Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Bekanta dig med yrkeshögskolornas ansökningsmål och nybörjarplatser i gemensam ansökan hösten 2021

På webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi finns samlad information om ansökningsmålen som är med i den betygsbaserade antagningen och YH-urvalsprovet i gemensam ansökan hösten 2021. Största delen av yrkeshögskolornas nya studerande antas på basis av betyg eller YH-urvalsprovet.

På sidan Betygsbaserad antagning finns information om vilka ansökningsmål som tillämpar betygsbaserad antagning i höstens gemensamma ansökan. Den betygsbaserade antagningen har skilda kvoter för sökande med finländsk eller internationell studentexamen och sökande med yrkesinriktad grundexamen. Varje yrkeshögskola bestämmer själv hur många av nybörjarplatserna som besätts på basis av betyg.

YH-urvalsprovet ordnas denna höst 1–4.11.2021. På sidan YH-urvalsprovet finns information om vilka ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet, antalet nybörjarplatser samt urvalsprovstillfällena som yrkeshögskolorna erbjuder.

Höstens gemensamma ansökan ordnas 1–15.9.2021.

YH-urvalsproven genomfördes framgångsrikt – över 44 600 sökande deltog i provet

YH-urvalsprovet som avslutades på onsdag förlöpte väl. Över 44 600 sökande deltog i provet.

YH-urvalsproven ordnades under åtta dagar under perioden 31.5–9.6. Provtillfällen ordnades på sammanlagt 25 orter runt om i Finland. Nästan 76 000 sökande hade anmält sig YH-urvalsprovet och 59 procent av de anmälda deltog i provet.

– Yrkeshögskolorna förberedde noggrant arrangemangen av YH-urvalsprovet. Proven genomfördes med säkerhetsarrangemang i enlighet med myndigheternas anvisningar. Även de sökande som deltog i provet följde anvisningarna de hade fått, konstaterar Marko Borodavkin, projektchef vid konsortiet för studentantagning till yrkeshögskolorna.

I vårens andra gemensamma ansökan erbjuds över 26 500 nybörjarplatser vid yrkeshögskolorna. Nästan 22 000 platser erbjuds på utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen. Resten av platserna är på utbildningar som leder till högre yrkeshögskoleexamen.

Yrkeshögskolorna antar studerande huvudsakligen på basis av betyg eller YH-urvalsprovet. Andelen som antas på basis av betyg varierar mellan yrkeshögskolorna och ansökningsmålen, men i genomsnitt antas lite över hälften av de studerande på basis av betyg. Yrkeshögskolorna publicerade resultaten i den betygsbaserade antagningen i slutet av maj. 11 950 sökande blev antagna direkt på basis av sina betyg. Yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning har skilda kvoter för sökande med studentexamen och sökande som har avlagt yrkesinriktad grundexamen.

Alla resultat i gemensam ansökan publiceras senast 9.7. Man ska ta emot studieplatsen senast 16.7 kl. 15. Studierna inleds i augusti-september 2021.

Högskolornas gemensamma ansökan ordnas nästa gång 1.9–15.9. I höstens gemensamma ansökan söker man till utbildningar som börjar våren 2022.

YH urvalsproven arrangeras 31.5–9.6

YH-urvalsproven börjar nästa veckas måndag 31.5 och det sista urvalsprovstillfället arrangeras onsdagen 9.6. Nästan 76 000 sökande har anmält sig till YH-urvalsprovet och tävlar om fler än 26 500 studieplatser.

Yrkeshögskolornas gemensamma YH-urvalsprov förverkligas i ett skede i antingen yrkeshögskolornas egna utrymmen eller andra utrymmen som yrkeshögskolorna tagit i bruk för ändamålet. Antalet urvalsprovstillfällen har ökat. Urvalsprovstillfällen erbjuds under totalt åtta dagar och 15 tidpunkter på olika orter. I samband med gemensam ansökan har den sökande själv valt en lämplig tid och plats för urvalsprovet av de olika alternativen som erbjudits. De sökande har per sms och e-post fått närmare information om deltagandet i urvalsprovet.

Säkerheten i YH-urvalsprovet

YH-urvalsprovet förverkligas med strikta säkerhetsarrangemang som följer myndig­­heternas säkerhetsanvisningar. De sökande ombes att före YH-urvalsprovet bekanta sig med yrkeshögskolornas allmänna säkerhetsanvisningar samt den yrkeshögskolas anvisningar där den sökande ska utföra provet. De sökande uppmanas att hålla säkerhetsavstånd, sköta handhygienen samt använda ansiktsmasker. Om man är sjuk eller uppvisar ens lindriga symtom ska man inte delta i urvalsprovet. Högskolorna och studentorganisationerna har tidigare vädjat om att alla ska agera ansvarsfullt för att säkerställa ett tryggt urvalsprov för de sökande.

Yrkeshögskolorna har satsat hårt på sina urvalsprovsarrangemang så att antagningen kan genomföras på ett hälsosäkert sätt i enlighet med myndigheternas anvisningar. För att urvalsproven ska kunna genomföras på ett hälsosäkert sätt måste också varje person som deltar i urvalsproven följa anvisningarna och rekommendationerna före provet och under själva provtillfället, konstaterar Arenes t.f. verksamhetsledare Samuli Maxenius.

Antagning på basis av YH-urvalsprovet eller betyg

Yrkeshögskolorna antar största delen av de nya studerande genom det gemensamma YH-urvalsprovet, som används av olika branschers utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen. YH-urvalsprovet innehåller delar som är gemensamma för alla sökande samt utbildningsområdesspecifika delar som den sökande utför beroende på hens ansökningsmål.

Ungefär hälften av nybörjarplatserna på utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen besätts genom den betygbaserade antagningen. Det finns skilda kvoter för sökande med studentexamen (finländsk eller internationell) respektive yrkesinriktad grundexamen. Resultaten i den betygsbaserade antagningen publiceras senast 31.5. De sökande som har blivit antagna på basis av betyg behöver inte delta i urvalsprovet, men om man strävar efter att bli antagen till ett eventuellt högre ansökningsmål bör man i alla fall delta i urvalsprovet.

Antagningsresultaten publiceras senast 9.7. Studierna inleds i augusti-september 2021.

Högskolor och studentorganisationer: Över hundra tusen sökande har viktiga urvalsprov framför sig – kom alltså ihåg att bekämpa coronaviruset

Genom att agera ansvarsfullt tillsammans kan vi bidra till att epidemisituationen inte förvärras och att sökandena kan koncentrera sig på proven.

Universitetens och yrkeshögskolornas urvalsprov närmar sig. Största delen av universitetens prov ordnas under tiden 24.5.-11.6. och yrkeshögskolornas YH-urvalsprov under tiden 31.5.-9.6.

I vårens andra gemensamma ansökan sökte 157 800 personer till yrkeshögskolorna och universiteten, vilket är 6 100 fler än i fjol. Därmed har alltså så många som över hundra tusen sökande framför sig urvalsprov som är avgörande för deras framtid. För att de sökande ska hållas friska och urvalsproven ska lyckas behövs därför samhörighet och noggranna åtgärder för att bekämpa coronaviruset i hela samhället.

Högskolorna och studentorganisationerna* vädjar tillsammans att alla finländare ska följa de gällande coronarestriktionerna och THL:s allmänna anvisningar om hur man skyddar sig mot coronaviruset.

Agera smart tillsammans

Även om sommaren närmar sig och restriktionerna minskar ber vi er att komma ihåg den stora grupp sökande, för vilka urvalsproven är en mycket viktig stund, konstaterar studentorganisationerna.

Genom att tillsammans agera smart och ansvarsfullt kan vi bidra till att epidemisituationen inte förvärras och att de sökande i lugn och ro kan förbereda sig för proven, betonar Petri Suomala, ordförande för Unifis möten mellan prorektorer för undervisning, och Petri Lempinen, verksamhetsledare för Arene.

Även om proven avläggs under noggranna säkerhetsåtgärder behövs insatser från hela samhället för att antalet coronainfektioner ska minska under våren.

I högskolornas gemensamma ansökan söker man till utbildningar som inleds hösten 2021. Resultaten av den gemensamma ansökan publiceras senast den 9 juli.

Tillsammans skapar vi #tryggaurvalsprov!

Resultaten av utvecklingsfasen och implementeringsfasen av Utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor har publicerats

Utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor förverkligades under åren 2017–2020 med projektfinansiering från undervisnings- och kulturministeriet. Projektet koordinerades av yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu. Nätverket bestod av 23 yrkeshögskolor. Målet med projektet var att bygga upp och skapa nya praktiker och antagningsmodeller för att främja att de sökande snabbare söker till yrkeshögskolorna och skapa nya möjligheter att söka till examensstudier.

I projektet utvecklades ett nytt digitalt urvalsprov (YH-urvalsprovet) för yrkeshögskolesektorn med beaktande av de olika utbildningsområdenas behov. Utvecklingsarbetet förverkligades i tre faser: definitionsfasen, utvecklingsfasen och implementeringsfasen. Resultaten av definitionsfasen har publicerats tidigare på Theseus. I projektets utvecklings- och implementationsfas utvecklades och togs i bruk det nya digitala YH-urvalsprovet. YH-urvalsprovet är det första nationella urvalsprovet som är gemensamt för alla utbildningsområden som tagits i bruk i högskolesektorn i Finland. Det togs i bruk hösten 2019 av nästan alla finländska yrkeshögskolor (n=20). Samtidigt ersatte YH-urvalsprovet yrkeshögskolornas tidigare nationella branschspecifika urvalsprov. Efter att projektet upphörde har konsortiet för studentantagning till yrkeshögskolor fortsatt utvecklingen av antagningen av studerande till yrkeshögskolorna. De centrala resultaten av projektets utvecklings- och implementationsfas har publicerats i april 2021 i Metropolias Ammattikorkeakoulus publikationsserie.

Utvecklingen av yrkeshögskolornas nya digitala urvalsprov – resultaten av utvecklingsfasen

I rapporten beskrivs resultaten av utvecklingsfasen av utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor. Utvecklingsfasen ägde rum åren 2018 och 2019. Fasen innehöll utvecklingen av YH-urvalsprovets innehåll, struktur, urvalsprovssystem, provarrangemang samt handledning och kommunikation. Utvecklingsfasen tog slut hösten 2019 och som ett resultat av den blev yrkeshögskolornas gemensamma digitala YH-urvalsprov klart. Rapporten finns tillgänglig på Theseus.

Utvecklingen av yrkeshögskolornas nya digitala urvalsprov – resultaten av implementeringsfasen

I rapporten beskrivs resultaten av implementeringsfasen (hösten 2019) av utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor. Syftet med implementeringsfasen var att ta i bruk YH-urvalsprovet samt att granska urvalsprovsframgången för yrkeshögskolornas sökande och urvalsprovets reliabilitet och användbarhet. I samband med YH-urvalsprovet samlades ett stort forskningsmaterial (13 049 sökande till yrkeshögskolorna) in, resultatet varav beskrivs i denna rapport. Forskningsresultaten kan utnyttjas i vidareutvecklingen av YH-urvalsprovet. Rapporten finns tillgänglig på Theseus.

Yrkeshögskolorna erbjuder över 26 500 nybörjarplatser i gemensam ansökan

Gemensam ansökan till högskolor inleds onsdagen 17.3 och avslutas 31.3 kl. 15. I gemensam ansökan söker man till högskolornas svensk- och finskspråkiga utbildningar som börjar på hösten. Yrkeshögskolorna antar sina studerande huvudsakligen på basis av betyg och YH-urvalsprovet.

I gemensam ansökan som inleds på onsdag erbjuder yrkeshögskolorna över 26 500 nybörjarplatser. På utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen finns det 21 994 platser och på utbildningar som leder till högre yrkeshögskoleexamen (HYH) finns det 4 561 platser. Det finns nästan 700 ansökningsmål. 22 yrkeshögskolor deltar i gemensam ansökan. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland ordnar egna separata ansökningar.  

Antagning på basis av betyg eller YH-urvalsprovet

Antagningen av studerande till utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen sker huvudsakligen på basis av betyg och YH-urvalsprovet. Andelen som antas på basis av betyg varierar mellan yrkeshögskolorna och ansökningsmålen, men i medeltal antas drygt hälften av de studerande på basis av betyg. I den betygsbaserade antagningen finns det skilda kvoter för sökande som har en finländsk eller internationell studentexamen och sökande som har en yrkesinriktad grundexamen. Ansökningsmålen och antalet nybörjarplatser i den betygsbaserade antagningen finns listade på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Man kan bli antagen till yrkeshögskolestudier också genom urvalsprov. Största delen av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder det gemensamma digitala YH-urvalsprovet, som den sökande utför på egen bärbar dator i utrymmen som yrkeshögskolorna anvisar.

YH-urvalsprovet innehåller delar som är gemensamma för alla sökande samt delar som är branschspecifika. Den sökande utför de delar som hör till hens ansökningsmål. Nytt för vårens YH-urvalsprov är en del som testar emotionell intelligens. Denna del ska utföras av sökande till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen samt det humanistiska och pedagogiska området. Tilläggsinformation om delen för emotionell intelligens finns på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Urvalsprov i månadsskiftet maj-juni

YH-urvalsprovet ordnas 31.5–9.6.2021 som ett närprov i ett skede i utrymmen som yrkeshögskolorna anvisar. YH-urvalsprovet ordnas vid totalt 15 tidpunkter under åtta dagar på olika orter. Sammanlagt finns det över 82 000 platser i YH-urvalsprovet.

Den sökande väljer tidpunkt och plats för provet bland de alternativ som finns på gemensam ansökans ansökningsblankett. I arrangemangen av proven beaktas myndigheternas anvisningar om hälsa och säkerhet. Tilläggsinformation om vårens andra gemensamma ansökan finns på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Viktiga datum:

  • Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor 17–31.3.2021.
  • Resultaten i den betygsbaserade ansökan publiceras senast 31.5.2021.
  • YH-urvalsprovet ordnas 31.5–9.6.2021.
  • Alla antagningsresultat publiceras senast 9.7.2021.
  • Studierna inleds i augusti-september 2021.

15.3.2021. Aloituspaikkojen määrät korjattu tiedotteeseen. Aloituspaikkoja oli alun perin ilmoitettu olevan yli 24 000. Oikea luku on yli 26 500.

Färdigheter i emotionell intelligens ny del i YH-urvalsprovet våren 2021

Delen för färdigheter i emotionell intelligens tas i bruk i YH-urvalsprovet våren 2021. Delen utförs av sökanden till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen samt den humanistiska och pedagogiska branschen. I tidigare forskning (Talman et al. 2018; Talman 2019) har man identifierat emotionell intelligens som ett centralt innehåll som bör utvärderas i YH-urvalsprovet för ovannämnda branscher.

Emotionell intelligens består av olika färdigheter, så som förmågan att identifiera, förstå, uttrycka och reglera känslor. Färdigheter i emotionell intelligens är viktiga inom yrken och arbetsmiljöer inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen samt den humanistiska och pedagogiska branschen, där man fungerar i växelverkan med andra personer. Färdigheter i emotionell intelligens är centrala för en lyckad växelverkan. Tidigare litteratur har visat att färdigheter i emotionell intelligens har en positiv inverkan på studieframgången, speciellt i den kliniska praktiken, bland studeranden inom hälsovårdsbranschen. Delen för färdigheter i emotionell intelligens har utvecklats under åren 2018–2021 och blir klar till YH-urvalsprovet våren 2021. Tilläggsinformation om innehållet i YH-urvalsprovet finns här

Källor:  

Talman, K., Borodavkin, M., Kanerva, A.-M., Haavisto, E. 2018. Tutkimusraportti. Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – määrittelyvaiheen tulokset. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Aatos-artikkelit 22. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

Talman, K. Näkökulmia sote-alan valintakokeiden sisältöön ja kehittämiseen. Tillgänglig: https://blogit.metropolia.fi/hiilta-ja-timanttia/2019/11/01/nakokulmia-sote-alan-valintakokeiden-sisaltoon-ja-kehittamiseen/ 

YH-urvalsprovet arrangeras i ett steg som prov på campus 31.5–9.6

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on christin-hume-Hcfwew744z4-unsplash_muokattu-1024x682.jpg

Det råder undantagsförhållanden då yrkeshögskolorna väljer sina studerande för de utbildningar som inleds i höst. Den gemensamma ansökan som inleds i mars genomförs som betygsantagning och med ett YH-urvalsprov som på grund av coronaepidemin arrangeras under speciella omständigheter. Provet arrangeras 31.5–9.6.2021 som ett prov på campus och i ett steg, i lokaler som yrkeshögskolorna väljer för ändamålet. Antalet provdagar har utökats till åtta.

Yrkeshögskolorna har inlett omsorgsfulla förberedelser för studentantagningen våren 2021. Målet är en antagning som garanterar att de sökande behandlas likvärdigt och att YH-urvalsprovet arrangeras på ett sätt som inte äventyrar de sökandes hälsa. Urvalsprov arrangeras på ett flertal orter runt om i Finland, i enlighet med myndigheternas (UKM och THL) föreskrifter och rekommendationer.

Förberedelserna inför studentantagningen våren 2021 skiljer sig helt från förra årets. Vi har haft tid att utvärdera genomförandet av YH-urvalsprovet i två steg i maj–juni 2020 och problemen med den processen, berättar verksamhetsledare Petri Lempinen på Yrkeshögskolornas rektorsråd Arene.

I mars i fjol, samtidigt som den gemensamma ansökan inleddes, infördes undantagstillstånd i Finland på grund av spridningen av coronaviruset. Det tvingade fram snabba ändringar i studentantagningsprocessen. Besluten om att arrangera ett urvalsprov i två steg, på distans och på campus, fattades i en situation där myndigheterna hade stängt läroanstalternas lokaler för undervisning, och det även i övrigt rådde många begränsningar i landet, bland annat var Nyland isolerat.

Under perioden med pågående coronaepidemi har all verksamhet på yrkeshögskolornas campus reglerats av myndigheternas (UKM, THL) föreskrifter och rekommendationer. För undervisningen har en hybridmodell etablerats där den nödvändiga kontaktundervisningen arrangeras på campus med beaktande av säkerhetsavstånd och hygien, medan övrig undervisning sköts på distans över nätet.

Också YH-urvalsprovet arrangerades i fjol två gånger under undantagsförhållanden. I provet på campus i juni och det i oktober deltog totalt cirka 36 000 sökande. Det har inte uppdagats några smittokedjor som kunde spåras till urvalsproven.

Genom att arrangera ett urvalsprov i ett steg på campus vill yrkeshögskolorna förebygga misstankar om fusk, som diskuterades i samband med högskolornas distansprov år 2020. För att garantera en likvärdig behandling av de sökande är det viktigt att eliminera alla möjligheter till missbruk i samband med provprestationen, säger Lempinen om bakgrunden till beslutet.

YH-urvalsprov under undantagsförhållanden

De sökande anmäler sig till YH-urvalsprovet genom tjänsten Studieinfo.fi, inom ansökningstiden för den gemensamma ansökan. Urvalsprov arrangeras på ett flertal orter runt om i Finland.

De sökande har möjlighet att välja ort och tidpunkt för provet bland de tillgängliga alternativen. De kan då välja att avlägga sitt urvalsprov vid en annan yrkeshögskola än den de söker till, om den högskolan ligger närmare den sökandes hemort. På det sättet undviks onödiga resor i samband med deltagande i urvalsproven.

Yrkeshögskolorna kan arrangera urvalsprov under åtta olika dagar, och delar därmed upp de sökande i mindre grupper än normalt. Det gör det möjligt att följa hälso- och säkerhetsanvisningarna. Yrkeshögskolorna beslutar om antalet provtillfällen de arrangerar.

Det gemensamma urvalsprovet används av 22 yrkeshögskolor för urval till utbildningar som leder till YH-examina. Man kan med ett och samma prov söka in till olika yrkeshögskolors utbildningar och till utbildningar på olika områden. För utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamina har yrkeshögskolorna separata urvalsförfaranden.

Den gemensamma ansökan i mars 2021

Man söker till yrkeshögskolornas finsk- och svenskspråkiga utbildningar som inleds på hösten 2021 genom den gemensamma ansökan 17–31.3.2021. Genom den gemensamma ansökan kan man söka till utbildningar som leder till antingen yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen (HYH). I den gemensamma ansökan deltar 22 yrkeshögskolor. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland arrangerar sina egna antagningar.

En sökande kan söka till högst sex utbildningar. Av nybörjarplatserna för utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamina fylls cirka hälften genom betygsantagning och resten genom YH-urvalsprovet. Yrkeshögskolorna besluter själva, separat för varje utbildning, hur många nybörjarplatser de reserverar för studerande som väljs på basis av betyg. Inom betygsantagningen finns det separata nybörjarplatser för de som söker med studentexamen (finsk eller internationell) och de som söker med yrkesinriktad grundexamen.

Alla yrkeshögskolor använder samma mallar för poängsättning vid betygsantagning dels för studentexamina, dels för yrkesinriktade grundexamina som avlagts efter 1.8.2015. De som har avlagt dubbelexamina deltar i betygsantagningen med både studentexamen och yrkesinriktad grundexamen. I poängsättningsmodellerna beaktas också internationella EB-, IB- och RP/DIA-examina.

Alla sökande kan delta i YH-urvalsprovet 31.5–9.6. Om en sökande redan har antagits genom betygsantagning behöver hen inte delta i urvalsprovet. Det är emellertid möjligt att genom urvalsprovet försöka nå ett högra rankat sökmål än det betygsantagningen berättigade till.

Efter betygsantagningen och urvalsprovet erbjuds de sökande en studieplats. Den sökande kan inte emot flera studieplatser för utbildningar som inleds samma termin.

Förverkligandet av YH-urvalsprovet 26–29.10

kuvitus

YH-urvalsprovet arrangerades 26–29.10. Totalt erbjöds 151 urvalsprovstillfällen på 22 orter. Sammanlagt deltog 17 617 sökanden i urvalsprovet.

Uppgift i delen för matematiska färdigheter

I torsdagens prov (29.10) på både förmiddagen och eftermiddagen uppdagades ett fel i uppgift 8 i delen för matematiska färdigheter. I en kolumn i en tabell i uppgift 8 fanns ett fel. Felet kompenserades genom att ge poäng för rätt svar åt alla sökanden som utfört uppgiften.

Gräns för godkänt i YH-urvalsprovets delar

Poänggränsen för godkänt resultat sänktes i delarna matematisk-naturvetenskapliga färdigheter och färdigheter i undervisningsspråket (finska). Gränsen för godkänt resultat i matematisk-naturvetenskapliga färdigheter sänktes från ett poäng till 0,1 poäng. Gränsen för godkänt resultat i färdigheter i undervisningsspråket (finska) sänktes från två poäng till ett poäng.

Publicering av resultat

Antagningsresultaten meddelas åt sökandena senast fredagen 27.11. De antagna ska senast 4.12 bekräfta att de tar emot studieplatsen. Studierna inleds i januari 2021.

YH-urvalsproven har avslutats, resultaten publiceras senast den 15 juli

I YH-urvalsproven, som avslutades på torsdag, deltog över 18 000 sökande. Av de över 21 000 sökande som kallades till proven deltog 85,5 procent. Resultatet är bra, eftersom ungefär 70 procent av de sökande i allmänhet har deltagit i yrkeshögskolornas urvalsprov.

Den andra fasen av YH-urvalsprovet ordnades denna vecka på 36 olika yrkeshögskolecampus runt om i landet. Yrkeshögskolorna hade förberett sig omsorgsfullt på att ordna urvalsprovet. Den andra fasen i urvalsprovet avlades i yrkeshögskolornas lokaler under övervakade förhållanden.

Genom gemensamma urvalsprov sökte man till utbildningar som leder till YH-examen inom olika branscher vid 22 olika yrkeshögskolor.

Under YH-urvalsproven har det observerats att högst 1 000 sökande saknade en enskild del av provet. I dessa fall kommer situationen att korrigeras till den sökandes fördel så att man vid den slutliga antagningen av studerande använder resultatet från fas 1 i urvalsprovet för den aktuella delen.

I vårens gemensamma ansökan till yrkeshögskolorna deltog 92 000 sökande med målet att få en av de 24 600 studieplatserna vid 22 olika yrkeshögskolor. Av de sökande deltog över 62 000 i urvalsprovets första fas, som på grund av coronavirussituationen ordnades för att gallra ut en grupp sökande till provets andra fas.

På grund av coronavirusepidemin var yrkeshögskolorna tvungna att ändra antagningen av studerande. Man beslöt sig för ett tvåstegsprov, eftersom högskolorna inte ansåg det motiverat att välja studerande på basis av ett oövervakat distansprov. Betygsurvalet utökades inte vid yrkeshögskolorna.

De sökande underrättas om resultatet av antagningen senast onsdagen den 15 juli. De godkända ska meddela om att de tar emot studieplatsen senast den 22 juli.

Valikko