Yrkeshögskolornas urvalsprov fortsätter tisdagen den 23.6.

Yrkeshögskolornas urvalsprov fortsätter 23–25.6. Då arrangeras det andra skedet av urvalsprovet på 22 olika yrkeshögskolors campus. Mer än 21 000 sökande har kallats till proven.

Yrkeshögskolorna väljer största delen av sina studerande genom gemensamma urvalsprov där man kan söka till utbildningar för yrkeshögskoleexamen inom olika branscher.

Mer än 21 000 sökande har kallats till proven, där 10 000 studieplatser delas ut. Hälften av studieplatserna har redan fyllts genom betygsantagning.

Deltagarna i det andra skedet av yrkeshögskolornas urvalsprov gallrades fram genom ett distansprov den 4.6, där ett rekordantal sökande, 62 000, deltog. Det slutliga urvalet av studerande görs på basis av resultaten i det andra skedet av urvalsprovet.

På grund av coronaepidemin blev yrkeshögskolorna tvungna att göra ändringar i urvalsprocessen. De valde att genomföra urvalsprovet i två skeden eftersom det inte ansågs motiverat att välja studerande uteslutande på basis av ett distansprov utan övervakning.

Betygsantagningen till yrkeshögskolorna utvidgades inte.

Yrkeshögskolorna anser att det är viktigt att de sökande vid sidan av betygsantagning har andra antagningsleder till utbildningar som leder till examen.

Urvalsprovet till yrkeshögskolorna arrangeras på campus i enlighet med myndigheternas anvisningar och restriktioner.

De sökande informeras om resultaten i urvalet senast onsdagen den 15.7.

Yrkeshögskolornas rekordstora urvalsprov lyckades väl

Över 62 000 sökande har idag deltagit i yrkeshögskolornas urvalsprov på nätet, uppdelade i två provgrupper. Det rekordstora provet lyckades tekniskt väl. Samma prov användes för att söka till utbildningar för yrkeshögskoleexamen i olika branscher vid 22 olika yrkeshögskolor.

 – Det gemensamma urvalsprovet visade sig vara lyckat, säger verksamhetsledare Petri Lempinen på Yrkeshögskolerektorernas råd Arene.

Yrkeshögskolornas urvalsprovssystem användes för första gången vid den gemensamma antagningen på hösten 2019. Inför vårens antagning omarbetades provsystemet för att kunna användas för distansprov. På grund av coronasituationen används provsystemet också för 33 av universitetens urvalsprov.

– Vi är glada över att Yrkeshögskolan Metropolia har kunnat erbjuda en utmärkt digital lösning för högskolornas antagning, som i vår har genomförts med specialarrangemang. Utöver yrkeshögskolornas urvalsprov har systemet på ett lyckat sätt använts för dussintals av universitetens urvalsprov, konstaterar projektchefen för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning Marko Borodavkin och utvecklingschef Tuomas Orama på Yrkeshögskolan Metropolia.

Enligt Borodavkin och Orama utvecklingsarbetet har genomförts under föränderliga och osäkra omständigheter och med begränsad tidtabell. Det största tacket för det lyckade genomförandet tillkommer Metropolias experter, Eduix Oy, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy och Utbildningsstyrelsen.

-Man kan säga att vi har lyckats ypperligt, med beaktande av vårens exceptionella omständigheter

För att kontrollera provdeltagarnas identitet användes stark identifiering genom Suomi.fi-tjänsten i provet.

Suomi.fi-identifiering har inte tidigare använts i provsituationer där tiotusentals personer ska identifiera sig samtidigt, och därför förberedde vi oss omsorgsfullt inför situationen. Det har varit fint att få vara med om att möjliggöra urvalsproven under dessa undantagsförhållanden, berättar produktchef Ulla Kankkunen på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.     

De sökande som får mest poäng i den första provfasen kallas till den andra fasens prov, som arrangeras som prov på campus.

– Syftet med distansprovet var att gallra antalet sökande så att de egentliga urvalsproven 23–25.6. kan arrangeras på ett kontrollerat sätt, förklarar Lempinen. Det egentliga urvalet bygger på den andra fasens prov.

Kallelserna till den andra fasens prov skickas per e-post under veckan som inleds den 15.6.2020. Information om plats och tid för den andra fasen ges i kallelsen. Provdagen är antingen tisdag den 23.6.2020, onsdag den 24.6.2020 eller torsdag den 25.6.2020.

De sökande informeras om antagningsresultaten senast onsdagen den 15.7.

Yrkeshögskolornas YH-urvalsprovsdatum bekräftade

Yrkeshögskolornas gemensamma YH-urvalsprov arrangeras i juni i två steg. Det första skedet av provet arrangeras 4.6.2020 som ett digitalt prov på distans. Det andra skedet av provet arrangeras 23.-25.6.2020 på yrkeshögskolornas campus på olika håll i landet. 

YH-urvalsprovets första skede 4.6.2020

I det första skedet av provet kan i princip alla sökande delta. Om du blir antagen på basen av betyg, behöver du inte delta i urvalsprovet. Resultaten av antagning på basen av betyg blir klara senast 27.5.2020. Om du fortfarande strävar till att kunna bli antagen till en studieplats vid ett ev. högre ansökningsmål, bör du delta i urvalsprovet. Din situation ser du genom att logga in i Min Studieinfo – tjänsten. Du försäkrar väl dig om att den e-postadress du uppgett i studieinfo fortfarande fungerar.

Du får en kallelse per e-post den 1.6.2020 till det digitala urvalsprovet på distans som arrangeras på torsdag 4.6.2020. Provet görs självständigt på egen dator. Läs mera om YH-urvalsprovet.

Om du ursprungligen har anmält dig till YH-urvalsprovet på förmiddagen, kallas du den 4.6.2020 till provet på förmiddagen, som inleds inom tidsintervallet kl. 9-11. Om du ursprungligen anmält dig till YH-urvalsprovet på eftermiddagen, kallas du den 4.6.2020 till provet på eftermiddagen, som inleds inom tidsintervallet kl. 14-16. Tidpunkt för ditt prov hittar du i urvalsprovskallelsen som sänds 1.6.2020. Urvalsprovets längd bestäms på basen av vilka ansökningsmål du ansökt till.

När du har gjort det första skedet av provet 4.6.2020, sparas dina poäng till de ansökningsmål, som använder YH-urvalsprovet.  

De sökande som har fått flest poäng i det första skedet kallas till det andra skedet av provet.

YH-urvalsprovets andra skede 23.-25.6.2020

Kallelser till det andra skedet skickas ut per e-post, under veckan som börjar med 15.6.2020. Det andra skedets provplats och tidpunkt finns i kallelsen. Din urvalsprovsdag är antingen tisdag 23.6.2020, onsdag 24.6.2020 eller torsdag 25.6.2020.

Eftersom urvalsprovet sker i två steg, byts den tidpunkt och plats du valt på ansökningsblanketten. Det andra skedets urvalsprovsplats och tidpunkt kan du inte själv välja och inte heller byta. Det andra skedet av urvalsprovet görs vid det ansökningsmål vid den yrkeshögskola, dit dina poäng räcker till på basen av resultatet i det första skedet.

Provet är digitalt, och det görs på egen dator i yrkeshögskolornas utrymmen vid ett övervakat tillfälle. Läs mera om YH-urvalsprovet.

Det blev möjligt att arrangera urvalsprov på plats, när landets regering meddelade 4.5 att begränsningarna som gäller yrkeshögskolorna upphävs. Det andra skedet av provet genomförs på ett säkert sätt genom att följa myndigheters direktiv och begränsningar. I båda proven testas de sökandes färdigheter för högskolestudier och inget förhandsmaterial finns.

Denna tidtabell gäller gemensam ansökan som avslutades 1.4 och de ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet. Dessa hittas på yrkeshogskolestudier.fi – webbsidan.

Förändringen gäller inte kulturbranschen och inte heller dem som ansökt till högre yrkeshögskoleutbildning.

Det slutliga studerandeurvalet sker på basen av andra skedets prov.

Inträdesprovet till yrkeshögskolorna arrangeras i två steg

Yrkeshögskolornas inträdesprov arrangeras i juni i två steg. Provdagen för det första delprovet är den 4.6. Då hålls ett digitalt prov på distans. Tidpunkten för det andra delprovet och hur det provet kommer att genomföras meddelas i maj.

Inträdesprovet till yrkeshögskolorna arrangeras i två steg för att det ska vara möjligt kontrollera deltagarnas identitet. Detta är viktigt för att förebygga fusk. Fusk leder till att provprestationen underkänns.

I det första steget av inträdesprovet deltar alla sökande som inte genom betygsintagning har godkänts för sitt första ansökningsönskemål. Resultaten av betygsintagningen publiceras senast den 27.5.

För inträdesprovet behöver den sökande en fungerande dator med internetuppkoppling.

Till det andra delprovet kallas de sökande som har klarat sig bäst i det första steget av inträdesprovet.

I båda delproven testas de sökandes högskolefärdigheter, och det finns inget förhandsmaterial för proven. I detta avseende är situationen oförändrad jämfört med de tidigare inträdesproven till yrkeshögskolorna.

Yrkeshögskolorna anser att det är viktigt att de sökande vid sidan av betygsantagningen också har andra vägar för att bli antagna till examensutbildning. Yrkeshögskolorna använder också den öppna yrkeshögskolans studiestigar som antagningsväg, såsom tidigare meddelats.

Yrkeshögskolorna har i samarbete utvecklat digitala inträdesprov, vilket är till hjälp också i undantagsförhållanden. Även universiteten utnyttjar det system som har utvecklats i sin studentantagning.

I den gemensamma antagningen som avslutades 1.4 hade yrkeshögskolorna 92 000 sökande.  Av dem har 75 000 i den gemensamma antagningen anmält sig till inträdesprov. Tiotusentals sökande förväntas ta det andra steget av testet.

Noggrannare instruktioner om provet publiceras på webbplatsen https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/

Antagning av studerande vid yrkeshögskolorna: frågor och svar

Yrkeshögskolornas inträdesprov arrangeras på distans

Yrkeshögskolorna har beslutat att inträdesproven till yrkeshögskolorna i vårens andra gemensamma antagning arrangeras på distans på grund av de rådande undantagsförhållandena. I den gemensamma antagningen som avslutades 1.4 hade yrkeshögskolorna 92 000 sökande.  Av dem har 75 000 anmält sig till inträdesprov.

Beslutet har fattats för att yrkeshögskolorna inte vill äventyra de sökandes eller personalens och de anhörigas hälsa på grund av proven. Det finns inga prognoser för hur coronaepidemin fortskrider, och därför går det inte att förutse om inträdesproven kunde skjutas upp och hållas på ett tryggt sätt vid ett senare datum.

Inträdesproven arrangeras i början av juni, exakt datum meddelas senare.

Yrkeshögskolorna har i flera år tillsammans utvecklat studentantagningen, och har idag färdighet att arrangera proven också på distans.

Yrkeshögskolorna anser att det är viktigt att de sökande också har andra vägar att bli antagna till en examensutbildning än enbart betygsantagning.

Yrkeshögskolorna väljer cirka hälften av sina studerande genom betygsantagning. Varierande enligt ansökningsmål fylls 20–80 procent av studieplatserna genom betygsantagning. En utökning av antalet studerande som väljs genom betygsantagning skulle inte ha garanterat en jämlik behandling av alla sökande. 

Bland de sökande finns 33 000 personer vars betyg inte kan poängsättas på samma sätt som studentexamen eller yrkesinriktade grundexamina avlagda efter 1.8.2015. Bland dessa finns personer som har en äldre yrkesinriktad grundexamen, examen på institutnivå, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller examen som avlagts utomlands, eller som har avlagt gymnasiets lärokurs utan att ta studentexamen.

Förändringen i fråga om inträdesproven påverkar inte när studierna inleds, och därmed inte heller de studerandes rätt att få studiestöd.

Vidare information

Verksamhetsledare Petri Lempinen, telefon 040 7667 805

Coronaviruset COVID-19 och studerandeantagningen

Sidan uppdaterades senast 18.3.2020.

Högskolornas andra gemensamma ansökan våren 2020 ordnas 18.3–1.4.2020.

Arrangemangen som anknyter till yrkeshögskolornas studerandeantagning i vårens andra gemensamma ansökan framskrider planenligt. Enligt den information vi har just nu kommer YH-urvalsprovet att ordnas enligt den ursprungliga tidtabellen den första veckan i juni.

Yrkeshögskolorna följer aktivt med coronavirussituationen och bereder sig på möjliga ändringar. Aktuellt information om hur COVID-19 coronaviruset påverkar yrkeshögskolornas studerandeantagning uppdateras på denna webbplats.

Valikko