Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Lyckat genomförande av det nya YH-urvalsprovet

Yrkeshögskolornas nya gemensamma YH-urvalsprov ordnades för första gången 29.10 – 1.11.2019. I det digitala YH-urvalsprovet deltog 17 441 sökande och deltagarprocenten var 70 %.

Sammanlagt 151 urvalsprovstillfällen erbjöds av 20 yrkeshögskolor på 27 orter. I samband med gemensam ansökan fick sökandena själva välja en lämplig plats och tid för urvalsprovet av de alternativ som stod till buds. Under samma urvalsprovstillfälle kunde sökanden utföra urvalsprovet för utbildningar från flera olika branscher och yrkeshögskolor.

Yrkeshögskolorna hade omsorgsfullt förberett sig för arrangemanget av YH-urvalsprovet. Under dagarna förekom enstaka tekniska problem, som dock kunde lösas så att de berörda sökandena kunde slutföra provet. På basis av användbarhetsenkäten om urvalsprovssystemet (n=7972) upplevde sökandena att systemet var enkelt att använda (medeltalet 4.2 på skalan 1-5, där 5=helt av samma åsikt).

Det är fråga om ett historiskt sett mycket omfattande och betydande samarbete mellan yrkeshögskolorna som har gett upphov till YH-urvalsprovet och att det framgångsrikt genomfördes redan första gången, konstaterar Marko Borodavkin, projektchef för utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor.

Yrkeshögskolorna erbjuder 6324 nybörjarplatser i höstens gemensamma ansökan, där YH-urvalsprovet är den huvudsakliga urvalsmetoden. Resultaten från YH-urvalsprovet publiceras senast 29.11.2019. Ibruktagandet av YH-urvalsprovet är en del av reformen av studerandeantagningen, som också inkluderar ibruktagandet av en gemensam betygsbaserad antagning till alla yrkeshögskolor. Yrkeshögskolorna har tillsammans förberett reformerna.

YH-urvalsprovet ordnas nästa gång i vårens andra gemensamma ansökan 2020. Yrkeshögskolornas ansökningsmål som ingår i vårens andra gemensamma ansökan 2020 har publicerats på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi. YH-urvalsprovstillfällena infaller under tiden 1 – 5.6.2020. Noggrannare information om de provplatser och –tidpunkter som yrkeshögskolorna erbjuder publiceras i slutet av året.

Valikko