprovet vid en yrkeshögskola som du inte ansöker till, men som till exempel ligger nära din hemort.

Deltar jag olika dagar i YH-urvalsprovet om jag söker till företagsekonomi och teknik?

Nej. Vid samma provtillfälle genomför du endast ett YH-urvalsprov. Innehållet i urvalsprovet beror på vilka ansökningsmål du har valt. Vid samma provtillfälle genomför du alla delar som hör till de olika ansökningsmål du ansökt till.

Kan man gå på toaletten under YH-urvalsprovet?

Under provet kan man gå på toaletten under övervakning.

Kan jag ta med öronproppar till YH-urvalsprovet?

Du kan ta med små öronproppar utan att anhålla om specialarrangemang. Observera att du använder öronproppar på egen risk, eftersom du då kan missa instruktioner som ges av övervakaren.

Får man i YH-urvalsprovet använda tangentbordets sökfunktion (till exempel ”ctr+F”) eller förstora vyn (till exempel med kommandot ”ctrl+”)?

Det är tillåtet att använda till exempel kommandot ”ctrl+F”. Det är också tillåtet att förstora eller förminska vyn med till exempel kommandona "ctrl+" eller "ctrl-".

Vad är Vallu-tjänsten för urvalsprov?

Vallu-tjänsten för urvalsprov är provsystemet som används för YH-urvalsprovet. Provsystemet har använts för YH-urvalsprovet sedan 2019, men har först 2023 fått ett namn.

Vallu-tjänsten för urvalsprov används också för digitala urvalsprov vid många universitet.

Du kan på förhand öva att använda Vallu-tjänsten för urvalsprov med hjälp av exempeluppgifter.

Får jag ta med en vattenflaska och mellanmål till YH-urvalsprovet?

Du får ta med en vattenflaska och ett litet mellanmål till provet.

Kan jag ta med de mediciner jag behöver till YH-urvalsprovet?

Till urvalsprovet får du ta med sådana mediciner som du absolut behöver under provet.

Vem korrigerar YH-urvalsprovet?

Urvalsprovssystemet räknar automatiskt dina poäng i YH-urvalsprovet.

Resultaten från YH-urvalsprovet

Höstens gemensamma ansökan 2023

Resultaten från YH-urvalsprovet meddelas åt de sökande senast 24.11.2023. Du kan bli antagen från reservplats fram till 12.12.2023 kl. 15.00.

Du ser dina totalpoäng för YH-urvalsprovet i Min Studieinfo-tjänsten efter att resultaten har publicerats. Poängen för YH-urvalsprovet är i kraft endast under den ifrågavarande ansökan.

Uppgifterna och de rätta svaren i YH-urvalsprovet publiceras inte.

Urvalsprovspoäng-tjänsten

I Urvalsprovspoäng-tjänsten ser du antalet poäng du har fått varje del av YH-urvalsprovet.

Urvalsprovspoäng-tjänsten har öppnat 21.11.2023. Man kan kontrollera sina poäng för YH-urvalsprovets olika delar i Urvalsprovspoäng-tjänsten fram till 3.1.2024.

Man loggar in på Urvalsprovspoäng-tjänsten på följande sätt:

 1. Gå till sidan https://tulokset.amkvalintakoe.fi
 2. Identifiera dig stark på något av de sätt som Suomi.fi-tjänsten erbjuder.

Det finns en länk till tjänsten också i din ansökan i Min Studieinfo.

Bestämmelser om antagning vid samma poängtal

Om totalpoängen i YH-urvalsprovet är de samma för två eller flera sökande, rangordnas de sökande primärt enligt prioriteringen av ansökningsmålet. Om man med detta kriterium inte kan skilja åt de sökande som har samma poäng i urvalsprovet, kan yrkeshögskolan välja att anta samtliga sökande med samma poäng, att inte anta någon alls av de sökande med samma poäng eller att genom lottning avgöra vem/vilka som antas. Yrkeshögskolorna har i sina antagningsgrunder slagit fast hur de tillämpar alternativen alla antas/ingen antas/lottning.

Valikko