De allmänna anvisningarna för YH-urvalsprovets andra skede har publicerats

YH-urvalsprovets andra skede ordnas 23–25.6.2020. YH-urvalsprovets andra skede utförs under övervakning i yrkeshögskolornas utrymmen. YH-urvalsprovets andra skede är ett digitalt prov som utförs självständigt på egen bärbar dator. Provet testar sökandenas högskolefärdigheter. Det finns inget förhandsmaterial.

Urvalsprovets andra skede utförs vid den yrkeshögskola, vars ansökningsmål är det högsta ansökningsmålet som dina poäng från första skedet räcker till för. Yrkeshögskolorna skickar per 16.6 kallelser till sina egna sökanden per e-post. Bekanta dig med de allmänna anvisningarna för YH-urvalsprovets andra skede på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi. När du får en kallelse ska du komma ihåg att läsa noggrant även de mera detaljerade praktiska anvisningarna för urvalsprovsdagen som yrkeshögskolan som kallat dig har gjort.

Viktiga datum:
•Yrkeshögskolorna skickar per 16.6.2020 kallelser till sina egna sökanden per e-post.
•Identifieraren för YH-urvalsprovet skickas till provdeltagarna 18.6.2020.
•Provdagen är antingen tisdagen 23.6.2020, onsdagen 24.6.2020 eller torsdagen 25.6.2020. Varje dag ordnas två provtillfällen. Förmiddagens prov börjar kl. 9.00 och eftermiddagens prov börjar kl. 14.00.
•De som har antagits på basis av YH-urvalsprovet får ett meddelande per e-post och informationen syns även i tjänsten Min Studieinfo senast 15.7.2020. Du kan bli antagen från reservplats före 3.8.2020 kl. 15.00.

Ge respons om webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi

Yrkeshögskolornas gemensamma webbplats yrkeshogskolestudier.fi lanserades i början av maj. Webbplatsen är avsedd för dem som är intresserade av yrkeshögskolestudier, studiehandledare och alla aktörer som ger vägledning om ansökan till högskolor. På webbplatsen hittar man information om studerandeantagning till yrkeshögskolornas finsk- och svenskspråkiga utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen. På webbplatsen kan man också bekanta sig med innehållet i yrkeshögskolestudierna.

Vi samlar in respons om webbplatsen under hösten 2019 för att kunna vidareutveckla den till att ännu bättre tillgodose olika målgruppers behov.

Ge respons om webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi senast 15.11.2019.

Länk till responsformuläret (på finska)

Lyckat genomförande av det nya YH-urvalsprovet

Yrkeshögskolornas nya gemensamma YH-urvalsprov ordnades för första gången 29.10 – 1.11.2019. I det digitala YH-urvalsprovet deltog 17 441 sökande och deltagarprocenten var 70 %.

Sammanlagt 151 urvalsprovstillfällen erbjöds av 20 yrkeshögskolor på 27 orter. I samband med gemensam ansökan fick sökandena själva välja en lämplig plats och tid för urvalsprovet av de alternativ som stod till buds. Under samma urvalsprovstillfälle kunde sökanden utföra urvalsprovet för utbildningar från flera olika branscher och yrkeshögskolor.

Yrkeshögskolorna hade omsorgsfullt förberett sig för arrangemanget av YH-urvalsprovet. Under dagarna förekom enstaka tekniska problem, som dock kunde lösas så att de berörda sökandena kunde slutföra provet. På basis av användbarhetsenkäten om urvalsprovssystemet (n=7972) upplevde sökandena att systemet var enkelt att använda (medeltalet 4.2 på skalan 1-5, där 5=helt av samma åsikt).

Det är fråga om ett historiskt sett mycket omfattande och betydande samarbete mellan yrkeshögskolorna som har gett upphov till YH-urvalsprovet och att det framgångsrikt genomfördes redan första gången, konstaterar Marko Borodavkin, projektchef för utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor.

Yrkeshögskolorna erbjuder 6324 nybörjarplatser i höstens gemensamma ansökan, där YH-urvalsprovet är den huvudsakliga urvalsmetoden. Resultaten från YH-urvalsprovet publiceras senast 29.11.2019. Ibruktagandet av YH-urvalsprovet är en del av reformen av studerandeantagningen, som också inkluderar ibruktagandet av en gemensam betygsbaserad antagning till alla yrkeshögskolor. Yrkeshögskolorna har tillsammans förberett reformerna.

YH-urvalsprovet ordnas nästa gång i vårens andra gemensamma ansökan 2020. Yrkeshögskolornas ansökningsmål som ingår i vårens andra gemensamma ansökan 2020 har publicerats på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi. YH-urvalsprovstillfällena infaller under tiden 1 – 5.6.2020. Noggrannare information om de provplatser och –tidpunkter som yrkeshögskolorna erbjuder publiceras i slutet av året.

Yrkeshögskolornas ansökningsmål våren 2020 har publicerats

Yrkeshögskolorna har på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi publicerat information om ansökningsmålen som använder betygsbaserad antagning och YH-urvalsprovet i gemensam ansökan våren 2020. Merparten av studerandena antas till yrkeshögskolestudier på basis av betyg eller YH-urvalsprovet. Den betygsbaserade antagningen inkluderar dem som har studentexamen eller har avlagt yrkesinriktad grundexamen efter 1.8.2015. Varje yrkeshögskola har själv fattat beslut om andelen studerande som antas på basis av betyg till varje ansökningsmål.

Ansökningsmålen som använder betygsbaserad ansökan våren 2020 finns på sidan Betygsbaserad antagning.
Ansökningsmålen som använder YH-urvalsprovet våren 2020 finns på sidan YH-urvalsprovet.

Reformen av studerandeantagningen är en del av den nationella reformen av antagning av studerande till högskolor. Yrkeshögskolorna ger tilläggsinformation om de yrkeshögskolespecifika besluten.

25 000 sökande har anmält sig till det nya YH-urvalsprovet

Yrkeshögskolornas nya gemensamma YH-urvalsprov ordnas första gången 29.10 – 1.11.2019. 25 000 sökande har anmält sig till det digitala YH-urvalsprovet. Yrkeshögskolorna erbjuder 6324 nybörjarplatser i höstens gemensamma ansökan och YH-urvalsprovet utgör den huvudsakliga urvalsmetoden.

YH-urvalsprovet förenhetligar de olika branschernas antagningsförfaranden och gör dem mera jämlika. Alla branscher använder YH-urvalsprovet med undantag av kulturbranschen. Förändringen jämfört med tidigare urvalsprov är betydande, eftersom sökanden nu kan ansöka till de flesta ansökningsmål vid olika yrkeshögskolor och inom olika branscher på basis av ett prov.

-Ur sökandens synvinkel förenklas ansökningsprocessen betydligt, eftersom man under samma provtillfälle kan utföra urvalsprov för utbildningar inom flera olika branscher och yrkeshögskolor. Dessutom kräver provet inte att man förbereder sig på förhandkonstaterar Marko Borodavkin, projektchef för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning.

I YH-urvalsprovet bedöms sökandens förutsättningar för yrkeshögskolestudier, men inte studiernas innehåll. Provet består av delar som är gemensamma för alla sökande samt delar som är specifika för olika utbildningsområden. Den sökande utför de delar som hör till de utbildningsområden personen sökt till. I de delar som är gemensamma för alla testas färdigheter i beslutsfattande samt språk och kommunikation. Dessutom bedöms, beroende på ansökningsmålen, matematiska, matematisk-naturvetenskapliga och etiska färdigheter. YH-urvalsprovet har byggts upp utgående från forskningsresultat i syfte att försäkra sig om att det mäter eller utvärderar de centrala färdigheterna som behövs för varje bransch.

Yrkeshögskolorna är redo att ordna YH-urvalsprovet

Sökanden utför provet på sin egen bärbara dator i den yrkeshögskolas utrymmen och på den dag som hen har valt. Yrkeshögskolorna har noggrant förberett sig för att ordna YH-urvalsprovet. 

-Yrkeshögskolorna är redo, och vi önskar alla sökande välkomna, säger Tapio Rimpioja, som är ordförande för styrgruppen för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning.

Resultaten från YH-urvalsprovet publiceras senast 29.11.2019.

Information om YH-urvalsprovet och anvisningar för sökande finns samlade på yrkeshögskolornas gemensamma webbplats yrkeshogskolestudier.fi. Det är viktigt att sökandena bekantar sig med anvisningarna före YH-urvalsprovet.

Omfattande reform av yrkeshögskolornas studentantagning – ett nytt gemensamt urvalsprov tas i bruk i höst

Yrkeshögskolornas gemensamma YH-urvalsprov används första gången i gemensam ansökan som börjar i dag. Den sökande kan med ett prov ansöka till flera ansökningsmål vid olika yrkeshögskolor och branscher. Man kan ansöka till högst sex ansökningsmål i gemensam ansökan.

Det blir lättare att ansöka, då man inte behöver delta i många olika urvalsprov. Med samma prov kan man söka till olika utbildningar och provet kan skrivas vid vilken yrkeshögskola som helst i Finland, konstaterar Marko Borodavkin, projektchef för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning 2017-2019 vid Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Ansökningsprocessen blir enklare då även social- och hälsovårdsbranschens förurvalsprov slopas.

Det nya urvalsprovet kräver inga förberedelser

I YH-urvalsprovet bedöms den sökandes förutsättningar för yrkeshögskolestudier, men inte studiernas innehåll. Provet består av delar som är gemensamma för alla sökande samt delar som är specifika för olika utbildningsområden. Den sökande utför de delar som hör till de utbildningsområden personen sökt till.

I de delar som är gemensamma för alla testas färdigheter i beslutsfattande samt språk och kommunikation. Dessutom bedöms, beroende på ansökningsmålen, matematiska, matematisk-naturvetenskapliga och etiska färdigheter.

YH-urvalsprovet ordnas under tiden 29.10 – 1.11.2019. Den sökande anmäler sig till ett lämpligt provtillfälle i samband med gemensam ansökan:

  1. Den sökande väljer vid vilken yrkeshögskola och på vilken dag hen vill utföra provet.
  2. Den sökande anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan i tjänsten Studieinfo.fi.
  3. Den sökande utför provet på sin egen bärbara dator i den yrkeshögskolas utrymmen och på den dag som hen har valt.

Yrkeshögskolorna erbjuder 6324 nybörjarplatser i höstens gemensamma ansökan. 20 000-30 000 sökande förväntas delta i YH-urvalsprovet i höst. Reformen av antagningen till yrkeshögskolorna fortsätter under våren 2020, då även den nya betygsbaserade antagningen tas i bruk i stor omfattning.

Yrkeshögskolorna utvecklar tillsammans studerandeantagningen mot ett sökandevänligt och jämlikt håll. YH-urvalsprovet är ett stort steg mot det, berättar Tapio Rimpioja som är ordförande för styrgruppen för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning.

Bakgrund

  • Enligt Undervisnings- och kulturministeriets och högskolornas linjedragning ska yrkeshögskolestuderandena i framtiden väljas i huvudsak på basis av betyg. Samtidigt utvecklas andra urvalsmetoder, bl.a. urvalsprov.
  • YH-urvalsprovet är den huvudsakliga urvalsmetoden till yrkeshögskoleutbildning i gemensam ansökan hösten 2019. Alla branscher använder YH-urvalsprovet med undantag för kulturbranschen.
  • YH-urvalsprovet baserar sig på forskningsresultat.
  • Information om YH-urvalsprovet och anvisningar till de sökande har samlats på en plats på yrkeshögskolornas gemensamma webbplats yrkeshogskolestudier.fi. Det är viktigt att de sökande bekantar sig med anvisningarna före YH-urvalsprovet.

Infotillfälle för studiehandledare 30.8.

Fredagen 30.8 kl. 9-10 ordnas ett infotillfälle på finska för studiehandledare med temat YH-urvalsprovet i gemensam ansökan hösten 2019 och webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi

Plats: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Metropolia-sali, Kvarnbäckens campus, Kvarnbäcksvägen 1, 00920 Helsingfors.

Infotillfället är öppet för alla och kräver ingen anmälan. Man kan följa med tillfället också på distans. Du kan också delta i webbinariet på distans genom att klicka här. Inspelningen hittas senare på sidan Till studiehandledaren.

Öppet webbinarium 17.5. kl. 9-10

Fredagen 17.5 kl. 9–10 ordnas ett öppet webbinarium på finska på tema YH-urvalsprovet i gemensam ansökan 2019 och webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi.

Webbinariet är avsett för alla intresserade och hålls i Adobe Connect

Man behöver inte anmäla sig till webbinariet.

Webbinariet spelas in och finns sedan tillgängligt på webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi.

Yrkeshögskolornas nya gemensamma webbplats har lanserats!

Yrkeshogskolestudier.fi / ammattikorkeakouluun.fi är yrkeshögskolornas nya gemensamma webbplats för alla som är intresserade av yrkeshögskolestudier, studiehandledare och andra aktörer som ger vägledning om ansökan till högskolestudier. På webbplatsen finns information om studentantagningen till finsk- och svenskspråkiga utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen, t.ex. det digitala YH-urvalsprovet, som tas i bruk i gemensam ansökan hösten 2019. På webbplatsen kan man också bekanta sig med yrkeshögskolestudiernas innehåll.

@ammattikorkeakouluun (Instagram & Facebook)
@ammattikorkeaan (Twitter)


Valikko