Yrkeshögskolorna erbjuder över 26 500 nybörjarplatser i gemensam ansökan

Gemensam ansökan till högskolor inleds onsdagen 17.3 och avslutas 31.3 kl. 15. I gemensam ansökan söker man till högskolornas svensk- och finskspråkiga utbildningar som börjar på hösten. Yrkeshögskolorna antar sina studerande huvudsakligen på basis av betyg och YH-urvalsprovet.

I gemensam ansökan som inleds på onsdag erbjuder yrkeshögskolorna över 26 500 nybörjarplatser. På utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen finns det 21 994 platser och på utbildningar som leder till högre yrkeshögskoleexamen (HYH) finns det 4 561 platser. Det finns nästan 700 ansökningsmål. 22 yrkeshögskolor deltar i gemensam ansökan. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland ordnar egna separata ansökningar.  

Antagning på basis av betyg eller YH-urvalsprovet

Antagningen av studerande till utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen sker huvudsakligen på basis av betyg och YH-urvalsprovet. Andelen som antas på basis av betyg varierar mellan yrkeshögskolorna och ansökningsmålen, men i medeltal antas drygt hälften av de studerande på basis av betyg. I den betygsbaserade antagningen finns det skilda kvoter för sökande som har en finländsk eller internationell studentexamen och sökande som har en yrkesinriktad grundexamen. Ansökningsmålen och antalet nybörjarplatser i den betygsbaserade antagningen finns listade på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Man kan bli antagen till yrkeshögskolestudier också genom urvalsprov. Största delen av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder det gemensamma digitala YH-urvalsprovet, som den sökande utför på egen bärbar dator i utrymmen som yrkeshögskolorna anvisar.

YH-urvalsprovet innehåller delar som är gemensamma för alla sökande samt delar som är branschspecifika. Den sökande utför de delar som hör till hens ansökningsmål. Nytt för vårens YH-urvalsprov är en del som testar emotionell intelligens. Denna del ska utföras av sökande till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen samt det humanistiska och pedagogiska området. Tilläggsinformation om delen för emotionell intelligens finns på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Urvalsprov i månadsskiftet maj-juni

YH-urvalsprovet ordnas 31.5–9.6.2021 som ett närprov i ett skede i utrymmen som yrkeshögskolorna anvisar. YH-urvalsprovet ordnas vid totalt 15 tidpunkter under åtta dagar på olika orter. Sammanlagt finns det över 82 000 platser i YH-urvalsprovet.

Den sökande väljer tidpunkt och plats för provet bland de alternativ som finns på gemensam ansökans ansökningsblankett. I arrangemangen av proven beaktas myndigheternas anvisningar om hälsa och säkerhet. Tilläggsinformation om vårens andra gemensamma ansökan finns på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Viktiga datum:

  • Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor 17–31.3.2021.
  • Resultaten i den betygsbaserade ansökan publiceras senast 31.5.2021.
  • YH-urvalsprovet ordnas 31.5–9.6.2021.
  • Alla antagningsresultat publiceras senast 9.7.2021.
  • Studierna inleds i augusti-september 2021.

15.3.2021. Aloituspaikkojen määrät korjattu tiedotteeseen. Aloituspaikkoja oli alun perin ilmoitettu olevan yli 24 000. Oikea luku on yli 26 500.

Färdigheter i emotionell intelligens ny del i YH-urvalsprovet våren 2021

Delen för färdigheter i emotionell intelligens tas i bruk i YH-urvalsprovet våren 2021. Delen utförs av sökanden till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen samt den humanistiska och pedagogiska branschen. I tidigare forskning (Talman et al. 2018; Talman 2019) har man identifierat emotionell intelligens som ett centralt innehåll som bör utvärderas i YH-urvalsprovet för ovannämnda branscher.

Emotionell intelligens består av olika färdigheter, så som förmågan att identifiera, förstå, uttrycka och reglera känslor. Färdigheter i emotionell intelligens är viktiga inom yrken och arbetsmiljöer inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen samt den humanistiska och pedagogiska branschen, där man fungerar i växelverkan med andra personer. Färdigheter i emotionell intelligens är centrala för en lyckad växelverkan. Tidigare litteratur har visat att färdigheter i emotionell intelligens har en positiv inverkan på studieframgången, speciellt i den kliniska praktiken, bland studeranden inom hälsovårdsbranschen. Delen för färdigheter i emotionell intelligens har utvecklats under åren 2018–2021 och blir klar till YH-urvalsprovet våren 2021. Tilläggsinformation om innehållet i YH-urvalsprovet finns här

Källor:  

Talman, K., Borodavkin, M., Kanerva, A.-M., Haavisto, E. 2018. Tutkimusraportti. Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – määrittelyvaiheen tulokset. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Aatos-artikkelit 22. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

Talman, K. Näkökulmia sote-alan valintakokeiden sisältöön ja kehittämiseen. Tillgänglig: https://blogit.metropolia.fi/hiilta-ja-timanttia/2019/11/01/nakokulmia-sote-alan-valintakokeiden-sisaltoon-ja-kehittamiseen/ 

YH-urvalsprovet arrangeras i ett steg som prov på campus 31.5–9.6

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on christin-hume-Hcfwew744z4-unsplash_muokattu-1024x682.jpg

Det råder undantagsförhållanden då yrkeshögskolorna väljer sina studerande för de utbildningar som inleds i höst. Den gemensamma ansökan som inleds i mars genomförs som betygsantagning och med ett YH-urvalsprov som på grund av coronaepidemin arrangeras under speciella omständigheter. Provet arrangeras 31.5–9.6.2021 som ett prov på campus och i ett steg, i lokaler som yrkeshögskolorna väljer för ändamålet. Antalet provdagar har utökats till åtta.

Yrkeshögskolorna har inlett omsorgsfulla förberedelser för studentantagningen våren 2021. Målet är en antagning som garanterar att de sökande behandlas likvärdigt och att YH-urvalsprovet arrangeras på ett sätt som inte äventyrar de sökandes hälsa. Urvalsprov arrangeras på ett flertal orter runt om i Finland, i enlighet med myndigheternas (UKM och THL) föreskrifter och rekommendationer.

Förberedelserna inför studentantagningen våren 2021 skiljer sig helt från förra årets. Vi har haft tid att utvärdera genomförandet av YH-urvalsprovet i två steg i maj–juni 2020 och problemen med den processen, berättar verksamhetsledare Petri Lempinen på Yrkeshögskolornas rektorsråd Arene.

I mars i fjol, samtidigt som den gemensamma ansökan inleddes, infördes undantagstillstånd i Finland på grund av spridningen av coronaviruset. Det tvingade fram snabba ändringar i studentantagningsprocessen. Besluten om att arrangera ett urvalsprov i två steg, på distans och på campus, fattades i en situation där myndigheterna hade stängt läroanstalternas lokaler för undervisning, och det även i övrigt rådde många begränsningar i landet, bland annat var Nyland isolerat.

Under perioden med pågående coronaepidemi har all verksamhet på yrkeshögskolornas campus reglerats av myndigheternas (UKM, THL) föreskrifter och rekommendationer. För undervisningen har en hybridmodell etablerats där den nödvändiga kontaktundervisningen arrangeras på campus med beaktande av säkerhetsavstånd och hygien, medan övrig undervisning sköts på distans över nätet.

Också YH-urvalsprovet arrangerades i fjol två gånger under undantagsförhållanden. I provet på campus i juni och det i oktober deltog totalt cirka 36 000 sökande. Det har inte uppdagats några smittokedjor som kunde spåras till urvalsproven.

Genom att arrangera ett urvalsprov i ett steg på campus vill yrkeshögskolorna förebygga misstankar om fusk, som diskuterades i samband med högskolornas distansprov år 2020. För att garantera en likvärdig behandling av de sökande är det viktigt att eliminera alla möjligheter till missbruk i samband med provprestationen, säger Lempinen om bakgrunden till beslutet.

YH-urvalsprov under undantagsförhållanden

De sökande anmäler sig till YH-urvalsprovet genom tjänsten Studieinfo.fi, inom ansökningstiden för den gemensamma ansökan. Urvalsprov arrangeras på ett flertal orter runt om i Finland.

De sökande har möjlighet att välja ort och tidpunkt för provet bland de tillgängliga alternativen. De kan då välja att avlägga sitt urvalsprov vid en annan yrkeshögskola än den de söker till, om den högskolan ligger närmare den sökandes hemort. På det sättet undviks onödiga resor i samband med deltagande i urvalsproven.

Yrkeshögskolorna kan arrangera urvalsprov under åtta olika dagar, och delar därmed upp de sökande i mindre grupper än normalt. Det gör det möjligt att följa hälso- och säkerhetsanvisningarna. Yrkeshögskolorna beslutar om antalet provtillfällen de arrangerar.

Det gemensamma urvalsprovet används av 22 yrkeshögskolor för urval till utbildningar som leder till YH-examina. Man kan med ett och samma prov söka in till olika yrkeshögskolors utbildningar och till utbildningar på olika områden. För utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamina har yrkeshögskolorna separata urvalsförfaranden.

Den gemensamma ansökan i mars 2021

Man söker till yrkeshögskolornas finsk- och svenskspråkiga utbildningar som inleds på hösten 2021 genom den gemensamma ansökan 17–31.3.2021. Genom den gemensamma ansökan kan man söka till utbildningar som leder till antingen yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen (HYH). I den gemensamma ansökan deltar 22 yrkeshögskolor. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland arrangerar sina egna antagningar.

En sökande kan söka till högst sex utbildningar. Av nybörjarplatserna för utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamina fylls cirka hälften genom betygsantagning och resten genom YH-urvalsprovet. Yrkeshögskolorna besluter själva, separat för varje utbildning, hur många nybörjarplatser de reserverar för studerande som väljs på basis av betyg. Inom betygsantagningen finns det separata nybörjarplatser för de som söker med studentexamen (finsk eller internationell) och de som söker med yrkesinriktad grundexamen.

Alla yrkeshögskolor använder samma mallar för poängsättning vid betygsantagning dels för studentexamina, dels för yrkesinriktade grundexamina som avlagts efter 1.8.2015. De som har avlagt dubbelexamina deltar i betygsantagningen med både studentexamen och yrkesinriktad grundexamen. I poängsättningsmodellerna beaktas också internationella EB-, IB- och RP/DIA-examina.

Alla sökande kan delta i YH-urvalsprovet 31.5–9.6. Om en sökande redan har antagits genom betygsantagning behöver hen inte delta i urvalsprovet. Det är emellertid möjligt att genom urvalsprovet försöka nå ett högra rankat sökmål än det betygsantagningen berättigade till.

Efter betygsantagningen och urvalsprovet erbjuds de sökande en studieplats. Den sökande kan inte emot flera studieplatser för utbildningar som inleds samma termin.

Förverkligandet av YH-urvalsprovet 26–29.10

kuvitus

YH-urvalsprovet arrangerades 26–29.10. Totalt erbjöds 151 urvalsprovstillfällen på 22 orter. Sammanlagt deltog 17 617 sökanden i urvalsprovet.

Uppgift i delen för matematiska färdigheter

I torsdagens prov (29.10) på både förmiddagen och eftermiddagen uppdagades ett fel i uppgift 8 i delen för matematiska färdigheter. I en kolumn i en tabell i uppgift 8 fanns ett fel. Felet kompenserades genom att ge poäng för rätt svar åt alla sökanden som utfört uppgiften.

Gräns för godkänt i YH-urvalsprovets delar

Poänggränsen för godkänt resultat sänktes i delarna matematisk-naturvetenskapliga färdigheter och färdigheter i undervisningsspråket (finska). Gränsen för godkänt resultat i matematisk-naturvetenskapliga färdigheter sänktes från ett poäng till 0,1 poäng. Gränsen för godkänt resultat i färdigheter i undervisningsspråket (finska) sänktes från två poäng till ett poäng.

Publicering av resultat

Antagningsresultaten meddelas åt sökandena senast fredagen 27.11. De antagna ska senast 4.12 bekräfta att de tar emot studieplatsen. Studierna inleds i januari 2021.

YH-urvalsproven har avslutats, resultaten publiceras senast den 15 juli

I YH-urvalsproven, som avslutades på torsdag, deltog över 18 000 sökande. Av de över 21 000 sökande som kallades till proven deltog 85,5 procent. Resultatet är bra, eftersom ungefär 70 procent av de sökande i allmänhet har deltagit i yrkeshögskolornas urvalsprov.

Den andra fasen av YH-urvalsprovet ordnades denna vecka på 36 olika yrkeshögskolecampus runt om i landet. Yrkeshögskolorna hade förberett sig omsorgsfullt på att ordna urvalsprovet. Den andra fasen i urvalsprovet avlades i yrkeshögskolornas lokaler under övervakade förhållanden.

Genom gemensamma urvalsprov sökte man till utbildningar som leder till YH-examen inom olika branscher vid 22 olika yrkeshögskolor.

Under YH-urvalsproven har det observerats att högst 1 000 sökande saknade en enskild del av provet. I dessa fall kommer situationen att korrigeras till den sökandes fördel så att man vid den slutliga antagningen av studerande använder resultatet från fas 1 i urvalsprovet för den aktuella delen.

I vårens gemensamma ansökan till yrkeshögskolorna deltog 92 000 sökande med målet att få en av de 24 600 studieplatserna vid 22 olika yrkeshögskolor. Av de sökande deltog över 62 000 i urvalsprovets första fas, som på grund av coronavirussituationen ordnades för att gallra ut en grupp sökande till provets andra fas.

På grund av coronavirusepidemin var yrkeshögskolorna tvungna att ändra antagningen av studerande. Man beslöt sig för ett tvåstegsprov, eftersom högskolorna inte ansåg det motiverat att välja studerande på basis av ett oövervakat distansprov. Betygsurvalet utökades inte vid yrkeshögskolorna.

De sökande underrättas om resultatet av antagningen senast onsdagen den 15 juli. De godkända ska meddela om att de tar emot studieplatsen senast den 22 juli.

Yrkeshögskolornas urvalsprov fortsätter tisdagen den 23.6.

Yrkeshögskolornas urvalsprov fortsätter 23–25.6. Då arrangeras det andra skedet av urvalsprovet på 22 olika yrkeshögskolors campus. Mer än 21 000 sökande har kallats till proven.

Yrkeshögskolorna väljer största delen av sina studerande genom gemensamma urvalsprov där man kan söka till utbildningar för yrkeshögskoleexamen inom olika branscher.

Mer än 21 000 sökande har kallats till proven, där 10 000 studieplatser delas ut. Hälften av studieplatserna har redan fyllts genom betygsantagning.

Deltagarna i det andra skedet av yrkeshögskolornas urvalsprov gallrades fram genom ett distansprov den 4.6, där ett rekordantal sökande, 62 000, deltog. Det slutliga urvalet av studerande görs på basis av resultaten i det andra skedet av urvalsprovet.

På grund av coronaepidemin blev yrkeshögskolorna tvungna att göra ändringar i urvalsprocessen. De valde att genomföra urvalsprovet i två skeden eftersom det inte ansågs motiverat att välja studerande uteslutande på basis av ett distansprov utan övervakning.

Betygsantagningen till yrkeshögskolorna utvidgades inte.

Yrkeshögskolorna anser att det är viktigt att de sökande vid sidan av betygsantagning har andra antagningsleder till utbildningar som leder till examen.

Urvalsprovet till yrkeshögskolorna arrangeras på campus i enlighet med myndigheternas anvisningar och restriktioner.

De sökande informeras om resultaten i urvalet senast onsdagen den 15.7.

Yrkeshögskolornas rekordstora urvalsprov lyckades väl

Över 62 000 sökande har idag deltagit i yrkeshögskolornas urvalsprov på nätet, uppdelade i två provgrupper. Det rekordstora provet lyckades tekniskt väl. Samma prov användes för att söka till utbildningar för yrkeshögskoleexamen i olika branscher vid 22 olika yrkeshögskolor.

 – Det gemensamma urvalsprovet visade sig vara lyckat, säger verksamhetsledare Petri Lempinen på Yrkeshögskolerektorernas råd Arene.

Yrkeshögskolornas urvalsprovssystem användes för första gången vid den gemensamma antagningen på hösten 2019. Inför vårens antagning omarbetades provsystemet för att kunna användas för distansprov. På grund av coronasituationen används provsystemet också för 33 av universitetens urvalsprov.

– Vi är glada över att Yrkeshögskolan Metropolia har kunnat erbjuda en utmärkt digital lösning för högskolornas antagning, som i vår har genomförts med specialarrangemang. Utöver yrkeshögskolornas urvalsprov har systemet på ett lyckat sätt använts för dussintals av universitetens urvalsprov, konstaterar projektchefen för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning Marko Borodavkin och utvecklingschef Tuomas Orama på Yrkeshögskolan Metropolia.

Enligt Borodavkin och Orama utvecklingsarbetet har genomförts under föränderliga och osäkra omständigheter och med begränsad tidtabell. Det största tacket för det lyckade genomförandet tillkommer Metropolias experter, Eduix Oy, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy och Utbildningsstyrelsen.

-Man kan säga att vi har lyckats ypperligt, med beaktande av vårens exceptionella omständigheter

För att kontrollera provdeltagarnas identitet användes stark identifiering genom Suomi.fi-tjänsten i provet.

Suomi.fi-identifiering har inte tidigare använts i provsituationer där tiotusentals personer ska identifiera sig samtidigt, och därför förberedde vi oss omsorgsfullt inför situationen. Det har varit fint att få vara med om att möjliggöra urvalsproven under dessa undantagsförhållanden, berättar produktchef Ulla Kankkunen på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.     

De sökande som får mest poäng i den första provfasen kallas till den andra fasens prov, som arrangeras som prov på campus.

– Syftet med distansprovet var att gallra antalet sökande så att de egentliga urvalsproven 23–25.6. kan arrangeras på ett kontrollerat sätt, förklarar Lempinen. Det egentliga urvalet bygger på den andra fasens prov.

Kallelserna till den andra fasens prov skickas per e-post under veckan som inleds den 15.6.2020. Information om plats och tid för den andra fasen ges i kallelsen. Provdagen är antingen tisdag den 23.6.2020, onsdag den 24.6.2020 eller torsdag den 25.6.2020.

De sökande informeras om antagningsresultaten senast onsdagen den 15.7.

Yrkeshögskolornas YH-urvalsprovsdatum bekräftade

Yrkeshögskolornas gemensamma YH-urvalsprov arrangeras i juni i två steg. Det första skedet av provet arrangeras 4.6.2020 som ett digitalt prov på distans. Det andra skedet av provet arrangeras 23.-25.6.2020 på yrkeshögskolornas campus på olika håll i landet. 

YH-urvalsprovets första skede 4.6.2020

I det första skedet av provet kan i princip alla sökande delta. Om du blir antagen på basen av betyg, behöver du inte delta i urvalsprovet. Resultaten av antagning på basen av betyg blir klara senast 27.5.2020. Om du fortfarande strävar till att kunna bli antagen till en studieplats vid ett ev. högre ansökningsmål, bör du delta i urvalsprovet. Din situation ser du genom att logga in i Min Studieinfo – tjänsten. Du försäkrar väl dig om att den e-postadress du uppgett i studieinfo fortfarande fungerar.

Du får en kallelse per e-post den 1.6.2020 till det digitala urvalsprovet på distans som arrangeras på torsdag 4.6.2020. Provet görs självständigt på egen dator. Läs mera om YH-urvalsprovet.

Om du ursprungligen har anmält dig till YH-urvalsprovet på förmiddagen, kallas du den 4.6.2020 till provet på förmiddagen, som inleds inom tidsintervallet kl. 9-11. Om du ursprungligen anmält dig till YH-urvalsprovet på eftermiddagen, kallas du den 4.6.2020 till provet på eftermiddagen, som inleds inom tidsintervallet kl. 14-16. Tidpunkt för ditt prov hittar du i urvalsprovskallelsen som sänds 1.6.2020. Urvalsprovets längd bestäms på basen av vilka ansökningsmål du ansökt till.

När du har gjort det första skedet av provet 4.6.2020, sparas dina poäng till de ansökningsmål, som använder YH-urvalsprovet.  

De sökande som har fått flest poäng i det första skedet kallas till det andra skedet av provet.

YH-urvalsprovets andra skede 23.-25.6.2020

Kallelser till det andra skedet skickas ut per e-post, under veckan som börjar med 15.6.2020. Det andra skedets provplats och tidpunkt finns i kallelsen. Din urvalsprovsdag är antingen tisdag 23.6.2020, onsdag 24.6.2020 eller torsdag 25.6.2020.

Eftersom urvalsprovet sker i två steg, byts den tidpunkt och plats du valt på ansökningsblanketten. Det andra skedets urvalsprovsplats och tidpunkt kan du inte själv välja och inte heller byta. Det andra skedet av urvalsprovet görs vid det ansökningsmål vid den yrkeshögskola, dit dina poäng räcker till på basen av resultatet i det första skedet.

Provet är digitalt, och det görs på egen dator i yrkeshögskolornas utrymmen vid ett övervakat tillfälle. Läs mera om YH-urvalsprovet.

Det blev möjligt att arrangera urvalsprov på plats, när landets regering meddelade 4.5 att begränsningarna som gäller yrkeshögskolorna upphävs. Det andra skedet av provet genomförs på ett säkert sätt genom att följa myndigheters direktiv och begränsningar. I båda proven testas de sökandes färdigheter för högskolestudier och inget förhandsmaterial finns.

Denna tidtabell gäller gemensam ansökan som avslutades 1.4 och de ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet. Dessa hittas på yrkeshogskolestudier.fi – webbsidan.

Förändringen gäller inte kulturbranschen och inte heller dem som ansökt till högre yrkeshögskoleutbildning.

Det slutliga studerandeurvalet sker på basen av andra skedets prov.

Inträdesprovet till yrkeshögskolorna arrangeras i två steg

Yrkeshögskolornas inträdesprov arrangeras i juni i två steg. Provdagen för det första delprovet är den 4.6. Då hålls ett digitalt prov på distans. Tidpunkten för det andra delprovet och hur det provet kommer att genomföras meddelas i maj.

Inträdesprovet till yrkeshögskolorna arrangeras i två steg för att det ska vara möjligt kontrollera deltagarnas identitet. Detta är viktigt för att förebygga fusk. Fusk leder till att provprestationen underkänns.

I det första steget av inträdesprovet deltar alla sökande som inte genom betygsintagning har godkänts för sitt första ansökningsönskemål. Resultaten av betygsintagningen publiceras senast den 27.5.

För inträdesprovet behöver den sökande en fungerande dator med internetuppkoppling.

Till det andra delprovet kallas de sökande som har klarat sig bäst i det första steget av inträdesprovet.

I båda delproven testas de sökandes högskolefärdigheter, och det finns inget förhandsmaterial för proven. I detta avseende är situationen oförändrad jämfört med de tidigare inträdesproven till yrkeshögskolorna.

Yrkeshögskolorna anser att det är viktigt att de sökande vid sidan av betygsantagningen också har andra vägar för att bli antagna till examensutbildning. Yrkeshögskolorna använder också den öppna yrkeshögskolans studiestigar som antagningsväg, såsom tidigare meddelats.

Yrkeshögskolorna har i samarbete utvecklat digitala inträdesprov, vilket är till hjälp också i undantagsförhållanden. Även universiteten utnyttjar det system som har utvecklats i sin studentantagning.

I den gemensamma antagningen som avslutades 1.4 hade yrkeshögskolorna 92 000 sökande.  Av dem har 75 000 i den gemensamma antagningen anmält sig till inträdesprov. Tiotusentals sökande förväntas ta det andra steget av testet.

Noggrannare instruktioner om provet publiceras på webbplatsen https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/

Antagning av studerande vid yrkeshögskolorna: frågor och svar

Yrkeshögskolornas inträdesprov arrangeras på distans

Yrkeshögskolorna har beslutat att inträdesproven till yrkeshögskolorna i vårens andra gemensamma antagning arrangeras på distans på grund av de rådande undantagsförhållandena. I den gemensamma antagningen som avslutades 1.4 hade yrkeshögskolorna 92 000 sökande.  Av dem har 75 000 anmält sig till inträdesprov.

Beslutet har fattats för att yrkeshögskolorna inte vill äventyra de sökandes eller personalens och de anhörigas hälsa på grund av proven. Det finns inga prognoser för hur coronaepidemin fortskrider, och därför går det inte att förutse om inträdesproven kunde skjutas upp och hållas på ett tryggt sätt vid ett senare datum.

Inträdesproven arrangeras i början av juni, exakt datum meddelas senare.

Yrkeshögskolorna har i flera år tillsammans utvecklat studentantagningen, och har idag färdighet att arrangera proven också på distans.

Yrkeshögskolorna anser att det är viktigt att de sökande också har andra vägar att bli antagna till en examensutbildning än enbart betygsantagning.

Yrkeshögskolorna väljer cirka hälften av sina studerande genom betygsantagning. Varierande enligt ansökningsmål fylls 20–80 procent av studieplatserna genom betygsantagning. En utökning av antalet studerande som väljs genom betygsantagning skulle inte ha garanterat en jämlik behandling av alla sökande. 

Bland de sökande finns 33 000 personer vars betyg inte kan poängsättas på samma sätt som studentexamen eller yrkesinriktade grundexamina avlagda efter 1.8.2015. Bland dessa finns personer som har en äldre yrkesinriktad grundexamen, examen på institutnivå, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller examen som avlagts utomlands, eller som har avlagt gymnasiets lärokurs utan att ta studentexamen.

Förändringen i fråga om inträdesproven påverkar inte när studierna inleds, och därmed inte heller de studerandes rätt att få studiestöd.

Vidare information

Verksamhetsledare Petri Lempinen, telefon 040 7667 805

Valikko