Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

YH-urvalsprovet arrangeras i ett steg som prov på campus 31.5–9.6

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on christin-hume-Hcfwew744z4-unsplash_muokattu-1024x682.jpg

Det råder undantagsförhållanden då yrkeshögskolorna väljer sina studerande för de utbildningar som inleds i höst. Den gemensamma ansökan som inleds i mars genomförs som betygsantagning och med ett YH-urvalsprov som på grund av coronaepidemin arrangeras under speciella omständigheter. Provet arrangeras 31.5–9.6.2021 som ett prov på campus och i ett steg, i lokaler som yrkeshögskolorna väljer för ändamålet. Antalet provdagar har utökats till åtta.

Yrkeshögskolorna har inlett omsorgsfulla förberedelser för studentantagningen våren 2021. Målet är en antagning som garanterar att de sökande behandlas likvärdigt och att YH-urvalsprovet arrangeras på ett sätt som inte äventyrar de sökandes hälsa. Urvalsprov arrangeras på ett flertal orter runt om i Finland, i enlighet med myndigheternas (UKM och THL) föreskrifter och rekommendationer.

Förberedelserna inför studentantagningen våren 2021 skiljer sig helt från förra årets. Vi har haft tid att utvärdera genomförandet av YH-urvalsprovet i två steg i maj–juni 2020 och problemen med den processen, berättar verksamhetsledare Petri Lempinen på Yrkeshögskolornas rektorsråd Arene.

I mars i fjol, samtidigt som den gemensamma ansökan inleddes, infördes undantagstillstånd i Finland på grund av spridningen av coronaviruset. Det tvingade fram snabba ändringar i studentantagningsprocessen. Besluten om att arrangera ett urvalsprov i två steg, på distans och på campus, fattades i en situation där myndigheterna hade stängt läroanstalternas lokaler för undervisning, och det även i övrigt rådde många begränsningar i landet, bland annat var Nyland isolerat.

Under perioden med pågående coronaepidemi har all verksamhet på yrkeshögskolornas campus reglerats av myndigheternas (UKM, THL) föreskrifter och rekommendationer. För undervisningen har en hybridmodell etablerats där den nödvändiga kontaktundervisningen arrangeras på campus med beaktande av säkerhetsavstånd och hygien, medan övrig undervisning sköts på distans över nätet.

Också YH-urvalsprovet arrangerades i fjol två gånger under undantagsförhållanden. I provet på campus i juni och det i oktober deltog totalt cirka 36 000 sökande. Det har inte uppdagats några smittokedjor som kunde spåras till urvalsproven.

Genom att arrangera ett urvalsprov i ett steg på campus vill yrkeshögskolorna förebygga misstankar om fusk, som diskuterades i samband med högskolornas distansprov år 2020. För att garantera en likvärdig behandling av de sökande är det viktigt att eliminera alla möjligheter till missbruk i samband med provprestationen, säger Lempinen om bakgrunden till beslutet.

YH-urvalsprov under undantagsförhållanden

De sökande anmäler sig till YH-urvalsprovet genom tjänsten Studieinfo.fi, inom ansökningstiden för den gemensamma ansökan. Urvalsprov arrangeras på ett flertal orter runt om i Finland.

De sökande har möjlighet att välja ort och tidpunkt för provet bland de tillgängliga alternativen. De kan då välja att avlägga sitt urvalsprov vid en annan yrkeshögskola än den de söker till, om den högskolan ligger närmare den sökandes hemort. På det sättet undviks onödiga resor i samband med deltagande i urvalsproven.

Yrkeshögskolorna kan arrangera urvalsprov under åtta olika dagar, och delar därmed upp de sökande i mindre grupper än normalt. Det gör det möjligt att följa hälso- och säkerhetsanvisningarna. Yrkeshögskolorna beslutar om antalet provtillfällen de arrangerar.

Det gemensamma urvalsprovet används av 22 yrkeshögskolor för urval till utbildningar som leder till YH-examina. Man kan med ett och samma prov söka in till olika yrkeshögskolors utbildningar och till utbildningar på olika områden. För utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamina har yrkeshögskolorna separata urvalsförfaranden.

Den gemensamma ansökan i mars 2021

Man söker till yrkeshögskolornas finsk- och svenskspråkiga utbildningar som inleds på hösten 2021 genom den gemensamma ansökan 17–31.3.2021. Genom den gemensamma ansökan kan man söka till utbildningar som leder till antingen yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen (HYH). I den gemensamma ansökan deltar 22 yrkeshögskolor. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland arrangerar sina egna antagningar.

En sökande kan söka till högst sex utbildningar. Av nybörjarplatserna för utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamina fylls cirka hälften genom betygsantagning och resten genom YH-urvalsprovet. Yrkeshögskolorna besluter själva, separat för varje utbildning, hur många nybörjarplatser de reserverar för studerande som väljs på basis av betyg. Inom betygsantagningen finns det separata nybörjarplatser för de som söker med studentexamen (finsk eller internationell) och de som söker med yrkesinriktad grundexamen.

Alla yrkeshögskolor använder samma mallar för poängsättning vid betygsantagning dels för studentexamina, dels för yrkesinriktade grundexamina som avlagts efter 1.8.2015. De som har avlagt dubbelexamina deltar i betygsantagningen med både studentexamen och yrkesinriktad grundexamen. I poängsättningsmodellerna beaktas också internationella EB-, IB- och RP/DIA-examina.

Alla sökande kan delta i YH-urvalsprovet 31.5–9.6. Om en sökande redan har antagits genom betygsantagning behöver hen inte delta i urvalsprovet. Det är emellertid möjligt att genom urvalsprovet försöka nå ett högra rankat sökmål än det betygsantagningen berättigade till.

Efter betygsantagningen och urvalsprovet erbjuds de sökande en studieplats. Den sökande kan inte emot flera studieplatser för utbildningar som inleds samma termin.

Valikko