YH-urvalsprovet arrangeras 27.5–30.5 

Vårens YH-urvalsprov börjar måndagen 27.5 och det sista urvalsprovstillfället ordnas torsdagen 30.5. Drygt 65 500 sökande har anmält sig till urvalsprovet.

Tjugotvå yrkeshögskolor är med i vårens YH-urvalsprov. Urvalsprovstillfällen erbjuds vid totalt åtta tidpunkter under fyra dagar på olika orter. I gemensam ansökan har den sökande valt en lämplig tidpunkt och plats för provet bland de alternativ som erbjuds. De sökande har fått närmare information om deltagandet i urvalsprovet per SMS och e-post.

Information till de sökande om YH-urvalsprovet har samlats på yrkeshögskolornas gemensamma webbplats yrkeshogskolestudier.fi. Det är viktigt att sökande bekantar sig med anvisningarna före YH-urvalsprovet. Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mera före urvalsprovet på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Yrkeshögskolorna antar största delen av sina studerande till utbildningarna som leder till YH-examen på basis av betyg och YH-urvalsprovet. Våren 2024 erbjuds över 10 300 platser i betygsantagningen medan nästan 8 400 platser besätts på basis av YH-urvalsprovet. Andelen som antas på basis av betyg varierar mellan yrkeshögskolorna och ansökningsmålen, men i snitt antas drygt hälften av de studerande på basis av betyg. Resultatet i den betygsbaserade antagningen publiceras senast 27.5. Sökande som blivit antagna på basis av betyg behöver inte delta i urvalsprovet. Om en sökande har blivit antagen på basis av betyg till ett lägre ansökningsmål kan hen, om hen så önskar, delta i YH-urvalsprovet för att försöka bli antagen till ett högre ansökningsmål.  

Antagningsresultaten publiceras senast 4.7.2024. Efter att resultaten har publicerats kan de sökande se sina totalpoäng för YH-urvalsprovet i tjänsten Min Studieinfo och i resultatbrevet som skickas per e-post. Poängen för de olika delarna av YH-urvalsprovet kan de sökande se i Urvalsprovspoängtjänsten. Information om när denna tjänst öppnas kommer att publiceras på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Högskolornas gemensamma ansökan äger nästa gång rum hösten 2024. Då kan man söka till utbildningar på finska och engelska.

Anpassade vitsord i betygsantagningen som görs på basis av yrkesinriktad grundexamen

Yrkesinriktade grundexamina som avlagts helt eller delvis med anpassade vitsord beaktas inte i yrkeshögskolornas betygsantagning som görs på basis av yrkesinriktad grundexamen från och med vårens andra gemensamma ansökan 2025. Beslutet grundar sig på yrkeshögskolornas skyldighet att verkställa studentantagningen på ett rättvist sätt som beaktar likabehandling av de sökande. Samma numeriska vitsord som getts med anpassad bedömning och enligt examensutbildningens normala vitsordsskala beskriver inte samma kunnande, vilket betyder att det inte går att poängsätta vitsorden i yrkesinriktade grundexamina på lika grunder i betygsantagningen.

Vitsorden i betyget över yrkesinriktad grundexamen används för att bedöma den sökandes förutsättningar att klara av högskolestudier. Yrkeshögskolornas betygsantagning på basis av yrkesinriktad grundexamen görs utgående från dessa vitsord. Anpassning av bedömningen av kunnandet innebär att man utarbetar individuella, anpassade bedömningskriterier för en studerande som får särskilt stöd. Kriterierna för den anpassade bedömningen utarbetas på fem nivåer, så att nivån fem (5) i den anpassade bedömningen ligger under nivån nöjaktiga 1 som fastställts i examensgrunderna.

Sökande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen med anpassade vitsord kan fortsättningsvis söka till yrkeshögskolorna och bli antagna på basis av YH-urvalsprovet eller någon annan urvalsmetod.

YH-urvalsprovet arrangeras 29.5–2.6 

Vårens YH-urvalsprov börjar måndagen 29.5 och det sista urvalsprovstillfället ordnas fredagen 2.6. Drygt 66 600 sökande har anmält sig till urvalsprovet.

Tjugotvå yrkeshögskolor är med i vårens YH-urvalsprov. Urvalsprovstillfällen erbjuds vid totalt nio tidpunkter under fem dagar på olika orter. I gemensam ansökan har den sökande  valt en lämplig tidpunkt och plats för provet bland de alternativ som erbjuds. De sökande har fått närmare information om deltagandet i urvalsprovet per SMS och e-post.

Information till de sökande om YH-urvalsprovet har samlats på yrkeshögskolornas gemensamma webbplats yrkeshogskolestudier.fi. Det är viktigt att sökande bekantar sig med anvisningarna före YH-urvalsprovet. På webbplatsen finns också nya exempel på provuppgifter. Man kan på samma gång bekanta sig med dem och provsystemsvyn i Vallu-tjänsten för urvalsprov. Vallu-tjänsten är provsystemet som YH-urvalsprovet använder sig av. Också universiteten använder Vallu för många digitala urvalsprov.

Yrkeshögskolorna antar största delen av sina studerande till utbildningarna som leder till YH-examen på basis av betyg och YH-urvalsprovet. Våren 2023 erbjuds över 10 500 platser i betygsantagningen medan nästan 8 400 platser besätts på basis av YH-urvalsprovet. Andelen som antas på basis av betyg varierar mellan yrkeshögskolorna och ansökningsmålen, men i snitt antas drygt hälften av de studerande på basis av betyg. Resultatet i den betygsbaserade antagningen publiceras senast 29.5. Sökande som blivit antagna på basis av betyg behöver inte delta i urvalsprovet. Om en sökande har blivit antagen på basis av betyg till ett lägre ansökningsmål kan hen, om hen så önskar, delta i YH-urvalsprovet för att försöka bli antagen till ett högre ansökningsmål.  

Antagningsresultaten publiceras senast 7.7.2023. Efter att resultaten har publicerats kan de sökande se sina totalpoäng för YH-urvalsprovet i tjänsten Min Studieinfo och i resultatbrevet som skickas per e-post. Poängen för de olika delarna av YH-urvalsprovet kan de sökande se i Urvalsprovspoängtjänsten. Information om när denna tjänst öppnas kommer att publiceras på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Högskolornas gemensamma ansökan äger nästa gång rum hösten 2023. Då kan man söka till utbildningar på finska och engelska.

Gemensam ansökan börjar – över 27 000 nybörjarplatser vid yrkeshögskolorna

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna öppnar onsdagen 15.3 och stänger torsdagen 30.3 kl. 15. I gemensam ansökan söker man till svensk- och finskspråkiga utbildningar som börjar hösten 2023.

I vårens andra gemensamma ansökan erbjuder yrkeshögskolorna 806 ansökningsmål och över 27 000 nybörjarplatser. På utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen finns det 22 329 platser. På utbildningarna som leder till högre yrkeshögskoleexamen (HYH) finns det 4 860 platser. I gemensam ansökan kan man söka till utbildningar som ordnas som dagstudier, flerformsstudier eller nätstudier.

Tjugotvå yrkeshögskolor deltar i gemensam ansökan. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland ordnar egna separata ansökningar.

Antagningen av studerande till utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen sker huvudsakligen på basis av betyg och YH-urvalsprovet. Våren 2023 erbjuds över 10 500 nybörjarplatser i betygsantagningen, medan nästan 8 400 nybörjarplatser besätts på basis av YH-urvalsprovet.

Andelen som antas på basis av betyg varierar mellan yrkeshögskolorna och ansökningsmålen, men i genomsnitt antas drygt hälften av de studerande på basis av betyg. I den betygsbaserade antagningen finns det skilda kvoter för sökande som har en finländsk eller internationell studentexamen och sökande som har en yrkesinriktad grundexamen. Yrkeshögskolornas ansökningsmål och antalet nybörjarplatser i den betygsbaserade antagningen finns listade på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Majoriteten av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder yrkeshögskolornas gemensamma digitala YH-urvalsprov. YH-urvalsprovet ordnas i månadsskiftet maj-juni i utrymmen som yrkeshögskolorna anvisar. Urvalsprovstillfällen erbjuds vid totalt nio tidpunkter under fem dagar på olika orter. Sammanlagt erbjuds det plats för ca 71 000 deltagare. Den sökande väljer tidpunkt och plats för provet bland de alternativ som finns på gemensam ansökans ansökningsblankett. Tilläggsinformation om vårens andra gemensam ansökan finns på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Viktiga datum: 

 • Vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna 15.3–30.3.2023.
 • Resultaten i den betygsbaserade antagningen publiceras senast 29.5.2023.
 • YH-urvalsprovet ordnas 29.5–2.6.2023
 • Alla antagningsresultat publiceras senast 7.7.2023.
 • Studierna inleds i augusti-september 2023.

Bekanta dig med YH-urvalsprovets exempeluppgifter i provsystemsvyn 

Exempel på uppgifter i YH-urvalsprovet publicerades på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi i april 2022. Nu kan du bekanta dig med YH-urvalsprovets provsystemsvy och se hur varje provdels exempeluppgifter ser ut där. 

I provsystemsvyn kan du också pröva på att använda provsystemets räknare. Räknaren används endast i YH-urvalsprovets matematisk-naturvetenskapliga del och därför kan du provanvända den endast i samband med den delens exempeluppgifter.  

Observera att exempeluppgifterna inte omfattar allt innehåll som utvärderas i YH-urvalsprovet. Svarstiden för exempeluppgifterna och antalet uppgifter skiljer sig från den riktiga provsituationen. Det lönar sig att bekanta sig närmare med urvalsprovet olika delar i avsnittet YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning.

Läs de detaljerade anvisningarna och bekanta dig med exempeluppgifterna i provsystemsvyn!

Nästan 9 300 nybörjarplatser vid yrkeshögskolorna i höstens gemensamma ansökan

Höstens gemensamma ansökan till högskolor börjar onsdagen 31.8 och slutar 14.9 kl. 15. I gemensam ansökan söker man till finskspråkiga och engelskspråkiga utbildningar som börjar i januari 2023.

I höstens gemensamma ansökan erbjuder yrkeshögskolorna 292 ansökningsmål och nästan 9 300 nybörjarplatser. På utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen finns det 7 379 platser, varav flest i social- och hälsovårdsbranschen. På utbildningarna som leder till högre yrkeshögskoleexamen (HYH) finns det 1 917 platser. I gemensam ansökan kan man söka till utbildningar som ordnas som dagstudier, flerformsstudier eller nätstudier.

Antagningen av studerande till utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen sker huvudsakligen på basis av betyg och YH-urvalsprovet. Andelen som antas på basis av betyg varierar mellan yrkeshögskolorna och ansökningsmålen, men i genomsnitt antas drygt hälften av de studerande på basis av betyg.

Majoriteten av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder yrkeshögskolornas gemensamma digitala YH-urvalsprov. YH-urvalsprovet ordnas i månadsskiftet oktober-november i utrymmen som yrkeshögskolorna anvisar. Urvalsprovstillfällen erbjuds vid totalt åtta tidpunkter under fyra dagar på olika orter. Sammanlagt erbjuds det plats för över 30 200 deltagare. Den sökande väljer tidpunkt och plats för provet bland de alternativ som finns på gemensam ansökans ansökningsblankett.

Alla yrkeshögskolor följer de gemensamma anvisningarna för YH-urvalsprovet som finns på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi. Anvisningarna som gäller identitetsbevis har uppdaterats. Följande giltiga identitetsbevis godkänns: pass, finländskt fotoförsett personkort utställt av polisen, finländskt körkort sam fotoförsett personkort från ett EU/EES-land. Från och med hösten 2022 kan den sökande bevisa sin identitet i YH-urvalsprovet även med ett föråldrat pass eller personkort om dess giltighet har upphört för max ett år sedan. Tidsgränsen på ett år räknas från dagen då den sökande deltar i YH-urvalprovet. Tilläggsinformation om gemensam ansökan och YH-urvalsprovet finns på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.  

Viktiga datum:  

 • Höstens gemensamma ansökan 31.8–14.9.2022. 
 • Resultaten i den betygsbaserade antagningen publiceras senast 20.10.2022. 
 • YH-urvalsprovet ordnas 31.10–3.11.2022. 
 • Alla antagningsresultat publiceras senast 25.11.2022. 
 • Studierna inleds i januari 2023.

YH-urvalsproven genomfördes framgångsrikt

Yrkeshögskolornas gemensamma YH-urvalsprov arrangerades 30.5–3.6. Ungefär 36 800 sökande deltog i provet.

I vårens YH-urvalsprov deltog 22 yrkeshögskolor. Urvalsprovstillfällen ordnades under fem dagar på flera olika orter. Antalet deltagare varierade mellan provtillfällena och orterna, men på nationell nivå deltog drygt 55 % av de sökande som hade anmält sig till YH-urvalsprovet.

Yrkeshögskolorna antar studerande till utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen huvudsakligen på basis av betyg eller YH-urvalsprovet. Yrkeshögskolorna publicerade resultaten i den betygsbaserade antagningen i slutet av maj. Sökande som erbjöds en studieplats i betygsantagningen behövde inte delta i YH-urvalsprovet. Cirka 10 800 sökande blev antagna till yrkeshögskolorna direkt på basis av sina betyg. Färre än hälften av de studerande antas på basis av YH-urvalsprovet, som används för att besätta över 9 100 nybörjarplatser.

Alla resultat i gemensam ansökan publiceras senast 8.7, varefter de sökande ser sina totalpoäng för YH-urvalsprovet i tjänsten Min Studieinfo. I sommar tar yrkeshögskolorna i bruk Urvalsprovspoäng-tjänsten där de sökande kan se sina poäng för de olika delarna i YH-urvalsprovet. Information om när tjänsten öppnar publiceras på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Högskolornas gemensamma ansökan ordnas nästa gång 31.8–14.9. I höstens gemensamma ansökan söker man till utbildningar som börjar våren 2023.

YH-urvalsproven arrangeras 30.5–3.6

YH-urvalsproven börjar nästa veckas måndag 30.5 och det sista urvalsprovstillfället ordnas fredagen 3.6. 66 400 sökande har anmält sig till YH-urvalsprovet.

Tjugotvå yrkeshögskolor är med i vårens YH-urvalsprov. Urvalsprovstillfällen erbjuds vid totalt nio tidpunkter under fem dagar på olika orter. Man anmäler sig till YH-urvalsprovet i tjänsten Studieinfo.fi under ansökningsperioden. De sökande har valt en lämplig tidpunkt och plats för provet bland de alternativ som erbjuds. De sökande har fått närmare information om deltagandet i urvalsprovet per SMS och e-post.

I gemensam ansökan erbjuder yrkeshögskolorna över 27 300 nybörjarplatser. På utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen finns det 22 673 platser och på utbildningarna som leder till högre yrkeshögskoleexamen (HYH) finns det 4 690 platser.

Yrkeshögskolorna antar den största delen av sina studerande på basis av YH-urvalsprovet, som används vid ansökan till utbildningar inom flera olika branscher. Ungefär hälften av nybörjarplatserna fylls på basis av betygsantagning, vars resultat har publicerats. De sökande som blivit antagna på basis av betyg behöver inte delta i urvalsprovet. Om en sökande har blivit antagen på basis av betyg till ett lägre ansökningsmål kan hen, om hen så önskar, delta i YH-urvalsprovet för att försöka bli antagen till ett högre ansökningsmål.

Antagningsresultaten publiceras senast 8.7. Sökande kan bli antagna från reservplats fram till 2.8 kl. 15. Studierna inleds i augusti-september 2022.

Högskolornas gemensamma ansökan äger nästa gång rum på hösten under tiden 31.8–14.9. I höstens gemensamma ansökan söker man till utbildningar som börjar våren 2023.

Exempel på uppgifter i YH-urvalsprovet har publicerats 

Hurudana uppgifter är det i YH-urvalsprovet?

På webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi har det publicerats exempel på uppgifter i YH-urvalsprovet. Det finns exempeluppgifter från varje del av YH-urvalsprovet. YH-urvalsprovet innehåller delar som är gemensamma för alla sökande samt delar som är specifika för de olika utbildningsområdena. De sökande utför de delar som hör till deras ansökningsmål.  

Exempeluppgifterna täcker inte allt innehåll som utvärderas i YH-urvalsprovet. Det lönar sig att bekanta sig noga med beskrivningarna av urvalsprovets delar i avsnittet YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning.

Bekanta dig med exempeluppgifterna!

Gemensam ansökan till högskolorna börjar – över 27 300 nybörjarplatser vid yrkeshögskolorna

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor börjar onsdagen 16.3 och slutar 30.3 kl. 15. I gemensam ansökan söker man till svensk- och finskspråkiga utbildningar som börjar hösten 2022.

I gemensam ansökan som inleds på onsdag erbjuder yrkeshögskolorna över 27 300 nybörjarplatser. På utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen finns det 22 673 platser och på utbildningarna som leder till högre yrkeshögskoleexamen (HYH) finns det 4 690 platser. 821 ansökningsmål ingår i ansökan.

Tjugotvå yrkeshögskolor deltar i gemensam ansökan. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland ordnar sina egna separata ansökningar.

Antagning på basis av betyg eller YH-urvalsprovet

Antagningen av studerande till utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen sker huvudsakligen på basis av betyg och YH-urvalsprovet. I betygsantagningen till utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen erbjuds över 10 800 nybörjarplatser, medan över 9 100 nybörjarplatser besätts på basis av YH-urvalsprovet.

Andelen som antas på basis av betyg varierar mellan yrkeshögskolorna och ansökningsmålen, men i genomsnitt antas drygt hälften av de studerande på basis av betyg. I den betygsbaserade antagningen finns det skilda kvoter för sökande som har en finländsk eller internationell studentexamen och sökande som har en yrkesinriktad grundexamen. Ansökningsmålen och antalet nybörjarplatser i den betygsbaserade antagningen finns listade på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Majoriteten av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder yrkeshögskolornas gemensamma digitala YH-urvalsprov. YH-urvalsprovet ordnas i månadsskiftet maj–juni i utrymmen som yrkeshögskolorna anvisar. Urvalsprovstillfällen erbjuds vid totalt nio tidpunkter under fem dagar på olika orter. Sammanlagt erbjuds det plats för över 81 000 deltagare. Den sökande väljer tidpunkt och plats för provet bland de alternativ som finns på gemensam ansökans ansökningsblankett. Tilläggsinformation om YH-urvalsprovet finns på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Viktiga datum:

 • Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor 16–30.3.2022.
 • Resultaten i den betygsbaserade antagningen publiceras senast 30.5.2022.
 • YH-urvalsprovet ordnas 30.5–3.6.2022.
 • Alla antagningsresultat publiceras senast 8.7.2022.
 • Studierna inleds i augusti–september 2022.
Valikko