Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Resultaten av utvecklingsfasen och implementeringsfasen av Utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor har publicerats

Utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor förverkligades under åren 2017–2020 med projektfinansiering från undervisnings- och kulturministeriet. Projektet koordinerades av yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu. Nätverket bestod av 23 yrkeshögskolor. Målet med projektet var att bygga upp och skapa nya praktiker och antagningsmodeller för att främja att de sökande snabbare söker till yrkeshögskolorna och skapa nya möjligheter att söka till examensstudier.

I projektet utvecklades ett nytt digitalt urvalsprov (YH-urvalsprovet) för yrkeshögskolesektorn med beaktande av de olika utbildningsområdenas behov. Utvecklingsarbetet förverkligades i tre faser: definitionsfasen, utvecklingsfasen och implementeringsfasen. Resultaten av definitionsfasen har publicerats tidigare på Theseus. I projektets utvecklings- och implementationsfas utvecklades och togs i bruk det nya digitala YH-urvalsprovet. YH-urvalsprovet är det första nationella urvalsprovet som är gemensamt för alla utbildningsområden som tagits i bruk i högskolesektorn i Finland. Det togs i bruk hösten 2019 av nästan alla finländska yrkeshögskolor (n=20). Samtidigt ersatte YH-urvalsprovet yrkeshögskolornas tidigare nationella branschspecifika urvalsprov. Efter att projektet upphörde har konsortiet för studentantagning till yrkeshögskolor fortsatt utvecklingen av antagningen av studerande till yrkeshögskolorna. De centrala resultaten av projektets utvecklings- och implementationsfas har publicerats i april 2021 i Metropolias Ammattikorkeakoulus publikationsserie.

Utvecklingen av yrkeshögskolornas nya digitala urvalsprov – resultaten av utvecklingsfasen

I rapporten beskrivs resultaten av utvecklingsfasen av utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor. Utvecklingsfasen ägde rum åren 2018 och 2019. Fasen innehöll utvecklingen av YH-urvalsprovets innehåll, struktur, urvalsprovssystem, provarrangemang samt handledning och kommunikation. Utvecklingsfasen tog slut hösten 2019 och som ett resultat av den blev yrkeshögskolornas gemensamma digitala YH-urvalsprov klart. Rapporten finns tillgänglig på Theseus.

Utvecklingen av yrkeshögskolornas nya digitala urvalsprov – resultaten av implementeringsfasen

I rapporten beskrivs resultaten av implementeringsfasen (hösten 2019) av utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor. Syftet med implementeringsfasen var att ta i bruk YH-urvalsprovet samt att granska urvalsprovsframgången för yrkeshögskolornas sökande och urvalsprovets reliabilitet och användbarhet. I samband med YH-urvalsprovet samlades ett stort forskningsmaterial (13 049 sökande till yrkeshögskolorna) in, resultatet varav beskrivs i denna rapport. Forskningsresultaten kan utnyttjas i vidareutvecklingen av YH-urvalsprovet. Rapporten finns tillgänglig på Theseus.

Valikko