Anpassade vitsord i betygsantagningen som görs på basis av yrkesinriktad grundexamen

Yrkesinriktade grundexamina som avlagts helt eller delvis med anpassade vitsord beaktas inte i yrkeshögskolornas betygsantagning som görs på basis av yrkesinriktad grundexamen från och med vårens andra gemensamma ansökan 2025. Beslutet grundar sig på yrkeshögskolornas skyldighet att verkställa studentantagningen på ett rättvist sätt som beaktar likabehandling av de sökande. Samma numeriska vitsord som getts med anpassad bedömning och enligt examensutbildningens normala vitsordsskala beskriver inte samma kunnande, vilket betyder att det inte går att poängsätta vitsorden i yrkesinriktade grundexamina på lika grunder i betygsantagningen.

Vitsorden i betyget över yrkesinriktad grundexamen används för att bedöma den sökandes förutsättningar att klara av högskolestudier. Yrkeshögskolornas betygsantagning på basis av yrkesinriktad grundexamen görs utgående från dessa vitsord. Anpassning av bedömningen av kunnandet innebär att man utarbetar individuella, anpassade bedömningskriterier för en studerande som får särskilt stöd. Kriterierna för den anpassade bedömningen utarbetas på fem nivåer, så att nivån fem (5) i den anpassade bedömningen ligger under nivån nöjaktiga 1 som fastställts i examensgrunderna.

Sökande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen med anpassade vitsord kan fortsättningsvis söka till yrkeshögskolorna och bli antagna på basis av YH-urvalsprovet eller någon annan urvalsmetod.

Valikko